Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”

(reģ.nr. 1394)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(69)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Veikt likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 31.nr.; 2003, 65.nr.; 2004, 47.nr.) šādus grozījumus:

1

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt likumprojekta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izdarīt likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1997, 4.nr.; 2003, 10.nr.; 2004, 8.nr.) šādus grozījumus:”

Atbalstīt

Izdarīt likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4.nr.; 2003, 10.nr.; 2004, 8.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. (1) . . .

(4) Pikets ir pasākums, kura laikā viens vai vairāki cilvēki publiskā vietā ar plakātiem, lozungiem vai transparentiem pauž kādas idejas un viedokļus, bet kura gaitā netiek teiktas runas.

1. Papildināt 1.panta ceturto daļu pēc vārda “transparentiem” ar vārdiem “vai citiem atribūtiem”.

2

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izslēgt likumprojekta 1.pantu (par grozījumu likuma 1.panta ceturtajā daļā).

Noraidīt

 

1. Papildināt 1.panta ceturto daļu pēc vārda “transparentiem” ar vārdiem “vai citiem atribūtiem” un pēc vārdiem “teiktas runas” — ar vārdiem “kā arī mutvārdos izteikti atsevišķi saukļi, lozungi vai uzrunas”.

 

3

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Papildināt likuma 1.panta ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā ”Saukļi un rīkojumi piketa dalībniekiem nav uzskatāmi par runām.”

Noraidīt

 

 

 

 

 

4

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Papildināt 1.panta ceturto daļu pēc vārdiem „teiktas runas” ar vārdiem „kā arī mutiski izteikti atsevišķi saukļi, lozungi, uzrunas vai citādi mutiski izteikumi”.

Atbalstīts AIeK 5.priekšl. redakcijā

 

 

 

5

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt 1.panta ceturto daļu pēc vārdiem „teiktas runas” ar vārdiem „kā arī mutiski izteikti atsevišķi saukļi, lozungi vai uzrunas”.

Atbalstīt

 

2.pants. Šis likums neattiecas uz:

1) reklāmas un izklaides pasākumiem, ko rīko uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) savās vai īrētās (nomātās) telpās vai teritorijās;

2) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēto reliģisko organizāciju rīkotiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās, uz baznīcai piederošiem zemes gabaliem vai citās šim nolūkam paredzētās vietās;

3) izrādēm, koncertiem, sporta sacensībām un citiem līdzīgiem pasākumiem šim nolūkam paredzētās vietās;

4) pasākumiem, kurus rīko privātpersonas ārpus sabiedriskām vietām izklaidei, svinībām vai citādiem privāta rakstura mērķiem;

5) bēru ceremonijām.

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Papildināt 2.pantu ar jaunu pirmo apakšpunktu šādā redakcijā:

“1) publiskiem pasākumiem, kuri reglamentēti Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā;”.

Līdzšinējos otrā panta pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto apakšpunktus uzskatīt attiecīgi par otro, trešo, ceturto, piekto un sesto apakšpunktiem.

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt 2.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) publiskiem pasākumiem, kuri reglamentēti Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā.”.

Atbalstīts AIeK 7.priekšl. redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

2. Papildināt 2.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) publiskiem pasākumiem, kuri reglamentēti Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā.”

3.pants. (1) . . .

(2) Šo tiesību izmantošanu nedrīkst pakļaut nekādiem ierobežojumiem, izņemot tos, kas ir noteikti ar likumu un ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizstāvētu valsts un sabiedrības drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziedzīgus nodarījumus, aizsargātu sabiedrības veselību un tikumību, kā arī citu cilvēku tiesības un brīvības.

(3) . . .

 

8

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izteikt likuma 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šīs tiesības var ierobežot šajā likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu Latvijas Republikas Satversmes 116.pantā minētās intereses.”

Noraidīt

 

4.pants. Sapulces, gājiena un piketa organizators nevar būt persona, kas:

1) . . .

5) ir sodīta administratīvā kārtā par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu vai arī par sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas vai izbeigšanas noteikumu pārkāpšanu;

6) . . .

 

2. 4.pantā:

papildināt ievaddaļā aiz vārda “organizators” ar vārdiem “pasākuma vadītājs, pasākuma vadītāja palīgs un kārtības uzturētājs”;

 

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) gada laikā ir sodīta administratīvā kārtā par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu, vai par sīko huligānismu, vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām, vai arī par sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas vai izbeigšanas noteikumu pārkāpšanu:”.

