Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,                                                                                                                         Likumprojekts otrajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts “Grozījumi “Bûvniecîbas likumā””

(reģ. nr.1396)

 

Spēkā  esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi

(36)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Būvniecības  likums

Grozījumi Būvniecības likumā

 

 

 

Grozījumi Būvniecības likumā

 

Izdarīt Būvniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 7., 22.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 6., 8.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Būvniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 7., 22.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 6., 8.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) apbūve — noteiktā teritorijā izvietotu būvju kopums;

 

 

 

 

 

2) būvatļauja — Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus;

 

 

 

 

 

3) būve — būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija;

 

 

 

 

 

4) būvekspertīze — profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir dot pamatotu atzinumu par būves tehnisko stāvokli, būvprojekta vai veikto būvdarbu tehnisko risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām;

 

1

Vides ministrs R. Vējonis

Izteikt 1. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) būvekspertīze — profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir dot pamatotu atzinumu par būvprojekta, būves tehniskā stāvokļa, vai veikto būvdarbu tehnisko risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām;”

atbalstīt

1. Izteikt 1. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) būvekspertīze — profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir dot pamatotu atzinumu par būvprojekta, būves tehniskā stāvokļa vai veikto būvdarbu tehnisko risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām;”.

5) būveksperts - sertificēta fiziskā persona, kas valsts, pašvaldības vai būvniecības dalībnieka uzdevumā veic būvekspertīzi;

 

 

 

 

 

6) būvdarbi — būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kas tiek veikti būvlaukumā vai būvē, arī nojaukšana;

 

 

 

 

 

7) būvētājs - fiziskā vai juridiskā persona (nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks vai lietotājs), kas veic būvniecību saviem spēkiem;

 

 

 

 

 

8) (izslēgts ar 07.03.2002. likumu);

9) (izslēgts ar 07.03.2002. likumu);

 

 

 

 

 

10) būvinspektors — valsts vai pašvaldības amatpersona, kurai piešķirtas būvdarbu kontroles tiesības;

 

 

 

 

 

11) būvizstrādājums — ikviens materiāls, detaļa vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija, kas paredzēta iestrādāšanai būvē;

 

 

 

 

 

12) būvniecība — visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi;

 

 

 

 

 

13) būvniecības dalībnieki — fiziskās vai juridiskās personas, kuras ar īpašumu, finanšu līdzekļiem, darbu vai pakalpojumu piedalās būvniecības procesā;

 

 

 

 

 

14) būvnormatīvi — visiem būvniecības dalībniekiem saistošu normu un noteikumu kopums, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, kā arī skaidro būvniecības terminoloģiju;

 

 

 

 

 

15) būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts — dokuments, kas apliecina fiziskās personas profesionālo kvalifikāciju attiecīgajā būvniecības jomā;

 

 

 

 

 

16) būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums;

 

 

 

 

 

17) būvuzņēmējs — fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, veic būvdarbus;

 

 

 

 

 

18) būvuzraugs — fiziskā vai juridiskā persona, kas pasūtītāja interesēs uzrauga būvdarbus;

 

 

 

 

 

19) inženierkomunikācija - ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem;

 

 

 

 

 

20) (izslēgts ar 10.03.2005. likumu);

 

 

 

 

 

21) patvaļīga būvniecība — būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus;

 

 

 

 

 

22) (izslēgts ar 07.03.2002. likumu);

 

 

 

 

 

23) Vispārīgie būvnoteikumi - Ministru kabineta izdoti noteikumi, kas reglamentē būvniecības pamatnosacījumus, ciktāl tos nenosaka šis likums;

 

 

 

 

 

24) pasūtītājs - nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai tā pilnvarota persona, kuras uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība;

 

 

 

 

 

25) tehniskie noteikumi — konkrētai būvei, apbūvei, būvizstrādājumam vai būvdarbu procesam noteiktās tehniskās prasības;

 

 

 

 

 

26) būvvalde — pašvaldības institūcija, kas pārzina, kā arī kontrolē būvniecību attiecīgajā administratīvajā teritorijā;

 

 

 

 

 

27) vides pieejamība — iespēja cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem pārvietoties vidē atbilstoši plānotajai būves funkcijai;

 

 

 

 

 

28) būvamatniecība — būvniecības darbi, kurus veic fiziskā vai juridiskā persona atbilstoši likumam “Par amatniecību”;

 

 

 

 

 

29) arhitekta prakse — sertificēta arhitekta patstāvīga profesionāla darbība;

 

 

 

 

 

30) būvprakse — sertificēta būvinženiera patstāvīga profesionāla darbība;

 

 

 

 

 

31) trešā persona būvuzņēmēja un būvētāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā - jebkura fiziskā vai juridiskā persona, izņemot apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto, apdrošinātā darbinieku vai personu, kas uz cita līguma pamata veic būvdarbus apdrošinātā labā, apdrošinātāju un pārējos būvniecības dalībniekus.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.97. likumu, 07.03.2002. likumu un 10.03.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 1.pantu ar 32.punktu šādā redakcijā:

“32) sabiedriski nozīmīga būve – ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, publiskās ēkas, kur paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simts cilvēkiem, ražošanas ēkas, tilti, ceļu pārvadi, torņi, tuneļi un vairāk kā viena stāva apakšzemes būves.”

