M/U/T/TA-2319

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par izdošanu, tās papildu protokolu un otro papildu protokolu"

Izdarīt likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par izdošanu, tās papildu protokolu un otro papildu protokolu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 9.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt likumu ar 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Saskaņā ar Konvencijas 28.panta 3.punktu Ārlietu ministrijai informēt Eiropas padomes ģenerālsekretāru, ka Latvijas Republika no 2004.gada 30.jūnija attiecībās ar Eiropas Savienības dalībvalstīm nepiemēro Konvenciju un tās papildu protokolus, bet nacionālo tiesību aktu normas, kas īsteno Padomes 2002.gada 13.jūnija Ietvarlēmumu 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm."

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

 

 

Likumprojekta „Grozījums likumā „Par Eiropas padomes konvenciju par izdošanu, tās papildu protokolu un otro papildu protokolu””

anotācija

 

I Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saeimā 1997.gada 9.aprīlī tika pieņemts likums „Par Eiropas padomes konvenciju par izdošanu, tās papildu protokolu un otro papildu protokolu”. Eiropas padomes konvencijas par izdošanu 28.panta 3.punkts paredz, ja starp divām vai vairākām Līgumslēdzējām Pusēm izdošana tiek īstenota, par pamatu ņemot vienveidīgus likumdošanas aktus, kā arī nacionālie tiesību akti paredz citas Līgumslēdzējas Puses vai Līgumslēdzējas Pušu teritorijā izdotu lēmumu par apcietinājumu piemērošanu izpildīšanu savā teritorijā, šīm Pusēm ir tiesības brīvi kārtot savstarpējās ar izdošanu saistītās attiecības vienīgi saskaņā ar attiecīgo sistēmu, neņemot vērā šīs Konvencijas noteikumus. Turklāt Eiropas padomes konvencijas par izdošanu 28.panta 3.punkts paredz pienākumu Līgumslēdzējām Pusēm, kuras saskaņā ar šo punktu ir izslēgušas vai nākotnē izslēgs šīs Konvencijas piemērošanu savā starpā, veikt paziņojumu Eiropas padomes ģenerālsekretāram.

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstu starpā izdošana tiek īstenota, pamatojoties uz ES Padomes 2002.gada 13.jūnija Ietvarlēmumu par Eiropas apcietināšanas orderi un nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (turpmāk – Ietvarlēmums).

Latvija ieviesa Ietvarlēmuma noteikumus, papildinot Kriminālprocesa kodeksu ar grozījumiem, kas stājās spēkā 2004.gada 30.jūnijā. Ietvarlēmuma noteikumi arī ir iekļauti Kriminālprocesa likumā.

Saskaņā ar Ietvarlēmumu ES dalībvalstu starpā tiek radīta ātrāka un vienkāršotāka personu izdošanas kārtība, nekā to paredz Eiropas padomes konvencija par izdošanu un tās papildu protokoli. ES jaunā ar Ietvarlēmumu radīta personu izdošanas kārtība atbilst Eiropas padomes konvencijas par izdošanu 28.panta 3.punkta noteikumiem, tādējādi ir nepieciešams veikt Eiropas padomes konvencijas par izdošanu 28.panta 3.punktā minēto paziņojumu.

2. Tiesību akta projekta būtība

Likumprojekts paredz nodrošināt Eiropas padomes konvencijas par izdošanu 28.panta 3.punkta saistību izpildi, izdarot likumā „Par Eiropas padomes konvenciju par izdošanu, tās papildu protokolu un otro papildu protokolu” grozījumu, uz kura pamata Latvijas Republika paziņotu, ka no 2004.gada 30.jūnija, kad stājās spēkā Kriminālprocesa kodeksa grozījumi, kas ievieš Ietvarlēmuma noteikumus, attiecībās ar ES dalībvalstīm Latvija nepiemēros Eiropas padomes konvenciju par izdošanu un tās papildu protokolus, kuru vietā piemēros nacionālās tiesību aktu normas, kas ievieš Ietvarlēmumu.

Turklāt likumprojekts radīs skaidru situāciju attiecībās starp Latviju un ES dalībvalstīm no vienas puses un Latviju un Eiropas padomes konvencijas par izdošanu un tās protokolu Līgumslēdzējām Pusēm no otras puses izdošanas tiesiskā regulējuma jautājumā.

3. Cita informācija

Jāpiebilst, ka 17 no ES dalībvalstīm ir izdarījušas Eiropas padomes konvencijas par izdošanu 28.panta 3.punktā minēto paziņojumu: Austrija, Beļģija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Lietuva, Luksemburga, Polija, Portugāle, Slovēnija, Spānija un Zviedrija.

 

 

II Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekti šo jomu neskar.

 

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

2004

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

IV Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts paredz nodrošināt Eiropas padomes konvencijas par izdošanu 28.panta 3.punkta saistību izpildi, izdarot likumā „Par Eiropas padomes konvenciju par izdošanu, tās papildu protokolu un otro papildu protokolu” grozījumu.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju Tiesību akta projekts šo jomu neskar.
 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.
5. Cita informācija Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

 

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību aktu projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīciju (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis Nav veikti pasākumi.

4. Konsultācijas ar

starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas konsultācijas.
5. Cita informācija Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

VII Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpilde notiks pastāvošās institucionālās sistēmas ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiesību akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesību akts tieši neparedz indivīda tiesību ierobežojumus.

4. Cita informācija Tiesību akta projekts tiešā veidā šo jomu neskar.

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Tieslietu ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

S.Āboltiņa

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

I.Melnace

 

 

 

 

 

02.09.2005; 14:05

1102

Melnace 7036959

Inga.melnace@tm.gov.lv