Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

 

 

Rīgā

 

2006.gada 21.februārī 9/9-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

            Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”” (reģ.nr.1413) izskatīšanai otrajā lasījumā.

         

 

 

 

Pielikumā: priekšlikumi tabulā uz 16 lapām.

 

 

 

 

 

 

priekšsēdētāja

J.Stalidzāne

 

 

 

 

 

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu

likumīgās aprites kārtību"

(reģ.nr.1413)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(21)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 12.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 10.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 12.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 10.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Valsts zāļu aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Zāļu valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Valsts zāļu aģentūra” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Zāļu valsts aģentūra” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) aprite - narkotisko un psihotropo vielu un zāļu imports, eksports, tranzīts, ražošana, izgatavošana, izplatīšana, izpēte un izstrāde;

2) eksports - narkotisko un psihotropo vielu un zāļu fiziska pārvietošana no Latvijas teritorijas uz citas valsts teritoriju, šķērsojot muitas robežu;

3) imports - narkotisko un psihotropo vielu un zāļu fiziska pārvietošana no citas valsts teritorijas uz Latvijas teritoriju, šķērsojot muitas robežu;

4) izplatīšana - narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšana, uzglabāšana, piegāde, pārvietošana pāri valsts robežai (imports, eksports, tranzīts), pārdošana vai nodošana lietošanā par maksu vai bez maksas;

5) kravas saņēmējs - fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek piegādāts Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos iekļauto augu, vielu vai zāļu sūtījums. Šī persona var nebūt saņemto augu, vielu vai zāļu lietotāja;

6) narkotiskās un psihotropās zāles - zāles, kuru sastāvā ietilpst narkotiskās un psihotropās vielas, ko atļauts lietot medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē farmaceitisko darbību;

7) narkotiskā viela - jebkura dabīga vai sintētiska viela, kas ir klasificēta atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām un 1972.gada Protokolam par grozījumiem 1961.gada 30.marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām un iekļauta Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos;

8) nelegālā aprite (nelegālais apgrozījums) - jebkura šā likuma noteikumiem neatbilstoša darbība ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm;

9) prekursori - vielas, kuras var izmantot narkotisko vai psihotropo vielu nelegālai izgatavošanai, kuras ir klasificētas atbilstoši 1988.gada 20.decembra ANO Konvencijai pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu un iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstu IV sarakstā;

10) psihotropā viela - jebkura dabīga vai sintētiska viela, kas ir klasificēta atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijai par psihotropajām vielām un iekļauta Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos;

11) tranzīts - narkotisko vai psihotropo vielu un zāļu pārvadājumi cauri Latvijas teritorijai, ja Latvija nav ne šo vielu un zāļu eksportētāja, ne importētāja;

12) izgatavošana - darbības, kuru rezultātā var iegūt narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles un kuras ietver attīrīšanu, kā arī narkotisko un psihotropo vielu pārveidošanu citās vielās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 1.panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6) narkotiskās un psihotropās zāles – zāles, kuru sastāvā ietilpst narkotiskās un psihotropās vielas, ko atļauts lietot medicīniskiem, veterinārmedicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē farmaceitisko un veterinār­farmaceitisko darbību;".

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselība ministrs G.Bērziņš

1.pantā:

2. punktā aizstāt vārdus „šķērsojot muitas robežu” ar vārdiem „izvedot no Latvijas Republikas teritorijas”;

3. punktā aizstāt vārdus „šķērsojot muitas robežu” ar vārdiem „ievedot Latvijas Republikas teritorijā”;

 

Sociālo un darba lietu komisija

1.pantā:

aizstāt 2.punktā vārdus “šķērsojot muitas robežu” ar vārdiem “izvedot no Latvijas teritorijas”;

aizstāt 3.punktā vārdus “šķērsojot muitas robežu” ar vārdiem “ievedot Latvijas teritorijā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 1.panta 9.punktu.

 

Daļēji atbalstīts.

Iestrādāts priekšlikumā

Nr.2

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1.pantā:

aizstāt 2.punktā vārdus “šķērsojot muitas robežu” ar vārdiem “izvedot no Latvijas teritorijas”;

aizstāt 3.punktā vārdus “šķērsojot muitas robežu” ar vārdiem “ievedot Latvijas teritorijā”;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) narkotiskās un psihotropās zāles — zāles, kuru sastāvā ietilpst narkotiskās un psihotropās vielas, ko atļauts lietot medicīniskiem, veterinārmedicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē farmaceitisko un veterinārfarmaceitisko darbību;”;

 

izslēgt 9.punktu.