2

 

 

3

Vides ministrs R. Vējonis

Izslēgt likumprojekta 1. pantu.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1. pantu, vienlaikus papildinot 12. panta pirmās daļas 1. punktu ar termina “sabiedriski nozīmīga būve” skaidrojumu.

 

atbalstīt

 

 

 

daļēji atbalstīt, iekļauts

priekšl.

 nr.18

 

 

 

4

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs                                  Dz. Zaķis

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

“32) Sabiedriski nozīmīga būve – ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas ēka, tornis, kā arī tilts, ceļa pārvads, tunelis, ja tas ir garāks par 100 m, vai vairāk nekā viena stāva apakšzemes būve. Pašvaldība vietējos apbūves noteikumos papildus var noteikt sabiedriski nozīmīgas būves attiecīgajā teritorijā.”

neatbalstīt

 

4.pants. (1) Būvniecības vispārējo pārraudzību un koordināciju valstī veic Ekonomikas ministrija. Ministrija izstrādā vienotu valsts politiku būvniecībā un nodrošina šīs politikas realizēšanu. Lai veiktu šo uzdevumu, ministrija:

 

 

 

 

 

1) izstrādā būvniecības attīstības stratēģiju un programmu;

 

 

 

 

 

2) izstrādā priekšlikumus būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu sistēmas pilnveidošanai;

 

 

 

 

 

3) izstrādā, apkopo un iesniedz Ministru kabinetam apstiprināšanai būvnormatīvus;

 

 

 

 

 

4) pārbauda pašvaldību apstiprināto saistošo apbūves noteikumu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

 

5

         Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs                                  Dz. Zaķis

Izslēgt 4.panta pirmās daļas 4.punktu.

atbalstīt

2. 4. panta pirmajā daļā:

izslēgt 4.punktu;

 

5) savas kompetences ietvaros izskata sūdzības par valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un šo institūciju amatpersonu rīcību būvniecības jomā;

 

6

        Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs                                  Dz. Zaķis

Izteikt 4.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) savas kompetences ietvaros izskata sūdzības par valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju rīcību būvniecības jomā.”

atbalstīt

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) savas kompetences ietvaros izskata sūdzības par valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju rīcību būvniecības jomā;”.

6) uztur būvkomersantu reģistru;

 

 

 

 

 

7) nodrošina valsts kontroli būvniecībā;

 

 

 

 

 

8) uzrauga un kontrolē vides pieejamības prasību ievērošanu publiskajās ēkās un būvēs;

 

 

 

 

 

9) uztur informatīvu bāzi būvniecības pārraudzības un kontroles nodrošināšanai.

 

 

 

 

 

(2) Ministrijas kompetencē var būt arī citi normatīvajos aktos paredzētie pienākumi būvniecības jomā.

 

 

 

 

 

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.03.2002. likumu, 27.02.2003. likumu un 10.03.2005. likumu)

 

 

 

 

 

6.pants. (1) Ministru kabinets, ja nepieciešams, nosaka īpašu būvniecības procesa kārtību šādām būvēm:

 

 

 

 

 

1) valsts aizsardzības būvēm;

 

 

 

 

 

2) diplomātiskajām pārstāvniecībām un to konsulārajām iestādēm;

 

 

 

 

 

3) transporta un telekomunikāciju būvēm un maģistrālajiem cauruļvadiem;

 

 

 

 

 

4) ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvēm, sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas būvēm, derīgo izrakteņu ieguves karjeriem;

 

 

 

 

 

5) ar radiācijas drošību saistītajām būvēm;

 

 

 

 

 

6) hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm;

 

 

 

 

 

7) enerģijas ražošanas un pārvades būvēm.

 

7

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Izteikt 6. panta pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) enerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm.”

atbalstīt

3. Izteikt 6. panta pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) enerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm.”

(2) Šajā pantā minētajām būvēm būvnormatīvus izstrādā, apkopo un iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetam attiecīgā ministrija.

 

 

 

 

 

(2002.gada 7.marta likuma redakcijā, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. likumu)

 

 

 

 

 

7.pants. (1) Vietējo pašvaldību kompetencē ir:

 

 

 

 

 

1) izstrādāt un apstiprināt savas administratīvās teritorijas plānojumu, detālos plānojumus un to sastāvā esošos apbūves noteikumus, kas ir obligāti visiem būvniecības dalībniekiem un attiecas uz visu veidu būvēm vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī kontrolēt un nodrošināt to izpildi;

 

 

 

 

 

2) izskatīt būvprojektus un pieņemt lēmumus par tiem;

 

 

 

 

 

3) izsniegt un reģistrēt būvatļaujas (arī citu institūciju izsniegtās būvatļaujas);

 

 

 

 

 

4) kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu prasības.

