LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2005. gada 27. oktobrī

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nosūta izskatīšanai Saeimas sēdē likumprojektu “Azartspēļu un izložu likums”.

          Komisija lūdz minēto likumprojektu iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

Pielikumā: Likumprojekts un anotācija uz  43  lp.

         

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 A.Slakteris

 

 


Iesniedz Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Projekts

 

Azartspēļu un izložu likums

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini

1) Azartspēle – spēle, kurā fiziska persona, iemaksājot dalības likmi, var iegūt laimestu, kas pilnīgi vai daļēji ir atkarīgs no veiksmes gadījuma vai apstākļiem, kas iepriekš nav zināmi. Par azartspēli nav uzskatāma tāda spēle spēļu automātā, kurā vienīgais laimests ir bezmaksas spēle šajā spēļu automātā, kā arī spēle spēļu automātā ar mantiska rakstura laimestu (izņemot laimestu naudā), kura vērtība nav lielāka par 10 latiem.

2) Azartspēļu automāts – azartspēļu organizēšanai paredzēta elektroniska, mehāniska vai elektromehāniska ierīce ar īpašu programmu vai mehānismu laimesta lieluma noteikšanai.

3) Bingo – azartspēle, kurā spēlētājam, uzminot nejaušu skaitļu kombināciju no iepriekš noteiktu skaitļu kombināciju skaita, ir iespēja iegūt laimestu un laimests ir atkarīgs no izlozētās vai uzminētās skaitļu kombinācijas un iemaksāto likmju kopsummas.

4) Derības – azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, iemaksājot likmi un prognozējot kāda notikuma iespējamību vai neiespējamību, un laimesta lielums ir atkarīgs no spēlētāja prognozes pareizības, iemaksātās likmes un spēles noteikumos noteiktā laimesta aprēķināšanas koeficienta.

5) Interaktīvā azartspēle vai izloze – azartspēle vai izloze, kurā spēlētājs var piedalīties izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, t.i., internetu, telefonu, televīziju, radio vai jebkādu cita veida elektroniskos sakarus.

6) Izloze vai loterija (turpmāk – izloze) – spēle, kurai ir laimes līguma raksturs un kurā to dalībnieku iegūtajiem laimestiem pilnīgi vai daļēji ir gadījuma raksturs.

7) Kauliņu spēle – azartspēle, kurā laimests ir atkarīgs no kauliņu skaitļa uzmešanas un spēles noteikumos noteiktā laimesta koeficientu, kura nav aprīkota ar īpašu elektronisku programmu spēles vadīšanai un laimesta lieluma noteikšanai.

8) Kāršu spēle – azartspēle, kurā laimests ir atkarīgs no izliktajām kārtīm (to kombinācijas) un spēles noteikumos noteiktā laimesta koeficientu, kura nav aprīkota ar īpašu elektronisku programmu spēles vadīšanai un laimesta lieluma noteikšanai.

9) Kāršu un kauliņu spēles galds – rūpnieciski ražots galds ar aprīkotu spēles vadītāja vietu, spēlētāju likmju izdarīšanas vietām un klājumu.

10) Laimests – naudas summa, kuru spēlētājam saskaņā ar azartspēļu noteikumiem, laimēšanas gadījumā izmaksā azartspēļu organizētājs, kā arī naudas summa vai manta, kuru spēlētājam saskaņā ar izlozes noteikumiem, laimēšanas gadījumā izmaksā izlozes organizētājs.

11) Licence – noteiktas formas dokuments, kuru paraksta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieks vai viņa vietnieks, un kuru apstiprina ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas zīmogu. Licences ir divu veidu – organizēšanas un vietas.

12) Rulete (cilindriskā spēle) – azartspēle, kurā tās laimests ir atkarīgs no skaitļu, simbolu vai citu zīmju kombinācijas, kas tiek noteikta ar rotējošas iekārtas palīdzību, kā arī no iemaksātās likmes un spēles noteikumos noteiktā laimesta koeficientu, kura nav aprīkota ar īpašu elektronisku programmu spēles vadīšanai un l aimesta lieluma noteikšanai.

13) Ruletes, kāršu vai kauliņu spēles papildspēle – tieši no azartspēles noteikumiem izrietoša spēle, kas izpildot zināmus nosacījumus paredz papildus laimēšanas iespējas, izslēdzot izlozes elementus.

14) Ruletes spēles galds – rūpnieciski ražots speciālas konstrukcijas galds ar aprīkotu spēles vadītāja vietu, spēlētāju vietām, spēles laukumos sadalītu galda klājumu un mehāniski rotējošu cilindru ar sarkaniem un melniem numurētiem laukumiem.

15) Spēļu automātu spēle – azartspēle, kurā dalībnieka laimēšanas iespējas un laimesta lielumu nosaka azartspēļu automāts.

16) Spēļu automātu papildspēle – azartspēļu automātu un sistēmā saslēgtu azartspēļu automātu spēles noteikumos paredzēta iespēja, iestājoties konkrētiem nosacījumiem, spēlēt spēli bez maksas ar laimēšanas iespējām, izslēdzot izlozes    elementus.

17) Totalizators – azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, iemaksājot likmi un izsakot prognozi par viena vai vairāku notikumu iestāšanos, iestāšanās iespējamību vai neiespējamību, vai par jebko, kas var izrādīties patiess vai nepatiess un laimests ir atkarīgs no iemaksāto likmju kopsummas, koeficienta un sacensību rezultāta. Totalizatoru aizliegts rīkot par noteikumiem, kas jau ir iestājušies, vai par notikumiem, kas ir zināmi vienai vai otrai, vai abām derību pusēm.

18) Veiksmes spēle pa tālruni – azartspēle, kuras rezultātu pilnīgi vai daļēji nosaka gadījums un kurā tās dalībnieks, atbildot uz jautājumu, vai citādā veidā saskaņā ar spēles noteikumiem piedalās spēlē, izmantojot telefonu, un dalības maksas likmi iemaksā pēc spēles organizētāja noteiktā papildpakalpojuma tarifa.

 

2.pants. Likuma priekšmets un mērķis

(1) Šis likums nosaka azartspēļu un izložu organizēšanas kārtību, reglamentē azartspēļu un izložu organizatoru darbību, atbildību un uzraudzību, kā arī nosaka to personu tiesības, pienākumus un atbildību, uz kurām attiecas šā likuma prasības.

(2) Izložu un azartspēļu organizatoru tiesības un pienākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā nosaka likums "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu".

(3) Šī likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību.

 

3.pants. Azartspēļu un izložu organizēšanas tiesības

(1) Latvijas Republikā azartspēles un izlozes drīkst organizēt tikai Azartspēļu vai izložu organizētājs.

(2) Latvijas Republikā ir atļautas tikai šajā likumā norādītās azartspēles, izlozes un papildspēles.

 

4.pants. Azartspēļu automātu un iekārtu sertificēšana

(1) Latvijas Republikā drīkst uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus un iekārtas, kā arī spēļu automātu spēles, kas ir reģistrētas, sertificētas, un marķētas.

(2) Ministru kabinets nosaka prasības neatkarīgajām un starptautiski atzītajām laboratorijām.

(3) Ministru kabinets apstiprina to neatkarīgo un starptautiski atzīto laboratoriju sarakstu, kuras drīkst sertificēt azartspēļu automātus, iekārtas un spēļu automātu spēles. Testēšanas laboratorijas izsniedz azartspēļu automātu, iekārtu un spēles programmas tipa sertifikātus.

(4) Reģistrācija ir katra azartspēļu automāta, iekārtas un azartspēļu automāta spēles programmas reģistrācija Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, piešķirot katram azartspēļu automātam un iekārtai individuālu reģistrācijas numuru, kas paliek nemainīgs visu tā ekspluatācijas laiku.

(5) Sertifikācija ir azartspēļu automāta un iekārtas modeļa un tā spēles programmas atbilstības pārbaude testēšanas laboratorijas noteiktajam tipam.

(6) Marķēšana ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā reģistrētas marķējuma zīmes piestiprināšana uz azartspēļu organizētāja īpašumā esoša vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādāta azartspēļu automāta vai iekārtas pirms tās ekspluatācijas uzsākšanas.

(7) Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles sertifikāciju, reģistrāciju un marķēšanu veic Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

 

 

II nodaļa

Azartspēļu veidi un noteikumi

 

5.pants. Azartspēļu veidi

(1) Latvijas Republikā ir atļauts organizēt šādas azartspēles:

1) spēļu automātu spēles;

2) rulete (cilindriskā spēle);

3) kāršu spēles;

4) kauliņu spēles;

5) derības;

6) totalizatoru;

7) bingo spēles;

8) interaktīvās azartspēles.

 

6.pants. Azartspēles noteikumi

(1) Katras azartspēles - azartspēļu automātu, ruletes, kāršu vai kauliņu spēles, bingo, totalizatora vai derību - noteikumi ir azartspēles organizētāja sagatavots un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā apstiprināts dokuments, kurā ir aprakstīta spēles norise un sniegta cita spēli identificējošā informācija.

(2) Azartspēles noteikumos norādāma šāda informācija:

1) azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) spēles nosaukums un veids;

3) spēles dalības maksa (likme);

4) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē;

5) spēles norise;

6) nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu apjoms (arī laimestu attiecība pret dalības maksas likmi);

7) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

8) termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

9) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā un pretenziju izskatīšanas kārtība;

10) cita informācija, ko azartspēles organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Spēļu automātu spēles noteikumos norāda spēles nosaukumu un veidu, kā arī azartspēļu automāta un spēles ražotāja nosaukumu.

(4) Bingo spēlē, izmantojot spēles karti, uz tās norādāma šāda informācija:

1) izlozes vai azartspēles organizētāja kapitālsabiedrības nosaukums;

2) adrese, kur saņemt laimestu;

3) laimesta izsniegšanas beigu termiņš;

4) biļetes vai kartītes cena, vai spēles pamatlikme;

5) kārtas un/vai sērijas numurs.

(5) Papildspēles noteikumos norādāma šāda informācija:

1) papildspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese;

2) papildspēles nosaukums;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties papildspēlē;

4) papildspēles norise;

5) nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu apjoms;

6) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

7) termiņš, līdz kuram papildspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu;

8) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā un pretenziju izskatīšanas kārtība;

9) cita informācija, ko papildspēles organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(6) Neskaidrību gadījumā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības prasīt papildinformāciju no azartspēļu organizētājiem.

(7) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija azartspēļu organizētāja sagatavotos noteikumus apstiprina 15 dienu laikā no to iesniegšanas brīža, izņemot šā likuma 7.pantā minētos gadījumus.