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izslēgt likumprojekta 2.pantu (par grozījumiem 4.pantā).

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izteikt likuma 4.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Sapulces, gājiena un piketa organizators, pasākuma vadītājs un pasākuma vadītāja palīgs nevar būt persona, kas:”

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Papildināt 4.panta 5.punktu pēc vārdiem “noteikumu pārkāpšanu” ar vārdiem “un no pārkāpuma izdarīšanas brīža nav pagājis viens gads”.

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

3. 4.pantā:

papildināt ievaddaļu pēc vārda “organizators” ar vārdiem “pasākuma vadītājs, pasākuma vadītāja palīgs un kārtības uzturētājs”;

 

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) gada laikā ir sodīta administratīvā kārtā par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu vai par sīko huligānismu, vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām, vai arī par sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas vai izbeigšanas noteikumu pārkāpšanu;”.

 

5.pants. (1) Sapulces, gājienus un piketus ir tiesīgas rīkot arī Latvijas Republikā likumā noteiktajā kārtībā reģistrētās juridiskās personas.

(2) . . .

3. papildināt 5.panta pirmo daļu ar vārdiem “, kuras gada laikā nav sodītas administratīvā kārtā par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu”.

12

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izslēgt likumprojekta 3.pantu (par grozījumiem likuma 5.panta pirmajā daļā).

Noraidīt

4. Papildināt 5.panta pirmo daļu ar vārdiem “kuras gada laikā nav sodītas administratīvā kārtā par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu”.

8.pants. Pulcēšanās vieta un gājiena maršruts jāizraugās tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu transporta kustību.

 

 

13

 

 

 

 

14

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Papildināt 8.pantu pēc vārda „transporta” ar vārdiem „un gājēju”.

 

8.Saeimas deptāts R.Jurķis:

Papildināt likuma 8.pantu pēc vārda „transporta” ar vārdiem „un gājēju”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

5. Papildināt 8.pantu pēc vārda “transporta” ar vārdiem “un gājēju”.

9.pants. (1) Sapulces un piketus aizliegts rīkot tuvāk par 50 metriem no Valsts prezidenta rezidences, Saeimas, Ministru kabineta, tiesām, prokuratūras un ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ēkām. Sapulču un piketu rīkošanai šo ēku tuvumā attiecīgās institūcijas, izņemot diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, var ierādīt īpašas vietas arī tuvāk par 50 metriem.

(2) Sapulču, gājienu un piketu laikā ir jānodrošina brīva pieeja un piebraukšana valsts un pašvaldību iestādēm, kuru tuvumā notiek attiecīgie pasākumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Sapulces, gājienus un piketus nedrīkst rīkot privātā īpašumā esošās ēkās vai uz privātā īpašumā vai privātā lietošanā esošiem zemes gabaliem bez to īpašnieku vai pārvaldnieku rakstveida piekrišanas.

 

4. 9.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “prokuratūras” ar vārdiem “policijas, ieslodzījuma vietu”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar jaunu ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Sapulces, gājienus un piketus aizliegts vienlaikus rīkot tuvāk par 300 metriem vienu no otra vai no valsts vai pašvaldību iestāžu rīkotiem publiskiem pasākumiem svētku, atceres vai atzīmējamās dienās, ja šie pasākumi atbilst svētku, atceres vai atzīmējamās dienas raksturam.

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izslēgt likumprojekta 4.pantu (par grozījumiem likuma 9.pantā).

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izslēgt likuma 9.panta pirmo daļu.

 

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdus „sapulces un piketus” ar vārdiem „sapulces, piketus un gājienus”.

 

 

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Papildināt 9.panta pirmo daļu pēc vārdiem „Ministru kabineta” ar vārdiem „pašvaldību domju (padomju)”.

 

8.Saeimas deputāts R.Jurķis:

Papildināt likuma 9.panta pirmo daļu pēc vārdiem „Ministru kabineta” ar vārdiem „pašvaldību domju (padomju)”.

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izslēgt likuma 9.panta trešajā daļā vārdu “rakstveida”.

 

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 4.panta otro daļu, kas paredz papildināt 9.pantu ar ceturto daļu.

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt likumprojektā piedāvāto likuma 9. panta ceturto daļu. (sk. Juridiskā biroja priekšlikumu par likuma 15. panta astoto un devīto daļu).

 

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Papildināt 9.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Pašvaldība var izdot saistošus noteikumus par sapulču, gājienu un piketu rīkošanas kārtību un norisi atsevišķās vietās.”.

