Grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

 

Izteikt 236.pantu šādā redakcijā:

 

"236.pants. Valsts proves uzraudzības inspekcija

Valsts proves uzraudzības inspekcija izskata šā kodeksa 163.1 un 163.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī šā kodeksa 166.10  paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu tirdzniecības jomā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts proves uzraudzības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts proves uzraudzības inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecsimt latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts proves uzraudzības inspekcijas struktūrvienību vadītāji un vecākie inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz četrsimt latiem."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

 

 


Likumprojekta „Grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republikai pievienojoties Eiropas Savienībai un implementējot spēkā esošo ES likumdošanu, spēkā stājās arī Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu, kas attiecas uz dažu bīstamu vielu un produktu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem. Šī direktīva par veselībai bīstamu un tādēļ par ierobežojamu lietošanai atzīst arī niķeli, kuru plaši izmanto juvelierizstrādājumu ražošanai. Valsts proves uzraudzības inspekcija saskaņā ar 2005. gada 6. septembra grozījumiem 2000. gada 25. aprīļa MK noteikumos Nr.158 „Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem” no 2006. gada 1. janvāra pārņems no Patērētāju tiesību aizsardzības centra dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu atbilstības pārbaudi preču drošuma prasībām.

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss šobrīd neparedz Valsts proves uzraudzības inspekcijai tiesības izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, kas saistītas ar pieļaujamo kaitīgo vielu daudzuma pārsniegšanu dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu tirdzniecībā, tādēļ, lai šādas tiesības paredzētu, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu nepieciešams precizēt.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz piešķirt Valsts proves uzraudzības inspekcijai tiesības izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par pieļaujamo kaitīgo vielu daudzuma pārsniegšanu dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu tirdzniecībā.

3. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2005.g.

2006.g.       2007.g.       2008.g.

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

0

0

0

0

0

3. Finansiālā ietekme 

0

0

0

0

0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

0

0

0

0

0

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

0

0

0

0

0

6. Cita informācija

0

0

0

0

0

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Ir sagatavoti un iesniegti MK šādi saistīti normatīvu aktu projekti:

1.    likumprojekts „Grozījumi likumā par valsts proves uzraudzību”;

2.    MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr. 595 „Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtība un pieļaujamais remedijs””;

3.    MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 547 “Valsts proves uzraudzības inspekcijas nolikums””.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Konsultācijas nav notikušas 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas 

5. Cita informācija

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas nav jārada, esošo funkcijas nav jāpaplašina

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumu publicēs laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

 

 

               Finanšu ministrs                                                   O. Spurdziņš

 

Valsts sekretāres vietā

valsts sekretāres viietniece

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

S. Zvidriņa

E. Strazdiņa

M. Radeiko

P. Brangulis

 

27.10.2005. 09:10;733; P. Brangulis; 7210009, peters.brangulis@vpui.gov.lv