3.pants. (1) Augus, vielas un zāles, kuras starptautiskajās konvencijās vai saskaņā ar tām ir klasificētas kā narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles vai kuras var izmantot šo vielu un zāļu nelegālai izgatavošanai, kā arī jebkurus citus augus, vielas un zāles ar līdzīgu farmakoloģisku iedarbību, kuru ļaunprātīga lietošana var apdraudēt veselību, iekļauj Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos. Atkarībā no šo augu, vielu un zāļu ļaunprātīgas lietošanas bīstamības pakāpes tās iedala četros sarakstos.

 

(2) Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstus apstiprina Ministru kabinets pēc Veselības ministrijas ieteikuma. I sarakstā ir iekļautas aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi. II sarakstā ir iekļautas ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un zāles, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem. III sarakstā ir iekļautas bīstamās psihotropās vielas un zāles, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos. IV sarakstā ir iekļauti prekursori, kurus var izmantot nelegālai narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanai un kuru apriti regulē likums “Par prekursoriem”.

(3) Augiem norāda to botāniskos nosaukumus, vielām un zālēm — starptautiskos nepatentētos nosaukumus vai, ja tādu nav, — ķīmiskos nosaukumus. Uz vielu maisījumiem un zālēm, kuru sastāvā ir sarakstos iekļautās vielas, attiecināmi tādi paši kontroles pasākumi kā uz vielām, kas ir to sastāvā. Ja vielu maisījumā vai zāļu sastāvā ietilpst vairākas sarakstos iekļautās vielas, piemērojami kontroles nosacījumi, kas attiecas uz šā maisījuma vai zāļu sastāvā ietilpstošo stingrāk kontrolējamo vielu, bet atsevišķos gadījumos minēto maisījumu vai zāļu aprites kārtību ir tiesīgs reglamentēt veselības ministrs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 3.panta trešās daļas trešajā teikumā vārdus "bet atsevišķos gadījumos minēto maisījumu vai zāļu aprites kārtību ir tiesīgs reglamentēt veselības ministrs".

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Veselība ministrs G.Bērziņš

Izslēgt 3.panta pirmās daļas pēdējo teikumu.

 

 
Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Augus, vielas un zāles, kuras starptautiskajās konvencijās vai saskaņā ar tām ir klasificētas kā narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles vai kuras var izmantot šo vielu un zāļu nelegālai izgatavošanai, kā arī jebkurus citus augus, vielas un zāles ar līdzīgu farmakoloģisku iedarbību, kuru ļaunprātīga lietošana var apdraudēt veselību, atkarībā no šo augu, vielu un zāļu ļaunprātīgas lietošanas bīstamības pakāpes iekļauj Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselība ministrs G.Bērziņš

Izteikt otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

„Prekursoru apriti regulē likums „Par prekursoriem”.

Daļēji atbalstīts.

Iestrādāts priekšlikumā

Nr.5

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. 3.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Augus, vielas un zāles, kuras starptautiskajās konvencijās vai saskaņā ar tām ir klasificētas kā narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles vai kuras var izmantot šo vielu un zāļu nelegālai izgatavošanai, kā arī jebkurus citus augus, vielas un zāles ar līdzīgu farmakoloģisku iedarbību, kuru ļaunprātīga lietošana var apdraudēt veselību, atkarībā no šo augu, vielu un zāļu ļaunprātīgas lietošanas bīstamības pakāpes iekļauj Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos.”;

 

izteikt otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Prekursoru apriti regulē likums “Par prekursoriem”.”;

 

izslēgt trešās daļas trešajā teikumā vārdus “bet atsevišķos gadījumos minēto maisījumu vai zāļu aprites kārtību ir tiesīgs reglamentēt veselības ministrs”.

4.pants. Zāles vai citus maisījumus, kas satur kādu no II vai III sarakstā iekļautajām vielām, bet nerada nekādu vai rada minimālu to ļaunprātīgas izmantošanas iespēju, jo to sastāvā esošās vielas nav viegli atdalāmas tādā daudzumā, ko var ļaunprātīgi izmantot, drīkst atbrīvot no atsevišķiem šajā likumā paredzētajiem kontroles pasākumiem ar veselības ministra rīkojumu. Šajā rīkojumā norādāmi tie kontroles pasākumi, no kuriem zāles vai citi maisījumi tiek atbrīvoti.