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6. 9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Sapulces un piketus” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Sapulces, piketus un gājienus” (attiecīgā locījumā);

 

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “Ministru kabineta” ar vārdiem “pašvaldību domju (padomju) ēkām” un pēc vārda “prokuratūras” — ar vārdiem “policijas, ieslodzījuma vietu”;

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pašvaldība var izdot saistošus noteikumus par sapulču, gājienu un piketu rīkošanas kārtību un norisi atsevišķās vietās.”

 

10.pants. (1) . . .

(2) Minēto pasākumu laikā aizliegts vērsties pret Latvijas Republikas neatkarību, izteikt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, sludināt vardarbību, nacionālo un rasu naidu, klaju nacisma, fašisma vai komunisma ideoloģiju, veikt kara propagandu, kā arī slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus.

 

24

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izteikt likuma 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sapulču, gājienu un piketu norises laikā ir aizliegts aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus, kā arī sludināt vardarbību.”

Noraidīt

 

 

11.pants. Sapulces, gājiena un piketa dalībniekam šo pasākumu laikā ir aizliegts:

1) turēt pie sevis ieročus vai citus priekšmetus, kas pēc sava rakstura ir paredzēti vai var tikt piemēroti miesas bojājumu nodarīšanai cilvēkiem vai mantas bojāšanai;

2) būt apgādātam ar pasīvās aizsardzības līdzekļiem (ķiveri, kasku, bruņuvesti u.tml.);

3) slēpt savu seju zem maskas;

4) tērpties formas tērpā vai tam līdzīgā tērpā, lai paustu noteiktus politiskos uzskatus;

5) izmantot bijušās PSRS, Latvijas PSR un nacistiskās Vācijas karogus, ģerboņus, himnas un simboliku (arī stilizētā veidā);

6) veikt darbības, kas ir pretrunā ar tikumību;

7) rīkoties tādā veidā, kas rada draudus sapulces, gājiena vai piketa dalībnieku vai citu personu drošībai un veselībai.

(2) Pasākuma organizatoram un dalībniekiem aizliegts nogādāt pasākuma norises vietā priekšmetus, kas minēti šā panta pirmās daļas 1., 2. un 5.punktā, kā arī turēt tos pie personām vai transporta līdzekļos, kas atrodas tuvāk par 500 metriem no pasākuma norises vietas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izslēgt 11.panta pirmās daļas 4.punktu.

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

  ;

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt 11.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “ieročus vai citus priekšmetus” ar vārdiem “ieročus, citus priekšmetus vai vielas”.

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izslēgt likuma 11.panta 5.punktu.

 

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Papildināt 11.panta 5.punktu pēc vārdiem “un simboliku (arī stilizētā veidā)” ar vārdiem “lai sludinātu nacisma, fašisma vai komunisma ideoloģiju vai slavinātu totalitāros režīmus”.

 

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Papildināt 11.panta pirmo daļu ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

„8) atklāti izmantot viegli uzliesmojošas un indīgas vielas;

9) necienīgi izturēties pret jebkuras valsts karogu, to noraujot, saplēšot, iznīcinot vai citādi sabojājot.”.

 

8.Saeimas deputāts R.Jurķis:

Papildināt likuma 11.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“(8) atklāti izmantot viegli uzliesmojošas un indīgas vielas.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

7. 11.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdus “ieročus vai citus priekšmetus” ar vārdiem “vielas, ieročus vai citus priekšmetus”;

 

izslēgt 4.punktu.

 

12.pants. (1) Sapulču, gājienu un piketu sarīkošanai, ja tie atbilst šā likuma prasībām, nav nepieciešama valsts vai pašvaldību iestāžu atļauja.

(2) Par sapulces, gājiena un piketa rīkošanu organizatoram ir jāiesniedz pieteikums tās pilsētas vai pagasta pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ir paredzēts attiecīgais pasākums. Ja pasākums notiek vairāku pagastu vai pilsētu pašvaldību administratīvajā teritorijā, pieteikums iesniedzams visām attiecīgajām pašvaldībām. Pieteikuma noraksts vienlaikus nosūtāms arī vietējai valsts policijas iestādei.

 

 

(3) Pieteikums ir jāiesniedz ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms attiecīgā pasākuma norises, bet, ja pasākums ir saistīts ar transporta kustības traucējumiem, - ne vēlāk kā septiņas darba dienas iepriekš.

 

 

 

 

 

 

 

(4) Pieteikumus, kas iesniegti, neievērojot šo termiņu, pašvaldība ir tiesīga neizskatīt.

