Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

 

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Latvijas vides aizsardzības fonda likums

(Reģ. nr. 1401)

1. lasījuma redakcija

 

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

( 11 )

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Latvijas vides aizsardzības fonda likums

 

 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda likums

1.pants. Likuma mērķis

1

Juridiskais birojs

Izteikt 1.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Likuma darbības joma”.

atbalstīt

1.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda mērķi un tā līdzekļu izlietošanas kārtību.

 

 

 

Likums nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda mērķi un tā līdzekļu izlietošanas kārtību.

2.pants. Latvijas vides aizsardzības fonda juridiskais statuss

 

 

 

2.pants. Latvijas vides aizsardzības fonda juridiskais statuss

(1) Latvijas vides aizsardzības fonds (turpmāk – Fonds) ir valsts budžeta līdzekļu kopums vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai.

 

 

 

(1) Latvijas vides aizsardzības fonds (turpmāk — Fonds) ir valsts budžeta līdzekļu kopums vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai.

(2) Fonda līdzekļu turētājs ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija). Fonda administrācija ir Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

 

 

 

(2) Fonda līdzekļu turētājs ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk — Fonda administrācija). Fonda administrācija ir Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

 

2

Juridiskais birojs

Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Fonda darbība ir atklāta”.

atbalstīt

(3) Fonda darbība ir atklāta.

 

3.pants. Fonda mērķis

 

 

 

3.pants. Fonda mērķis

Fonda mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

 

 

 

Fonda mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

4.pants. Fonda līdzekļi un to izlietošana

 

 

 

4.pants. Fonda līdzekļi un to izlietošana

(1) Fonda līdzekļus veido:

 

 

 

(1) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajā apmērā;

 

 

 

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajā apmērā;

2) personu, to skaitā ārvalstu personu, dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finansiālā palīdzība.

 

 

 

2) personu, to skaitā ārvalstu personu, dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finansiālā palīdzība.

(2) Fonds finansiāli atbalsta privātpersonu un publisko tiesību juridisko personu īstenotos projektus atbilstoši šā likuma 7.panta otrās daļas 1.punktam.

 

 

 

(2) Fonds finansiāli atbalsta privātpersonu un publisko tiesību juridisko personu īstenotos projektus atbilstoši šā likuma 6.panta otrās daļas 1.punktam.

(3) Fonda līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši Fonda mērķim, kā arī Fonda padomes, administrācijas un konsultatīvās padomes darbības nodrošināšanai.

 

 

Redakc.

 preciz.

(3) Fonda līdzekļi tiek izmantoti Fonda mērķa īstenošanai, kā arī Fonda padomes, administrācijas un konsultatīvās padomes darbības nodrošināšanai.

(4) Fondam piešķirtā valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem izmantojama tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti ar vides aizsardzību atbilstoši šā likuma 7.panta otrās daļas 1.punktam.

 

 

 

(4) Fondam piešķirtā valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem izmantojama tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti ar vides aizsardzību atbilstoši šā likuma 6.panta otrās daļas 1.punktam.

(5) Fonda finansējuma izlietojumu nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda padome (turpmāk – Fonda padome) Fonda padomes nolikumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(5) Fonda finansējuma izlietojumu nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda padome (turpmāk — Fonda padome) tās nolikumā noteiktajā kārtībā.

5.pants. Valsts budžeta dotācija Fondam

 

 

 

5.pants. Valsts budžeta dotācija Fondam

Fondam piešķirtā valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem nevar būt mazāka kā iepriekšējā budžeta gadā.

 

 

 

Fondam piešķirtā valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem nevar būt mazāka kā iepriekšējā budžeta gadā.

6.pants. Fonda finansējuma piešķiršana

3

Juridiskais birojs

Izslēgt 6.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīt

 

Projekta pieteikuma iesniegšana Fonda administrācijā nerada pienākumu Fonda padomei piešķirt projekta pieteicējam finansējumu projekta īstenošanai.

