Latvijas Republikas

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 2. novembrī

Nr. 9/1- 589

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1.            Likumprojekts „ Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju” /reģ.nr. 1399; dok.nr. 4824 /;

 

 

2.            Likumprojekts „ Grozījums likumā „Par Eiropas padomes konvenciju par izdošanu, tās papildu protokolu un otro papildu protokolu”  /reģ.nr. 1412; dok.nr. 4852 /;

 

 

3.            Likumprojekts „Par Līgumu starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm” / reģ.nr. 1398; dok.nr. 4823/.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības Ruļļa 92. panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

 


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju

 

 

 

1.pants. 2005.gada 19.maijā Ņujorkā parakstītā Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencija (turpmāk — Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Kompetentā iestāde Konvencijas 6.panta izpratnē ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

 

3.pantsSaskaņā ar Konvencijas 44.panta piekto un sesto daļu Latvijas Republika atzīst šo Konvenciju par juridisku pamatu sadarbībai ar citām Konvencijas dalībvalstīm izdošanas jautājumos.

 

4.pants. Atbildīgā institūcija par pieprasījumu par izdošanu nosūtīšanu vai saņemšanu vai par iespējamo arestu Konvencijas izpratnē ir Ģenerālprokuratūra.

 

5.pants. Saskaņā ar Konvencijas 46.panta trīspadsmito daļu atbildīgā institūcija par savstarpējās palīdzības lūgumu nosūtīšanu un saņemšanu ir Tieslietu ministrija.

 

6.pants. Saskaņā ar Konvencijas 46.panta četrpadsmito daļu Latvijas Republika paziņo, ka tai adresētie pieprasījumi un tiem pievienotie dokumenti nosūtāmi kopā ar to tulkojumu latviešu valodā.

 

7.pantsSaskaņā ar Konvencijas 55.panta sesto daļu Latvijas Republika atzīst Konvenciju par nepieciešamu un pietiekamu starptautisku līgumu sadarbībai ar citām Konvencijas dalībvalstīm konfiskācijas jautājumos.

 

8.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

 

9.pants. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs informē Ārlietu ministriju par normatīvajiem aktiem, kas nodrošina Konvencijas 55.panta izpildi, kā arī par visiem grozījumiem šajos normatīvajos aktos.

 

10.pants. Ārlietu ministrija paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram par Latvijas sniegtajiem paziņojumiem, kā arī iesniedz tam saskaņā ar šā likuma 9.pantu sniegto informāciju.

 

11.pants. Konvencija stājas spēkā tās 68.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

12.pantsLikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Konvencijas teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.______________________.