2005

 

2005.gada ____. oktobrī

Nr._________________

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija, pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu, ir sagatavojusi un iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījums Robežsardzes likumā”.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51. pantu un 82. pantu komisija lūdz iekļaut minēto likumprojektu Saeimas š.g. 27. oktobra sēdes darba kārtībā un nodot to Aizsardzības un iekšlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86. pantu komisija lūdz iekļaut minētā likumprojekta izskatīšanu 1. lasījumā š.g. 27. oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā.

Komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā:

1)   minētā likumprojekta teksts uz ____ lpp.;

2)   minētā likumprojekta anotācija uz ____ lpp.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs

J.Dalbiņš

 

 

 


Likumprojekta teksts

 

 

Grozījums Robežsardzes likumā

 

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1.,21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2., 14.nr.; 2004, 2., 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 206.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar 5.1pantu šādā redakcijā:

„5.1 Robežsargu piedalīšanās starptautiskajās misijās un operācijās

(1)        Robežsargi piedalās starptautiskajās misijās vai operācijās pēc to starptautisko organizāciju, savienību vai kopienu rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, ar kurām Latvijas Republikai ir noslēgti starptautiskie līgumi.

(2)        Lēmumu par robežsargu piedalīšanos starptautiskajās misijās un operācijās pieņem Ministru kabinets.

(3)        Kārtību, kādā robežsargus nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, nosacījumus robežsargu dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī starptautisko misiju un operāciju finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”.

 

 

 

 

 


Likumprojekta

“Grozījums Robežsardzes likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Kopš Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO Latvijas Republikas institūcijām ir radusies iespēja iesaistīties Eiropas Savienības un NATO vadītajās starptautiskajās misijās un operācijās, lai īstenotu Eiropas Savienības un NATO mērķus. Stājoties spēkā Eiropas Savienības līgumam 1993.gadā, Eiropas Savienības ārpolitikas veidošanā tika pievienots vēl viens instruments – Kopējā Ārējā un Drošības Politika. Latvijai, kopš 2004.gada kļūstot par Eiropas Savienības dalībvalsti, ir paplašinājies starptautisko saistību un pienākumu loks, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības kopējās ārējās un drošības politikas attīstību.

Kopējās ārējās drošības politikas attīstībai nozīmīgu impulsu deva Amsterdamas līgums, kas stājās spēkā 1999.gadā, jo Eiropas Savienība ieguva tiesības ar militāru spēku iesaistīties krīžu pārvarēšanā, lai sniegtu humāno palīdzību un piedalītos miera uzturēšanas un miera atjaunošanas operācijās, kā arī tika izveidots Kopējās ārējās drošības politikas Augstākā pārstāvja amats, kura mērķis bija realizēt šo politiku dalībvalstu un Eiropas Savienības Padomes vārdā.

1999.gada jūnijā notikušās Ķelnes Eiropadomes laikā Kopējās ārējās drošības politikas ietvaros tika izveidota atsevišķa joma – Eiropas Drošības un Aizsardzības Politika. Sākot no Helsinku Eiropadomes 1999.gada decembrī līdz pat šim laikam Eiropas Savienība veic nopietnu darbu, lai attīstītu un nodrošinātu nepieciešamās kvantitatīvās un kvalitatīvās militārās spējas, lai nepieciešamības gadījumā Eiropas Savienība būtu spējīga vadīt autonomas militārās operācijas. Paralēli tam tiek aktīvi strādāts pie tā, lai veidotu un nodrošinātu arī civilās spējas, jo iepriekšējās desmitgades pieredze liecina, ka konfliktu noregulējumā nozīmīga loma ir arī civilajiem ekspertiem. 2004.gada decembra Eiropadome apstiprināja civilo spēju attīstības Vadošos mērķus, kas realizējami līdz 2008.gadam. Šajā laikā dalībvalstīm ir jāattīsta un jānodrošina tādas civilās spējas, kas ir nepieciešamas, lai Eiropas Savienība varētu vadīt vairākas vienlaikus notiekošas un daudzfunkcionālas civilās misijas.

