Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                        Likumprojekts 2.lasījumam                    

 

Grozījumi Informācijas atklātības likumā

(reģ.nr.1408)

 

Spēkā esošā likuma pantu redakcija

Saeimā 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta  redakcija (dok.nr.4962)

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(41)

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt Informācijas atklātības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2003, 6., 12., 24.nr.; 2004, 2., 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Informācijas atklātības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2003, 6., 12., 24.nr.; 2004, 2., 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) informācija - ziņa vai ziņu kopums jebkurā tehniski iespējamā fiksēšanas, uzglabāšanas vai nodošanas veidā;

2) informācijas aprite - informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, lietošana un iznīcināšana;

3) dokumentēta informācija - informācija, kuras iekļūšanu informācijas apritē var identificēt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 1.pantu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

 

"4) iestāde – ikviena valsts iestāde vai persona, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas;

 

5) atkalizmantošana – valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu rīcībā esošās informācijas izmantošana, ko veic fiziskas vai juridiskas personas komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, kas nav sākotnējais mērķis, kuram informācija tika radīta."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Izteikt likumprojekta 1.pantā ietverto Informācijas atklātības likuma 1.panta 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“4) iestāde – ikviena valsts iestāde, kā arī persona, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus, ja šī persona informācijas apritē ir saistīta ar attiecīgo funkciju un uzdevumu izpildi;

5) atkalizmantošana – darbība, kuras rezultātā privātpersona izmanto valsts pārvaldes iestāžu rīcībā nodoto informāciju mērķim (t.sk. arī peļņas gūšanas nolūkā), kas atšķiras no informācijas radīšanas mērķa.”

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

“4) iestāde – tiesību subjekts (institūcija, struktūrvienība vai amatpersona), kuram ar normatīvo aktu vai publisko tiesību līgumu piešķirtas noteiktas valsts varas pilnvaras valsts pārvaldes jomā;

5) atkalizmantošana – iestādes rīcībā esošās informācijas izmantošana, ko veic iestāde vai privātpersona komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, kas nav sākotnējais mērķis, kuram informācija tika radīta”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 1.pantu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:
“4) iestāde – ikviena valsts iestāde, kā arī persona, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus, ja šī persona informācijas apritē ir saistīta ar attiecīgo funkciju un uzdevumu izpildi;

5) atkalizmantošana – iestādes rīcībā esošās informācijas izmantošana, ko veic iestāde vai privātpersona komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, kas nav informācijas radīšanas sākotnējais mērķis.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

skat.

priekšlik.

Nr. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

skat.

priekšlik.

Nr. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 1.pantu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:
“4) iestāde – ikviena valsts iestāde, kā arī persona, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus, ja šī persona informācijas apritē ir saistīta ar attiecīgo funkciju un uzdevumu izpildi;

5) atkalizmantošana – iestādes rīcībā esošās informācijas izmantošana, ko veic iestāde vai privātpersona komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, kas nav informācijas radīšanas sākotnējais mērķis.”

 

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis un darbības joma

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrībai pieeju informācijai, kas normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai ir valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību iestāžu rīcībā. Šis likums nosaka vienotu kārtību, kādā fiziskās un juridiskās personas valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldību iestādēs (turpmāk - iestādes) ir tiesīgas iegūt informāciju un to izmantot.

 

(2) Likums attiecas uz dokumentētu informāciju, kura ir iestāžu informācijas apritē.

 

(3) Informācija ir pieejama sabiedrībai visos gadījumos, kad likumā nav noteikts citādi.

 

 

2.  2.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrības pieejamību informācijai, kas ir iestādes rīcībā vai ko atbilstoši normatīvajiem aktiem valsts pārvaldes iestādei un pašvaldību iestādei ir jārada. Šis likums nosaka vienotu kārtību, kādā privātpersonas ir tiesīgas iegūt informāciju iestādē un to izmantot.";

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Aizstāt likumprojekta 2.pantā vārdus “sabiedrības pieejamību” ar vārdiem “sabiedrībai pieejamību”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2. pantu (par likuma 2. panta pirmo daļu) šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrībai pieejamību informācijai, kas ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei atbilstoši tās kompetencei ir pienākums radīt. Šis likums nosaka vienotu kārtību, kādā privātpersonas ir tiesīgas iegūt informāciju iestādē un to izmantot.”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrībai pieejamību informācijai, kura  ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei atbilstoši tās kompetencei ir pienākums radīt. Šis likums nosaka vienotu kārtību, kādā privātpersonas ir tiesīgas iegūt informāciju iestādē un to izmantot.”

 

(4) Likums neattiecas uz informācijas apmaiņu starp iestādēm.

 

 

 

      

          izslēgt ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

6.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 2. pantā daļu par likuma 2. panta ceturtās daļas izslēgšanu.

