M/U/T/TA-1982

Likumprojekts

 

Grozījumi Civillikumā

 

Izdarīt Civillikumā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 218.pantu šādā redakcijā:

 

"218. Aizbildnības un aizgādnības lietas pārzina bāriņtiesas."

 

2. Aizstāt 433.pantā vārdu "pagasttiesā" ar vārdiem "bāriņtiesā Bāriņtiesu likumā paredzētajos gadījumos".

 

3. Aizstāt 435. un 436.pantā vārdu "pagasttiesā" ar vārdu "bāriņtiesā".

 

4. Izteikt 438.pantu šādā redakcijā:

 

"438. Privātus testamentus var nodot glabāt notāram vai Latvijas konsulam ārzemēs, ievērojot Notariāta likumu, vai bāriņtiesai, ievērojot Bāriņtiesu likumu. Pieņemot testamentu glabāšanā, jāpārliecinās par testatora personību."

 

5. Aizstāt 439., 441., 442. un 613.pantā vārdu "pagasttiesa" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "bāriņtiesa" (attiecīgā locījumā).

 

6. Aizstāt 665.panta trešajā daļā vārdu "pagasttiesai" ar vārdiem "bāriņtiesai, ievērojot Bāriņtiesu likuma noteikumus".

 

7. Aizstāt 709.panta pirmajā daļā vārdus "ārpus pilsētām – pagasttiesai" ar vārdiem "bāriņtiesai, ievērojot Bāriņtiesu likuma noteikumus".

 

8. Aizstāt 731.pantā vārdu "pagasttiesā" ar vārdiem "bāriņtiesā, ievērojot Bāriņtiesu likuma noteikumus".

 

9. Aizstāt 800.panta pirmajā daļā vārdu "pagasttiesas" ar vārdu "bāriņtiesas".

 

10.  1474.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Pagasttiesu likumos" ar vārdiem "Bāriņtiesu likumā";

aizstāt otrajā daļā vārdu "pagasttiesas" ar vārdu "bāriņtiesas".

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījumi Civillikumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir sagatavojusi likumprojektu „Bāriņtiesu likums”, kurš paredz, ka bāriņtiesa ir novada, pilsētas vai pagasta pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, neparedzot līdzšinējo dalījumu bāriņtiesās un pagasttiesās. Saskaņā ar likumprojektā „Bāriņtiesu likums” noteikto, novados, pilsētās un pagastos, kuros nav zvērināta notāra, bāriņtiesa sniedz Civillikumā paredzētajos gadījumos palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, veic mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citas likumā noteiktās funkcijas. Tādējādi izveidojusies pretruna starp likumprojektu „Bāriņtiesu likums” un Latvijas Republikas Civillikumu, kurš paredz, ka pašvaldībās, kurās nav zvērinātu notāru, pagasttiesas sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un izdara apliecinājumus.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Ar likumprojektu „Grozījumi Civillikumā” tiek novērstas starp Latvijas Republikas Civillikumu un sagatavoto likumprojektu „Bāriņtiesu likums” pastāvošās pretrunas attiecībā uz terminu „pagasttiesa” un „bāriņtiesa” lietojumu.

3. Cita informācija

-

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Bērnu un ģimenes lietu ministrija sagatavojusi likumprojektu „Bāriņtiesu likums”.

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

-

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas projekta izstrādes gaitā ar nevalstiskajām organizācijām nav veiktas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas projekta izstrādes gaitā ar nevalstiskajām organizācijām nav veiktas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas projekta izstrādes gaitā ar starptautiskajiem konsultantiem nav veiktas.

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

-

 

29.07.2005. 16:00

793

L.Rieksta-Riekstiņa

7356487, Laila.Rieksta-Riekstina@bm.gov.lv

 

Bērnu un ģimenes lietu ministra vietā satiksmes ministrs

Valsts sekretāres vietā

valsts sekretāra vietniece

Politikas un juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Šlesers

I.Liepa

M.Dzērve

M.Dzērve

L.Rieksta- Riekstiņa