 

8

        Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs                                  Dz. Zaķis

Izteikt 7.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu

 

 

atbalstīt

redakc.

precizējot

 

4. 7.panta pirmajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā;”;

 

 

9

Atbildīgā komisija

Papildināt 7.panta pirmo daļu ar 5. punktu  šādā redakcijā:

“5)  vismaz reizi mēnesī publicēt mājaslapā internetā, bet, ja tādas nav, vietējā laikrakstā inform āciju par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem —  uzskaites kartēm un saistībā ar tām pieņemtajiem būvvaldes lēmumiem.”

atbalstīt

papildināt daļu ar 5. punktu  šādā redakcijā:

“5) vismaz reizi mēnesī publicēt mājaslapā internetā, bet, ja tādas nav, vietējā laikrakstā informāciju par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem —  uzskaites kartēm un saistībā ar tām pieņemtajiem būvvaldes lēmumiem.”

(2) Būvniecības pārzināšanai un kontrolei vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā izveido būvvaldes.

 

 

 

 

 

(3) Būvniecību vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā pārzina būvvaldes amatpersonas, kurām ir augstākā izglītība būvniecībā.

 

 

 

 

 

(4) Būvniecību vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā kontrolē amatpersonas, kurām šā likuma 29.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā piešķirtas būvniecības kontroles tiesības.

 

 

 

 

 

(5) Vietējā pašvaldība Valsts pārvaldes iekārtas likuma V nodaļā noteiktajā kārtībā var deleģēt citai pašvaldībai ar būvniecības pārzināšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā saistītās funkcijas, atsevišķus uzdevumus vai veidot kopīgus kontroles dienestus šo uzdevumu izpildei, saglabājot atbildību par funkcijas izpildi kopumā.

 

 

 

 

 

 (2002.gada 7.marta likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.03.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 7.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 “(6) Vietējā pašvaldība ne retāk kā reizi mēnesī informē sabiedrību par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm un saistībā ar tām pieņemtajiem pašvaldības lēmumiem, publicējot vietējā laikrakstā vai mājas lapā internetā

 

 

10

 

 

Vides ministrs R. Vējonis

Aizstāt likumprojekta 2. pantā vārdus “vai mājas lapā internetā” ar vārdiem “un mājas lapā internetā, ja tāda ir”.

 

 

daļēji

atbalstīt,

iekļauts

priekšl.

 nr.9

 

 

 

 

11

Juridiskais birojs

Likumprojektā piedāvāto likuma 7. panta sesto daļu izteikt kā 7. panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) vismaz reizi mēnesī publicēt vietējā laikrakstā vai mājas lapā internetā informāciju par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm un saistībā ar tām pieņemtajiem būvvaldes lēmumiem.”

daļēji

atbalstīt,

iekļauts

priekšl.

nr.9

 

8.pants. (1) Ja fiziskās personas ir saņēmušas attiecīgu būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātu, tām ir patstāvīgas prakses tiesības šādās būvniecības jomās:

 

 

 

 

 

1) inženierizpēte;

 

 

 

 

 

2) projektēšana;

 

 

 

 

 

3) būvekspertīze;

 

 

 

 

 

4) būvdarbu vadīšana;

 

 

 

 

 

5) būvuzraudzība.

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 8.panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) projekta ekonomiskā ekspertīze.”

12

 

13

Vides ministrs R. Vējonis

Izslēgt likumprojekta 3. pantu.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3. pantā piedāvāto likuma 8. panta papildinājumu ar 6. punktu.

atbalstīt

 

atbalstīt

 

 

 

(2) būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātus piešķir, reģistrē un anulē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(3) būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātus piešķir uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

 

 

 

 

 

(4) (Izslēgta ar 07.03.2002. likumu).

 

 

 

 

 

(5) Ja persona attiecīgo izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi ārvalstīs un šī izglītība un profesionālā kvalifikācija ir atzīta likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā, šai personai ir tādas pašas tiesības kā šā panta pirmajā daļā minētajām personām.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.97. likumu, 07.03.2002. likumu un 31.03.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

 

 

 

 

12.pants. (1) Pašvaldībai, pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību, jānodrošina paredzētās būvniecības publiska apspriešana, ja:

“12.pants. (1) Pašvaldībai, pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību, jānodrošina paredzētās būvniecības publiska apspriešana, ja:

14

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs                                  Dz. Zaķis

Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pašvaldībai, pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību, jānodrošina paredzētās būvniecības publiska apspriešana , ja teritorijai, kur paredzēta būvniecība, detālplānojums nav izstrādāts un tāds nav nepieciešams, ja:

daļēji

atbalstīt,

iekļauts

priekšl.

nr.18

 

1) tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;

1) tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;

 

1)   tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;

 

 

 

2) jaunbūves vai rekonstrukcijas izmaksas par valsts vai pašvaldību līdzekļiem pārsniedz 50 000 latu;

2) jaunbūves vai rekonstrukcijas izmaksas par valsts vai pašvaldību līdzekļiem pārsniedz 120 000 latu;

 

2) būvniecība būtiski samazina iedzīvotāju sadzīves apstākļu līmeni vai samazina nekustamā īpašuma vērtību;

 

 

 

3) būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai nekustamā īpašuma vērtību;

3) būvniecība būtiski samazina iedzīvotāju sadzīves apstākļu līmeni vai samazina nekustamā īpašuma vērtību;

 

3) būvniecība paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā;

 

 

 

4) apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā.