Atbalstīt

 

 

 

5.pants. Ierobežotas pieejamības informācija

(1)

(2)

 (3) Norādot šajā likumā vai citos likumos paredzēto pamatojumu, ierobežotas pieejamības informācijas statusu ir tiesīgs ar savu rīkojumu noteikt informācijas autors vai iestādes vadītājs.

(4) Par ierobežotas pieejamības informāciju nav uzskatāmas ziņas, kas ir pieejamas sabiedrībai bez likumā paredzētajiem ierobežojumiem vai kas ir jau publicētas.

 

 

 

 

3. Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Informācijas autors vai iestādes vadītājs, norādot šajā likumā vai citos likumos paredzēto pamatojumu, nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu."

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Aizstāt likumprojekta 3.pantā vārdus “nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu” ar vārdiem “nosaka informācijai ierobežotas pieejamības statusu”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likuma 5. pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Informācijas autors vai iestādes vadītājs ierobežotas pieejamības statusu informācijai nosaka uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu. Informācijas autors vai iestādes vadītājs var lemt par jauna termiņa noteikšanu, kā arī par šā statusa atcelšanu pirms noteiktā termiņa izbeigšanās. Ja beidzies termiņš, uz kādu noteikts ierobežotas pieejamības statuss, vai ja ierobežotas pieejamības statuss ir atcelts pirms likumā noteiktā termiņa, šāda informācija kļūst par vispārpieejamu informāciju.

(5) Šā panta trešā un ceturtā daļa neattiecas uz tiem gadījumiem, kad informācijai ierobežotas pieejamības statuss noteikts ar likumu.

         uzskatīt līdzšinējo 5. panta ceturto daļu par sesto daļu.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 5.pantā

         izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Informācijas autors vai iestādes vadītājs, norādot šajā likumā vai citos likumos paredzēto pamatojumu, nosaka informācijai ierobežotas pieejamības statusu.”;

 

          papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Informācijas autors vai iestādes vadītājs ierobežotas pieejamības statusu informācijai nosaka uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu. Informācijas autors vai iestādes vadītājs var lemt par jauna termiņa noteikšanu, kā arī par šā statusa atcelšanu pirms noteiktā termiņa izbeigšanās. Ja beidzies termiņš, uz kādu informācijai noteikts ierobežotas pieejamības statuss, vai ja ierobežotas pieejamības statuss ir atcelts pirms likumā noteiktā termiņa, šāda informācija kļūst par vispārpieejamu informāciju.

(5) Šā panta trešā un ceturtā daļa neattiecas uz gadījumiem, kad informācijai ierobežotas pieejamības statuss noteikts ar likumu.”;

               uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par panta sesto daļu.

 

 

 

 

7.pants. Informācija par uzņēmējdarbības noslēpumiem

(1) Informācija kvalificējama kā uzņēmējdarbības noslēpums, ja iestāde, to izpaužot, varētu kaitēt tās personas konkurētspējai, kura šo informāciju sniegusi.

(2) Fizisko un juridisko personu uzņēmējdarbības noslēpumu aizsardzība nedrīkst ierobežot citu fizisko un juridisko personu tiesības saņemt informāciju, kas ir pieejama saskaņā ar citu likumu normām.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  7.pantā:

           aizstāt vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdu "komercdarbības";

           aizstāt otrajā daļā vārdus "fizisko un juridisko" ar vārdu "privātpersonu".

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  7.pantā:

           aizstāt vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdu "komercdarbības";

           aizstāt otrajā daļā vārdus "fizisko un juridisko" ar vārdu "privātpersonu".

 

 

III nodaļa


Informācijas sniegšana
un informācijas pieprasītāju tiesību aizsardzība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt III nodaļas nosaukumu aiz vārdiem "informācijas sniegšana" ar vārdu "atkalizmantošana".

 

 

 

9.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likuma III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Informācijas sniegšana, atkalizmantošana un informācijas pieprasītāja tiesību aizsardzība”.

 

 

Atbalstīt

 

5. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Informācijas sniegšana, atkalizmantošana un informācijas pieprasītāja tiesību aizsardzība”.

 

 

10.pants. Pienākums sniegt informāciju

(1) Vispārpieejamo informāciju sniedz jebkuram, kas to vēlas saņemt, ievērojot personu vienlīdzību informācijas iegūšanā. Pieprasītājam nav īpaši jāpamato sava interese par šādu informāciju, un to viņam nevar liegt tāpēc, ka šī informācija neattiecas uz pieprasītāju.

(2) Kārtību, kādā iestādes rīcībā esošā informācija nododama atklātībai, kā arī dokumentu un citos informācijas nesējos ietvertās informācijas kopiju, reprodukciju, norakstu un izrakstu apjomu reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(3) Ja informācijas kopums ietver arī ierobežotas pieejamības informāciju, iestāde izsniedz tikai to šādas informācijas daļu, kas ir vispārpieejama.