(5) Par pieteikuma iesniegšanas laiku pašvaldības darbinieki izdara atzīmi uz pieteikuma eksemplāra, kas paliek pie iesniedzēja.

 

 

 

 

 

 

6. Aizstāt 12.panta otrajā daļā vārdus “tās pilsētas vai pagasta pašvaldībai” ar vārdiem “tai vietējai pašvaldībai” un vārdus “vairāku pagastu vai pilsētu pašvaldību” ar vārdiem “vairāku vietējo pašvaldību”.

30

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Izslēgt 12.panta pirmo daļu.

 

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Izteikt 12.panta otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

„Pieteikuma norakstu organizators vienlaikus nosūta arī vietējai valsts policijas iestādei.”.

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 12.panta otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

„Pieteikuma norakstu pašvaldība nosūta vietējai valsts policijas iestādei.”.

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt 12.panta trešajā daļā vārdu “trīs” ar vārdu “piecas”.

 

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Papildināt likuma 12.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Pieteikumam pievieno:

1) līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par sabiedrisko kārtību un drošību pasākuma laikā, uzrādot oriģinālus;

2) pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātā īpašumā esošās zemes vai uz privātā īpašumā vai privātā lietošanā esošiem zemes gabaliem.”.

 

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Uzskatīt līdzšinējo 12.panta trešo, ceturto un piekto daļu par  attiecīgi ceturto, piekto un sesto daļu.

 

8.Saeimas deputāts R.Jurķis:

Izteikt likuma 12.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Pieteikums ir jāiesniedz ne vēlāk kā septiņas dienas pirms attiecīgā pasākuma norises.

(4) Pieteikumus, kas iesniegti, neievērojot šo termiņu, pašvaldība atstāj bez izskatīšanas.”.

 

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Izteikt 12.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

„(4) Pieteikums ir jāiesniedz ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms attiecīgā pasākuma norises.

(5) Pieteikumus, kas iesniegti, neievērojot šo termiņu, pašvaldība atstāj bez izskatīšanas.”.

Atbalstīt

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts AIeK 33.priekšl. redakcijā

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts AIeK 33.priekšl. redakcijā

 

 

 

8. 12.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

 

izteikt otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Pieteikuma norakstu pašvaldība nosūta vietējai valsts policijas iestādei.”;

 

aizstāt trešajā daļā vārdu “trīs” ar vārdu “piecas”;

 

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pieteikumam pievieno:

1) to līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par sabiedrisko kārtību un drošību pasākuma laikā (uzrādot oriģinālus);

2) pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem.”;

 

uzskatīt līdzšinējo trešo, ceturto un piekto daļu attiecīgi par panta ceturto, piekto un sesto daļu.

13.pants. (1) Pieteikums nav jāiesniedz par:

1) slēgtām sapulcēm;

2) piketiem, kuri netiek organizēti vai publiski izsludināti;

3) sapulcēm un gājieniem, kurus rīko valsts iestādes, kā arī pašvaldības;

4) (izslēgts ar 18.03.2004. likumu);

5) sapulcēm, kuras rīko arodbiedrības darbavietu telpās vai teritorijā, kā arī īrētās telpās;

6) atklātām sapulcēm, kuras tiek rīkotas telpās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Jebkurā gadījumā pieteikums iesniedzams, ja sapulce, gājiens vai pikets traucē transporta kustību.

 

38

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Izslēgt 13.panta pirmās daļas 2.punktu.

 

8.Saeimas deputāts R.Jurķis:

Izslēgt likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktu.

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izteikt likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) piketiem, kuru dalībnieku skaits nepārsniedz 100 cilvēku”.

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Papildināt likuma 13.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) sapulcēm, kuras rīko Eiropas Parlamenta, Saeimas vai pašvaldību deputāti un deputātu kandidāti, lai tiktos ar vēlētājiem, ja organizatori informē pašvaldību vismaz trīs dienas iepriekš:”

 

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Papildināt 13.panta otro daļu pēc vārda „transporta” ar vārdiem „un gājēju”.

 

8.Saeimas deputāts R.Jurķis:

Papildināt 13.panta otro daļu pēc vārda „transporta” ar vārdiem „un gājēju”.

Noraidīt

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt 13.panta otro daļu pēc vārda “transporta” ar vārdiem “un gājēju”.

14.pants. (1) . . .