4) būvniecība paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā;

 

4) būvniecība ietekmē kultūras un dabas mantojumu (saskaņā ar konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību).

 

 

 

 

5) būvniecība ietekmē kultūras un dabas mantojumu (saskaņā ar konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību).

15

Vides ministrs R. Vējonis

Izteikt 12. panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) būvniecība būtiski ietekmē vidi,tai skaitā kultūras un dabas mantojumu

daļēji

atbalstīt,

iekļauts

priekšl.

nr.18

 

(2) Kārtību, kādā nodrošināma būvniecības publiskā apspriešana, nosaka Ministru kabinets.

(2) Kārtību, kādā nodrošināma būvniecības publiskā apspriešana, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.03.2002. likumu, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

 (3) Izskatot būvniecības iesniegumu – uzskaites karti un konstatējot, ka iecerētā būvniecība atbilst kādam no šī panta pirmajā daļā norādītajiem gadījumiem, pašvaldība pieņem lēmumu par būvniecības publiskās apspriešanas nepieciešamību, vai arī pieņem motivētu lēmumu par atteikšanos rīkot publisko apspriešanu. Pieņemot lēmumu pašvaldība publicē vietējā laikrakstā vai mājas lapā internetā 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R. Vējonis

Izteikt 12. panta trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Pieņemto lēmumu pašvaldība publicē vietējā laikrakstā un mājas lapā internetā, ja tāda ir 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji

atbalstīt,

iekļauts

priekšl.

nr.9

 

 

 

17

       Deputāts A.Tolmačovs

Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

daļēji

atbalstīt,

iekļauts

priekšl.nr.18

 

 

 

 

“12.pants. (1) Pašvaldībai, pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību, jānodrošina paredzētās būvniecības publiska apspriešana, ja:

 

 

 

 

 

1) tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;

 

 

 

 

 

2) jaunbūves vai rekonstrukcijas izmaksas par valsts vai pašvaldību līdzekļiem pārsniedz 120 000 latu;

 

 

 

 

 

3) jaunbūves izmaksas par privātiem līdzekļiem pārsniedz 300 000 latu;

 

 

 

 

 

4) būvniecība būtiski samazina iedzīvotāju sadzīves apstākļu līmeni vai samazina nekustamā īpašuma vērtību;

 

 

 

 

 

5) būvniecība paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā;

 

 

 

 

 

6) būvniecība ietekmē kultūras un dabas mantojumu (saskaņā ar konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību).”

 

 

 

 

 

(2) Kārtību, kādā nodrošināma būvniecības publiskā apspriešana, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 (3) Izskatot būvniecības iesniegumu – uzskaites karti un konstatējot, ka iecerētā būvniecība atbilst kādam no šī panta pirmajā daļā norādītajiem gadījumiem, pašvaldība pieņem lēmumu par būvniecības publiskās apspriešanas nepieciešamību, vai arī pieņem motivētu lēmumu par atteikšanos rīkot publisko apspriešanu. Pieņemot lēmumu pašvaldība publicē vietējā laikrakstā vai mājas lapā internetā.” 

 

 

 

 

18

Atbildīgā komisija

Izteikt 12. pantu  šādā redakcijā:

“12.pants. (1) Pašvaldība, pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību, nodrošina paredzētās būves publisku apspriešana, ja būve būtiski:

atbalstīt

 

 

5. Izteikt 12. pantu  šādā redakcijā:

“12.pants. (1) Pašvaldība, pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību, nodrošina paredzētās būves publisku apspriešana, ja būve būtiski:

 

 

 

1) pasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus;

 

1) pasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus;

 

 

 

2) samazina nekustamā īpašuma vērtību;

 

2) samazina nekustamā īpašuma vērtību;

 

 

 

3) ietekmē vidi, bet tai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.

 

3) ietekmē vidi, bet tai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.

 

 

 

(2)Pašvaldība apbūves noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būves publiska apspriešana.

 

(2)Pašvaldība apbūves noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būves publiska apspriešana.

 

 

 

(3) Būves publisku apspriešanu nerīko, ja teritorijai, kurā tā paredzēta, ir spēkā esošs detālplānojums.

 

(3) Būves publisku apspriešanu nerīko, ja teritorijai, kurā tā paredzēta, ir spēkā esošs detālplānojums.