 

 

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

 "10.pants. Pienākums sniegt informāciju

(1) Iestāde, pamatojoties uz lietderības apsvērumiem, nodrošina piekļuvi noteiktu kategoriju vispārpieejamai informācijai tiešsaistes režīmā.

 

(2) Vispārpieejamo informāciju sniedz jebkuram, kas to vēlas saņemt, ievērojot personu vienlīdzību informācijas iegūšanā. Pieprasītājam nav īpaši jāpamato sava interese par šādu informāciju, un to viņam nevar liegt tāpēc, ka informācija neattiecas uz pieprasītāju.

 

(3) Kārtību, kādā iestādes rīcībā esošo informāciju nodod atklātībai un atkalizmantošanai, nosaka Ministru kabinets.

 

(4) Ja informācijas kopums ietver arī ierobežotas pieejamības informāciju, iestāde sniedz tikai vispārpieejamās informācijas daļu."

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Pienākums sniegt informāciju

 

(1) Iestāde informāciju sniedz pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz privātpersonas pieprasījumu.

 

(2) Ievērojot labas pārvaldības principu, iestāde pēc savas iniciatīvas nodrošina piekļuvi noteikta veida vispārpieejamai informācijai, pēc iespējas izmantojot tiešsaistes režīmu. 

 

(3) Vispārpieejamo informāciju izsniedz arī uz privātpersonas pieprasījuma pamata. Šādu informāciju sniedz jebkuram, kas to vēlas saņemt, ievērojot personu vienlīdzību informācijas iegūšanā. Pieprasītājam nav īpaši jāpamato sava interese par vispārpieejamu informāciju, un to viņam nevar liegt tāpēc, ka šī informācija neattiecas uz pieprasītāju.

 

 (4) Ja pieprasītās informācijas kopums ietver arī ierobežotas pieejamības informāciju, iestāde izsniedz tikai to šādas informācijas daļu, kas ir vispārpieejama. Ierobežotās pieejamības informācijas daļu izsniedz, ievērojot šajā likumā noteiktu īpašu kārtību.

 

(5) Kārtību, kādā iestādes rīcībā esošo informāciju nodod atklātībai un atkalizmantošanai, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās parlamentārais sekretārs J.Patmalnieks

 

Likumprojekta 6.pantā, papildināt piedāvāto Informācijas atklātības likuma 10.panta redakciju ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, nosaka Ministru kabinets.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 6.pantu izteikt šādā redakcijā:

“Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Pienākums sniegt informāciju

(1) Iestāde informāciju sniedz pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz privātpersonas pieprasījumu.

(2) Ievērojot labas pārvaldības principu, iestāde pēc savas iniciatīvas nodrošina piekļuvi noteikta veida vispārpieejamai informācijai.

(3) Vispārpieejamo informāciju izsniedz arī uz privātpersonas pieprasījuma pamata. Šādu informāciju sniedz jebkuram, kas to vēlas saņemt, ievērojot personu vienlīdzību informācijas iegūšanā. Pieprasītājam nav īpaši jāpamato sava interese par vispārpieejamu informāciju, un to viņam nevar liegt tāpēc, ka šī informācija neattiecas uz pieprasītāju.

 (4) Ja pieprasītās informācijas kopums ietver arī ierobežotas pieejamības informāciju, iestāde izsniedz tikai to informācijas daļu, kas ir vispārpieejama. To informācijas daļu, kas ietver ierobežotas pieejamības informāciju, izsniedz, ievērojot šajā likumā noteiktu īpašu kārtību.

 (5) Kārtību, kādā iestādes rīcībā esošo informāciju nodod atklātībai un atkalizmantošanai, nosaka Ministru kabinets.

(6) Kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

Daļēji atbalstīt,

skat.

priekšlik.

Nr. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

iestrādāts

priekšlik.

Nr. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Pienākums sniegt informāciju

(1) Iestāde informāciju sniedz pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz privātpersonas pieprasījumu.

(2) Ievērojot labas pārvaldības principu, iestāde pēc savas iniciatīvas nodrošina piekļuvi noteikta veida vispārpieejamai informācijai.

(3) Vispārpieejamo informāciju izsniedz arī uz privātpersonas pieprasījuma pamata. Šādu informāciju sniedz jebkuram, kas to vēlas saņemt, ievērojot personu vienlīdzību informācijas iegūšanā. Pieprasītājam nav īpaši jāpamato sava interese par vispārpieejamu informāciju, un to viņam nevar liegt tāpēc, ka šī informācija neattiecas uz pieprasītāju.