(2) Iesniedzot pieteikumu, fiziskā persona uzrāda savu pasi, bet juridiskās personas pārstāvis uzrāda savu pasi un iesniedz juridiskās personas pilnvaru iesniegt pieteikumu.

(4) Par pasākuma vadītāju, viņa palīgiem un kārtības uzturētājiem var būt tikai pilngadīgas un rīcībspējīgas personas - Latvijas pilsoņi vai personas, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, kā arī personas, kurām ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja.

 

 

 

(5) Ja plānotais pasākuma dalībnieku skaits pārsniedz simtu, pasākuma vadītājam ir nepieciešami vismaz divi palīgi.

(6) Kārtības uzturētāju skaitu nosaka organizators ar tādu aprēķinu, lai viņi spētu nodrošināt pasākuma mierīgu un organizētu norisi. Jebkurā gadījumā jābūt ne mazāk par diviem kārtības uzturētājiem uz katriem simt dalībniekiem. Organizators ir tiesīgs arī pēc pieteikuma iesniegšanas nomainīt atsevišķus kārtības uzturētājus vai palielināt to skaitu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Organizators kārtības uzturēšanai var pieaicināt licencētu apsardzes firmu. Šajā gadījumā kārtības uzturētāju skaitu nosaka šī firma un ziņas par tiem nav jānorāda pieteikumā.

(8) . . .

 

 

 

 

 

 

7. 14.pantā:

izslēgt ceturto daļu;

 

 

 

 

 

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Kārtības uzturētāju skaitu nosaka organizators ar tādu aprēķinu, lai viņi spētu nodrošināt pasākuma mierīgu un organizētu norisi. Jebkurā gadījumā jābūt ne mazāk par diviem kārtības uzturētājiem uz katriem simt dalībniekiem. Attiecīgās pilsētas vai pagasta pašvaldība ir tiesīga pieprasīt organizatoru nodrošināt ne mazāk kā četrus kārtības uzturētājus uz katriem simt dalībniekiem, ja no kompetentas iestādes ir saņemta informācija, ka pasākuma mierīga un organizēta norise ir apdraudēta. Organizators ir tiesīgs arī pēc pieteikuma iesniegšanas nomainīt atsevišķus kārtības uzturētājus vai palielināt to skaitu.

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

8.Saeimas deputāts R.Jurķis:

Papildināt likuma 14.panta otro daļu ar tekstu sekojošā redakcijā:

“Pieteikumam pievieno:

1) to līgumu kopijas, kuras pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par sabiedrisko kārtību un drošību pasākuma laikā, uzrādot oriģinālus;

2) pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātā īpašumā esošās zemes vai uz privātā īpašumā vai privātā lietošanā esošiem zemes gabaliem.”.

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt 14. panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Kārtības uzturētāju skaitu nosaka organizators ar tādu aprēķinu, lai viņi spētu nodrošināt pasākuma mierīgu un organizētu norisi. Organizators ir tiesīgs arī pēc pieteikuma iesniegšanas nomainīt atsevišķus kārtības uzturētājus vai palielināt to skaitu.

(6) Ja plānotais pasākuma dalībnieku skaits pārsniedz simtu, tad uz katriem simt dalībniekiem norīko ne mazāk par diviem kārtības uzturētājiem. Ja no kompetentas iestādes ir saņemta informācija, ka pasākuma mierīga un organizēta norise ir apdraudēta, attiecīgā vietējā pašvaldība var pieprasīt organizatoru nodrošināt ne mazāk kā četrus kārtības uzturētājus uz katriem simt dalībniekiem.”

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izteikt 14.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Kārtības uzturētāju skaitu nosaka organizators ar tādu aprēķinu, lai viņi spētu nodrošināt pasākuma mierīgu un organizētu norisi. Jebkurā gadījumā jābūt ne mazāk par diviem kārtības uzturētājiem uz katriem simt dalībniekiem. Organizators ir tiesīgs arī pēc pieteikuma iesniegšanas nomainīt atsevišķus kārtības uzturētājus vai palielināt to skaitu. Ja no kompetentas iestādes ir saņemta informācija, ka pasākuma mierīga un organizēta norise ir apdraudēta, pašvaldība nodrošina policijas klātbūtni.”

 

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Izteikt 14.panta septītās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

„Šajā gadījumā kārtības uzturētāju skaits nosakāms ievērojot šā panta sestās daļas nosacījumus.”.

 

8.Saeimas deputāts R.Jurķis:

Izteikt 14.panta septītās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

„Šajā gadījumā kārtības uzturētāju skaits nosakāms ievērojot šā panta sestās daļas nosacījumus.”.