 

 

 

(4) Izskatot būvniecības iesniegumu – uzskaites karti, būvvalde pieņem motivētu lēmumu, ar kuru nolemj rīkot vai atteikt rīkot būves publisku apspriešanu.

 

(4) Izskatot būvniecības iesniegumu – uzskaites karti, būvvalde pieņem motivētu lēmumu, ar kuru nolemj rīkot vai atteikt rīkot būves publisku apspriešanu.

 

 

 

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izvērtējama nepieciešamība rīkot būves publisku apspriešanu, kā arī kārtību, kādā notiek būves publiska apspriešana.”

 

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izvērtējama nepieciešamība rīkot būves publisku apspriešanu, kā arī kārtību, kādā notiek būves publiska apspriešana.”

13.pants. (1) Pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā

 

 

 

 

 

(2) Ja mainās pasūtītājs vai būvētājs, vai zemes gabala īpašnieks, būvatļauja jāpārreģistrē.

 

19

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs                                  Dz. Zaķis

Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja mainās pasūtītājs, būvētājs, būvuzņēmējs vai zemes gabala īpašnieks, būvatļauja jāpārreģistrē. Par būvatļaujas pārreģistrāciju atbildīgs ir pasūtītājs vai būvētājs

 

atbalstīt

 

 6.   13. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja mainās pasūtītājs, būvētājs, būvuzņēmējs vai zemes gabala īpašnieks, būvatļauja jāpārreģistrē. Par būvatļaujas pārreģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai būvētājs.”;

(3) Ja būvdarbus pārtrauc uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu, darbu pārtraukums, to motivējot, jāreģistrē pašvaldībā.

 

 

 

 

 

(4) Būvatļauju var anulēt, ja pasūtītājs vai būvētājs neievēro likumā noteikto būvniecības kārtību, viena gada laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas neuzsāk būvdarbus vai pašvaldībā nereģistrē būvdarbu pārtraukumu, kas ir ilgāks par vienu gadu.

 

20

         Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs                                  Dz. Zaķis

Izteikt 13.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Būvatļauju var anulēt Valsts būvinspekcija vai būvvalde, ja pasūtītājs vai būvētājs neievēro likumā noteikto būvniecības kārtību, viena gada laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas neuzsāk būvdarbus vai pašvaldībā nereģistrē būvdarbu pārtraukumu, kas ilgāks par vienu gadu.”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.21

 

 

 

 

21

Atbildīgā komisija

Izteikt 13.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Būvatļauju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var atcelt būvvalde, tās augstāka iestāde vai Valsts būvinspekcija, ja pasūtītājs vai būvētājs neievēro likumā noteikto būvniecības kārtību, viena gada laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas neuzsāk būvdarbus vai pašvaldībā nereģistrē būvdarbu pārtraukumu, kas ir ilgāks par vienu gadu.”

atbalstīt

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Būvatļauju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var atcelt būvvalde, tās augstāka iestāde vai Valsts būvinspekcija, ja pasūtītājs vai būvētājs neievēro likumā noteikto būvniecības kārtību, viena gada laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas neuzsāk būvdarbus vai pašvaldībā nereģistrē būvdarbu pārtraukumu, kas ir ilgāks par vienu gadu.”

(5) Būvdarbu uzsākšana bez būvatļaujas kvalificējama kā patvaļīga būvniecība, un atbildība par to ir paredzēta attiecīgajos likumdošanas aktos.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.97. likumu, kas stājas spēkā no 25.03.97.)

 

 

 

 

 

16.pants. (1) Būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

 

 

 

 

 

(2) Būves projektēšanas, būvprojekta saskaņošanas un akceptēšanas kārtību nosaka Vispārīgie būvnoteikumi.

 

 

 

 

 

(3) Ja būvprojektā ir paredzētas atkāpes no būvniecības normām un noteikumiem, tās jāsaskaņo ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, kas pārrauga būvniecību. 

5. Izteikt 16. panta trešo daļu šādā redakcijā:

 “(3) Ja būvprojektā paredzētas atkāpes no būvniecību reglamentējošo tehnisko normatīvo aktu prasībām, tās jāsaskaņo ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, kas pārrauga būvniecību un Valsts būvinspekciju, kura var pieņemt lēmumu par būvprojekta ekspertīzes nepieciešamību

22

 

 

 

23

 

 

Vides ministrs R. Vējonis

Izslēgt likumprojekta 5. pantu un likuma 16. panta trešo daļu.

 

         Juridiskais birojs

Likumprojekta 5. pantā aizstāt vārdus “un Valsts būvinspekciju, kura var pieņemt lēmumu par būvprojekta ekspertīzes nepieciešamību” ar vārdiem “kā arī ar Valsts būvinspekciju”.

neatbalstīt.

 

 

 

 

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.24

 

 

 

24

Atbildīgā komisija

Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja būvprojektā paredzētas atkāpes no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām, šīs atkāpes saskaņo ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām un informē par to Valsts būvinspekciju.”