 

4. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Zāles vai citus maisījumus, kas satur kādu no II vai III sarakstā iekļautajām vielām, bet nerada nekādu vai rada minimālu to ļaunprātīgas izmantošanas iespēju, jo to sastāvā esošās vielas nav viegli atdalāmas tādā daudzumā, ko var ļaunprātīgi izmantot, drīkst atbrīvot no atsevišķiem šajā likumā paredzētajiem kontroles pasākumiem ar Veselības ministrijas lēmumu. Šajā lēmumā norādāmi tie kontroles pasākumi, no kuriem zāles vai citi maisījumi tiek atbrīvoti.

 

 

 

4. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Zāles vai citus maisījumus, kas satur kādu no II vai III sarakstā iekļautajām vielām, bet nerada nekādu vai rada minimālu to ļaunprātīgas izmantošanas iespēju, jo to sastāvā esošās vielas nav viegli atdalāmas tādā daudzumā, ko var ļaunprātīgi izmantot, drīkst atbrīvot no atsevišķiem šajā likumā paredzētajiem kontroles pasākumiem ar Veselības ministrijas lēmumu. Šajā lēmumā norādāmi tie kontroles pasākumi, no kuriem zāles vai citi maisījumi tiek atbrīvoti.”

III nodaļa. I sarakstā iekļautie aizliegtie augi, vielas un zāles

 

 

 

 

 

6.pants. (1) Latvijā aizliegts audzēt opija magones, eļļas magones, kokas krūmus un kaņepes. Lauksaimnieciski vai citādi izmantojamās zemes īpašnieka vai nomnieka pienākums ir iznīcināt savas zemes platībās augošās opija magones, eļļas magones, kokas krūmus.

(2) Ierobežotiem rūpniecības un dārzkopības mērķiem paredzēto kaņepju (šķiedru un sēklu iegūšana) un magoņu audzēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

5. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. (1) Latvijā aizliegts audzēt miega magoni (Papaver somniferum), kokaīnkrūmus (Erythroxylum) un Indijas kaņepi (Cannabis sativa subsp. indica). Lauksaimnieciski vai citādi izmantojamās zemēs to īpašnieka vai nomnieka pienākums ir iznīcināt savas zemes platībās augošās miega magones.

(2) Šķiedras un sēklu ieguvei, kā arī dārzkopības mērķiem atļauts audzēt sējas kaņepi (Cannabis sativa subsp. sativa). Sējas kaņepes sējumus ierīko tikai atklātā laukā (nedrīkst audzēt telpās un segtajās platībās – siltumnīcās vai zem plēves). Kārtību, kādā atļauta sējas kaņepes audzēšana, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

5. Izteikt 6. un 7.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. (1) Latvijā izliegts audzēt miega magoni (Papaver somniferum), kokaīnkrūmus (Erythroxylum) un Indijas kaņepi (Cannabis sativa subsp. indica). Lauksaimnieciski vai citādi izmantojamās zemēs to īpašnieka vai nomnieka pienākums ir iznīcināt savas zemes platībās augošās miega magones.

(2) Šķiedras un sēklu ieguvei, kā arī dārzkopības mērķiem atļauts audzēt sējas kaņepi (Cannabis sativa subsp. sativa). Sējas kaņepes sējumus ierīko tikai atklātā laukā (nedrīkst audzēt telpās un segtajās platībās — siltumnīcās vai zem plēves). Kārtību, kādā atļauta sējas kaņepes audzēšana, nosaka Ministru kabinets.

7.pants. Fiziskās un juridiskās personas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt Veselības ministrijas atļauju I, II un III sarakstā iekļauto augu audzēšanai, vielu un zāļu ražošanai, importēšanai, eksportēšanai, izmantošanai un uzglabāšanai tādos daudzumos, kas nepārsniedz medicīniskiem un zinātniskiem pētījumiem vai apmācības mērķiem nepieciešamos. Persona, kura saņēmusi šādu atļauju, stingrās uzskaites grāmatā, kas uzglabājama desmit gadus, fiksē datus par augu, vielu un zāļu apriti un informāciju par to iznīcināšanu, norādot datumu, kad veikta attiecīgā darbība, kā arī piegādātāju un saņēmēju. Atļauju saņēmušās personas katru ceturksni Valsts zāļu aģentūrai iesniedz pārskatu par narkotisko un psihotropo vielu apriti, norādot arī iznīcināto un krājumā esošo vielu daudzumu.