Daļēji atbalstīts 34.priekšl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

10. 14.pantā:

izslēgt ceturto daļu;

 

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Kārtības uzturētāju skaitu nosaka organizators ar tādu aprēķinu, lai viņi spētu nodrošināt pasākuma mierīgu un organizētu norisi. Organizators ir tiesīgs arī pēc pieteikuma iesniegšanas nomainīt atsevišķus kārtības uzturētājus vai palielināt viņu skaitu.

(6) Ja plānotais pasākuma dalībnieku skaits pārsniedz simtu, uz katriem simt dalībniekiem norīko ne mazāk par diviem kārtības uzturētājiem. Ja no kompetentas iestādes saņemta informācija, ka pasākuma mierīga un organizēta norise ir apdraudēta, attiecīgā vietējā pašvaldība var pieprasīt, lai organizators nodrošina ne mazāk kā četrus kārtības uzturētājus uz katriem simt dalībniekiem.”;

 

izteikt septītās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šajā gadījumā kārtības uzturētāju skaits nosakāms, ievērojot šā panta sestās daļas nosacījumus.”

15.pants. (1) Pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu izskata attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota pašvaldības amatpersona (turpmāk - pašvaldības amatpersona) triju dienu laikā, bet ne vēlāk kā 48 stundas pirms pasākuma sākuma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt 15. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu izskata attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota pašvaldības amatpersona (turpmāk – pašvaldības amatpersona)”.

 

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu izskata attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota pašvaldības amatpersona (turpmāk – pašvaldības amatpersona) piecu darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.”.

 

8.Saeimas deputāts R.Jurķis:

Izteikt likuma 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu izskata attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota pašvaldības amatpersona (turpmāk – pašvaldības amatpersona) ne agrāk kā 10 (desmit) dienas un ne vēlāk kā 72 stundas pirms pasākuma.”.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts 54.priekšl. redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts 54.priekšl. redakcijā

 

 

 

 

 

 

11. 15.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu izskata attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota pašvaldības amatpersona (turpmāk — pašvaldības amatpersona).”;

 

papildināt trešās daļas 3.punktu pēc vārda “transporta” ar vārdiem “vai gājēju”;

 

 

 

(2) Par izskatīšanas laiku paziņo organizatoram. Ja nepieciešams, izskatīšanā pieaicina policijas un citu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus.

(3) Pieteikumu izskatot, pašvaldības amatpersona pārliecinās, vai:

1) organizators ir ievērojis visas šā likuma prasības;

2) pasākums netraucēs citus pasākumus, par kuriem pieteikumi ir iesniegti jau iepriekš;

3) pasākuma rīkošana paredzētajā laikā un vietā neradīs būtiskus transporta kustības traucējumus, neapdraudēs sabiedrisko drošību vai sabiedrisko kārtību.

 

(4) Ja pašvaldības amatpersona konstatē, ka pieteiktā sapulce, gājiens vai pikets atbilst likuma prasībām, tā nekavējoties izsniedz organizatoram izziņu, kas apliecina, ka pašvaldībai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu, un veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu pasākuma netraucētu norisi. Izziņā tiek norādīts pasākuma veids, laiks, vieta, vadītājs un viņa palīgi.

 

 

 

52

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izslēgt likumprojekta 8.pantu (par grozījumiem likuma 15.panta trešās daļas 3.punktā).

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pēc tam, kad pašvaldības amatpersona izskatījusi pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, tā ne agrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 48 stundas pirms pasākuma sākuma veic vienu no šādām darbībām:

1) izsniedz izziņu, kas apliecina, ka pašvaldībai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu;

2) izsniedz izziņu, kas apliecina, ka pašvaldībai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu, nosakot ierobežojumus pasākuma rīkošanai;

3) izsniedz motivētu atteikumu.”;

 

papildināt pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pēc tam, kad izsniegta šā panta ceturtās daļas 1. vai 2.punktā minētā izziņa, attiecīgā vietējā pašvaldība veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu pasākuma netraucētu norisi. Izziņā tiek norādīts pasākuma veids, laiks, vieta, vadītājs, vadītāja palīgs un kārtības uzturētājs.”;

 

uzskatīt līdzšinējo piekto un sesto daļu attiecīgi par panta sesto un septīto daļu;

 

aizstāt līdzšinējā sestajā daļā vārdu “piektajā” ar vārdu “sestajā”;

 

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(8) Pašvaldības amatpersona var noteikt tādus ierobežojumus, lai vairāki pasākumi netraucētu cits cita norisei un lai netiktu apdraudēti attiecīgo pasākumu dalībnieki.

