Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu

likumīgās aprites kārtību"

 

Izdarīt likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 12.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 10.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Valsts zāļu aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Zāļu valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izteikt 1.panta 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) narkotiskās un psihotropās zāles – zāles, kuru sastāvā ietilpst narkotiskās un psihotropās vielas, ko atļauts lietot medicīniskiem, veterinārmedicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē farmaceitisko un veterinār­farmaceitisko darbību;".

 

3. Izslēgt 3.panta trešās daļas trešajā teikumā vārdus "bet atsevišķos gadījumos minēto maisījumu vai zāļu aprites kārtību ir tiesīgs reglamentēt veselības ministrs".

 

4. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

 

"4.pants. Zāles vai citus maisījumus, kas satur kādu no II vai III sarakstā iekļautajām vielām, bet nerada nekādu vai rada minimālu to ļaunprātīgas izmantošanas iespēju, jo to sastāvā esošās vielas nav viegli atdalāmas tādā daudzumā, ko var ļaunprātīgi izmantot, drīkst atbrīvot no atsevišķiem šajā likumā paredzētajiem kontroles pasākumiem ar Veselības ministrijas lēmumu. Šajā lēmumā norādāmi tie kontroles pasākumi, no kuriem zāles vai citi maisījumi tiek atbrīvoti."

 

5. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

 

"6.pants. (1) Latvijā aizliegts audzēt miega magoni (Papaver somniferum), kokaīnkrūmus (Erythroxylum) un Indijas kaņepi (Cannabis sativa subsp. indica). Lauksaimnieciski vai citādi izmantojamās zemēs to īpašnieka vai nomnieka pienākums ir iznīcināt savas zemes platībās augošās miega magones.

(2) Šķiedras un sēklu ieguvei, kā arī dārzkopības mērķiem atļauts audzēt sējas kaņepi (Cannabis sativa subsp. sativa). Sējas kaņepes sējumus ierīko tikai atklātā laukā (nedrīkst audzēt telpās un segtajās platībās – siltumnīcās vai zem plēves). Kārtību, kādā atļauta sējas kaņepes audzēšana, nosaka Ministru kabinets."

 

6.  7.pantā:

aizstāt vārdus "Veselības ministrijas" ar vārdiem "Zāļu valsts aģentūras";

aizstāt vārdus "vai apmācības mērķiem nepieciešamos" ar vārdiem "apmācības mērķiem vai arī citiem mērķiem nepieciešamos, ja atļaujas pieprasītājs var pierādīt, ka šīs vielas netiks izmantotas nelikumīgi".

 

7. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu apritē drīkst piedalīties tikai tās personas, kas saņēmušas speciālu atļauju (licenci) farmaceitiskajai un veterinārfarmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropām vielām un zālēm ir atļauta."

 

8. Izteikt 10.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Šā likuma 9.pantā minēto licenci izsniedz tikai tad, ja attiecīgās vielas paredzētas medicīniskiem, veterinārmedicīniskiem vai zinātnis­kiem mērķiem."

 

9. Aizstāt 11.panta 1. un 3.punktā vārdus "narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu" ar vārdiem "alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību".

 

10. Izslēgt 12.panta otrajā daļā, 13., 17., 34. un 35.pantā vārdu "juridiskās".

 

11. Papildināt 36.pantu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

 

"Dzīvniekiem II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles ievada tikai sertificēts veterinārārsts veterinārmedicīnas aprūpes iestādē un, ja nepieciešams, dzīvnieka īpašniekam izsniedz minimālo vielas vai zāļu daudzumu ārstēšanas kursa pabeigšanai."

 

12. Izslēgt 38. un 40.pantu.

 

13. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

 

"42.pants. II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles nedrīkst reklamēt plašsaziņas līdzekļos, kā arī izmantot to popularizēšanai jebkuru cita veida reklāmu, kas paredzēta nespeciālistiem."

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijā mazās platībās tiek audzētas kaņepes sēklas ieguvei un dārzkopības mērķiem. Tās ir sējas kaņepes (Cannabis sativa subsp. sativa), kurās, audzējot atklātās platībās, neveidojas narkotiskās vielas tādā daudzumā, ka tās var viegli izdalīt un izmantot ļaunprātīgi. Šo augu sēklas tiek izmantotas pārtikas rūpniecībā, piemēram, ražojot kaņepju sviestu. Bīstamas ir Indijas kaņepes (Cannabis sativa subsp. indica), kuras audzē hašiša, marihuānas u.c. narkotisko vielu ieguvei. Lai audzētājiem radītu skaidru priekšstatu, ka, audzējot (Cannabis sativa subsp. sativa) likumīgiem mērķiem, viņi nenodarbojas ar pretlikumīgu rīcību un nebūs pret viņiem piemērotas sankcijas, nepieciešams sakārtot normatīvo akti bāzi.