 

 

 

 

7.pants. Fonda padome

 

 

 

6.pants. Fonda padome

(1) Fonda padome ir lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus Fonda plānošanas un finanšu izlietošanas jautājumos. Fonda padomes priekšsēdētājs ir vides ministrs.

 

 

 

(1) Fonda padome ir lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus Fonda plānošanas un finanšu izlietošanas jautājumos. Fonda padomes priekšsēdētājs ir vides ministrs.

(2) Fonda padomei ir šādi uzdevumi:

 

 

 

(2) Fonda padomei ir šādi uzdevumi:

1) mērķtiecīgi un efektīvi pārvaldīt un sadalīt līdzekļus vides aizsardzības  pasākumu un projektu (turpmāk – projekti) īstenošanai, piemēram, tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti ar vides aizsardzību, vides izglītību, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu un atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību un cilvēku veselības aizsardzību kontroli, kā arī vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu;

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Juridiskais birojs

7.pantā:

izteikt otrās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) mērķtiecīgi un efektīvi pārvaldīt un sadalīt līdzekļus vides aizsardzības  pasākumu un projektu (turpmāk – projekti) īstenošanai,  tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti ar vides aizsardzību, vides izglītību, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu un atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību un cilvēku veselības aizsardzību kontroli, kā arī vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu un citu Fonda padomes nolikumā noteikto uzdevumu veikšanai”;

 

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 7.pantu otrās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

„vides lietišķajiem pētījumiem, vides normatīvajos aktos noteikto reģistru un datu bāzu izveidei un pilnveidošanai, plašsaziņas līdzekļu darbībai un izdevējdarbībai vides izglītības un audzināšanas jomā, palīdzības sniegšanai citām valstīm vides aizsardzības problēmu risināšanā, sabiedrisko vides inspektoru prēmēšanai.”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.6

 

 

 

6

Atbildīgā komisija

izteikt 7. panta otrās daļas pirmo punktu kā 6. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) mērķtiecīgi un efektīvi pārvaldīt un sadalīt līdzekļus vides aizsardzības pasākumu un projektu (turpmāk  — projekti) īstenošanai, tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti ar vides aizsardzību, vides izglītību, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu un atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augsnes un grunts aizsardzību un sanāciju, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību un cilvēku veselības aizsardzību un kontroli, kā arī vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu, vides lietišķajiem pētījumiem, vides normatīvajos aktos noteikto reģistru un datubāzu izveidi un pilnveidošanu, plašsaziņas līdzekļu darbību un izdevējdarbību vides izglītības un audzināšanas jomā, palīdzības sniegšanu citām valstīm vides aizsardzības problēmu risināšanā, sabiedrisko vides inspektoru prēmēšanu un citu Fonda padomes nolikumā noteikto uzdevumu veikšanu;”

atbalstīt

1) mērķtiecīgi un efektīvi pārvaldīt un sadalīt līdzekļus vides aizsardzības pasākumu un projektu (turpmāk  — projekti) īstenošanai, tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti ar vides aizsardzību, vides izglītību, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu un atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augsnes un grunts aizsardzību un sanāciju, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību un cilvēku veselības aizsardzību un kontroli, kā arī vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu, vides lietišķajiem pētījumiem, vides normatīvajos aktos noteikto reģistru un datubāzu izveidi un pilnveidošanu, plašsaziņas līdzekļu darbību un izdevējdarbību vides izglītības un audzināšanas jomā, palīdzības sniegšanu citām valstīm vides aizsardzības problēmu risināšanā, sabiedrisko vides inspektoru prēmēšanu un citu Fonda padomes nolikumā noteikto uzdevumu veikšanu;

2) nodrošināt Fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma kontroli.

 

 

 

2) nodrošināt Fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma kontroli.

(3) Fonda padome sadala Fonda līdzekļus tikai atbilstoši Fonda mērķim Fonda padomes noteiktajos termiņos un apjomā Fonda padomes nolikumā noteiktajā kārtībā.