 

7.pants. Azartspēles vai papildspēles noteikumu neapstiprināšana

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina azartspēles vai papildspēles noteikumus, ja:

1) tajos nav iekļauta šajā likumā noteiktā informācija;

2) tie paredz tādu azartspēļu organizēšanu, kas neatbilst šā likuma prasībām;

3) tie paredz, ka laimestus var iegūt tikai pēc tam, kad spēlē ir iesaistījies noteikts dalībnieku skaits vai kopējais realizācijas apjoms sasniedzis noteiktu summu;

4) tie paredz piramīdveida spēles organizēšanu, kurā dalības maksa vai ieguldītās vērtības pēc laika dod laimestu nenoteiktam personu lokam.

 

 

III nodaļa

Azartspēļu organizēšanas speciālā licence

 

8.pants. Prasības azartspēļu organizētājam

(1) Azartspēļu organizēšanas speciālo licenci var saņemt azartspēļu organizētājs, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

1) tās apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 1 000 000 latu;

2) ārvalstu dalībnieku vai akcionāru daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā nepārsniedz 49 procentus. Šī prasība neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītājiem un uz gadījumiem, kad ārvalstu ieguldījumiem atšķirīgus noteikumus paredz starptautiskie līgumi;

 

9.pants. Prasības azartspēļu organizētāja amatpersonām

(1) Ne mazāk kā pusei no azartspēļu organizētāja padomes vai valdes locekļu skaita ir jābūt iekšzemes nodokļu maksātājiem (rezidentiem). Par azartspēļu organizētāja padomes vai valdes locekli un revidentu var būt persona:

1) kurai ir nevainojama reputācija;

2) kurai nav atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību.

(2) Nevar uzskatīt, ka ir nevainojama reputācija personai un par šā panta pirmajā daļā minēto amatpersonu nevar būt persona, kura ir notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai pret kuru kriminālprocess par tīšu noziedzīgu nodarījumu ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

(3) Kapitālsabiedrībai ir pienākums pēc savas iniciatīvas vai pēc Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pieprasījuma nekavējoties atsaukt no amata šajā pantā minēto amatpersonu, ja tā neatbilst šajā pantā noteiktajām prasībām.

 

10.pants. Azartspēļu organizēšanas speciālā licence

(1) Azartspēļu organizēšanas speciālo licenci izsniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

(2) Azartspēļu organizēšanas speciālo licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku, bet katru gadu tā ir jāpārreģistrē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

(3) Azartspēļu organizēšanas speciālā licence dod tiesības tās saņēmējam organizēt licencē norādītās azartspēles visā Latvijas Republikā.

 

11.pants. Iesniegums azartspēļu organizēšanas speciālās licences saņemšanai

Azartspēļu organizēšanas speciālās licences saņemšanai kapitālsabiedrība iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu, kuram pievienots:

1) likumā noteiktajā kārtībā pārbaudīts gada pārskats un zvērināta revidenta atzinums kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, un kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu pārskata noraksts - ja kapitālsabiedrība veic komercdarbību;

2) informācija par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem;

3) ar darījuma dokumentiem pamatota informācija par kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldītās naudas un mantas izcelsmi;

4) kapitālsabiedrības attīstības plāns, plānotie azartspēļu veidi, paredzamais ieņēmumu un izdevumu apjoms un sadalījums, peļņas apjoms un izlietojums;

5) informācija par kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašniekiem - fiziskajām personām;

6) informācija, kas apliecina, ka kapitālsabiedrības priekšsēdētājs, padomes un valdes locekļi un revidents atbilst šā likuma 9.pantā noteiktajām prasībām.

 

12.pants. Papildus pieprasāmā informācija

Izskatot saņemto iesniegumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences izsniegšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par:

1) kapitālsabiedrības īpašniekiem, lai spriestu par to finanšu stāvokli un reputāciju;

2) kapitālsabiedrības priekšsēdētāju, valdes un padomes locekļiem, revidentu;

3)  kapitālsabiedrības kredītsaistībām;

4) kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu vai mantas izcelsmi;

5) attīstības plānā norādīto informāciju.

 

13.pants. Iesnieguma izskatīšanas termiņš

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt azartspēļu organizēšanas speciālo licenci pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

(2) Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt azartspēļu organizēšanas speciālo licenci pieņem 90 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

14.pants. Iesnieguma izskatīšanas kārtība

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, izskatot saņemto iesniegumu, izvērtē kapitālsabiedrības atbilstību šā likuma prasībām, kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašnieku, valdes vai padomes locekļu, revidentu atbilstību likuma prasībām, kā arī citus iesniegtos dokumentus, sabiedrības pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu un mantas izcelsmi un attīstības plāna ekonomisko pamatojumu un pieņem lēmumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt azartspēļu organizēšanas speciālo licenci.

(2) Pieņemot lēmumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences izsniegšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nosaka speciālās licences pārreģistrācijas termiņu nākamajam darbības gadam.

(3) Pieņemto lēmumu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija paziņo iesniedzējam desmit dienu laikā.

 

15.pants. Atteikums izsniegt speciālo licenci

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības atteikt izsniegt azartspēļu organizēšanas speciālo licenci, ja:

1) kapitālsabiedrības darbībā konstatēti būtiski likumu vai Ministru kabineta noteikumu pārkāpumi;

2) kapitālsabiedrībai ir parādi valsts vai pašvaldību budžetam;

3) tai iesniegtajos dokumentos uzrādītas nepatiesas ziņas;

4) kapitālsabiedrība neatbilst šajā likumā izvirzītajām prasībām;

5) kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašnieki, valdes vai padomes locekļi, revidenti neatbilst šajā likumā izvirzītajām prasībām;

6) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija konstatē, ka finanšu līdzekļi vai lietas, kurus iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā, iegūti neparastos vai aizdomīgos darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finansu līdzekļu un lietu tiesiska ieguve;

7) iesniegtais attīstības plāns neatbilst reālajai tirgus situācijai un tas ir ekonomiski nepamatots;

8) kapitālsabiedrības parādsaistības pārsniedz tās aktīvus vai tā ir pasludināta par maksātnespējīgu.

 

16.pants. Speciālās licences pārreģistrācija

Azartspēļu organizētājam azartspēļu organizēšanas speciālās licences pārreģistrācija jāveic katru gadu līdz datumam, kurš ir norādīts lēmumā par speciālās licences izsniegšanu.

 

17.pants. Speciālās licences pārreģistrācijai iesniedzamie dokumenti

(1) Iesniegums un citi dokumenti azartspēļu organizēšanas speciālās licences pārreģistrācijai iesniedzami Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā divus mēnešus pirms pārreģistrācijas termiņa beigām

(2) Iesniegumam par speciālās licences pārreģistrāciju pievieno:

1) likumā noteiktajā kārtībā pārbaudītu gada pārskatu un zvērināta revidenta atzinumu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, un kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu pārskata norakstus;

2) pārskatu par azartspēļu organizēšanu periodā no šīs licences saņemšanas vai tās iepriekšējās pārreģistrācijas dienas, kā arī pelņas vai zaudējumu aprēķinu par šo periodu;

3) informāciju par izmaiņām kapitālsabiedrības pamatkapitālā un dalībnieku un akcionāru sastāvā, un padomes, valdes un revidentu izmaiņām - ja tas jau nebija iesniegts;

4) informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem;

5) kapitālsabiedrības attīstības plānu nākamajam darbības gadam norādot paredzētos azartspēļu veidus, prognozējamo azartspēļu vietu skaitu, spēļu galdu un azartspēļu automātu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu;

 

18.pants. Speciālās licences pārreģistrācijas izlemšanas kārtība

(1) Pārreģistrējot azartspēļu organizēšanas speciālo licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pārbauda, vai azartspēļu organizētājs atbilst likumā izvirzītajām prasībām azartspēļu organizēšanas speciālās licences pārreģistrācijai.

(2) Azartspēļu organizēšanas speciālās licences pārreģistrāciju atsaka, ja pastāv kāds no šā likuma 15. pantā minētajiem nosacījumiem, kas var būt par iemeslu atteikumam izsniegt azartspēļu organizēšanas speciālo licenci.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences pārreģistrāciju pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par lēmumu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences pārreģistrāciju pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

19.pants. Valsts nodevas samaksa

(1) Azartspēļu organizēšanas speciālo licenci izsniedz pēc valsts noteiktās nodevas samaksas.

(2) Pēc lēmuma saņemšanas par azartspēļu organizēšanas speciālās licences izsniegšanu, tā saņēmējs 10 dienu laikā samaksā valsts noteikto nodevu par azartspēļu organizēšanas speciālās licences izsniegšanu.

(3) Lēmums par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju dod tiesības turpināt azartspēļu organizēšanu tikai pēc valsts noteiktās nodevas samaksas.

 

 

IV nodaļa

Azartspēļu organizēšanas vietas

 

20.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas

Azartspēles drīkst organizēt tikai kazino, spēļu zālēs, bingo zālēs, kā arī totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietās, ja ir saņemta attiecīga azartspēļu organizēšanas vietas licence.

 

21.pants. Kazino

(1) Kazino ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir īpaši iekārtotas, spēļu automātu, ruletes, kāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz:

1) desmit spēļu galdi, ja kazino atrodas Rīgā;

2) pieci spēļu galdi, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.

(2) Ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēles galdus aizliegts uzstādīt un ekspluatēt ārpus kazino.

(3) Visām azartspēļu iekārtām, kas atrodas kazino, jāpieder tai kapitālsabiedrībai, kura saņēmusi attiecīgo vietas licenci.

 

22.pants. Spēļu zāle

(1) Spēļu zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ir uzstādīti un tiek ekspluatēti vismaz 20 azartspēļu automāti.

(2) Spēļu zālē drīkst uzstādīt tikai tās kapitālsabiedrības, kurai izsniegta attiecīgā vietas licence, īpašumā esošos vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādātos azartspēļu automātus.

 

23.pants. Bingo zāle

Bingo zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās organizē bingo.

 

24.pants. Azartspēļu automātu uzstādīšanas vietas 

Azartspēļu automātus drīkst uzstādīt un ekspluatēt tikai kazino un spēļu zālēs.

 

25.pants. Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta

Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā telpa vai telpas daļa, kur pieņem likmes totalizatoram vai derībām.

 

26.pants. Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence

(1) Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence dod tiesības atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli licencē norādītajā adresē, un to izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras ir saņēmušas speciālo licenci azartspēļu automātu spēļu, ruletes, kāršu spēļu, kauliņu spēļu vai bingo spēles organizēšanai.

(2) Lai saņemtu kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci, azartspēļu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievienots:

1) zemesgrāmatu nodalījuma noraksts, kurš apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, vai dokumentus (kopijas), kas pierāda viņa tiesības lietot telpas, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, kopā ar attiecīgā zemesgrāmatu nodalījuma norakstu. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus jāiesniedz telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli šajās telpās;

2) to ēkas stāvu plāns, kuros paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles;

3) konkrētā kazino, spēļu zāles vai bingo zāles attīstības plāns nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, spēļu galdu un azartspēļu automātu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu;

4) saskaņā ar šo likumu izsniegta pašvaldības atļauja atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās;

5) informācija par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru), norādot viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav - personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu);

6) izziņa, kas apliecina, ka kazino, spēļu zāles vai bingo zāles telpu plānojums un labiekārtojums atbilst normatīvo aktu prasībām, kas ir spēkā attiecībā uz sabiedriskajām ēkām un būvēm, ņemot vērā cilvēku skaitu, kam tās paredzētas.