Eiropas Savienībā kaņepes tiek audzētas lielās platībās, gan šķiedras, gan sēklas ieguvei.

Likuma normas ir jāprecizē saskaņojot tās ar Komerclikumā noteikto. Šobrīd noteikts, ka speciālu atļauju (licenci) var saņemt tikai juridiskās personas, kas ir pretrunā ar Komerclikumā noteikto, ka speciālu atļauju (licenci) var saņemt gan juridiskās, gan fiziskās personas.

No likuma jāizslēdz normas, kas deleģē ārējo normatīvo aktu izdošanu veselības ministram, ņemot vērā to, ka valsts pārvaldes iestādei nevar tikt deleģētas tiesības izdot ārējus normatīvus aktus. Tāpat ir jāsaskaņo likumā iekļautās normas ar Ārstniecības likuma normām, kas nosaka atkarības veidus: alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību, ņemot vērā to, ka Ārstniecības likums nosaka valsts pamatnostādni narkoloģisko slimnieku ārstēšanā, tādējādi ir vienlaicīgi nodrošināms terminu vienveidīgs un konsekvents lietojums.

Likumā ir nepieciešams precizēt arī normas, kurās minēta Valsts zāļu aģentūra, jo tās nosaukums mainīts sakarā ar juridiskā statusa maiņu un Zāļu valsts aģentūras izveidošanu.

Veterinārmedicīnā nav sakārtotas vispārīgās prasības par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgo apriti. Lai šo nepilnību novērstu, ir izstrādāti šie grozījumi.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likuma ”Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” 3.panta trešajā daļā ir teikts, ka augiem norāda to botāniskos nosaukumus. Pašreizējā redakcijā konstatēta nepareiza augu nosaukumu lietošana, latviskie nosaukumi neatbilst atzītajiem. Līdz ar to 6.pantā nepieciešams norādīt visiem augiem botāniskos nosaukumus, nosakot konkrēti, kurus augus ir aizliegts audzēt, bet kurus var audzēt.

Normatīvā akta projekts precizē augu botāniskos nosaukumus, kurus Latvijā aizliegts audzēt un kuri satur narkotiskās vielas bīstamā koncentrācijā.

Norma, kas pašreizējā redakcijā noteica, ka zemju īpašniekiem vai to nomniekiem ir jāiznīcina kokaīnkrūmi, Latvijas apstākļos nav vajadzīga, jo šie augi nekad pie mums nevarēs augt laukā. Kokaīnkrūmi ir atzītais ģints Erythroxylum latviskais nosaukums, bet nosaukums ”kokas krūms” ir veidots no žargonvārda ”koka”, kā tautā mēdz dēvēt kokaīnu.

Miega magone ir atzītais nosaukums sugai Papaver somniferum. Tā arī ir tā problemātiskā suga, ar kuru Latvijā saistīta narkotisko vielu ieguve. Citu magoņu sugu audzēšanu, tai skaitā Latvijas savvaļas sugas nav vajadzīgs ierobežot. Likuma 6.panta otrajā daļā pašreiz ir noteikts, ka magoņu audzēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Neprecizējot magoņu sugu, jāsaprot, ka Ministru kabinets nosaka visu magoņu sugu audzēšanas kārtību, tajā skaitā miega magones audzēšanu, jo vārds ”magone” attiecas arī uz magoņu ģinti Papaver. Likumā lietotie termini opija magone un eļļas magone ir nosaukuma ”miega magone” sinonīmi. Ar otro nosaukumu ir domātas šķirnes, kuras paredzētas eļļas ieguvei. Šķirnēm latviskos nosaukumus neveidojam (tas aizliegts starptautiski), savukārt šķirņu grupu nosaukumus nevar attiecināt uz sugu. Pareizi būtu: miega magones (Papaver somniferum) eļļas šķirnes. Narkotisko vielu un augu pastiprināta reklamēšana nav pieļaujama, tādēļ miega magones vietā nevajadzētu ieviest neatzīto sinonīmu – ”opija magone”.