6.  7.pantā:

aizstāt vārdus "Veselības ministrijas" ar vārdiem "Zāļu valsts aģentūras";

aizstāt vārdus "vai apmācības mērķiem nepieciešamos" ar vārdiem "apmācības mērķiem vai arī citiem mērķiem nepieciešamos, ja atļaujas pieprasītājs var pierādīt, ka šīs vielas netiks izmantotas nelikumīgi".

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Zemkopības ministrs M.Roze

Papildināt likuma 7.pantu aiz vārda “medicīniskiem” ar vārdu “veterinārmedicīniskiem”.

 

 

 

Veselība ministrs G.Bērziņš

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

„7.pants Fiziskās un juridiskās personas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt Zāļu valsts aģentūras atļauju I, II un III sarakstā iekļauto augu audzēšanai, kā arī vielu un zāļu apritei tādos daudzumos, kas nepārsniedz medicīniskiem, veterinārmedicīniskiem, zinātniskiem pētījumiem, apmācības vai arī citiem mērķiem nepieciešamos, ja atļaujas pieprasītājs var pierādīt, ka šīs vielas netiks izmantotas nelikumīgi. Persona, kura saņēmusi šādu atļauju, stingrās uzskaites grāmatā, kas uzglabājama desmit gadus, fiksē datus par augu, vielu un zāļu apriti un informāciju par to iznīcināšanu, norādot datumu, kad veikta attiecīgā darbība, kā arī piegādātāju un saņēmēju. Atļauju saņēmušās personas katru ceturksni Zāļu valsts aģentūrai iesniedz pārskatu par narkotisko un psihotropo vielu apriti, norādot arī iznīcināto un krājumā esošo vielu daudzumu.”

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 „7.pants. Gadījumos, kad I, II un III sarakstā iekļautie augi, vielas un zāles nepieciešamas medicīniskiem un  veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem vai apmācības mērķiem,  personas var saņemt  Zāļu valsts aģentūras izsniegtu atļauju I, II un III sarakstā iekļauto augu audzēšanai vai I, II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu apritei. Atļauju izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī prasības, kuru izpildi nodrošina atļaujas saņēmējs, saņemot, iepērkot, izlietojot, uzglabājot, uzskaitot un iznīcinot I, II un III sarakstā iekļautos augus, vielas un zāles, nosaka Ministru kabinets.””

Atbalstīts

Iestrādāts priekšlikumā

Nr. 9

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iestrādāts priekšlikumā

Nr. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

7.pants. Gadījumos, kad I, II un III sarakstā iekļautie augi, vielas un zāles nepieciešamas medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem vai apmācības mērķiem, personas var saņemt Zāļu valsts aģentūras izsniegtu atļauju I, II un III sarakstā iekļauto augu audzēšanai vai I, II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu apritei. Atļauju izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī prasības, kuru izpildi nodrošina atļaujas saņēmējs, saņemot, iepērkot, izlietojot, uzglabājot, uzskaitot un iznīcinot I, II un III sarakstā iekļautos augus, vielas un zāles, nosaka Ministru kabinets.”

9.pants. (1) II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu apriti drīkst veikt tikai tās juridiskās personas, kas saņēmušas speciālu atļauju (licenci) farmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm ir atļauta.

 

(2) Licencē paredzētā darbība veicama vienīgi licencē norādītajās telpās.

7. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu apritē drīkst piedalīties tikai tās personas, kas saņēmušas speciālu atļauju (licenci) farmaceitiskajai un veterinārfarmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropām vielām un zālēm ir atļauta."

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs M.Roze

Aizstāt likumprojekta 7.pantā vārdus “farmaceitiskajai un veterinārfarmaceitiskajai” ar vārdiem “farmaceitiskajai vai veterinārfarmaceitiskajai”.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 7.pantu šādā redakcijā:

“izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Aptiekā, zāļu lieltirgotavā un zāļu ražošanā darbību ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm veic tikai tad, kad saņemta speciāla atļauja (licence) farmaceitiskajai vai veterinārfarmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm ir atļauta.””