(9) Pašvaldības amatpersona var noteikt tādus ierobežojumus, lai sapulce, gājiens vai pikets netraucētu tāda publiska pasākuma norisi un neapdraudētu tā dalībniekus, kurš tiek rīkots svētku, atceres vai atzīmējamās dienās un atbilst attiecīgo dienu raksturam.”

8. Papildināt 15.panta trešās daļas 3.punktu pēc vārda “transporta” ar vārdiem “vai gājēju”.

53

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Papildināt 15.panta trešo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

„4) pasākuma mērķis nav pretrunā ar demokrātiskas valsts iekārtas principiem, neaicina vērsties pret Latvijas Republikas neatkarību, Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, nepildīt likumu, sludināt vardarbību, nacionālo un rasu naidu.”.

 

Noraidīt

 

54

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt 15. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 “(4) Pēc tam, kad pašvaldības amatpersona izskatījusi pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, tā ne agrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 48 stundas pirms pasākuma sākuma veic vienu no šādām darbībām:

1) izsniedz izziņu, kas apliecina, ka pašvaldībai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu;

2) izsniedz izziņu, kas apliecina, ka pašvaldībai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu, nosakot ierobežojumus pasākuma rīkošanai;

3) izsniedz motivētu atteikumu

 

Atbalstīt

 

55

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Izteikt 15.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ja pašvaldības amatpersona konstatē, ka pieteiktā sapulce, gājiens vai pikets atbilst likuma prasībām, tā izsniedz organizatoram izziņu, kas apliecina, ka pašvaldībai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu. Izziņa tiek izsniegta ne vēlāk kā 24 stundas pirms pasākuma sākuma. Izziņā tiek norādīts pasākuma veids, laiks, vieta, organizators, vadītājs un viņa palīgi.”.

 

Noraidīt

 

56

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt 15. pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pēc tam, kad izsniegta šā panta ceturtās daļas 1. vai 2. punktā minētā izziņa, attiecīgā vietējā pašvaldība veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu pasākuma netraucētu norisi. Izziņā tiek norādīts pasākuma veids, laiks, vieta, vadītājs, vadītāja palīgs un kārtības uzturētājs.”

 

Atbalstīt

(5) Ja organizators nav ievērojis šā likuma prasības vai ja pasākums var apdraudēt valsts un sabiedrības drošību, labklājību un tikumību, kā arī citu cilvēku tiesības un brīvības, izraisīt nekārtības vai noziedzīgus nodarījumus, pašvaldības amatpersona nekavējoties informē organizatoru par konstatētajiem trūkumiem, norādot, ka gadījumā, ja minētie trūkumi netiks novērsti, attiecībā uz pasākuma rīkošanu tiks izsniegts atteikums. Organizatoram ir tiesības novērst norādītos trūkumus un iesniegt jaunu pieteikumu šā likuma 14.pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

57

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt līdzšinējo 15. panta piekto daļu kā sesto daļu.

 

Atbalstīt

 

 

58

8.Saeimas deputāts R.Jurķis:

Izteikt likuma 15.panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Ja organizators iesniedzot pieteikumu nav ievērojis šā likuma prasības, pašvaldības amatpersona informē organizatoru par konstatētajiem trūkumiem, norādot, ka gadījumā, ja minētie trūkumi netiks novērsti, attiecībā uz iesniegto pieteikumu tiks izsniegts atteikums. Organizatoram ir tiesības novērst norādītos trūkumus un iesniegt jaunu pieteikumu šā likuma 14.pantā noteiktajā kārtībā.”.

 

Noraidīt

 

 

59

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt līdzšinējo 15. panta sesto daļu kā septīto daļu.

 

Atbalstīt

 

 

60

8.Saeimas deputāts R.Jurķis:

Izteikt likuma 15.panta sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Lai novērstu šā panta piektajā daļā minētos apdraudējumus, pašvaldības amatpersona var piedāvāt citu laiku, vietu vai gājiena maršrutu. Šādā gadījumā pašvaldība izsniedz atļauju attiecīgā pasākuma rīkošanai, ja pasākuma organizators piekrīt piedāvātajai pasākuma norises vietai, laikam vai gājiena maršrutam.”.