Ieteicama pasugu – Indijas kaņepe (Cannabis sativa subsp. indica) un sējas kaņepe (Cannabis sativa subsp. sativa) izdalīšana no k opējās sugas.

Grozījumi likumprojekta:

1) 1.panta 6.punktā nosaka, ka zāles, kuru sastāvā ietilpst narkotiskās un psihotropās vielas atļauts lietot medicīniskiem, veterinārmedicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē farmaceitisko un veterinārfarmaceitisko darbību;

2) II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu apriti atļaus veikt arī tām juridiskajām personām, kuras saņēmušas speciālu atļauju (licenci) gan farmaceitiskajai, gan veterinārfarmaceitiskajai darbībai, un atļaujā norādīts, ka ir atļauta darbība ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm;

3) 9.pantā minēto licenci paredz izsniegt arī veterinārmedicīniskiem mērķiem;

4) 36.pantā paredz, ka dzīvniekiem II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles ievada tikai sertificēts veterinārārsts vai sertificēts veterinārfeldšeris veterinārmedicīnas aprūpes iestādē un, ja nepieciešams, dzīvnieka īpašniekam izsniedz minimālo daudzumu ārstēšanas kursa pabeigšanai;

Latvijas Republikā narkoloģiskās diagnozes tiek noteiktas saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakciju (SSK-10). SSK – 10 visas vieliskās atkarības slimības ir ietvertas sadaļā „Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ” (F.10-F.19). Šajā klasifikatorā netiek lietoti termini “alkoholisms”, “narkomānija” un “toksikomānija”. 2004.gada 27.maijā Saeima pieņēma Ārstniecības likuma grozījumus. Likumā noteikti konkrēti atkarības veidi: alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība.

Grozījumu 7.panta mērķis ir vienlaicīgi nodrošināt gan Ārstniecības likumā noteikto terminu vienveidīgu un konsekventu lietojumu normatīvo dokumentu tekstos atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, gan atbilstību Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakcijai (SSK-10), kurā visas vieliskās atkarības ir ietvertas sadaļā „Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ”. Vārdi “narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu” tiek aizstāti ar vārdiem “alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību”.

Nodrošināta likuma normu atbilstība Administratīvā procesa likuma un Komerclikuma noteiktajam. Precizētas normas sakarā ar Zāļu valsts aģentūras juridiskā statusa maiņu.

3. Cita informācija

Nav


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu būtiski neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Lauksaimniekiem, kuri nodarbojas ar kaņepju audzēšanu sēklu un šķiedras ieguvei, kā arī audzē kaņepes dārzkopības mērķiem, būs skaidra likumdošanas bāze, neradot bažas, ka viņi nodarbojas ar pretlikumīgu rīcību.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

-

-

-

-

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Normatīvā akta projekts paredz esošo Ministru kabineta 1996.gada 15.oktobra noteikumu Nr.401 ”Kārtība, kādā atļauta kaņepju audzēšana” atcelšanu un jaunu Ministru kabineta noteikumu ”Kārtība, kādā atļauta sējas kaņepes audzēšana” izdošanu.

Kā arī būs nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.35 ”Noteikumi par Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstiem”, attiecīgi saskaņojot augu nosaukumus.

2. Cita informācija

Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts nav pretrunā ar Latvijas Republikas saistībām, ko tā uzņēmusies, 1995.gadā Luksemburgā parakstot Eiropas līgumu par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Latvijas Republiku no otras puses.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

-

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts nav pretrunā ar Latvijas saistībām Pasaules Tirdzniecības organizācijā.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Nav.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

-

-

-

-

5. Cita informācija

Nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Darba grupā par projektu piedalījās SIA ”Iecavnieks”, kurš Latvijā ir lielākais kaņepju audzētājs, direktors D.Lagzdiņš.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Projektu atbalsta.

3. Kādi sabiedriskās informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Notikušas konsultācijas ar Lietuvas Zemkopības ministriju.

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde iespējama uzreiz pēc tā pieņemšanas. Jaunas institūcijas netiks veidotas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Būs informācija Zemkopības ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

Zemkopības ministrs                                                      M.Roze

 

2005.08.22. 13:49

1463

J.Ovsjankina

7027001, Julija.Ovsjankina@zm.gov.lv

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

L.Straujuma

S.Grigaļūna

 

A.Bunte

J.Ovsjankina