 

27.pants. Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licence

(1) Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras ir saņēmušas speciālo licenci totalizatora vai derību organizēšanai, un tā dod tiesības pieņemt likmes dalībai totalizatorā vai derībās licencē norādītajā vietā.

(2) Lai saņemtu totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci, azartspēļu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievienots:

1) zemesgrāmatu nodalījuma noraksts, kurš apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, vai dokumentus (kopijas), kas pierāda viņa tiesības lietot telpas, kurās plānots atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar attiecīgā zemesgrāmatu nodalījuma norakstu. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus jāiesniedz telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās;

2) to ēkas stāvu plāns, kuros paredzēts atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles;

3) saskaņā ar šo likumu izsniegta pašvaldības atļauja atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās;

4) konkrētās totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas attīstības plāns nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, azartspēļu iekārtas, plānoto piedāvāto notikumu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu.

 

28.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšana

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

29.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgā persona

Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgā persona ir kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītājs (administrators), kas ir atbildīgs par azartspēļu norises likumību konkrētajā kazino, spēļu zālē vai bingo zālē.

 

30.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgās personas apstiprināšana

(1) Izsniedzot kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru).

(2) Par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju (administratoru) neapstiprina personu:

1) kas likumā noteiktajā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu;

2) kas tiek turēta aizdomās, ir apsūdzēta vai notiesāta par noziedzīgu nodarījumu;

3) pret kuru kriminālprocess par tīša nozieguma izdarīšanu ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt attiecīgo vadītāju (administratoru) vai atbildīgo personu pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt attiecīgo vadītāju (administratoru) vai atbildīgo personu pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

(4) Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles darbība ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi tās vadītāju (administratoru).

 

31.pants. Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgās personas nomaiņa

(1) Par jauna kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja (administratora) iecelšanu un iepriekšējā vadītāja (administratora) atbrīvošanu azartspēļu organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(2) Lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles jaunā vadītāja (administratora) apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt attiecīgo vadītāju (administratoru) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas.

(3) Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgās personas nomaiņas periodā līdz lēmuma pieņemšanai nav spēkā šā likuma 30.panta ceturtajā daļā noteiktais aizliegums.

 

32.pants. Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrācija

(1) Azartspēļu organizētājs kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju veic katru gadu līdz datumam, kurš ir norādīts lēmumā par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences izsniegšanu.

(2) Iesniegumu un  konkrētās azartspēļu organizēšanas vietas attīstības plānu kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrācijai iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā vienu mēnesi pirms pārreģistrācijas termiņa beigām.

(3) Pārreģistrējot kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pārbauda, vai azartspēļu organizētājs atbilst likumā izvirzītajām prasībām kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrācijai.

(4) Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju atsaka, ja kāds no šā likumā 26. panta 2.daļā norādītiem dokumentiem ir zaudējis spēku un tā vietā jauns nav iesniegts Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

(5) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles, bingo zāles licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt kazino, spēļu zāles, bingo zāles licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles, bingo zāles licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt kazino, spēļu zāles, bingo zāles licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

33.pants.Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrācija

(1) Azartspēļu organizētājam totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrācija jāveic katru gadu līdz datumam, kurš ir norādīts lēmumā par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanas licences izsniegšanu.

(2) Iesniegumu un konkrētās azartspēļu organizēšanas vietas attīstības plānu nākamajam gadam totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrācijai iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā vienu mēnesi pirms pārreģistrācijas termiņa beigām.

(3) Pārreģistrējot totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pārbauda, vai azartspēļu organizētājs atbilst likumā izvirzītajām prasībām totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas lice nces pārreģistrācijai.

(4) Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju atsaka, ja kāds no šā likuma 27. panta 2.daļā norādītiem dokumentiem ir zaudējis spēku un tā vietā jauns nav iesniegts Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

(5) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

34.pants. Valsts nodevas samaksa

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija kazino, spēļu zāles, bingo zāles licenci izsniedz pēc valsts noteiktās nodevas samaksas.

(2) Lēmums par kazino, spēļu zāles, bingo zāles licences pārreģistrāciju dod tiesības turpināt azartspēļu organizēšanu tikai pēc valsts noteiktās nodevas samaksas.

 

 

V nodaļa

Azartspēļu organizētāju tiesības un pienākumi

 

35.pants. Azartspēļu organizētāja tiesības

Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, azartspēļu organizētājam ir tiesības:

1) izdot iekšējās kārtības noteikumus, kas jāievēro azartspēļu vietas apmeklētājiem;

2) pieprasīt azartspēļu vietas apmeklētājiem uzrādīt personu apliecinošus dokumentus un šajā likumā noteiktajos gadījumos reģistrēt personu identificējošos datus;

3) pārsūdzēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumus.

 

36.pants. Azartspēļu organizētāja vispārīgie pienākumi

(1) Azartspēļu organizētājs ir atbildīgs par:

1) azartspēles norises likumību;

2) azartspēles nodokļa un nodevas nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

3) iesaistītā personāla kompetenci un profesionalitāti.

(2) Azartspēļu organizēšanas vietā pēc spēlētāja pieprasījuma ir pieejama Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā apstiprināta attiecīgās azartspēles noteikumu kopija.

(3) Azartspēles organizētājs fiksē to personu, kas pērk vai maina pret naudu spēles dalības līdzekļus (čipus, žetonus utml.) par summu, kas ekvivalenta 1000 Eiro vai lielāku, pārrēķinot latos pēc LR noteiktā valūtas kursa, identificējošos datus - vārdu, uzvārdu un personas kodu, bet ja tāda nav - personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, numurs, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu. Minēto informāciju par spēlētāju un ar to veikto darījumu apliecinošos dokumentus azartspēles organizētājs saglabā ne mazāk kā piecus gadus.

(4) Azartspēles organizētājs nodrošina laimestu izmaksu spēlētājam, ievērojot likuma „Par nodokļiem un nodevām” nosacījumus:

1) laimestu, kas nepārsniedz 500 latus izmaksā nekavējoties;

2) laimestu no 501 līdz 10000 latiem izmaksā 24 stundu laikā;

3) laimestu, kas pārsniedz 10000 latus izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā, ne vairāk kā divos maksājumos;

4) pēc klienta lūguma laimestu var izmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz klienta bankas kontu.

(5) Ja notikušas izmaiņas dokumentos, kas bijuši par pamatu azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai vai kazino, spēļu zāles, bingo zāles licences, atsevišķu azartspēļu automātu uzstādīšanas licences vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences saņemšanai, azartspēļu organizētāja pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās par to rakstveidā informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, bet attiecībā uz kapitālsabiedrības pamatkapitāla vai dalībnieku, akcionāru izmaiņām - piecu darba dienu laikā pēc šo izmaiņu reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

37.pants. Azartspēļu organizētāju papildus pienākumi kazino, spēļu zālēs un bingo zālēs

(1) Azartspēļu organizētājs, kuram izsniegta kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence, šo azartspēļu organizēšanas vietu darba laikā jānodrošina:

1) nepārtraukta sava darbinieka klātbūtne, kurš ir pilnvarots sniegt likumā paredzēto informāciju kontroles institūcijām;

2) tāda elektroapgādes sistēma, lai netiktu traucēta vai pārtraukta azartspēļu norise;

3) lai šajās telpās neiekļūtu personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

4) nepārtraukta spēles, telpu iekšējā un ārējā videonovērošana. Videoieraksts glabājams vismaz septiņas dienas, skaitot no attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienas;

5) sertificēta apsardzes darbinieka pastāvīga klātbūtne, kurš pamatojoties uz rakstveida līgumu ar azartspēļu organizētāju, attiecīgajā azartspēļu organizēšanas vietā atbild par sabiedrisko kārtību un personu drošību;

6) informācija, kas brīdina, ka azartspēles var izraisīt atkarību. Spēļu zālēs un kazino redzamā vietā izlikt un nodrošināt iespēju saņemt rakstveida paškontroles testu un informāciju par to, kur vērsties pēc palīdzības, ja azartspēles izraisījušas atkarību.

(2) Azartspēļu organizētājam ir pienākums pārliecināties par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles apmeklētāju vecumu un pieprasīt, lai tie uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pēc azartspēļu organizētāja darbinieka pieprasījuma kazino, spēļu zāles vai bingo zāles apmeklētājam ir pienākums apliecināt savu personu un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

38.pants. Azartspēļu organizētāju īpašie pienākumi, organizējot azartspēles kazino

Azartspēļu organizētājam, organizējot azartspēles kazino jānodrošina:

1) kazino darba laikā nepārtrauktu katra spēles galda, kazino ieejas, apmeklētāju reģistratūras un kases telpas videoierakstu reālā laika režīmā. Videoieraksts glabājams vismaz septiņas dienas, skaitot no attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienas;

2) inkasācijas procesa naudas skaitīšanu videonovērošanas zonā no apmeklētājiem norobežotā telpā;

3) atsevišķu kases telpu;

4) vismaz divas ieejas — atsevišķi kazino darbiniekiem un atsevišķi kazino apmeklētājiem;

5) katra kazino apmeklētāja reģistrāciju pirms viņa ieiešanas telpā, kur tiek organizētas azartspēles;

6) likumos noteikto fizisko personu datu aizsardzības prasību ievērošanu, kārtojot kazino apmeklētāju reģistru.

 

39.pants. Kazino apmeklētāju reģistrācija

(1) Kazino apmeklētāju reģistrācijas mērķis ir noteikt visu kazino apmeklētāju identitāti, lai nepieļautu nepilngadīgu personu apmeklējumus un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

(2) Kazino apmeklētāju reģistrē katrā kazino apmeklējuma reizē, pieprasot no viņa personu apliecinošu dokumentu un ievadot kazino apmeklētāju reģistrā šādu informāciju:

1) apmeklētāja vārds un uzvārds;

2) personas kods, bet ja tāda nav - personu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs, izdošanas datums un izdevējiestādes nosaukums;

3) datums un laiks, kad persona iegājusi telpā, kur tiek organizētas azartspēles.

(3) Atkārtota apmeklējuma gadījumā personu apliecinoša dokumenta vietā kazino apmeklētājs var uzrādīt attiecīgā kazino īpašnieka izdotu kazino apmeklētāja karti, kurā ir:

1) ieskanēta apmeklētāja fotogrāfija;

2) norādīts viņa vārds, uzvārds un personas kods, bet ja tāda nav - personu apliecinošā dokumenta nosaukums, numurs, izdošanas datums un izdevējiestādes nosaukums.