 (4) Ja pieprasītās informācijas kopums ietver arī ierobežotas pieejamības informāciju, iestāde izsniedz tikai to informācijas daļu, kas ir vispārpieejama. To informācijas daļu, kas ietver ierobežotas pieejamības informāciju, izsniedz, ievērojot šajā likumā noteiktu īpašu kārtību.

(5) Kārtību, kādā iestādes rīcībā esošo informāciju nodod atklātībai un atkalizmantošanai, nosaka Ministru kabinets.

(6) Kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

7. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

 

"10.1 pants. Pieejamās informācijas veids

(1) Informāciju sniedz jebkurā esošā veidā un valodā, ja iespējams, izmantojot tiešsaistes režīmu.

(2) Iestādei nav pienākums izstrādāt vai pielāgot dokumentus, lai izpildītu informācijas pieprasījumu, kā arī izsniegt dokumentu izrakstus vai turpināt radīt noteikta veida informāciju, ja tas saistīts ar nesamērīgu resursu patēriņu."

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 10.1 pantu (likumprojekta 7. pants) kā likuma 11.1 pantu šādā redakcijā:

“11.1 pants. Pieprasītās informācijas izsniegšanas veids

(1) Pieprasīto informāciju izsniedz mutvārdos, rakstveidā vai, ja tas iespējams, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ierobežotas pieejamības informāciju izsniedz rakstveidā.

(2) Izsniedzot pieprasīto informāciju, iestāde pēc iespējas ievēro pieprasītāja norādīto informācijas saņemšanas veidu.

(3) Ja nepieciešams nesamērīgs resursu patēriņš, iestādei, izsniedzot pieprasīto informāciju, nav pienākums izstrādāt vai pārveidot dokumentus, lai izpildītu informācijas pieprasījumu, kā arī izsniegt dokumentu izrakstus vai turpināt radīt noteikta veida informāciju.”

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Izslēgt likumprojekta 7.pantā ietvertā Informācijas atklātības likuma 10. 1 panta pirmajā daļā vārdus « un valodā ».

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Papildināt likumprojekta 7.pantā ietvertā Informācijas atklātības likuma 10. 1 pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Iestāde pēc iespējas pielāgo informāciju personas vajadzībām, rūpējoties par personām ar redzes un dzirdes traucējumiem, ja persona, pieprasot informāciju, ir norādījusi vēlamo informācijas saņemšanas veidu.”

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Likumprojekta 7.pantā ietverto Informācijas atklātības likuma 10. 1 panta otro daļu uzskatīt par likumprojekta 7.panta ietvertā Informācijas atklātības likuma 10. 1 panta trešo daļu un izteikt šādā redakcijā:

       “Iestāde var atteikt radīt vai pielāgot informāciju privātpersonas vajadzībām, ja privātpersonas informācijas pieprasījums ir prettiesisks vai nesamērīgs. Informācijas pieprasījums ir uzskatāms par nesamērīgu, ja tas rada ārkārtīgi lielu iestādei piešķirto resursu patēriņu, kā rezultātā ir apdraudēts iestādes darbs vai citu personu tiesību īstenošana.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības  komisija

Likumprojekta 7.pantā paredzēto 10. 1 pantu izteikt kā 11.1 pantu šādā redakcijā:

 

 “11.1 pants. Pieprasītās informācijas izsniegšanas veids

(1) Pieprasīto informāciju izsniedz mutvārdos, rakstveidā vai, ja tas iespējams, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ierobežotas pieejamības informāciju izsniedz rakstveidā.

 

(2) Izsniedzot pieprasīto informāciju, iestāde pēc iespējas ievēro pieprasītāja norādīto informācijas saņemšanas veidu, it īpaši rūpējoties par personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem. 

 

(3) Ja nepieciešams nesamērīgs resursu patēriņš, iestādei, izsniedzot pieprasīto informāciju, nav pienākums izstrādāt vai pārveidot dokumentus, lai izpildītu informācijas pieprasījumu, kā arī izsniegt dokumentu izrakstus vai turpināt radīt noteikta veida informāciju.”

      

        izteikt likumprojekta 7.pantu kā likumprojekta 8.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

skat.

priekšlik.

Nr.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

skat.

priekšlik.

Nr. 17

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

skat.

priekšlik.

Nr. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.pants. Informācijas pieprasījuma forma un reģistrēšanas kārtība

(1) (2)(3)

(4) Pieprasot ierobežotas pieejamības informāciju, persona pamato savu pieprasījumu un norāda mērķi, kādam tā tiks izmantota. Ja ierobežotas pieejamības informācija tiek izsniegta, tās saņēmējs uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likuma 11. panta ceturto daļu ar jaunu pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ierobežotas pieejamības informāciju pieprasa rakstveidā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt 11. panta ceturto daļu ar jaunu pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ierobežotas pieejamības informāciju pieprasa rakstveidā.”