 

 

Atbalstīts

Iestrādāts priekšlikumā

Nr. 11

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Aptiekā, zāļu lieltirgotavā un zāļu ražošanā darbību ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm veic tikai tad, kad saņemta speciāla atļauja (licence) farmaceitiskajai vai veterinārfarmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm ir atļauta.”

10.pants. Šā likuma 9.pantā minēto licenci izsniedz tikai tad, ja attiecīgās vielas paredzētas medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem. II un III sarakstā iekļautās vielas atļauts izmantot arī citiem mērķiem, ja licences pieprasītājs var pierādīt, ka šīs vielas netiks izmantotas nelikumīgi. Licences pieprasītāja pienākums ir nodrošināt, lai saražoto produkciju nevarētu izmantot ļaunprātīgi, lai tā nevarētu izraisīt nelabvēlīgas sekas un tās sastāvā ietilpstošās narkotiskās un psihotropās vielas nebūtu viegli atdalāmas.

8. Izteikt 10.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Šā likuma 9.pantā minēto licenci izsniedz tikai tad, ja attiecīgās vielas paredzētas medicīniskiem, veterinārmedicīniskiem vai zinātnis­kiem mērķiem."

12

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 8.pantu šādā redakcijā:

“Izslēgt 10.pantu.”

 

Atbalstīts

7. Izslēgt 10.pantu.  

11.pants. Šā likuma 7.pantā minēto atļauju vai 9.pantā minēto licenci izsniedz tikai tad, ja:

1) juridiskā persona atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir iecēlusi par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti atbildīgo amatpersonu, kas neslimo ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu;

2) juridiskās personas dibinātāji un biedri, kā arī amatpersonas nav sodītas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī nav administratīvi sodītas par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru apriti;

3) fiziskā persona neslimo ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu un nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī nav administratīvi sodīta par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru apriti.

9. Aizstāt 11.panta

1. un 3.punktā vārdus "narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu" ar vārdiem "alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību".

 

 

 

 

8. Aizstāt 11.panta 1. un 3.punktā vārdus “narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu” ar vārdiem “alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību”.

12.pants. (1) Šā likuma 9.pantā minētās speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Licencētās juridiskās personas par izmaiņām II un III sarakstā iekļauto vielu nomenklatūrā, ražošanas metodēs, ražojamo vielu un zāļu formā un sastāvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisiju.

13.pants. Licencētās juridiskās personas operācijas ar II un III sarakstā iekļautajām vielām vai zālēm Latvijas teritorijā drīkst veikt tikai ar tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām ir attiecīgai darbībai izsniegta licence vai atļauja.

17.pants. II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu starptautiskajā tirdzniecībā drīkst iesaistīties tikai tās juridiskās personas, kurām ir šā likuma 9.pantā minētā licence.

 

 

 

 

 

 

10. Izslēgt 12.panta otrajā daļā,

 

13., 17., 34. un 35.pantā vārdu "juridiskās".

 

 

 

9. Izslēgt 12.panta otrajā daļā, 13., 17., 34. un 35.pantā vārdu “juridiskās”.

19.pants. (1) Importa vai eksporta atļaujas pieteikumā norādāma paredzētā darbība, attiecīgās licences numurs, importētājs un eksportētājs, to adreses, ziņas par kravas saņēmēju, katras vielas starptautiskais nepatentētais nosaukums vai arī starptautisko konvenciju sarakstos norādītais nosaukums, zāļu forma un to patentētais nosaukums, ja tāds ir, vielu un zāļu daudzums, transportēšanas vai nosūtīšanas veids, muitas robežas šķērsošanas vieta un laiks.

(2) Līdztekus eksportēšanas pieteikumam iesniedzama importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegta importa atļauja, ja to paredz attiecīgās valsts likumi.

 

13

Veselība ministrs G.Bērziņš

Izslēgt 19.pantā vārdu „muitas”.

Atbalstīts

10. Izslēgt 19.pantā vārdu “muitas”.

21.pants. (1) Katram sūtījumam nepieciešami četri apstiprināti importa vai eksporta atļaujas eksemplāri.