(4) Kazino apmeklētāju reģistrā iekļautā informācija līdz tās nodošanai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai glabājama elektroniskā veidā, nodrošinoties pret šīs informācijas nozaudēšanu vai bojāšanu, nesankcionētu nonākšanu trešo personu rīcībā, un ieviešot sistēmu, kas informācijas nozaudēšanas gadījumā ļauj to atjaunot pilnā apjomā.

(5) Kazino apmeklētāju reģistrā iekļautā informācija reizi mēnesī apkopojama un iesniedzama Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kas nodrošina šīs informācijas saglabāšanu piecus gadus.

(6) Kazino apmeklētāju reģistrācijas kārtību, reģistrā iekļaujamās informācijas uzglabāšanas, apkopošanas, tālāk nodošanas kārtību, kā arī informācijas saņēmēju kategorijas un citus ar kazino apmeklētāju reģistru saistītus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību, nosaka Ministru kabinets.

 

 

VI nodaļa

Azartspēļu organizēšanas ierobežojumi

 

40.pants. Azartspēļu organizētāja komercdarbības ierobežojumi

Azartspēļu organizētājs var dibināt filiāles, ieguldīt līdzekļus pašvaldību uzņēmumos vai kapitālsabiedrībās ar ārvalstu ieguldījumu, kas nodarbojas ar izložu un azartspēļu organizēšanu un uzturēšanu, par to rakstveidā informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

 

41.pants. Azartspēļu organizēšanas ierobežojumi

(1) Azartspēļu organizētājam ir aizliegts organizēt azartspēles, ja:

1) nav saņemta attiecīgā licence;

2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi azartspēles vai papildspēles noteikumus;

3) iestājoties azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācijas termiņam, nav pieņemts lēmums par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju vai nav samaksāta valsts nodeva;

4) nav samaksāta valsts nodeva par azartspēļu organizēšanas speciālās licences saņemšanu;

5) saņemtā azartspēļu organizēšanas licence nodota trešajai personai;

6) azartspēlēs piedalās personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

7) kopējā totalizatora, derību un bingo spēļu laimestu kopsumma ir mazāka par 50 procentiem no iemaksāto likmju kopsummas, spēļu automāta laimests - mazāks par 80 procentiem no iemaksu kopsummas, veiksmes spēlei pa tālruni — mazāks par 45 procentiem no iemaksāto likmju kopsummas.

(2) Azartspēles nav atļauts organizēt:

1) valsts pārvaldes iestādēs;

2) baznīcās un kulta celtnēs;

3) ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās;

4) aptiekās, pasta vai kredītiestādēs;

5) publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un derības;

6) tirgus iekšējā teritorijā;

7) veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju no ārpuses;

8) bāros, kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības.

(3) Azartspēļu organizētājam aizliegts izsniegt spēlētājiem jebkāda veida aizdevumus vai kredītus.

(4) Ikviens aizdevums, kas dots azartspēļu organizēšanas vietā vai tās ieejas tiešā tuvumā, uzskatāms par apzināti dotu spēlei Civillikuma 2284.panta izpratnē.

(5) Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietās. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.

 

42.pants. Pašvaldības tiesības azartspēļu regulēšanā

(1) Pašvaldībai ir tiesības noteikt teritorijas, kurās aizliegts organizēt azartspēles. Divpadsmit mēnešu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas azartspēļu organizētāji demontē šajās teritorijās ārpus kazino un spēļu zālēm uzstādītos azartspēļu automātus un pārtrauc šajās teritorijās likmju pieņemšanu dalībai totalizatorā vai derībās, trīsdesmit sešu mēnešu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas azartspēļu organizētāji slēdz šajās teritorijās esošos kazino, spēļu zāles vai bingo zāles.

(2) Pašvaldības informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju par teritorijām, kurās nedrīkst rīkot azartspēles.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neizsniedz atļauju azartspēļu organizēšanai un rīkošanai teritorijās, kurās pašvaldība aizliegusi rīkot azartspēles.

 

 

VII nodaļa

Azartspēļu organizēšana, izmantojot elektronisko sakaru

pakalpojumu starpniecību

 

43.pants. Azartspēļu organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

Par azartspēļu organizēšanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību uzskatāma tādu azartspēļu organizēšana, kurās to dalībnieki kādu no dalībai šajās spēlēs nepieciešamajām darbībām veic vai var veikt, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.

 

44.pants. Ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību organizēto azartspēļu veidi

(1) Ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ir atļauts organizēt azartspēļu automātu spēles, ruletes, kāršu spēles, kauliņu spēles, bingo, totalizatoru, derības (turpmāk arī — interaktīvās spēles) un veiksmes spēles pa tālruni.

(2) Ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību ir atļauts pieņemt likmes totalizatoram vai derībām (turpmāk arī — likmju pieņemšana).

 

45.pants. Laimestu vērtība interaktīvās ruletes, kāršu vai kauliņu spēlēs

Kopējā laimestu vērtība interaktīvās ruletes, kāršu vai kauliņu spēlēs nedrīkst būt mazāka par 80 procentiem no iemaksu kopsummas.

 

46.pants. Tiesības organizēt interaktīvās azartspēles

(1) Licenci interaktīvo spēļu organizēšanai un likmju pieņemšanai izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmušas azartspēļu organizēšanas speciālo licenci.

(2) Interaktīvo spēļu organizēšana un likmju pieņemšana ir atļauta pēc tam, kad saņemta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas attiecīgā licence.

 

47.pants. Iesniegums un dokumenti interaktīvo spēļu organizēšanas licences saņemšanai

(1) Lai saņemtu licenci organizēt interaktīvās azartspēļu automātu spēles, ruletes, kāršu, kauliņu spēles, bingo, totalizatoru vai derības azartspēļu organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) plānotās azartspēles noteikumus;

2) izziņu par Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu vai kontiem, kurus izmantos savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem;

3) informāciju par spēles organizēšanā izmantojamām programmām;

4) neatkarīgas un starptautiski atzītas laboratorijas atzinumu par programmas pārbaudes rezultātiem;

5) informāciju par vietu, kurā atradīsies spēles organizēšanai izmantojamā tehnika, un par plānotajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās azartspēles iznākumu;

6) informāciju par plānotajiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

7) spēles organizēšanai izmantojamo interneta adresi, ja azartspēli organizē, izmantojot internetu;

8) informāciju par azartspēles atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu, bet ja tāda nav - personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevēj iestādes nosaukumu.

(2) Informāciju par interaktīvo spēļu organizēšanā un ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību veiktajā likmju pieņemšanā izmantojamām programmām, par plānotajiem drošības pasākumiem un fizisko personas datu aizsardzības pasākumiem iesniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Ministru kabinets apstiprina to neatkarīgo un starptautiski atzīto laboratoriju sarakstu, kuras var sniegt atzinumu par interaktīvo spēļu organizēšanā izmantojamo programmu.

 

48.pants. Iesnieguma par interaktīvo azartspēļu organizēšanu izskatīšanas kārtība

(1)  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par interaktīvo spēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt minēto licenci pieņem 60 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par interaktīvo spēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt minēto licenci pieņem 60 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu likmju pieņemšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību vai par atteikumu izsniegt minēto licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu likmju pieņemšanai, elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, vai par atteikumu izsniegt minēto licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

49.pants. Atteikums izsniegt licenci interaktīvo azartspēļu organizēšanai

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības atteikt izsniegt interaktīvo spēļu organizēšanas licenci, ja ir konstatēts kāds no šā likuma 15.pantā minētajiem faktiem vai arī:

1) iesniegtie azartspēles noteikumi neatbilst šā likuma prasībām;

2) neatkarīgās un starptautiski atzītās laboratorijas atzinumā norādīts, ka spēles organizēšanai izmantojamās programmas nenodrošina laimestu kopsummas atbilstību šā likuma 45.panta prasībām vai citu šā likuma prasību ievērošanu;

3) iesniedzēja plānotie drošības pasākumi, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās azartspēles iznākumu, ir nepietiekami;

4) ir saņemts kompetentas valsts iestādes atzinums, ka iesniedzēja plānotie pasākumi fizisko personu datu aizsardzībai un spēles norises drošībai ir nepietiekami.

 

50.pants. Licence interaktīvo azartspēļu organizēšanai

(1) Licencē, kas izsniegta interaktīvo spēļu organizēšanai un likmju pieņemšanai, norāda:

1) licences numuru, izsniegšanas vietu un datumu;

2) licences saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;

3) spēles, kādas šīs licences saņēmējs drīkst organizēt, vai arī spēli, kurai likmes var pieņemt, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

4) spēļu organizēšanai vai likmju pieņemšanai izmantojamo interneta adresi, ja azartspēli organizē ar interneta starpniecību;

5) spēles organizēšanai izmantojamos tālruņa numurus, ja spēli organizē pa tālruni.

 

51.pants. Interaktīvo azartspēļu organizēšanas atbildīgā persona

(1) Izsniedzot licenci interaktīvo spēļu organizēšanai vai likmju pieņemšanai, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kas ir atbildīga par to, lai interaktīvo spēļu organizēšana vai likmju pieņemšana, ir likumīga (turpmāk arī - atbildīgā persona).

(2)  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina atbildīgo personu, ja ir iestājies kāds no šā likuma 30.panta otrajā daļā minētajiem gadījumiem.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

(4) Interaktīvo spēļu organizēšana vai likmju pieņemšana, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi atbildīgo personu.

(5) Par jaunas atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējās atbrīvošanu azartspēļu organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šajā gadījumā nepiemēro šā panta ceturtajā daļā ietverto aizliegumu.

 

52.pants. Interaktīvo spēļu organizēšanas licences anulēšana

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt interaktīvo spēļu organizēšanas licenci, ja ir iestājies kāds no šā likuma 87. pantā minētajiem gadījumiem vai arī azartspēles organizētājs savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmanto kontu vai kontus, par kuriem nav informējis Valsts ieņēmumu dienestu vai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

 

53.pants. Prasības interaktīvo azartspēļu organizēšanai

(1) Interaktīvo spēļu organizētājs, kā arī totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, nodrošina:

1) katra spēlētāja reģistrāciju, pirms viņam tiek piešķirtas tiesības piedalīties azartspēlē, pieprasot no viņa personu identificējošus datus;

2) spēlētāja identitātes pārbaudi, pārliecinoties, ka maksājumi tiek veikti no Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērta konta, kas pieder personai, kuras identifikācijas dati norādīti, reģistrējoties spēlei;

3) īpaša spēles konta izveidi katram spēlētājam. Šajā kontā pirms spēles uzsākšanas spēlētājs ieskaita naudas summu, kuru viņš var izmantot tikai likmju izdarīšanai un kurā tiek ieskaitīts viņa vinnētais laimests;

4) pēc spēlētāja pieprasījuma viņa spēles kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu uz to pašu kontu kredītiestādē, no kura tika pārskaitīti likmju izdarīšanai paredzētie līdzekļi;

5) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļūšanu spēles organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar interaktīvo spēļu rīkošanu.