 

 

 

 

 

 

 

8. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:
”11.1 pants. Pieprasītās informācijas izsniegšanas veids

(1) Pieprasīto informāciju izsniedz mutvārdos, rakstveidā vai, ja tas iespējams, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ierobežotas pieejamības informāciju izsniedz rakstveidā.

(2) Izsniedzot pieprasīto informāciju, iestāde pēc iespējas ievēro pieprasītāja norādīto informācijas saņemšanas veidu, it īpaši rūpējoties par personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem. 

(3) Ja nepieciešams nesamērīgs resursu patēriņš, iestādei, izsniedzot pieprasīto informāciju, nav pienākums izstrādāt vai pārveidot dokumentus, lai izpildītu informācijas pieprasījumu, kā arī izsniegt dokumentu izrakstus vai turpināt radīt noteikta veida informāciju.”

12.pants. Pieprasītās informācijas atteikšanas kārtība

(1) Ja iestāde atsaka sniegt rakstveidā pieprasīto informāciju, tā savā rakstveida atteikumā norāda, uz kāda pamata pieprasījums pilnīgi vai daļēji atteikts, kur un kādā termiņā šo atteikumu var pārsūdzēt.

(2) Ja atteikums pamatots ar to, ka šīs iestādes rīcībā nav pieprasītās informācijas, atteikumā norādāma iestāde, kur pieprasīto informāciju iespējams saņemt vai par to varētu tikt sniegtas uzziņas, ja iestādei ir zināma pieprasītās informācijas atrašanās vieta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Papildināt Informācijas atklātības likuma 12.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Iestāde var atteikties sniegt informāciju, ja tā ir publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Iestāde atteikumā sniegt informāciju informē par informācijas publikāciju, norādot konkrētā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” numuru un izdošanas datumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

13.pants. Maksa par informācijas izsniegšanu

(1) Vispārpieejamo informāciju, kas nav papildus jāapstrādā, izsniedz bez maksas.

(2) Maksa par informācijas izsniegšanu nedrīkst pārsniegt dokumentu vai informācijas meklēšanas, papildu apstrādes un pavairošanas izdevumus. Iestāde nevar prasīt, lai tiktu segti jebkuri citi izdevumi, kas radušies, risinot juridiskos vai politiskos jautājumus sakarā ar atbildi uz informācijas pieprasījumu.

(3) Ikviens informācijas pieprasītājs drīkst lūgt atbrīvojumu no maksas par pakalpojumu, un iestāde var lemt par informācijas izsniegšanas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās.

(4) Paredzamo informācijas izsniegšanas maksu iestāde paziņo pieprasītājam, reģistrējot viņa pieprasījumu.

 

 

 

 

 

8.  13.pantā:

izteikt otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(2) Maksa par informācijas izsniegšanu nedrīkst pārsniegt dokumentu vai informācijas meklēšanas, papildu apstrādes un pavairošanas izdevumus. Maksā nevar iekļaut jebkurus citus izdevumus, kas radušies, risinot juridiskos vai politiskos jautājumus, kas saistīti ar atbildes sniegšanu uz informācijas pieprasījumu. Kārtību, kādā veic samaksu par informācijas sniegšanu, kā arī maksas apmēru nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ikviens informācijas pieprasītājs drīkst lūgt atbrīvojumu no maksas par pakalpojumu. Ministru kabinets nosaka gadījumus, kad privātpersonai samazina maksu par informācijas sniegšanu vai atbrīvo no tās.

 

(4) Iestāde publicē samaksas aprēķināšanas kārtību, kā arī maksas apmēru par informācijas sniegšanu, nodrošinot šīs informācijas pieejamību tiešsaistes režīmā."; 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridis kais birojs

Aizstāt likumprojekta 8. pantā (likuma 13. panta otrās daļas 2. teikumā) vārdus “nevar iekļaut” ar vārdu “neiekļauj”.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 8.pantā izslēgt 13.panta otrās daļas trešo teikumu.

           

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Aizstāt likumprojekta 8.pantā ietvertā Informācijas atklātības likuma 13.panta otrās daļas vārdus “kā arī maksas apmēru nosaka Ministru kabinets” ar vārdiem “kā arī maksas pakalpojumus un to apmēru nosaka Ministru kabinets”.

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 8.pantā izteikt 13.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Kārtību, kādā veic samaksu par informācijas sniegšanu, kā arī maksas pakalpojumus un to apmēru nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

skat.

priekšlik.

Nr. 23

 

 

Atbalstīt,

iestrādāts

priekšlik.

Nr. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

9. 13.pantā:

izteikt otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(2) Maksa par informācijas izsniegšanu nedrīkst pārsniegt dokumentu vai informācijas meklēšanas, papildu apstrādes un pavairošanas izdevumus. Maksā neiekļauj jebkurus citus izdevumus, kas radušies, risinot juridiskos vai politiskos jautājumus, kuri saistīti ar atbildes sniegšanu uz informācijas pieprasījumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ikviens informācijas pieprasītājs drīkst lūgt atbrīvojumu no maksas par pakalpojumu. Ministru kabinets nosaka gadījumus, kad privātpersonai samazina maksu par informācijas sniegšanu vai atbrīvo no tās.