(2) Vienu importa atļaujas eksemplāru klients nosūta eksportētājam, otru eksemplāru iesniedz ievešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju, un muitas iestāde ar atzīmēm par faktiski importēto vielu vai zāļu daudzumu nosūta to Valsts zāļu aģentūrai, trešo eksemplāru pievieno sūtījumam, uz ceturtā atļaujas eksemplāra pēc importa darījuma veikšanas norāda faktiski importēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Valsts zāļu aģentūrai.

(3) Vienu eksporta atļaujas eksemplāru klients iesniedz izvešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju, un muitas iestāde ar atzīmēm par faktiski eksportēto vielu vai zāļu daudzumu nosūta to Valsts zāļu aģentūrai, otru eksemplāru pievieno sūtījumam, trešo eksemplāru Valsts zāļu aģentūra nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai, ceturto eksemplāru izsniedz klientam, kurš pēc eksporta darījuma norāda faktiski eksportēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Valsts zāļu aģentūrai.

 

14

Veselība ministrs G.Bērziņš

Izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā: „(1) Katram sūtījumam uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, nepieciešami četri importa vai eksporta atļaujas eksemplāri.”.

Atbalstīts

11. Izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Katram sūtījumam uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, nepieciešami četri importa vai eksporta atļaujas eksemplāri.”

 

 

15

Veselība ministrs G.Bērziņš

Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

„21.1 pants. (1) Katram sūtījumam uz valsti, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts nepieciešami trīs importa vai eksporta atļaujas eksemplāri.

             (2) Vienu importa atļaujas eksemplāru klients nosūta eksportētājam, otru eksemplāru pievieno sūtījumam, uz trešā atļaujas eksemplāra pēc importa darījuma veikšanas norāda faktiski importēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Zāļu valsts aģentūrai.

             (3) Vienu eksporta atļaujas eksemplāru pievieno sūtījumam, otru eksemplāru Zāļu valsts aģentūra nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai, trešo eksemplāru izsniedz klientam, kurš pēc eksporta darījuma norāda faktiski eksportēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Zāļu valsts aģentūrai.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcio-nāli precizēts

12. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

“21.1 pants. (1) Katram sūtījumam uz valsti, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, nepieciešami trīs importa vai eksporta atļaujas eksemplāri.

(2) Vienu importa atļaujas eksemplāru klients nosūta eksportētājam, otru eksemplāru pievieno sūtījumam, uz trešā eksemplāra pēc importa darījuma veikšanas norāda faktiski importēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Zāļu valsts aģentūrai.

(3) Vienu eksporta atļaujas eksemplāru pievieno sūtījumam, otru eksemplāru Zāļu valsts aģentūra nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai, trešo eksemplāru izsniedz klientam, kas pēc eksporta darījuma veikšanas norāda faktiski eksportēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Zāļu valsts aģentūrai.”

27.pants. Kompetento institūciju (iestāžu un robežapsardzības spēku) pienākums ir aizturēt tos muitas robežu abos virzienos šķērsojošos sūtījumus, kuriem nav attiecīgās importa, eksporta vai tranzīta atļaujas, un pieprasīt, lai tiek apstiprināta sūtījumu likumība. Ja tas netiek izdarīts, krava konfiscējama.

 

16

Veselība ministrs G.Bērziņš

Izslēgt 27.pantā vārdus „muitas robežu abos virzienos šķērsojošos”.

Atbalstīts

13. Izslēgt 27.pantā vārdus “muitas robežu abos virzienos šķērsojošos”.

28.pants. Ministru kabinets nosaka tos muitas punktus, caur kuriem atļauts II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu imports, eksports un tranzīts.

 

17

Veselība ministrs G.Bērziņš

Papildināt 28.pantu ar vārdiem „uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts”.

Atbalstīts

14. Papildināt 28.pantu ar vārdiem “uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis”.

34.pants. Juridiskās personas, kas saņēmušas šā likuma 9.pantā minēto licenci, drīkst šajā likumā minētās vielas un zāles, ja tās iepakotas kastēs, nosūtīt pa pastu ierakstītos sūtījumos, norādot to vērtību un pieprasot apstiprinājumu par izsniegšanu.

35.pants. II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles iepirkt profesionālai darbībai saskaņā ar šā likuma noteikumiem drīkst tikai no tādas juridiskās personas, kurai izsniegta šā likuma 9.pantā minētā licence.