 

 

 

atbalstīt

 

  7.   Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja būvprojektā paredzētas atkāpes no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām, šīs atkāpes saskaņo ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām un informē par to Valsts būvinspekciju.”

 20.pants. Būvekspertīzi rīko, ja risināms strīdus jautājums starp būvniecības dalībniekiem, kā arī pēc pasūtītāja vai būvvaldes ierosinājuma un citos gadījumos, kas noteikti Vispārīgajos būvnoteikumos.

(31.03.2004. likuma redakcijā)

6. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

“20.pants. (1) Būvprojektu ekspertīze ir obligāta, ja būvniecību paredzēts veikt par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kuru tāmes izmaksas pārsniedz 120 000 latu, autoceļiem 150 000 latu, kā arī visiem sabiedriski nozīmīgiem objektiem neatkarīgi no finansēšanas avota.

25

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 6. pantu.

 

Juridiskais birojs

Precizēt likumprojektā piedāvātajā 20. pantā vārdus “Būvprojektu ekspertīze”

 

atbalstīt

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

27

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs                                  Dz. Zaķis

Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“20.pants (1) Būvprojektu ekspertīze ir obligāta, ja būvniecību paredzēts veikt par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kuru tāmes izmaksas pārsniedz 120 000 latu, autoceļiem 150 000 latu, kā arī visām sabiedriski nozīmīgām būvēm neatkarīgi no to finansēšanas avota.”

neatbalstīt

 

 

 

 

28

Vides ministrs R. Vējonis

Aizstāt likumprojekta 6. pantā vārdus “visiem sabiedriski nozīmīgiem objektiem” ar vārdiem “visām sabiedriski nozīmīgām būvēm”.

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

(2) Būvekspertīzi rīko, ja risināms strīdus jautājums starp būvniecības dalībniekiem, kā arī pēc pasūtītāja vai būvvaldes ierosinājuma un citos gadījumos, kas noteikti Vispārīgajos būvnoteikumos.”

 

 

 

 

 

22.pants. (1) Visiem būvniecības dalībniekiem jāievēro Latvijas būvnormatīvi, kas nosaka pieļaujamos tehniskos parametrus, kritērijus un ierobežojumus. Latvijas būvnormatīvus apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 (2) Attiecībā uz tiem objektiem un parametriem, kurus nereglamentē Latvijas būvnormatīvi vai kuriem nav piemērojamu Eiropas standartizācijas organizācijas standartu, atļauts piemērot Eiropas tehniskos apstiprinājumus vai Eiropas Savienības dalībvalstu būvnormatīvu tehniskās prasības un standartus, kuru piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

29

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs                                  Dz. Zaķis

Izteikt 22.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2)Attiecībā uz tiem objektiem un parametriem, kurus nereglamentē Latvijas būvnormatīvi vai kuriem nav piemērojamu Eiropas standartizācijas organizācijas standartu vai Eiropas tehnisko apstiprinājumu, var piemērot Eiropas Savienības dalībvalstu būvnormatīvu tehniskās prasības un standartus, kuru piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīt

 

8. Izteikt 22.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Attiecībā uz tiem objektiem un parametriem, kurus nereglamentē Latvijas būvnormatīvi vai kuriem nav piemērojamu Eiropas standartizācijas organizācijas standartu vai Eiropas tehnisko apstiprinājumu, var piemērot Eiropas Savienības dalībvalstu būvnormatīvu tehniskās prasības un standartus, kuru piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.03.2002. likumu un 31.03.2004. likumu)

 

 

 

 

 

23.pants. (1) Visiem būvniecības dalībniekiem jāievēro Latvijas nacionālo standartu un Eiropas tehnisko apstiprinājumu prasības, ja tas paredzēts likumos vai Ministru kabineta noteikumos.

 

 

 

 

 

 (2) Latvijas nacionālos standartus būvniecības jomā apstiprina nozares standartizācijas tehniskās komitejas un reģistrē Latvijas nacionālā standartizācijas institūcija.

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Atbildīgā komisija

Papildināt 23.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Eiropas tehniskos apstiprinājumus izdod Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

atbalstīt

9.  Papildināt 23.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Eiropas tehniskos apstiprinājumus izdod Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

25.pants. (1) Būvizstrādājumu ražotāja (izplatītāja) pienākums ir katrai vienlaicīgi pārdotai būvizstrādājumu partijai pievienot produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida rakstisku informāciju, kurā norādīts attiecīgā būvizstrādājuma izgatavošanas un piegādes datums un attiecīgajos normatīvi tehniskajos dokumentos noteikto rādītāju garantētās tehniskās un fizikālās īpašības, kā arī atbilstību apliecinošs dokuments saskaņā ar likumu "Par atbilstības novērtēšanu", ja būvizstrādājums pakļauts reglamentētās sfēras prasībām.