 

(4) Kārtību, kādā veic samaksu par informācijas sniegšanu, kā arī maksas pakalpojumus un to apmēru nosaka Ministru kabinets.”;

 

          

 papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Publiskās personas dibinātai komercsabiedrībai par informācijas atkalizmantošanu savai komercdarbībai piemēro tādu pašu maksu un sniegšanas kārtību kā citiem informācijas pieprasītājiem."

 

24.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Izteikt likumprojekta 8.pantā ietvertā Informācijas atklātības likuma 13.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Informācijas atkalizmantošanas nosacījumi nevar atšķirties publiskas personas dibinātajai komercsabiedrībai un privātpersonas dibinātajai komercsabiedrībai vai komersantam.”

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Publiskās personas dibinātai komercsabiedrībai par informācijas atkalizmantošanu savā komercdarbībā piemēro tādu pašu maksu un sniegšanas kārtību kā citiem informācijas pieprasītājiem."

 

 

14.pants. Informācijas izsniegšanas termiņi

Iestādei, kas saņēmusi informācijas rakstveida pieprasījumu, ir pienākums sniegt atbildi likumā "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" noteiktajā termiņā.

 

 

 

9. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 "14.pants. Informācijas sniegšanas termiņi

(1) Iestāde, kas saņēmusi informācijas pieprasījumu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

 

 

 

 

 

 

 

1) septiņu dienu laikā nosūtīt informācijas pieprasījumu citai iestādei, par to paziņojot iesniedzējam, ja pieprasītās informācijas nav šīs iestādes rīcībā;

 

 

 

2) 15 dienu laikā atbildēt iesniedzējam, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde;

3) 30 dienu laikā atbildēt iesniedzējam, ja informācijai ir nepieciešama papildu apstrāde, par to paziņojot iesniedzējam ne vēlāk kā 15 dienu laikā.

(2) Iestāde, nosūtot informācijas pieprasījumu citai iestādei, ir tiesīga pieprasīt, lai tā informē pieprasījuma nosūtītājiestādi par informācijas sniegšanu.

(3) Atbilde uz kolektīvu informācijas pieprasījumu jānosūta personai, kura pirmā parakstījusi attiecīgo informācijas pieprasījumu, vai personai, kuru norādījuši kolektīvie informācijas pieprasītāji."

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 9.pantā aizstāt 14.panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus “pieņem vienu no šādiem lēmumiem” ar vārdiem “veic vienu no šādām darbībām:”.

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 9.pantā izteikt 14.panta pirmās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) septiņu dienu laikā sniedz šā likuma 12.panta otrajā daļā minēto atbildi vai nosūta informācijas pieprasījumu citai iestādei, ja pieprasītās informācijas nav šīs iestādes rīcībā, un paziņo par to iesniedzējam;”;

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 9.pantā aizstāt 14.panta pirmās daļas otrajā un trešajā punktā vārdus “atbildēt” ar vārdu “atbild”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Papildināt likumprojekta 9.pantā ietverto 14.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šajā pantā minētie termiņi ir attiecināmi uz visām iestāžu sniedzamajām atbildēm, kuru sniegšanai likumā nav paredzēts termiņš.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

10. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 "14.pants. Informācijas sniegšanas termiņi

(1) Iestāde, kas saņēmusi informācijas pieprasījumu, veic vienu no šādām darbībām:

 

 

 

 

 

1) septiņu dienu laikā sniedz šā likuma 12.panta otrajā daļā minēto atbildi vai nosūta informācijas pieprasījumu citai iestādei, ja pieprasītās informācijas nav šīs iestādes rīcībā, un paziņo par to iesniedzējam;

 

2) 15 dienu laikā atbild iesniedzējam, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde;

3) 30 dienu laikā atbild iesniedzējam, ja informācijai nepieciešama papildu apstrāde, un ne vēlāk kā 15 dienu laikā paziņo par to iesniedzējam.

(2) Iestāde, nosūtot informācijas pieprasījumu citai iestādei, ir tiesīga pieprasīt, lai tā informē pieprasījuma nosūtītājiestādi par informācijas sniegšanu.

(3) Atbilde uz kolektīvu informācijas pieprasījumu nosūtāma personai, kura pirmā parakstījusi attiecīgo informācijas pieprasījumu, vai personai, kuru norādījuši kolektīvie informācijas pieprasītāji."