(2) Interneta lapā, kuru azartspēļu organizētājs izmanto interaktīvo spēļu organizēšanai un likmju pieņemšanai, norāda:

1) azartspēļu organizētāja nosaukumu, juridisko adresi un azartspēļu organizēšanas licences numuru;

2) spēles, kādas šīs licences saņēmējs drīkst organizēt, vai spēli, kurai likmes var pieņemt ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

3) azartspēles noteikumus vai interneta adresi, kur ar tiem var iepazīties;

4) aizliegumu spēlē piedalīties personām, kuras atrodas valstī vai teritorijā, kur dalība šādās spēlēs ir aizliegta;

5) aizliegumu spēlē piedalīties personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

6) brīdinājumu, ka persona var kļūt atkarīga no azartspēlēm.

(3) Interaktīvo spēļu organizētājam savstarpējos norēķinos ar klientiem atļauts izmantot Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu.

(4) Interaktīvo spēļu rīkotājam aizliegts pārskaitīt laimestu uz kontu, no kura netika veiktas iemaksas likmes izdarīšanai.

(5) Ja dalība azartspēlē notiek pa tālruni, dalībnieks var piedalīties azartspēlē, izmantojot Latvijas Republikā reģistrētu tālruņa numuru.

(6) Interaktīvo spēļu organizēšanā izmantojamai programmai un aparatūrai, kas nodrošina tās darbību, jāatrodas Latvijas Republikā. Nepārvaramas varas gadījumos drīkst izmantot ārpus Latvijas esošas rezerves programmas un aparatūru, kas nodrošina tās darbību, par to iepriekš paziņojot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(7) Interaktīvo spēļu organizētājs un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ne vēlāk kā 15 dienas pēc pārskata ceturkšņa beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu vienlaikus ar kredītiestādes izziņu par pārskata ceturksnī savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā veiktajiem darījumiem.

 

54.pants. Personas aizsardzība interaktīvajās azartspēlēs

Ministru kabinets nosaka spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtību, kā arī minimālās prasības, kas jāievēro, lai novērstu no interaktīvajām spēlēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību azartspēlēs.

 

55.pants. Licences saņemšana veiksmes spēles organizēšanai pa tālruni

Lai saņemtu licenci organizēt veiksmes spēles pa tālruni, azartspēles organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegumu, kuram pievieno:

1) azartspēles noteikumus;

2) informāciju par veiksmes spēlē pa tālruni izmantojamām programmām;

3) veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamo elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošinātāja apliecinājumu par attiecīgās sistēmas drošumu;

4) informāciju par vietu, kurā atradīsies veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamā tehnika, un par plānotajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās azartspēles iznākumu;

5) informāciju par plānotajiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

6) veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamos tālruņa numurus;

7) informāciju par veiksmes spēles pa tālruni atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu, bet ja tāda nav - personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu.

 

56.pants. Veiksmes spēles pa tālruni organizētāja pienākumi

Veiksmes spēles pa tālruni organizētājs nodrošina:

1) spēlētāju uzskaiti;

2) laimējušo spēlētāju reģistrāciju, pieprasot no viņiem personu identificējošus datus un veicot spēlētāju identitātes pārbaudi;

3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļūšanu spēles organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar veiksmes spēles pa tālruni rīkošanu.

 

 

VIII nodaļa

Izložu veidi

 

57.pants. Naudas vai mantu izlozes

Naudas vai/un mantu izlozē tās dalībnieki piedalās, nopērkot biļetes vai citādā veidā samaksājot dalības maksu, un izlozes organizētājs piedāvā kā laimestus naudu, mantas, vērtspapīrus u.tml.

 

58.pants. Skaitļu izlozes

Skaitļu izlozē (loto, toto, keno, sportloto, skaitļu loto) laimestu saņem laimējušo skaitļu, simbolu vai citu spēles noteikumos minēto zīmju vai to kombināciju noteikšanas rezultātā, un tas ir atkarīgs no iemaksāto likmju lieluma un summas.

 

59.pants. Momentloterijas

Momentloterijas ir izlozes, kurā tās dalībniekam uzreiz pēc izlozes biļetes iegādes ir iespējams uzzināt savu laimestu.

 

60.pants. Valsts mēroga izlozes

(1) Latvijas Republikā valsts mēroga izložu organizēšanas monopols pieder valstij. Valsts mēroga izlozēs biļetes vai loteriju kuponi tiek izplatītas tikai Latvijas Republikā. Izlozes laimestus nosaka publiskas izlozes veidā.

(2) Valsts mēroga izlozēs biļešu vērtības kopsumma vienā izlozē nedrīkst būt mazāka par 100 000 latu.

(3) Izloze, kas tiek organizēta visā Latvijas teritorijā, uzskatāma par valsts mēroga izlozi.

 

61.pants. Vietēja mēroga izlozes

(1) Vietēja mēroga izlozēs laimesti tiek noteikti publiskas izlozes veidā, un tās ir organizējamas tikai attiecīgās pilsētas, rajona vai pagasta teritorijā. Vietēja mēroga izlozes vienlaicīga organizēšana vairākās pilsētās, rajonos vai pagastos nav pieļaujama, ja to veic viens organizētājs.

(2) Vietēja mēroga izlozēs biļešu vērtības kopsumma vienā izlozē nedrīkst pārsniegt 10 000 latu.

 

62.pants. Vietēja mēroga vienreizējās izlozes

(1) Vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozēs laimesti tiek noteikti publiskas izlozes veidā, un tās organizējamas atklāta publiska pasākuma norises vietā un laikā.

(2) Vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozes biļetes var izplatīt tikai attiecīgā publiskā pasākuma norises vietā un laikā, un biļešu vērtības kopsumma nedrīkst pārsniegt 500 latu.

(3) Vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozēs laimesti nedrīkst būt nauda.

 

 

IX nodaļa

Izložu organizēšana

 

63.pants. Tiesības organizēt izlozes

(1) Valsts mēroga izlozes organizē valsts īpašumā esoša kapitālsabiedrība, un tās apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 200 000 latu.

(2) Vietēja mēroga izlozes organizē Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā reģistrētas kapitālsabiedrības, ja šo kapitālsabiedrību pamatkapitāls nav mazāks par 10 000 latu.

(3) Sabiedriskajām organizācijām (to apvienībām) un reliģiskajām organizācijām ir tiesības rīkot tikai vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozes ja šīs izlozes notiek atklātu publisku pasākumu veidā vai sakarā ar sabiedrisku pulcēšanos uz māksliniecisku vērtību, mūzikas priekšnesumu vai sporta demonstrējumiem, ir iesniegts pieteikums un saņemta licence Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

 

64.pants. Iesniegums izlozes organizēšanas licences saņemšanai vai pārreģistrācija

(1) Lai saņemtu licenci organizēt valsts un vietēja mēroga skaitļu izlozes, momentloterijas un vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozes (momentloterijas), izlozes organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) izlozes noteikumus;

2) plānoto ieņēmumu un izdevumu aprēķinu;

3) informāciju par izlozes atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu, bet ja tāda nav - personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevēj iestādes nosaukumu.

 

65.pants. Iesnieguma izskatīšanas termiņš

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt minēto licenci pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt minēto licenci pieņem 90 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt minēto licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes organizēšanas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt minēto licenci 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

66.pants. Atteikums izsniegt vai pārreģistrēt izlozes organizēšanas licenci

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības atteikt izsniegt vai pārreģistrēt izlozes organizēšanas licenci, ja:

1) kapitālsabiedrības darbībā konstatēti būtiski likumu vai Ministru kabineta noteikumu pārkāpumi;

2) kapitālsabiedrībai ir parādi valsts budžetam vai pašvaldības budžetam;

3) iesniegtajos dokumentos uzrādītas nepatiesas ziņas;

4) kapitālsabiedrības pamatkapitāls neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

5) 30 dienu laikā pēc Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nepieciešamo ziņu pieprasīšanas tās nav iesniegtas;

6) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas rīcībā ir informācija, kas liecina par to, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā, iegūti nelikumīgos darījumos, vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska iegūšana;

7) iesniegtais attīstības plāns neatbilst reālajai tirgus situācijai un ir ekonomiski nepamatots;

8) kapitālsabiedrība ir pasludināta par maksātnespējīgu.

 

67.pants. Izlozes atbildīgā persona

(1) Izsniedzot licenci izlozes organizēšanai, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kas ir atbildīga par konkrētās izlozes norises likumību.

(2)  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina izlozes atbildīgo personu, ja šī persona ir:

1) likumā noteiktajā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu;

2) kas tiek turēta aizdomās, ir apsūdzēta vai notiesāta par tīšu noziegumu;

3) pret kuru kriminālprocess par tīša nozieguma izdarīšanu ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt atbildīgo personu pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par izlozes atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt atbildīgo personu pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

(4) Izlozes organizēšana ir aizliegta, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi tās atbildīgo personu.

(5) Par jaunas izlozes atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējās atbildīgās personas atbrīvošanu izlozes organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par izlozes atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt atbildīgo personu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šajā gadījumā nepiemēro šā panta ceturtajā daļā ietverto aizliegumu.

 

68.pants. Izlozes organizētāja vispārīgie pienākumi

(1) Izlozes organizētājs ir atbildīgs par izlozes:

1) norises likumību;

2) nodokļa un nodevas nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

3) īstenošanā iesaistītā personāla kompetenci un profesionalitāti;

(2) Izlozes organizētājs nodrošina laimestu izmaksu spēlētājam, ievērojot likuma „Par nodokļiem un nodevām” nosacījumus:

1) laimestu, kas nepārsniedz 500 latus, izmaksā nekavējoties;

2) laimestu no 501 līdz 10000 latiem izmaksā trīs darba dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža;

3) laimestu, kas pārsniedz 10000 latus, izmaksā izlozes noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža, ne vairāk kā divos maksājumos;

4) pēc klienta lūguma laimestu var izmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz klienta bankas kontu.

(3) Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu izlozes organizēšanas licences saņemšanai, ir notikušas izmaiņas, izlozes organizētājs piecu darba dienu laikā pēc šo faktu uzzināšanas par to informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, bet ja ir mainījies kapitālsabiedrības pamatkapitāls vai tās īpašnieki - piecu darba dienu laikā pēc šo izmaiņu reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

69.pants. Izlozes noteikumi

(1) Izlozes biļešu tirdzniecības vietās ir pieejama attiecīgās izlozes Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā apstiprinātu noteikumu kopija un izlozes organizētājs ir atbildīgs par to, lai pēc spēlētāja pieprasījuma viņš ar šiem noteikumiem tiktu iepazīstināts.