Pašlaik Latvijā nav spēkā neviens nacionālais normatīvais akts, kā arī nav neviena Latvijai saistoša starptautiskā līguma, kas tieši paredzētu Valsts robežsardzes piedalīšanos starptautiskajās misijās.

Kaut arī neviens Latvijai saistošais normatīvais akts tieši neparedz Valsts robežsardzes piedalīšanos starptautiskajās misijās, jāatzīmē, ka pastāv analogi normatīvie akti, kas paredz iekšlietu struktūru dalību starptautiskajās operācijās un misijās – likums „Par policiju” (8.panta trešā daļa) un no likuma izrietošie Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.164 „Kārtība, kādā policijas darbiniekus norīko un nosūta dalībai starptautiskajās operācijās un misijās, kā arī to finansēšanas kārtība”.

Ņemot vērā Valsts robežsardzei deleģētās funkcijas Latvijas Republikā, kā arī robežsargu profesionālo sagatavotību, robežsargi tuvākajā nākotnē varētu iesaistīties Afganistānas Provinču atjaunošanas grupā, kuras galvenais uzdevums ir uzlabot drošības situāciju Afganistānas reģionos un nodrošināt to atjaunošanu. Valsts robežsardzes kinologi un dienesta suņi ir tā mērķgrupa, kura varētu sākotnēji iesaistīties šajā starptautiskajā operācijā, nodrošinot narkotisko vielu un sprāgstvielu meklēšanu.

Latvijas robežsargu piedalīšanās Afganistānas provinču atjaunošanas grupā ir iespējama, ja ir attiecīgs NATO uzaicinājums vai kādas valsts, kura vada provinču atjaunošanas grupu, uzaicinājums Latvijai piedalīties šādā misijā un tiek prasītas jeb piedāvātas robežsargu vietas. 2006.gada pirmajā pusē varētu apsvērt robežsargu – kinologu piedalīšanos Norvēģijas vadītajā provinču atjaunošanas grupā, taču tas ir atkarīgs no tā vai tiks prasītas šādas vietas. Eiropas Komisija š.g. 5.oktobrī ir izplatījusi informāciju (RELEX/A4)D(2005) par palīdzību robežuzraudzības jautājumos Moldovai un Ukrainai. Šīs sadarbības ietvaros ir plānots noslēgt saprašanās memorandu ar Moldovu un Ukrainu. Eiropas Savienības dalībvalstīm būs jāpiedāvā savi eksperti dalībai šajā misijā, tai skaitā – robežsargi.

Esošajā situācijā Valsts robežsardze ir gatava ik gadu nosūtīt dalībai starptautiskajās misijās un operācijās vienlaicīgi piecus robežsargus ar dienesta suņiem, kuri ir apmācīti narkotisko vielu un sprāgstvielu meklēšanā. Plānotais starptautiskās misijas un operācijas laiks ir seši mēneši, līdz ar to gada laikā ir paredzēts kopsummā nosūtīt desmit robežsargus. Piedāvātais kinologu skaits ir optimāls, lai garantētu, gan dalību starptautiskajās misijās un operācijās, gan Valsts robežsardzei deleģēto uzdevumu veikšanu Latvijas Republikā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts nosaka tiesības robežsargiem piedalīties starptautiskajās misijās un operācijās, institūciju (Ministru kabinets), kurai ir tiesības pieņemt lēmumu par robežsargu piedalīšanos starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā robežsargus nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, nosacījumus robežsargu dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī starptautisko misiju un operāciju finansēšanas kārtību.

3. Cita informācija

 

Normatīvais akts šo jomu neskar.II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvais akts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē-jais

gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji

piecu

gadu

laikā

pēc

kārtējā

gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0

30,2

30,2

30,2

30,2

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

0

247,9

247,9

247,9

247,9

3. Finansiālā ietekme

0

-217,7

-217,7

-217,7

-217,7

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

0

0

0

0

0

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

5.1. PAPILDUS PLĀNOJAMIE IEŅĒMUMI:

5.1.1. 2006.gadā un turpmāk ik gadu Ls 30 154.

- darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) Ls 13009;

- darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (9%) Ls 4 860;

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa (25%) Ls 12 285.

 

 

5.2. PAPILDUS PLĀNOJAMIE IZDEVUMI:

5.2.1. 2006.gadā un turpmāk ik gadu – Ls 229 682.

Atalgojums – Ls 900 (piemaksa par dalību starptautiskajās misijās un operācijās) x 12 mēneši x 5 robežsargi = Ls 54 000.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – Ls 13 009.

Ceļa izdevumi - Ls 1 900 x 10 robežsargi = Ls 19 000.

Vīzas noformēšana - Ls 50 x 10 robežsargi = Ls 500.

Obligātās vakcinācijas - Ls 117 x 10 robežsargi = Ls 1 170.

Veselības apdrošināšanas izdevumi – Ls 1,29 x 365 dienas x 5 robežsargi = Ls 2354.

Dienas nauda – Ls 18 x 365 dienas x 5 robežsargi = Ls 32 850.

Izdevumi par dzīvojamās telpu īri un komunālajiem pakalpojumiem – 110 ASV dolāri x Ls 0, 532* x 365 dienas x 5 robežsargi = Ls 106 799.

(* ASV dolāra kurss Latvijas Bankā 28.02.05.)

 

5.2.2. Papildus izdevumi 2006.gadā kopā un turpmāk ik gadu: pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs Ls 1 824 x 10 robežsargi = Ls 18 240.

 

5.2.2.1. Individuālais ekipējums

Ls 140 - jaka (GORTEX), Ls 45 - bikses (GORTEX), Ls 25 - siltā odere (GORTEX jakām), Ls 45 - kombinētais kombinezons, Ls 25 - lauka formas apakšveļa, Ls 30 - lauka formas siltā apakšveļa (poliestāns), Ls 15 - Īsais sporta tērps (krekliņš, biksītes), Ls 25 - garais sporta tērps (virsjaka, bikses), Ls 8 - kokvilnas zeķes, Ls 10 - pusvilnas zeķes, Ls 50 - lauka formas šņorzābaki (vasaras), Ls 30 - lauka formas šņorzābaki (Desert boots), Ls 10 -gumijas zābaki, Ls 30 - sporta apavi, Ls 6 - cimdi p/v (melni), Ls 4 - darba cimdi, Ls 25 - taktiskie cimdi (vasaras), Ls 15 - pončo, Ls 8 - uzpleči (izšūti), Ls 10 - uzvārda uzšuve izšūta ar līplentu, Ls 1 - kokarde (oksidētā), Ls 3 -žetons, Ls 1 - Latvijas karogs lauku formai, Ls 15 - platmale (Boonie hat).

