Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"

Likumprojekts

 

Grozījums Ceļu satiksmes likumā

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.; 2005, 13.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar 31.2 pantu šādā redakcijā:

 

"31.2 pants. Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika ilgums

(1) Transportlīdzekļu apkalpes locekļu vidējais nedēļas darba laiks nedrīkst pārsniegt 48 stundas, ievērojot, ka nedēļa ir laikposms starp pulksten 00.00 pirmdienā un pulksten 24.00 svētdienā.

(2) Transportlīdzekļa apkalpes locekli var nodarbināt virs noteiktā vidējā nedēļas darba laika, pagarinot maksimālo nedēļas darba laiku līdz 60 stundām, ievērojot, ka četru mēnešu periodā vidējais nedēļas darba laiks nepārsniedz 48 stundas.

(3) Darba devējs, vienojoties ar darbinieku pārstāvjiem, var mainīt vidējo nedēļas darba laiku un maksimālo nedēļas darba laiku, ievērojot, ka vidējā nedēļas 48 stundu darba laika aprēķināšanas periods nepārsniedz sešus secīgus mēnešus.

(4) Ja transportlīdzekļa apkalpes loceklis veic darbu no pulksten 01.00 līdz 05.00, kopējais darba laiks diennaktī nedrīkst pārsniegt 10 stundas. Darba devējs, vienojoties ar darbinieku pārstāvjiem, var mainīt minēto nakts darba laiku, nosakot, ka tas ir vismaz četru stundu ilgs laikposms periodā no pulksten 00.00 līdz 07.00."

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

 


Likumprojekta “Grozījums Ceļu satiksmes likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Grozījums Ceļu satiksmes likumā izstrādāts pamatojoties uz 2005.gada 12.jūlija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.40 34.§ doto uzdevumu izstrādāt likumprojektu par grozījumu Ceļu satiksmes likumā, paredzot tajā transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika regulējumu.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 11.martā pieņemto Direktīvu 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi, tika izstrādāti un 2005.gada 12.jūlijā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.520 „Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi”, kas detalizēti nosaka prasības attiecībā uz darba laika organizēšanu, ievērošanu un tā uzskaiti transportlīdzekļu apkalpes locekļiem, kuri veic pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Padomes 1985.gada 20.decembra Regula (EEK) Nr.3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu vai arī Regulā minētajos gadījumos Eiropas valstu līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos. Tātad pašlaik transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika regulējumu ietver augstākminētie Ministru kabineta noteikumi.

Nepieciešamība transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika regulējumu ietvert likumā radās pēc Tieslietu ministrijas priekšlikuma – šādam jautājumam, uzskata Tieslietu ministrija, jābūt nostiprinātam likumā.

Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika regulējums salīdzinot ar esošo kārtību nemainīsies.

2. Tiesību akta projekta būtība

Izstrādātais likumprojekts atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija sēdes protokola Nr.40 34.§ dotajam uzdevumam iekļauj transportlīdzekļa apkalpes locekļu darba laika ilguma pamatnormas Ceļu satiksmes likumā.

3. Cita informācija

Nav

 


II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nekas nemainīsies, jo transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika regulējums jau ir iestrādāts spēkā esošajos 2005.gada 12.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.520 „Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi”, kas stājās spēkā ar 2005.gada 23. jūliju.

3.Sociālo seku izvērtējums

Tiks uzlabota drošība uz ceļiem, sakārtoti konkurences nosacījumi un uzlabota transportlīdzekļa apkalpes locekļu darba drošība un veselības aizsardzība.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav

Nav

Nav

Nav

Nav

 


IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Sagatavots protokollēmums „Par likumprojektu „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā””, kura 2.punkts paredz, ka Satiksmes ministrija sešu nedēļu laikā sagatavo un noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija noteikumos Nr.520 „Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi”, lai novērstu tiesību normu dublēšanos.

 

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 11.marta Direktīvai 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 11.marta Direktīva 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi, OJ L 080, 23/03/2002, 35. – 39. lpp.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

31.² panta pirmā daļa

3.panta g) punkts un 4.panta a) punkts

Atbilst

 

31.² panta otrā daļa

4.panta a) punkts

Atbilst

 

31.² panta trešā daļa

8.panta 2.punkts

Atbilst

 

31.² panta ceturtā daļa

3.panta h) punkts, 7. panta 1.punkta 1.ievilkums un 8.panta 1.punkts

Atbilst

 

 

5. Cita informācija

Nav


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojektā iekļautās tiesību normas tika apspriestas un akceptētas darba grupā - Biedrība „Autopārvadātāju asociācija „Latvijas Auto”” un Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociācija, kuras pārstāvji piedalījās darba grupā, atbalstīja veikt Eiropas Savienības direktīvas normu iekļaušanu Latvijas Republikas tiesību sistēmā, izstrādājot Ministru kabineta noteikumus Nr.520 „Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi” (pieņemti 2005.gada 12.jūlijā).

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Biedrība „Autopārvadātāju asociācija „Latvijas Auto”” un Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociācija atbalsta minēto likumprojektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti, jo jau darbojas 2005.gada 12.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.520 „Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi”.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tiesību akta projekts nerada jaunas valsts institūcijas un nepaplašina esošo valsts institūciju funkcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī Autotransporta direkcijas un Satiksmes ministrijas interneta mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt vispārējā administratīvā procesa kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

Satiksmes ministrs                                        A.Šlesers

 

 

 

29.08.2005. 9.00; 1124

I.Purmale

7686468, ingrida@atd.lv

 

 

Valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

U.Lakševics

A.Ļubļina

I.Strautmane

J.Vaitužs