 

15.pants. Informācijas atteikuma pārsūdzēšanas kārtība

(1) Par atteikumu izsniegt informāciju, par pieprasītās maksas apmēru vai par jebkuru citu lēmumu, ieskaitot atteikumu izpildīt pieprasījumu, pamatojot to ar pieprasīto ziņu nepareizu aprakstu, informācijas pieprasītājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību iestādes vadītājam vai augstākai iestādei likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Jebkura fiziskā vai juridiskā persona likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīga griezties tiesā ar pieteikumu par iestādes rīcību, ar kuru aizskartas tās tiesības saņemt informāciju, ja iestāde:

1) likumā noteiktajā termiņā nav sniegusi atbildi informācijas pieprasītājam;

2) atteikusies sniegt informāciju, bez likumīga pamata pieņemot lēmumu piešķirt tai ierobežotas pieejamības informācijas statusu;

3) pēc rakstveida iesnieguma saņemšanas atteikusies dzēst vai labot nepatiesas, nepilnīgas vai nelikumīgi iegūtas ziņas par personu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdus "fiziskā vai juridiskā persona" ar vārdiem "privātpersona".

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 15. pantu šādā redakcijā:

“15. pants. Pieņemtā lēmuma un veiktās faktiskās rīcības apstrīdēšana vai pārsūdzēšana

(1) Iestādes izdoto administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības apstrīdēt vai pārsūdzēt administratīvo aktu vai faktisko rīcību it īpaši attiecas uz:

1) atteikumu izsniegt informāciju pilnībā vai kādā daļā;

2) atteikumu sniegt informāciju, pieņemot lēmumu piešķirt tai ierobežotas pieejamības informācijas statusu;

3) informācijas nesniegšanu (bezdarbību).”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 10. pantu izteikt kā likumprojekta 11.pantu šādā redakcijā:
”Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

“15. pants. Iestādes lēmuma un rīcības kontrole

Iestādes izdoto administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.””

 

 

Daļēji atbalstīt,

skat.

priekšlik.

Nr. 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

“15. pants. Iestādes lēmuma un rīcības kontrole

Iestādes izdoto administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

16.pants. Ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzība

(1)

(2)

(3) Ja persona neatļauti izpaudusi informāciju, kas atzīta par informāciju dienesta vajadzībām, tā saucama pie disciplināratbildības.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdus "informāciju dienesta vajadzībām" ar vārdiem "ierobežotas pieejamības informāciju".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdus "informāciju dienesta vajadzībām" ar vārdiem "ierobežotas pieejamības informāciju".

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Papildināt likumu ar 16.1 un 16.2 pantu šādā redakcijā:

 "16.1 pants. Informācijas atkalizmantošanas prasības

(1) Iestāde nodrošina, ka informācijas atkalizmantošana ir bez nosacī­jumiem.

(2) Izņēmuma gadījumā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu informācijas atkalizmantošanu, iestāde, neierobežojot konkurenci, var paredzēt atkalizmantošanas nosacījumus.

 16.2 pants. Ekskluzīva vienošanās

(1) Ir aizliegts piešķirt ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmanto­šanai, izņemot gadījumu, ja ekskluzīvas tiesības nepieciešamas, lai sniegtu informācijas sabiedrības pakalpojumus sabiedrības interesēs. Šādas vienošanās ir atklātas, un tās tiek publicētas. Vienošanās pamatotība jāpārskata ne retāk kā reizi trijos gados.

(2) Kārtību, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības, nosaka Ministru kabinets."

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 12. pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Papildināt likumprojekta 12.pantā minēto 16.2 panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka šādu vienošanas slēgšanas un publiskošanas kārtības nosacījumus.”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

skat.

priekšlik.

Nr. 34

 

 

 

 

 

 

17.pants. Uzraudzības iestāde

Šā likuma ievērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzrauga Datu valsts inspekcija.

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar jaunu 17. pantu un 18. pantu šādā redakcijā:

“17. pants. Informācijas atkalizmantošanas prasības

Informācijas atkalizmantošana ir bez nosacījumiem. Izņēmuma gadījumā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu informācijas atkalizmantošanu, iestāde, neierobežojot konkurenci, var paredzēt atkalizmantošanas nosacījumus.

 

18. pants. Ekskluzīva vienošanās

(1) Ir aizliegts piešķirt ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmantošanai, izņemot gadījumu, ja ekskluzīvas tiesības nepieciešamas, lai sniegtu informācijas sabiedrības pakalpojumus sabiedrības interesēs. Šādas vienošanās ir atklātas, un tās tiek publicētas. Vienošanās pamatotību pārskata ne retāk kā reizi trijos gados.

(2) Kārtību, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības, nosaka Ministru kabinets”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumu ar jaunu 17. pantu un 18. pantu šādā redakcijā:

“17. pants. Prasības attiecībā uz informācijas atkalizmantošanu

Informācijas atkalizmantošana ir bez nosacījumiem.  Izņēmuma gadījumā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu informācijas atkalizmantošanu, iestāde, neierobežojot konkurenci, var paredzēt atkalizmantošanas nosacījumus.