5.2.2.2. Uzkabe un individuālie aizsardzības līdzekļi:

Ls 25 - uzkabes josta, Ls 10 - lielais mantu maiss, Ls 470 - uzkabes veste (t.sk. dubultā aptversoma, raķešu soma, granātu soma, rācijas soma, piederumu soma, patruļas soma, kartes soma, dūmu granātu soma), Ls 1 - ūdens necaurlaidīgais maiss (mazais), Ls 4 - ūdens necaurlaidīgais maiss (lielais), Ls 300 - bruņucepure, bruņucepures ieliktņi, bruņucepures pārvalks bruņucepures gumija, bruņuveste (4.pakāpe) ar plāksnēm, bruņuvestes pārvalks, Ls 20 - lukturis ar krāsaino stikliņu komplektu, Ls 20 - taktiskās aizsargbrilles (pretšķembu), Ls 33 - taktiskie cimdi (KEVLAR), Ls 3 - kompasa somiņa, Ls 3 - ausu aizbāžņi (plastikāta), Ls 1 -gāzmaskas soma, Ls 15 -gāzmaska, Ls 25 - pretķīmiskais aizsargtērps ar somu, Ls 5 - filtri, Ls 20 - degazācijas un dezinsekcijas komplekts, medicīniskās paketes soma, Ls 10 - medicīniskā pakete, Ls 2 - ūdens attīrīšanas tabletes, Ls 15 - kājas platforma, Ls 5 - ieroča klipsis, L s 2- ekipējuma klipši , Ls 2- laidnes kabata aptverei, Ls 5 - triecienšautenes taktiskā siksna, Ls 15 - ceļu sargi, Ls 10 - elkoņu sargi, Ls 20 - cirkšņu aizsargi, Ls 10 - saulesbrilles (pieguļošas, tumšiem stikliem), Ls 7 - kabatas nazis, Ls 3 - naža maksts, Ls 15 -ūdens rezervuārs ,,Camel bag", Ls 10 - ūdens rezervuāra lietošanas uzgaļi, Ls 10 - komuflētā sega ar sintētisko pildījumu, Ls 12 -maskēšanās krēms (3 krāsas), Ls 5 - aukla (55 mm) ekipējuma piesiešanai 30 m, Ls 1 - izolācija s lenta, Ls 3 - gumija ar āķiem (4 gab.), Ls 10 - atstarojošā lenta ar klipšiem, Ls 15 - gāzes deglis, Ls 10- ložmetēja lentas soma, Ls 10 - ložmetēja patronsoma, Ls 5 -ložmetēja taktiskā siksna, Ls 10 -pistoles maksts (pie kājas piestiprināma), Ls 2 - pistoles drošības siksna, Ls 10 - pistoles aptveru kabatas, Ls 15 - gāzes balons, Ls 3 - ID kartes turētājs, Ls 3 - piekaramā atslēga, Ls 10 -putekļu aizsargbrilles, Ls 10 -moskītu tīkls (mazais), Ls 15 - moskītu tīkls (lielais), Ls 3 - pretputekļu lakats.

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

30,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247,9

 

 

 

 

30,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247,9

 

 

 

 

30,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247,9

 

 

 

 

30,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247,9

6. Cita informācija

 

Izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļu izmantošanu starptautiskās misijas vai operācijas uzdevumu veikšanai, tiks precizēti pēc informācijas iegūšanas par reālajām izmaksām, kas jāsedz Latvijas Republikai.

Likumprojekta realizācijai nepieciešamo papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršana ir jāizskata kopā ar visu ministriju budžeta pieprasījumiem 2006.gada un turpmāko gadu valsts budžeta projekta sagatavošanas un izmantošanas procesā.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus jāizdod sekojoši normatīvie akti:

1) Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 28.oktobra noteikumos Nr.597 ”Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju apraksts un apgādes normas”. Noteikumos ir paredzēts noteikt dalībai starptautiskajās misijās un operācijās nosūtīto robežsargu individuālo ekipējumu, uzkabi un individuālos aizsardzības līdzekļus, to lietošanas termiņus.

2) Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā robežsargus nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, nosacījumi robežsargu dalībai starptautiskajās misijās un operācijās un starptautisko misiju un operāciju finansēšana”. Noteikumos ir paredzēts noteikt:

- prasības robežsargiem, kurus nosūta dalībai starptautiskajās misijā un operācijās;

- gadījumus, kad robežsargus atsauc no dalības starptautiskajās misijas un operācijas;

- gadījumus, kad robežsargi var atteikties no dalības starptautiskajās misijās un operācijās;

- starptautisko misiju un operāciju finansēšanas kārtību.

Ir sagatavoti iepriekš minēto normatīvo aktu projekti. Normatīvo aktu projektus ir plānots pieņemt 2006.gada pirmajā pusgadā.

2. Cita informācija

 

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvais akts atbilst Latvijas Republikas saistībās pret Eiropas Savienību.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvais akts atbilst Latvijas Republikas saistībām pret citām starptautiskām organizācijām.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

Normatīvais akts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2.Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

Normatīvais akts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Iekšlietu ministrija.

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                   J.Dalbiņš