(2) Izlozes noteikumos izlozes organizētājs norāda šādu informāciju:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) izlozes nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties izlozē;

4) izlozes biļetes cena vai dalības maksa;

5) momentloterijas kopējais izlozes biļešu skaits;

6) laimestu fonds, tā sadalījums pa laimestu grupām;

7) laimējušo biļešu noteikšanas kārtība;

8) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

9) termiņš, līdz kuram skaitļu izlozes dalībnieki var pieteikties uz laimestu;

10) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā un pretenziju izskatīšanas kārtība;

11) cita informācija, ko izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Neskaidrību gadījumā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības prasīt papildinformāciju no izlozes organizētāja.

(4) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija izlozes organizētāja sagatavotos noteikumus apstiprina 15 dienu laikā.

 

70.pants. Izlozes noteikumu neapstiprināšana

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina izlozes noteikumus, ja:

1) tajā nav iekļauta šajā likumā noteiktā informācija;

2) tas paredz tādu izložu organizēšanu, kas neatbilst šā likuma prasībām;

3) tas paredz, ka laimestus var iegūt tikai pēc tam, kad izlozē ir iesaistījies noteikts dalībnieku skaits vai kopējais realizācijas apjoms sasniedzis noteiktu summu;

4) tas paredz piramīdveida izlozes organizēšanu, kurā dalības maksa vai ieguldītās vērtības pēc laika dod laimestu nenoteiktam personu lokam.

 

71.pants. Izlozes papildspēle

(1) Momentloterijas papildspēle ir izlozes noteikumos aprakstīta iespēja, iestājoties konkrētiem nosacījumiem, spēlēt spēli bez maksas ar laimēšanas iespējām.

(2) Momentloterijas papildspēles noteikumos izlozes organizētājs norāda šādu informāciju:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) izlozes papildspēles nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties izlozes papildspēlē;

4) laimestu fonds, tā sadalījums pa laimestu grupām;

5) laimējušo biļešu noteikšanas kārtība;

6) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

7) datums, līdz kuram momentloterijas papildspēle tiek organizēta;

8) termiņš, līdz kuram papildspēles dalībnieki var pieteikties uz laimestu;

9) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā un pretenziju izskatīšanas kārtība;

10) cita informācija, ko izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(3) Skaitļu izlozes papildspēle ir izlozes noteikumos aprakstīta iespēja par maksu, izpildot konkrētus nosacījumus, piedalīties papildspēlē un iegūt papildus laimestu.

(4) Skaitļu izlozes papildspēles noteikumos izlozes organizētājs norāda šādu informāciju:

1) izlozes organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

2) izlozes papildspēles nosaukums un veids;

3) kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties izlozes papildspēlē;

4) papildspēles dalības maksa;

4) laimestu lielums;

5) laimējušo kuponu noteikšanas kārtība;

6) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;

7) kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā un pretenziju izskatīšanas kārtība;

8) cita informācija, ko izlozes organizētājs uzskata par nepieciešamu.

(5) Izlozes papildspēles noteikumus apstiprina Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 15 dienu laikā no to iesniegšanas brīža, izņemot šī likuma 70.pantā minētos gadījumus.

 

72.pants. Izlozes biļetes vai loterijas kupons

(1) Uz izlozes biļetēm un kuponiem ir norādīta šāda informācija:

1) izlozes organizētāja nosaukums;

2) adrese, kur saņemt laimestu;

3) laimesta izsniegšanas beigu termiņš;

4) biļetes cena, dalības maksa;

5) kārtas vai/un sērijas numurs.

(2) Pirms licences saņemšanas vietēja mēroga un vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozes biļetes reģistrējamas tajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā izlozes organizētājs ir uzskaitē kā nodokļu maksātājs, un reģistrēto izlozes biļešu paraugi iesniedzami Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

73.pants. Izlozes organizēšanas ierobežojumi

(1) Izlozes organizētājam ir aizliegts organizēt izlozes, ja:

1) nav saņemta attiecīgā licence;

2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi izlozes vai tās papildspēles noteikumus;

3) iestājoties izlozes organizēšanas licences pārreģistrācijas termiņam, nav pieņemts lēmums par izlozes organizēšanas licences pārreģistrāciju vai likumā noteiktajā kārtībā nav samaksāta valsts nodeva;

4) saņemtā izlozes organizēšanas licence nodota trešajai personai;

(2) Izlozes organizētājs nodrošina, ka kopējā laimestu vērtība visu veidu izlozēm nav mazāka par 45 procentiem biļešu realizācijas kopsummas.

 

 

X nodaļa

Izložu organizēšana izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

 

74.pants. Izlozes organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

Par izlozes organizēšanu, ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību uzskatāma tāda izlozes organizēšana, kurā tās dalībnieki kādas no dalībai šajā izlozē nepieciešamajām darbībām veic vai var veikt, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.

 

75.pants. Tiesības organizēt izlozi ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

(1) Izlozes biļešu pārdošana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ir atļauta kapitālsabiedrībām, kuras šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmušas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtu attiecīgo licenci.

(2) Licenci izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, izsniedz valsts īpašumā esošai kapitālsabiedrībai, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmusi valsts mēroga izložu organizēšanas speciālo licenci.

 

76. pants. Licences saņemšana izložu organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

(1) Lai saņemtu licenci organizēt izlozi ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, izlozes organizētājs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) tās izlozes noteikumus, kuru organizē ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

2) informāciju par kārtību, kādā var iegādāties biļetes, lai piedalītos izlozē, kuru organizē ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

3) informāciju par izlozes organizēšanā vai izlozes biļešu iegādē izmantojamām programmām;

4) izlozes biļešu pārdošanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību nodrošinātāja apliecinājumu par attiecīgās sistēmas drošumu;

5) informāciju par vietu, kurā atradīsies izlozes organizēšanai vai izlozes biļešu pārdošanai izmantojamā tehnika, un par plānotajiem drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās izlozes iznākumu;

6) informāciju par plānotajiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

7) izlozes organizēšanai vai izlozes biļešu pārdošanai izmantojamo interneta adresi un visas domēnu adreses, ja izlozi organizē, izmantojot internetu;

8) izlozes biļešu pārdošanai izmantotos tālruņa numurus, ja izlozi organizē, izmantojot tālruni;

9) informāciju par izlozes atbildīgo personu, norādot tās vārdu, uzvārdu un personas kodu, bet ja tāda nav - personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādes nosaukumu.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu izlozes organizēšanai ar pakalpojumu ko sakaru pakalpojumu starpniecību, vai par atteikumu izsniegt minēto licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību vai par atteikumu izsniegt minēto licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

(3) Licencē, kas izsniegta izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, norādīts:

1) licences numurs, izsniegšanas vieta un datums;

2) licences saņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

3) izloze, kurai biļetes var iegādāties ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

4) izmantojamā interneta adrese, ja izlozi organizē ar interneta starpniecību.

 

77.pants. Atteikums izsniegt licenci izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības atteikt izsniegt licenci izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ja ir iestājies kāds no šā likuma 15.pantā minētajiem gadījumiem vai arī:

1) iesniegtie izlozes noteikumi neatbilst šā likuma prasībām;

2) neatkarīgās un starptautiski atzītās laboratorijas atzinumā norādīts, ka izlozes organizēšanai izmantojamās programmas nenodrošina laimestu kopsummas atbilstību šā likuma 73.panta otrās daļas prasībām vai citu šā likuma prasību ievērošanu;

3) iesniedzēja plānotie drošības pasākumi, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas iedarbību uz organizētās izlozes iznākumu, ir nepietiekami;

4) ir saņemts kompetentas valsts iestādes atzinums, ka iesniedzēja plānotie pasākumi fizisko personu datu aizsardzībai un izlozes norises drošībai ir nepietiekami.

 

78.pants. Licences anulēšana izložu organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt izlozes organizēšanas licenci, ja ir iestājies kāds no šā likuma 87. pantā minētajiem gadījumiem vai arī izlozes organizētājs savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmanto kontu vai kontus, par kuriem nav informējis Valsts ieņēmumu dienestu vai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

 

79.pants. Izlozes organizēšanas ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, atbildīgā persona

(1) Izsniedzot licenci izlozes organizēšanai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina personu, kas ir atbildīga par to, lai izlozes norise būtu likumīga (turpmāk arī — atbildīgā persona).

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija neapstiprina atbildīgo personu, ja ir iestājies kāds no šā likuma 30.panta otrajā daļā minētajiem gadījumiem.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

(4) Izlozes organizēšana ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ir aizliegta, ja atbildīgo personu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nav apstiprinājusi.

(5) Par jaunas atbildīgās personas iecelšanu un iepriekšējās atbrīvošanu izlozes organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Lēmumu par atbildīgās personas apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem 20 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šajā gadījumā nepiemēro šā panta ceturtajā daļā ietverto aizliegumu.

 

80.pants. Izlozes organizētāja, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, pienākumi

(1) Lai organizētu izlozes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, izlozes organizētājs nodrošina:

1) izlozes dalībnieku uzskaiti;

2) laimējušo spēlētāju reģistrāciju un identifikāciju šā likuma 54. panta noteiktajā kārtībā;

3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbinieku netraucētu piekļūšanu izlozes organizēšanai izmantotajai programmai un grāmatvedības dokumentiem, kas saistīti ar izlozes organizēšanu izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību.

(2) Interneta lapā, kuru izlozes organizētājs izmanto izlozes organizēšanai, norāda:

1) izlozes organizētāja nosaukumu, juridisko adresi un izlozes organizēšanas licences numuru;

2) izlozi, kurai biļetes var iegādāties ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

3) izlozes noteikumus vai interneta adresi, kur ar to var iepazīties;

4) aizliegumu piedalīties izlozē personām, kuras atrodas valstī vai teritorijā, kur dalība šādās izlozēs ir aizliegta;

5) aizliegumu piedalīties izlozē personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

(3)  Izlozes organizētājam savstarpējos norēķinos ar klientiem atļauts izmantot Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu.

(4) Ja dalība izlozē notiek pa tālruni, dalībnieks var piedalīties izlozē, izmantojot tikai Latvijas Republikā reģistrētu tālruņa numuru.

(5) Izlozes organizēšanā izmantojamā programma un aparatūra, kas nodrošina tās darbību, atrodas Latvijas Republikas teritorijā. Nepārvaramas varas gadījumos drīkst izmantot ārpus Latvijas Republikas teritorijas esošas rezerves programmas un aparatūru, kas nodrošina tās darbību, par to iepriekš paziņojot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(6) Informācija par programmām, kas izmantotas izlozes organizēšanā ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, par attiecīgajiem drošības pasākumiem un fizisko personas datu aizsardzības pasākumiem iesniedzama šā likuma 47.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

(7) Izlozes organizētājs, kas pārdod biļetes, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, ne vēlāk kā 15 dienas pēc pārskata ceturkšņa beigām šā likuma 53.panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu, kā arī kredītiestādes izziņu par pārskata ceturksnī savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā veiktajiem darījumiem.