18. pants. Ekskluzīva vienošanās

(1) Ir aizliegts piešķirt ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmantošanai, izņemot gadījumu, kad ekskluzīvas tiesības nepieciešamas, lai sniegtu informācijas sabiedrības pakalpojumus sabiedrības interesēs. Šādas vienošanās ir atklātas, un tās tiek publicētas. Vienošanās pamatotību pārskata ne retāk kā reizi trijos gados.

(2) Kārtību, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības un publiskota informācija par šādu tiesību piešķiršanu, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

Juridiskais birojs

Uzskatīt likuma līdzšinējo 17. pantu par 19. pantu.

           

 

Daļēji atbalstīt,

skat.

priekšlik.

Nr. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Papildināt likumu ar jaunu 17. pantu un 18. pantu šādā redakcijā:

“17. pants. Prasības attiecībā uz informācijas atkalizmantošanu

Informācijas atkalizmantošana ir bez nosacījumiem. Izņēmuma gadījumā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu informācijas atkalizmantošanu, iestāde, neierobežojot konkurenci, var paredzēt atkalizmantošanas nosacījumus.

 

18. pants. Ekskluzīva vienošanās

(1) Ir aizliegts piešķirt ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmantošanai, izņemot gadījumu, kad ekskluzīvas tiesības nepieciešamas, lai sniegtu informācijas sabiedrības pakalpojumus sabiedrības interesēs. Šādas vienošanās ir atklātas, un tās tiek publicētas. Vienošanās pamatotību pārskata ne retāk kā reizi trijos gados.

(2) Kārtību, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības un publiskota informācija par šādu tiesību piešķiršanu, nosaka Ministru kabinets.”;

          

 uzskatīt līdzšinējo 17. pantu par 19. pantu.

           

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 1999.gada 1.martam izdod noteikumus par kārtību, kādā iestādes rīcībā esošā informācija nododama atklātībai, kā arī par dokumentu un citos informācijas nesējos ietvertās informācijas kopiju, reprodukciju, norakstu un izrakstu apjomu.

 

 

 

13. Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

 

 

 

 

 

14. Pārejas noteikumos:

           izslēgt 1.punktu;

 

 

2. Šā likuma 17.pants stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

 

 "3. Esošās ekskluzīvās vienošanās, kuras neatbilst nosacījumiem attiecībā uz šā likuma 16.2 panta pirmajā daļā paredzēto izņēmumu, tiek izbeigtas, beidzoties to termiņam, bet ne vēlāk kā 2008.gada 31.decembrī.

 

4. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 10.panta trešajā daļā, 13.panta otrajā un trešajā daļā un 16.2 panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Līdz šā likuma 10.panta trešajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.jūnijam ir spēkā Ministru kabineta 1999.gada 3.augusta noteikumi Nr.275 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību iestāžu rīcībā esošā informācija nododama atklātībai", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

6. Šā likuma 10.panta pirmā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 14. pantā  skaitli “16.2” ar skaitli “18”;

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 14. pantā  skaitļus un vārdus “10. panta trešajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem “10. panta piektajā daļā”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likumprojekta 14. pantā pārejas noteikumu 4.punktā skaitļus un vārdus “10. panta trešajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem “10. panta piektajā un sestajā daļā”.

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 5.punktā skaitļus un vārdus “10.panta trešajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem “10.panta piektajā daļā”.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 14. panta 6. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

skat.

priekšlik.

Nr.38

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

          papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

 

"3. Esošās ekskluzīvās vienošanās, kuras neatbilst nosacījumiem attiecībā uz šā likuma 18.panta pirmajā daļā paredzēto izņēmumu, tiek izbeigtas, beidzoties to termiņam, bet ne vēlāk kā 2008.gada 31.decembrī.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 10. panta piektajā un sestajā daļā, 13.panta otrajā un trešajā daļā un 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

 

5. Līdz šā likuma 10.panta piektajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.jūnijam ir spēkā Ministru kabineta 1999.gada 3.augusta noteikumi Nr.275 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību iestāžu rīcībā esošā informācija nododama atklātībai", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu

 

 

 

15. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 17.novembra Direktīvas 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu."

 

 

41.

 

Vides ministrs R.Vējonis

 

Izteikt sadaļu “Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām” šādā redakcijā:

 

“Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 17.novembra Direktīvas 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu;

 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 28.janvāra Direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes direktīvas 90/313/EEK atcelšanu.”.

 

 

Atbalstīt

 

15. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 17.novembra direktīvas 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu;

 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 28.janvāra direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes direktīvas 90/313/EEK atcelšanu.”