 

 

 

 

 

(2) Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtību reglamentētajā sfērā nosaka Ministru kabineta izdoti normatīvie akti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Par būvizstrādājumu realizāciju bez produkta tehniskās pases, instrukcijas vai cita veida rakstiskas informācijas, kā arī bez atbilstību apliecinoša dokumenta vai ar nederīgu atbilstību apliecinošu dokumentu (reglamentētās sfēras prasībām pakļautajiem būvizstrādājumiem) būvizstrādājumu ražotājs (izplatītājs) un tirgotājs saucami pie likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

 

31

        Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs                                  Dz. Zaķis

Izteikt likuma 25.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par tādu būvizstrādājumu realizāciju vai iebūvēšanu būvē, kuriem nav produkta tehniskās pases, instrukcijas vai cita veida rakstiskas informācijas, kā arī bez atbilstību apliecinoša dokumenta vai ar nederīgu atbilstību apliecinošu dokumentu (reglamentētās sfēras prasībām pakļautajiem būvizstrādājumiem) būvizstrādājumu ražotājs (izplatītājs), tirgotājs un būvuzņēmējs saucami pie likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās atbildības.”

atbalstīt

redakc.

precizējot

 

 

 10.        Izteikt 25.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par tādu būvizstrādājumu realizāciju vai iebūvēšanu būvē, kuriem nav produkta tehniskās pases, instrukcijas vai citādas rakstveida informācijas un atbilstību apliecinoša dokumenta vai ir nederīgs atbilstību apliecinošs dokuments (reglamentētās sfēras prasībām pakļautajiem būvizstrādājumiem), būvizstrādājumu ražotājs (izplatītājs), tirgotājs un būvuzņēmējs saucami pie likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās atbildības.”

(1997.gada 1.oktobra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 04.11.97.)

 

 

 

 

 

(2002.gada 7.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

 

 

 

 

 

29.pants. (1) Būvniecības valsts kontroli veic Ekonomikas ministrijas sistēmā ietilpstošā Valsts būvinspekcija.

 

 

 

 

 

 (2) Valsts būvinspekcijas pienākums ir pārbaudīt, kā amatpersonas un valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas ievēro likumu un citu normatīvo aktu prasības būvniecības jomā, kā arī kontrolēt likumu un citu normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz būvizstrādājumu kvalitāti.

 

32

       Deputāte A.Seile

Papildināt 29. panta otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Valsts būvinspekcijas pienākums ir veikt valsts kontroli visos Būvniecības likuma 6. pantā un 12. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.”

neatbalstīt 

 

 

(3) Būvniecības, arī vides pieejamības, kontroles tiesības valsts un pašvaldību būvinspektoriem piešķir, reģistrē un atsauc Ekonomikas ministrija.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.97. likumu, 07.03.2002. likumu un 27.02.2003. likumu, kas stājas spēkā no 22.03.2003.)

 

 

 

 

 

30.pants. (1) Būvinspektoram ir tiesības apskatīt un pārbaudīt būves, ieiet tajās, apsekot tās, pieprasīt paskaidrojumus un Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos dokumentus, kā arī lūgt uz būvuzņēmēja vai būvētāja rēķina atbrīvot telpas, padarot tās pieejamas, un atsegt būvju daļas, lai varētu pārbaudīt uzbūvēto konstrukciju, ja konstatētas nedrošuma pazīmes.

 

 

 

 

 

(2) Par katru pārbaudi būvinspektors dod atzinumu un, ja nepieciešams, arī norādījumus par to, kā novēršami pārkāpumi.

 

 

 

 

 

(3) Būvinspektoram ir tiesības apturēt būvniecību līdz laikam, kad atzinumā dotie norādījumi tiek izpildīti.

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus, līdz attiecīgā pašvaldība pieņem lēmumu par būves vai tās daļas nojaukšanu Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā vai par iespēju turpināt būvniecību.

7. 30.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus, līdz attiecīgā pašvaldība pieņem lēmumu par būves vai tās daļas nojaukšanu vai motivētu lēmumu par iespēju turpināt būvniecību Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā.”

33

 

 

 

 

 

34

Vides ministrs R. Vējonis

Izslēgt likumprojekta 7. panta pirmo daļu.

 

 

 

        Atbildīgā komisija

Izteikt 30. panta ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei.

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

11. 30.pantā:

izteikt ceturto, piekto un sesto  daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei.

(5) Pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Būves nojaukšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

(5) Ja būvinspektora konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pašvaldība, izvērtējot būvinspektora konstatētos pārkāpumus, var pieņemt vienu no šādiem motivētiem lēmumiem:

 

(5) Ja būvinspektora konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pašvaldība, izvērtējot būvinspektora konstatētos pārkāpumus, var pieņemt vienu no šādiem motivētiem lēmumiem:

 

 

 

1) lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai;

 

1) lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai;

 

 

 

2) lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.).

 

2) lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.).

(6) Ja pašvaldība pieņēmusi lēmumu par nelikumīgi būvētas būves vai tās daļas nojaukšanu, bet pasūtītājs vai būvētājs līdz noteiktajam laikam nav to izpildījis, attiecīgā pašvaldība organizē šīs būves vai tās daļas nojaukšanu. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz pasūtītājs vai būvētājs.