 

 

XI nodaļa

Azartspēļu un izložu kontrole un uzraudzība

 

81.pants. Kontroles un uzraudzības īstenotāji

Kontroli un uzraudzību pār to, kā azartspēļu un izložu organizētājs ievēro šo likumu, citus normatīvos aktus, azartspēles vai izlozes noteikumus, veic Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, Valsts ieņēmumu dienests likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” noteiktajā kārtībā un Valsts policija likumā "Par policiju" noteiktajā kārtībā.

 

82.pants. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju izveido un tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas uzdevumi ir:

1) realizēt valsts politiku azartspēļu un izložu organizēšanā;

2) veikt azartspēļu un izložu organizētāju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;

3) izstrādāt ar azartspēļu un izložu organizēšanu saistītu normatīvo aktu projektus;

4) nodrošināt azartspēļu un izložu tirgus sistemātisku uzskaiti un statistisku analīzi;

5) reģistrēt azartspēļu automātus un iekārtas un sniegt valsts un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas.

 

83.pants. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padome

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības interešu ievērošanu, izložu, azartspēļu un loteriju tirgus attīstību un stabilitāti.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes darba materiāltehniskais nodrošinājums ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas kompetencē.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes nolikumu un sastāvu apstiprina Ministru kabinets, iekļaujot tajā pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, nodibinājuma, kurš pārstāv vairāk kā 30% no Latvijas Republikas azartspēļu organizētājiem un Latvijas Pašvaldību savienības.

(4) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes galvenais uzdevums ir:

1) izvērtēt sagatavoto normatīvo aktu projektu, kas regulē izložu un azartspēļu, loteriju organizēšanu, atbilstību izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentiem;

2) sagatavot priekšlikumus finanšu ministram par nepieciešamām pārmaiņām tirgus uzraudzības kontroles darbību veikšanai.

 

84.pants. Azartspēļu un izložu organizētāja pārskata iesniegšana

(1) Azartspēļu un izložu organizētājs likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 66.pantā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā pārbaudīta gada pārskata norakstu, ziņojumu un revidenta atzinumu, ja tāds ir, kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts.

(2) Azartspēļu un izložu organizētājs 20 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par azartspēļu un izložu organizēšanu pārskata ceturksnī.

(3) Azartspēļu un izložu organizētājs veic grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem” un Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē vienotu azartspēļu un izložu organizācijas grāmatvedības uzskaites kārtību.

 

85.pants. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas amatpersonu lēmumus var apstrīdēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniekam.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieka lēmumus var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

 

 

XII nodaļa

Atbildība par normatīvo aktu pārkāpumiem

 

86.pants. Azartspēļu un izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbības apturēšana

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir tiesīga apturēt azartspēļu un izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbību, vai azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatāciju līdz pārkāpuma novēršanai, ja tiek konstatēts, ka azartspēļu un izložu organizētājs pārkāpj azartspēļu un izložu organizēšanu reglamentējošos likumus vai citus normatīvos aktus.

(2) Pieņemt lēmumu par azartspēļu un izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbības, vai azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatācijas apturēšanu ir tiesīgs Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieks vai viņa vietnieki.

(3) Šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas rakstveidā brīdina uzņēmuma vadītāju, minot visus konstatētos normatīvu pārkāpumus un nosakot pārkāpuma novēršanas termiņu no viena mēneša līdz trim mēnešiem, ja puses nevienojas par īsāku termiņu pārkāpuma novēršanai.

(4) Ja noteiktajā termiņā nav novērsti visi brīdinājumā minētie pārkāpumi, attiecīgā amatpersona dod rakstveida rīkojumu par azartspēļu un izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbības, vai azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatācijas apturēšanu.

(5) Bez iepriekšēja brīdinājuma, ar rakstveida rīkojumu, azartspēļu un izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences vai azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatāciju var apturēt, ja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas amatpersonas konstatē, ka uzņēmums ir pārkāpis likuma „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” nosacījumus vai likumā noteiktā kārtībā nav veicis citu nodokļu maksājumus valsts vai pašvaldību budžetā.

(6) Par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu uzņēmuma vadītājs rakstiski ziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kas septiņu dienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas pārbauda vai pārkāpumi ir novērsti un, ja tas apstiprinās, tad dod rakstveida atļauju licences darbības atjaunošanai.

(7) Azartspēļu un izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbību var apturēt nekavējoties, ja azartspēļu vai izložu organizētājs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu par licences darbības apturēšanu.

(8) Azartspēļu un izložu organizēšanas licences un azartspēļu organizēšanas vietas licences darbības apturēšana neparedz samaksātās valsts nodevas atmaksu kapitālsabiedrībai.

 

87.pants. Azartspēļu un izložu licences anulēšana

(1)  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt azartspēļu vai izložu organizēšanas licenci, ja:

1) šīs licences saņemšanai sniegta nepatiesa informācija, kas būtiski ietekmējusi lēmuma pieņemšanu;

2) azartspēļu vai izlozes organizētājs neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

3) azartspēļu vai izlozes organizētāja parādu saistības pārsniedz viņa aktīvus;

4) azartspēļu vai izlozes organizētājs uzsācis likvidācijas procesu;

5) likumā noteiktajā kārtībā tiek uzsākta azartspēļu vai izlozes organizētāja bankrota procedūra;

6) azartspēļu vai izlozes organizēšanas licencē paredzētās tiesības nodotas kādai citai personai;

7) azartspēļu vai izlozes organizētājs regulāri neievēro likumu un citu normatīvo aktu prasības;

8) azartspēļu vai izlozes organizētājs Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas noteiktajā termiņā nav novērsis tās konstatētos normatīvo aktu pārkāpumus;

9) azartspēļu vai izlozes organizētājs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu licences anulēšanai.

(2) Anulējot azartspēļu vai izlozes organizēšanas licenci, valsts nodeva, kas samaksāta par šādas licences saņemšanu, netiek atmaksāta.

(3) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija anulē kazino, spēļu zāles, bingo zāles licences vai totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences, ja:

1) azartspēļu organizētājs azartspēļu organizēšanas vietā uzstādījis vai ekspluatē nesertificētus, nereģistrētus vai nemarķētus azartspēļu automātus un iekārtas;

2) zaudējis spēku šā likuma 26.panta otrās daļas 1. vai 4.punktā un 27.panta otrās daļas 1. vai 3.punktā minētais dokuments, kurš pievienots iesniegumam, lai saņemtu vietas licenci, bet cits attiecīgs spēkā esošs dokuments nav iesniegts;

3) azartspēļu organizētājs atkārtoti neievēro šā likuma 36., 37., 38., 39. un 41.panta pirmās daļas 6.apakšpunkta prasības;

4) azartspēļu organizētājs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu vietas licences anulēšanai.

 

88.pants. Personas administratīvā atbildība vai kriminālatbildība

Personu, kas azartspēles vai izlozes organizē bez Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas licences vai organizē tādas azartspēles vai izlozes, kuras nav minētas šajā likumā, sauc pie likumos noteiktās administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. Šādas darbības rezultātā gūtie ienākumi ieskaitāmi valsts budžetā.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Šā likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī. Līdz 2007. gada 1.janvārim Azartspēļu organizētāju pamatkapitāls nav mazāks par 50 000 Ls.

2. Līdz 2006.gada 1.jūlijam pārveido vai slēdz spēļu zāles, kuras neatbilst šā likuma 22.panta pirmās daļas prasībām.

3. Ārpus kazino un spēļu zālēm azartspēļu automātus drīkst uzstādīt un ekspluatēt tikai vietās, kuras 2002. gada 30. jūnijā bija reģistrētas Inspekcijas azartspēļu automātu uzstādīšanas vietu reģistrā.

4. Ārpus kazino un spēļu zālēm atļauts uzstādīt un ekspluatēt ne vairāk kā piecus azartspēļu automātus.

5. No 2006.gada 1.janvāra neizsniedz licences azartspēļu organizēšanai ārpus kazino un spēļu zālēm.

6. Ar 2007.gada 1.janvāri aizliegts uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus ārpus kazino un spēļu zālēm.

7. Šā likuma 41.panta otrās daļas 8.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

8. Ministru kabinets šā likuma 4.panta otrajā un trešajā daļā paredzētos tiesību aktus izdod līdz 2006.gada 1.janvārim;

9. Ministru kabinets šā likuma 4.panta septītajā daļā, 81.pantā un 83. panta trešajā daļā paredzētos noteikumus izdod līdz 2006. gada 1.aprīlim.

10. Ministru kabinets šā likuma 39. panta sestajā daļa, 47.panta otrajā un trešajā daļā, 53.panta astotajā daļā, 54.pantā, 63.panta trešajā daļā un 84. panta otrajā un trešajā daļā paredzētos noteikumus izdod līdz 2007. gada 1.janvārim.

11. Līdz šā likuma pārejas noteikumu 9. un 10. punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti šādi saskaņā ar likumu “Par izlozēm un azartspēlēm” izdotie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1995.gada 7.marta noteikumi nr. 50„Noteikumi par sabiedrisko un reliģisko organizāciju rīkoto izložu organizēšanu”;

2) Ministru kabineta 2000.gada 14.marta noteikumi nr. 102 „Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par izložu vai azartspēļu organizēšanu”;

3) Ministru kabineta 2000.gada 18. jūlija noteikumi nr. 237 „Azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanas noteikumi”;

4) Ministru kabineta 2000.gada 19. decembra noteikumi nr. 435 „Izložu un azartspēļu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība”;

5) Ministru kabineta 2002.gada 20. augusta noteikumi nr. 378 „Kazino apmeklētāju reģistrācijas un kazino apmeklētāju reģistrā iekļaujamās informācijas apstrādes kārtība”;

6) Ministru kabineta 2003.gada 24.oktobra rīkojums nr. 656 „Par neatkarīgām un starptautiski atzītām laboratorijām atzinumu sniegšanai par interaktīvo spēļu organizēšanā izmantojamo programmu”;

7) Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumi nr. 762 „Vienotā izložu un azartspēļu organizācijas grāmatvedības uzskaites kārtība”;

8) Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumi nr. 106 „Kārtība, kādā interaktīvo spēļu organizētājs, izložu, totalizatora vai derību organizētājs, kas izmanto telekomunikācijas, iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu”;

9) Ministru kabineta 2004.gada 25. marta noteikumi nr. 175 „Interaktīvo spēļu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība”;

10) Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumi nr. 248 „Kārtība, kādā iesniedzama informācija par interaktīvo spēļu organizēšanas programmām, drošības pasākumiem un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem”.

12. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par izlozēm un azartspēlēm” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1995, 22.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 10., 13.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 15.nr.)

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.


 

 

Likumprojekta

Azartspēļu un izložu likums

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 Pašlaik Latvijā izložu un azartspēļu biznesā darbojas 20 licencētas kapitālsabiedrības: bingo, kazino un spēļu automātu spēles ir tiesīgas organizēt 18 kapitālsabiedrības, SIA “Teletoto” organizē totalizatora spēles, bet, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, izložu organizēšanu valsts mērogā realizē valsts A/S “Latvijas Loto”.