 

 

 

 

 

 

 

36.pants. II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles pacientiem drīkst izsniegt tikai pret recepti, kurā norādīta to terapeitiskā lietošana. Recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Ja zāļu izsniedzējam receptes iesniedzējs nav personiski pazīstams, viņam ir tiesības pieprasīt, lai tiktu uzrādīts personu apliecinošs dokuments.

 11. Papildināt 36.pantu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Dzīvniekiem II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles ievada tikai sertificēts veterinārārsts veterinārmedicīnas aprūpes iestādē un, ja nepieciešams, dzīvnieka īpašniekam izsniedz minimālo vielas vai zāļu daudzumu ārstēšanas kursa pabeigšanai."

18

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs M.Roze

Likumprojekta 11.pantā svītrot vārdus “veterinārmedicīnas aprūpes iestādē”.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 11.pantu šādā redakcijā:

“ Papildināt 36.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles dzīvniekiem ievada sertificēts veterinārārsts vai viņa uzraudzībā veterinārārsts, veterinārfeldšeris vai veterinārārsta asistents.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

Atbalstīts

Iestrādāts priekšlikumā

Nr. 19

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

15. 36.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles dzīvniekiem ievada sertificēts veterinārārsts vai viņa uzraudzībā veterinārārsts, veterinārfeldšeris vai veterinārārsta asistents.”;

 

 

37.pants. II un III sarakstā iekļauto zāļu saņemšanas, iepirkšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzglabāšanas un uzskaites kārtību zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanas uzņēmumos, aptiekās un ārstniecības iestādēs nosaka Ministru kabinets.

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Zemkopības ministrs M.Roze

Likuma 37.panta tekstu izteikt šādā redakcijā:

“37.pants. II un III sarakstā iekļauto zāļu saņemšanas, iepirkšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzglabāšanas un uzskaites kārtību zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās, zāļu un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs, kā arī praktizējošiem veterinārārstiem un veterinārmedicīniskās aprūpes komersantiem nosaka Ministru kabinets.”

 

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

 ”37.pants. Ministru kabinets nosaka II un III sarakstā iekļauto zāļu saņemšanas, iepirkšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzglabāšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību:

 1) zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās;

 2) zāļu un veterināro zāļu ražošanā;

 3) aptiekās;

 4) ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās;

 5) veterinārmedicīniskajos aprūpes uzņēmumos un personām, kuras nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi (praktizējošiem veterinārārstiem un veterinārmedicīniskās aprūpes komersantiem);

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

16. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

“37.pants. Ministru kabinets nosaka II un III sarakstā iekļauto zāļu saņemšanas, iepirkšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzglabāšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību:

1) zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās;

2) zāļu un veterināro zāļu ražošanā;

3) aptiekās;

4) ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās;

5) veterinārmedicīniskajos aprūpes uzņēmumos un personām, kuras nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi (praktizējošiem veterinārārstiem un veterinārmedicīniskās aprūpes komersantiem).” 

38.pants. Veselības ministrs nosaka II un III sarakstā iekļauto zāļu daudzumu, kāds nepieciešams neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai.

12. Izslēgt 38

 

un 40.pantu.

 

 

 

 

17. Izslēgt 38. un 40.pantu.

 

40.pants. Veselības ministrija izsniedz atļaujas izmantot II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles dzīvnieku sagūstīšanai, kā arī apstiprina to lietošanas noteikumus.

 

 

 

 

 

42.pants. II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles nedrīkst reklamēt masu informācijas līdzekļos, kā arī izmantot to popularizēšanai jebkuru cita veida reklāmu, kas paredzēta nespeciālistiem. Tas neattiecas uz preparātiem, kuri gan satur II vai III sarakstā iekļautās vielas, taču ar Labklājības ministra rīkojumu ir atbrīvoti no atsevišķiem šajā likumā paredzētajiem kontroles pasākumiem. Šo preparātu reklāmā aizliegts minēt to sastāvā ietilpstošās II vai III sarakstā iekļautās vielas.

13. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

 "42.pants. II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles nedrīkst reklamēt plašsaziņas līdzekļos, kā arī izmantot to popularizēšanai jebkuru cita veida reklāmu, kas paredzēta nespeciālistiem."

 

 

 

18. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

“42.pants. II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles nedrīkst reklamēt plašsaziņas līdzekļos, kā arī izmantot to popularizēšanai jebkuru cita veida reklāmu, kas paredzēta nespeciālistiem.”