 

 

(6) Ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.).”;

 

(6) Ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.).”;

 

 

35

        Atbildīgā komisija

Papildināt 30. pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

“(7) Šā panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

atbalstīt

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

“(7) Šā panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(8) Būves nojaukšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

(8) Būves nojaukšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.97. likumu un 07.03.2002. likumu, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Līdz Vispārīgo būvnoteikumu izdošanai apbūve saskaņojama ar tām valsts pārvaldes institūcijām, kuras norādītas Ministru kabineta izdotajos "Teritoriālplānošanas noteikumos", un tās uzsākšana pieļaujama pēc publiskas apspriešanas.

 

 

 

 

 

2. (Izslēgts ar 10.03.2005. likumu).

 

 

 

 

 

 

3. Līdz 1998.gada 1.martam 31.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi nav attiecināmi uz būvēm, kuras bijušas nacionalizētas vai citādi prettiesiski atsavinātas un kuras bojā ainavu, ja iemesls šādam būvju tehniskajam stāvoklim radies periodā, kad tās nav atradušās likumīgā īpašnieka valdījumā.

 

 

 

 

 

4. Licence, kuru Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Būvinženieru savienība vai Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība līdz šim izsniegusi saskaņā ar likuma "Par uzņēmējdarbību" 32.pantu, pielīdzināma šā likuma 8.pantā minētajam būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātam, paliekot spēkā licencē norādītajam derīguma termiņam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.03.2002. likumu, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

 

 

 

 

 

5. Līdz attiecīgu Latvijas būvnormatīvu apstiprināšanai piemērojami pašreizējie būvnormatīvi.

 

 

 

 

 

6. Ministru kabinets izstrādā projektu grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 1995.gadam", paredzot desmit būvinspektoru štata vietas reģionālajās vides aizsardzības komitejās.

 

 

 

 

 

7. (Izslēgts ar 07.03.2002. likumu, kas stājas spēkā no 03.04.2002.).

 

 

 

 

 

8. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.17 "Būvniecības noteikumi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995., 4.nr.).

 

 

 

 

 

9. (Izslēgts ar 10.03.2005. likumu).

 

 

 

 

 

 10. Ja attiecīgajā vietējā pašvaldībā nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāts un apstiprināts teritorijas plānojums (ja nepieciešams — arī detālais plānojums), līdz 2003.gada 31.decembrim vietējā pašvaldība ir tiesīga Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā pieņemt lēmumu par atļauju veikt būvniecību konkrētā zemes gabalā, izņemot Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslu. Minētajā lēmumā norādāmi konkrētā zemes īpašuma atsavināšanas un lietošanas tiesību aprobežojumi, kas īpašniekam jāievēro visā būvniecības un būves pastāvēšanas laikā.

(2003.gada 13.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 27.03.2003.)

 

 

 

 

 

11. Pēc 2003.gada 31.decembra vietējās pašvaldībās, kurām nav spēkā esoša teritorijas plānojuma (arī detālā plānojuma), jebkura būvniecības iecere nododama publiskai apspriešanai.

(2002.gada 7.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

 

36

        Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

Aizstāt Pārejas noteikumu 11.punktā skaitļus un vārdus  “Pēc

2003.gada 31.decembra” ar skaitļiem un vārdiem “Līdz 2006. gada 31.decembrim” .

neatbalstīt

 

12. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.aprīlim izstrādā attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu vides pieejamības prasību ievērošanu.

(2002.gada 7.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

 

 

 

 

 

13. Likuma 6.panta jaunā redakcija stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.

(2002.gada 7.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

 

 

 

 

 

14. Šā likuma 10.1 panta noteikumi līdz 2004.gada 31.decembrim attiecināmi arī uz līgumsabiedrībām un amatnieku individuālajiem un ģimenes uzņēmumiem.

(2002.gada 7.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

 

 

 

 

 

15. Līdz 2006.gada 30.jūnijam komersants, kuram ir spēkā esoša Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai Ekonomikas ministrijas izsniegta licence uzņēmējdarbībai būvniecībā un kurš darbojas atbilstoši licences nosacījumiem, var nereģistrēties būvkomersantu reģistrā.

(2005.gada 10.marta likuma redakcijā

 

 

 

 

 

16. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod attiecīgus normatīvos aktus, lai nodrošinātu Būvniecības likuma 4.panta pirmās daļas 9.punkta izpildi.

(2005.gada 10.marta likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

17. Šā likuma normas, kas regulē būvkomersantu reģistrāciju un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (grozījumi šā likuma 1.panta 20.punktā, 10.1 panta ceturtajā daļā un 37.pantā, kā arī 1.panta 31.punkta, 4.panta pirmās daļas 6.punkta, 10.panta, 10.1 panta otrās daļas un IX nodaļas jaunā redakcija), stājas spēkā 2005.gada 1.jūlijā.

(2005.gada 10.marta likuma redakcijā)