     Laika posmā no 1999.gada nozares uzņēmumu kopējais apgrozījums pieaudzis par 243,1% un 2004.gadā sasniedz 73,03 milj.latu. Tīrais izložu un azartspēļu apgrozījums pieaudzis par 242,8% un sasniedz 65,82 milj.latu. Speciālās nodevas un nodokļa maksājumi budžetā pieauguši par 224% un sasniedz 11,975 milj.latu, kas sastāda 18,19% no izložu un azartspēļu apgrozījuma (tajā skaitā, izložu un azartspēļu nodeva 1,797 milj.latu, izložu nodoklis 0,3 milj.latu, azartspēļu nodoklis 7,416 milj.latu, azartspēļu nodoklis pašvaldību budžetos 2,462 milj.latu).

      Laika posmā no 1999.gada iekārtu skaits ir pakāpeniski pieaudzis, neraugoties uz to, ka gandrīz katru gadu veikti grozījumi likumos, tajā skaitā, paaugstinot nodokļu likmes. Kritums un atšķirīga nodokļu proporcija vērojama 2002.gadā (stājās spēkā grozījums likumā par azartspēļu iekārtu izvietošanas aizliegumu ārpus spēļu zālēm un kazino). Kopējais iekārtu skaits samazinājās, bet strauji pieauga spēļu zāļu skaits un turpinājās apgrozījuma kāpums. 1999. gadā reģistrētas 159 spēļu zāles, bet 2004.gadā – 616 spēļu zāles. Tas palielināja arī nozarē strādājošo darbinieku skaitu 2004.gadā – 6648 darbinieki.

Attīstoties un paplašinoties azartspēļu tirgum, kā arī īstenojot nepieciešamību pastiprināt prasības šī tirgus darbībai, likumā „Par izlozēm un azartspēlēm” 10 gadu laikā veikti 9 grozījumi. 2005.gadā izstrādāta un akceptēta azartspēļu nozares ilgtermiņa attīstības koncepcija, kurā ir skaidri pausta valsts nostāja, ievērojot sabiedrības intereses un azartspēļu organizētāju intereses. 

2005.gada jūnijā Latvijā tiek ekspluatēti 13342 azartspēļu automāti, no tiem 10406 automāti izvietoti 638 spēļu zālēs un 2936 automāti 680 bāros. Latvijā ir 2 bingo zāles, 15 kazino un 18 totalizatora likmju pieņemšanas punkti.

Pašlaik ļoti nevienādi īstenota pašvaldību loma azartspēļu biznesa regulēšanā. Lai gan likuma „Par izlozēm un azartspēlēm” 20.pants kopš 1994.gada paredz pašvaldībām tiesības noteikt teritorijas, kurās aizliegts organizēt azartspēles, pašlaik iespēju izmantojušas tikai 15 pašvaldības – Bauska, Gulbene, Jūrmala, Liepāja, Limbaži, Līvānu novads, Madona, Ogre, Pūre, Rēzekne, Rīga, Salaspils, Sigulda, Talsi, Valmiera. Turklāt katrā no šīm pašvaldībām izvirzītie kritēriji ierobežojumu noteikšanai ir atšķirīgi un mainīgi.

 Likums „Par izlozēm un azartspēlēm” neparedz pienākumu komersantiem azartspēļu jomā savu biznesu organizēt kā „atbildīgu spēli”. Šāda organizēšana ietver prasību sniegt patiesu informāciju par spēles procesiem un personāla apmācību, un tās mērķis ir samazināt potenciālo spēles risku un palīdzēt cilvēkiem pieņemt pārdomātus lēmumus par dalību azartspēlēs. Atbildīgas spēles programmas jau sen kļuvušas par kazino, spēļu zāļu, bingo u.c veida izklaides vietu darbības pamatprincipu Eiropā, Amerikā un Austrālijā. Arī Latvijā jāpanāk, lai azartspēļu bizness balstītos uz spēlētāju, kurš uztver spēli kā iespēju atpūsties, kurš tērē tikai tik daudz, cik var atļauties zaudēt, un kurš spēj būt atbildīgs par savu rīcību, „nepazaudējot sevi” spēļu zālē. Diemžēl nepietiekami pasākumi veikti, lai veicinātu azartspēļu atkarīgo personu ārstēšanos, nav izveidots arī vienots reģistrs, lai iegūtu informāciju, cik cilvēku reāli Latvijā ir saistīti ar šo problēmu. Tomēr narkoloģijas speciālisti uzskata, ka tā ir problēma un azartspēļu atkarīgo klientu kļūst arvien vairāk.

Augstākminētais veido sabiedrības nelabvēlīgo un neapmierināto attieksmi pret azartspēlēm kā uzņēmējdarbības veidu. Tāpēc ir nepieciešams izvirzīt un noteikt paaugstinātas ierobežojošas prasības pret šo nozari - no vienas puses, samazinot to izplatību un sabiedrisko pieejamību, bet no otras puses, paaugstinot kvalitātes prasības pret šīs nozares piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un drošumu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 Jaunais likums izvirza pastiprinātas prasības azartspēlēm, nolūkā ierobežot azartspēļu piedāvājumu – azartspēļu vietu skaitu un pieejamību, lai:

1)                  veicinātu likumdošanas sakārtošanu atbilstoši valsts ilgtermiņa politikas pamatprincipiem;

2)                  sekmētu sabiedrības interešu līdzsvarošanu - vēlmi ierobežot azartspēles no vienas puses, un vēlmi izmantot šos pakalpojumus un organizēt azartspēles no otras puses.

Būtiskākās prasības:

1)    precizēti vispārīgie aizliegumi, tajā skaitā, noteikts, ka no 2007.gada 1.janvāra aizliegts uzstādīt azartspēļu automātus ārpus kazino un spēļu zālēm (bāros un kafejnīcās);

2)    papildus prasībās spēļu zālēm un to tehniskajām un labiekārtotības prasībām;

3)    papildus prasības kazino un to tehniskajām un labiekārtotības prasībām;

4)    noteikts aizliegums izsniegt klientiem jebkāda veida kredītus, piedāvāt klientiem bezmaksas pārtiku vai dzērienus, ārpus spēļu vietas izvietot reklāmu;

5)    pienākums brīdināt par azartspēļu atkarības problēmu, kā arī nodrošināt saņemt informāciju par palīdzības sniegšanu;

6)       lai panāktu, ka tirgū spēj darboties tikai sabiedrības ar pietiekami lielu kapitālu un sabiedrība spēj pildīt savas saistības, noteikts, ka pamatkapitāls 1 000 000 latu apjomā azartspēļu organizatoriem ir jāsasniedz līdz 2006. gada 31. decembrim. Pamatkapitāla lielums ir garantija gan valstij, gan spēlētājiem;

7)       lai garantētu, ka Latvijā tiek ekspluatētas tikai jaunākajiem tehniskajiem standartiem un likumā noteiktām prasībām atbilstoši azartspēļu automāti un programmas, ekspluatēt varēs tikai atzītu laboratoriju sertificētas iekārtas, kas nodrošinās tehniskas iespējas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai pārliecināties par dokumentos deklarēto programmu atbilstību patiesībai.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekta pieņemšana ietekmēs azartspēļu iekārtu, spēļu vietu skaitu, to izvietojumu un pieejamību visā Latvijas teritorijā.

Ņemot vērā, ka jau izdarīti grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”, kas paredz no 2006.gada 1.janvāra palielināt nodokļus azartspēļu iekārtām par 50% pret pašreizējām likmēm, bet no 2007.gada 1.janvāra vēl par 50%, tādā veidā pašreizējās likmes dubultojot, papildus stājoties spēkā šim likumprojektam, paredzams, ka 2006.gadā tiks izņemti 2300 azartspēļu automāti no 680 bāriem un kafejnīcām, azartspēļu automātu skaits samazināsies par 4000 (no 13300 uz 9300), spēļu zāļu skaits samazināsies par 330 (no 670 uz 340), kazino skaits samazināsies par 4 ( no 15 uz 11).

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Palielināsies konkurence azartspēļu organizētāju vidū, nodrošinot kvalitatīvākus pakalpojumus ar ierobežotiem nosacījumiem un maksājot augstākus nodokļus. Iespējama darba vietu skaita samazināšanās azartspēļu kapitālsabiedrībās.

Pieņemot likumprojektu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai tiks dotas iespējas pilnvērtīgāk kontrolēt azartspēļu iekārtu kvalitāti un atbilstību deklarētiem rādītājiem, kā arī tiks veicināta azartspēļu un citu nodokļu administrēšana un iekasēšana valsts un pašvaldību budžetos.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likums sekmēs azartspēļu organizēšanas vietu vides sakārtošanu, ar šo komercdarbības veidu saistīto risku sabiedrībai mazināšanu, no sabiedrības viedokļa taisnīgāku nodokļu politiku attiecībā pret izlozēm un azartspēlēm un radīs iespēju finansēt negatīvo seku novēršanu no šīs nozares samaksātiem nodokļiem.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(milj. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2006

2007

2008

 2009

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Valsts budžetā 0,994

Pašvaldību 0,371

Kopā 1,365

3,538

1,158

4,696

 4,03

1,27

5,30

4,456

1,366

5,822

1,11 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 -

  -

  -

  -

  -

3. Finansiālā ietekme

 Kopā budžetā 0,994

4,696

  5,30

5,822 

1,11 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

 Papildus būs jāizdod Ministru kabineta noteikumi.

Līdz 2006.gada 1.janvārim:

- prasības neatkarīgajām un starptautiski atzītajām laboratorijām;

- neatkarīgo un starptautiski atzīto laboratoriju saraksts, kuras drīkst sertificēt azartspēļu automātus, iekārtas un spēļu automātu spēles.

Līdz 2006.gada 1.aprīlim:

- Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles sertifikācijas, reģistrācijas un marķēšanas kārtība;

- Kontroles un uzraudzības kārtība pār to, kā azartspēļu un izložu organizētājs ievēro šo likumu, citus normatīvos aktus, azartspēles vai izlozes noteikumus; 

- par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes nolikumu un sastāvu.

Līdz 2007.gada 1.janvārim jāizdod 8 atjaunoti Ministru kabineta noteikumi, kas ar likuma pieņemšanu zaudē spēku, bet ir piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas. 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  -

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Masu saziņas līdzekļos ir sniegta informācija par to, ka tiek izstrādāts  jauns Azartspēļu un izložu likumprojekts.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektu ieviesīs Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, kuras esošās funkcijas netiek paplašinātas. Pēc likumprojekta pieņemšanas tā atsevišķiem pantiem ir nepieciešams pārejas laiks, lai Ministru kabinets pieņemtu tā īstenošanai nepieciešamos noteikumus.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Ar masu saziņas līdzekļu palīdzību.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu personas, kuru intereses tas aizskar vai ierobežo, var pārsūdzēt tiesā.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs

 

                                                                                  A.Slakteris