7

Juridiskais birojs

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Fonda padome sadala Fonda līdzekļus atbilstoši Fonda mērķim Fonda padomes noteiktajos termiņos un apjomā Fonda padomes nolikumā noteiktajā kārtībā”.

atbalstīt

(3) Fonda padome sadala Fonda līdzekļus atbilstoši Fonda mērķim Fonda padomes noteiktajos termiņos un apjomā Fonda padomes nolikumā noteiktajā kārtībā.

(4) Fonda padomes nolikumu un Fonda padomes sastāvu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

(4) Fonda padomes nolikumu un Fonda padomes sastāvu apstiprina Ministru kabinets.

8.pants. Fonda padomes lēmumu pieņemšana

 

 

 

7.pants. Fonda padomes lēmumu pieņemšana

(1) Fonda padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu no sēdē klātesošo Fonda padomes locekļu skaita. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Fonda padomes priekšsēdētāja balss.

 

 

 

(1) Fonda padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu no sēdē klātesošo Fonda padomes locekļu skaita. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Fonda padomes priekšsēdētāja balss.

(2) Fonda padomes sēdes protokolu paraksta Fonda padomes priekšsēdētājs.

 

 

 

(2) Fonda padomes sēdes protokolu paraksta Fonda padomes priekšsēdētājs.

(3) Fonda padomes locekļi lēmuma pieņemšanā ir neatkarīgi.

 

 

 

(3) Fonda padomes locekļi lēmuma pieņemšanā ir neatkarīgi.

9.pants. Fonda administrācija

 

 

 

8.pants. Fonda administrācija

(1) Fonda administrācijai ir šādas funkcijas:

 

 

 

(1) Fonda administrācijai ir šādas funkcijas:

1) nodrošināt Fonda padomes lēmumu īstenošanu;

 

 

 

1) nodrošināt Fonda padomes lēmumu īstenošanu;

2) administrēt Fonda līdzekļu izlietošanu.

 

 

 

2) administrēt Fonda līdzekļu izlietošanu.

(2) Fonda administrācijai ir šādi uzdevumi:

 

 

 

(2) Fonda administrācijai ir šādi uzdevumi:

1) izsludināt konkursus un organizēt projektu izvērtēšanu Fonda finansējuma saņemšanai atbilstoši Fonda padomes lēmumiem;

 

 

Redakc.

 preciz.

1) izsludināt Fonda finansējuma saņemšanai iesniegto projektu konkursus un organizēt projektu izvērtēšanu atbilstoši Fonda padomes lēmumiem;

2) nodrošināt Fonda līdzekļu efektīvu izmantošanu saskaņā ar Fonda padomes lēmumiem;

 

 

 

2) nodrošināt Fonda līdzekļu efektīvu izmantošanu saskaņā ar Fonda padomes lēmumiem;

3) veikt Fonda padomes sekretariāta funkcijas;

 

 

 

3) veikt Fonda padomes sekretariāta funkcijas;

4) nodrošināt Fonda līdzekļu izlietošanas pilnīgu atklātumu – publicēt informāciju par projekta finansējuma apjomu un mērķfinansējuma avotu, nodrošināt publiski pieejamu informāciju par Fondam iesniegtajiem un Fonda finansētajiem projektiem, sagatavot un publicēt Fonda darbības gada publisko pārskatu un pārskatu par mērķa īstenošanu;

 

 

 

4) nodrošināt Fonda līdzekļu izlietošanas pilnīgu atklātumu — publicēt informāciju par projekta finansējuma apjomu un mērķfinansējuma avotu, nodrošināt publiski pieejamu informāciju par Fondam iesniegtajiem un Fonda finansētajiem projektiem, sagatavot un publicēt Fonda darbības gada publisko pārskatu un pārskatu par mērķa īstenošanu;

5) pildīt Fonda padomes un tās priekšsēdētāja norādījumus Fonda padomes nolikumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

5) pildīt Fonda padomes un tās priekšsēdētāja norādījumus Fonda padomes nolikumā noteiktajā kārtībā.

(3) Fonda administrācijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

(3) Fonda administrācijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

10.pants. Projektu izvērtēšana

 

 

 

9.pants. Projektu izvērtēšana

Fonda administrācijā iesniegtos projektu pieteikumus izvērtē valsts vides iestādes un Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome (turpmāk – Konsultatīvā padome). Projektu izvērtēšanai var piesaistīt ekspertus.

 

 

 

Fonda administrācijai iesniegtos projektu pieteikumus izvērtē valsts vides iestādes un Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome (turpmāk — Fonda konsultatīvā padome). Projektu izvērtēšanai var piesaistīt ekspertus.

11.pants. Fonda konsultatīvā padome

 

 

 

10.pants. Fonda konsultatīvā padome

Fonda finansējuma izlietojuma atklātumu nodrošina Konsultatīvā padome. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

8

 

 

Juridiskais birojs

11.pantā:

izslēgt pirmo teikumu;

 

atbalstīt

Fonda konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

 

12.pants. Fonda darbības ierobežojumi

 

 

 

11.pants. Fonda darbības ierobežojumi

(1) Fonda administrācijai nav tiesību uzņemties saistības uz Fonda mantas rēķina, ja šīs saistības tieši neattiecas uz Fonda mērķi un uzdevumiem.

 

 

 

(1) Fonda administrācijai nav tiesību uzņemties saistības uz Fonda mantas rēķina, ja šīs saistības tieši neattiecas uz Fonda mērķi un uzdevumiem.

(2) Fonda mantu nedrīkst ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt.

 

 

 

(2) Fonda mantu nedrīkst ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt.

(3) Fonda administrācija nedrīkst būt par biedru personālsabiedrībā, dalībnieku (akcionāru) kapitālsabiedrībā, pirkt vērtspapīrus, uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līgumiem, slēgt aizdevuma līgumus, kā arī dāvināt, patapināt vai ziedot Fonda mantu.

 

 

 

(3) Fonda administrācija nedrīkst būt par biedru personālsabiedrībā, dalībnieku (akcionāru) kapitālsabiedrībā, pirkt vērtspapīrus, uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līgumiem, slēgt aizdevuma līgumus, kā arī dāvināt, patapināt vai ziedot Fonda mantu.

13.pants. Fonda darbības tiesiskuma kontrole

 

 

 

12.pants. Fonda darbības tiesiskuma kontrole

Par Fonda padomes darbības tiesiskumu ir atbildīgs Fonda padomes priekšsēdētājs.

 

 

 

Par Fonda padomes darbības tiesiskumu ir atbildīgs Fonda padomes priekšsēdētājs.

Pārejas noteikumi

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 7.panta ceturtajā daļā un 9.panta trešajā daļā minētos tiesību aktus.

9

Juridiskais birojs

Pārejas noteikumos:

1.punktā aizstāt vārdus “tiesību aktus” ar vārdiem  “normatīvos aktus”;

atbalstīt

1. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 6.panta ceturtajā daļā un 8.panta trešajā daļā minētos normatīvos aktus.

2. Līdz šā likuma 9.panta trešajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.aprīlim piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumi Nr.715 "Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas nolikums", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

10

Juridiskais birojs

2.punktā aizstāt vārdu “piemērojami” ar vārdiem “ir spēkā”.

 

atbalstīt

2. Līdz šā likuma 8.panta trešajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.aprīlim ir spēkā Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumi Nr.715 “Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

11

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt Pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Līdz 2006.gada 31.decembrim no Fonda līdzekļiem finansē valsts aģentūru „Dabas muzejs”.”

atbalstīt

3. Līdz 2006.gada 31.decembrim no Fonda līdzekļiem finansē valsts aģentūru “Dabas muzejs”.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.