 

Noraidīt

 

(6) Lai novērstu šā panta piektajā daļā minētos apdraudējumus, pašvaldības amatpersona kopīgi ar organizatoru izskata nepieciešamās izmaiņas pasākuma norises vietā, laikā vai gājiena maršrutā. Pēc tam, kad pasākuma vieta, laiks vai gājiena maršruts ir mainīts, pašvaldības amatpersona izsniedz izziņu, kas apliecina to, ka pašvaldībai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu. Ja pašvaldības amatpersona pamatoti uzskata, ka pasākuma rīkošana var apdraudēt valsts un sabiedrības drošību, labklājību un tikumību, tā var noteikt ierobežojumus pasākuma rīkošanai vai izsniegt motivētu atteikumu.

 

 

61

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt līdzšinējā 15. panta sestajā daļā vārdu “piektajā” ar vārdu “sestajā”.

 

Atbalstīt

 

 

62

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Papildināt 15.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Ja vienošanās par pasākuma norises laika, vietas vai gājiena maršruta mainīšanu nav panākta, vai pašvaldības amatpersona pamatoti uzskata, ka pasākuma rīkošana var apdraudēt valsts un sabiedrības drošību, labklājību un tikumību, kā arī citu cilvēku tiesības un brīvības, izraisīt nekārtības vai noziedzīgus nodarījumus, ir vērsta pret Latvijas Republikas neatkarību, aicina uz Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, nepildīt likumus, sludināt vardarbību, veicināt nacionālo un rasu naidu, klaju nacisma, fašisma vai komunisma ideoloģiju, veikt kara propagandu, kā arī aicina slavēt vai veicināt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, tā var noteikt ierobežojumus pasākuma rīkošanai vai izsniegt motivētu atteikumu.”.

 

Noraidīt

 

 

63

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt 15. pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(8) Pašvaldības amatpersona var noteikt tādus ierobežojumus, lai vairāki pasākumi netraucētu cits cita norisei un lai netiktu apdraudēti attiecīgo pasākumu dalībnieki.

 (9) Pašvaldības amatpersona var noteikt tādus ierobežojumus, lai sapulce, gājiens vai pikets netraucētu tāda publiska pasākuma norisi un  neapdraudētu attiecīgā pasākuma dalībniekus, kurš tiek rīkots svētku, atceres vai atzīmējamās dienās un atbilst attiecīgo dienu raksturam.”

 

Atbalstīt

 

17.pants. Pašvaldības amatpersonas noteiktos ierobežojumus un atteikumu var pārsūdzēt tiesā. Tāpat var pārsūdzēt amatpersonas rīcību, ja tā neizskata pieteikumus šā likuma 15.panta noteiktajā laikā un kārtībā. Tiesa izskata šīs lietas triju dienu laikā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

64

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. (1) Pašvaldības amatpersonas noteiktos ierobežojumus un atteikumu var pārsūdzēt tiesā. Tāpat var pārsūdzēt amatpersonas rīcību, ja tā neizskata pieteikumu šā likuma 15. panta noteiktajā laikā un kārtībā.

(2) Administratīvā rajona tiesa šā panta pirmajā daļā minētās lietas izskata triju dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Atbildētājs paskaidrojumus un pierādījumus sniedz tiesas sēdē, ievērojot Administratīvā procesa likumā atbildētajam noteikto pierādīšanas apjomu.

(4) Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas pieņemts par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem, izpildāms nekavējoties.”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

12. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. (1) Pašvaldības amatpersonas noteiktos ierobežojumus un atteikumu var pārsūdzēt tiesā. Tāpat var pārsūdzēt amatpersonas rīcību, ja tā neizskata pieteikumu šā likuma 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

(2) Administratīvā rajona tiesa šā panta pirmajā daļā minētās lietas izskata triju dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Atbildētājs paskaidrojumus un pierādījumus sniedz tiesas sēdē, ievērojot Administratīvā procesa likumā atbildētajam noteikto pierādīšanas apjomu.

(4) Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas pieņemts par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem, izpildāms nekavējoties.”

 

 

65

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Papildināt 17.pantu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

“Tiesas spriedums pieteicēja labā nav pārsūdzams.”

 

Noraidīt

 

18.pants. (1) Sapulci, gājienu un piketu nedrīkst uzsākt pirms pieteiktā laika.

(2) Minēto pasākumu drīkst sākt tikai tad, ja ir ieradušies pieteikumā norādītais pasākuma vadītājs, viņa palīgi un kārtības uzturētāji pietiekamā skaitā.

(3) Pasākuma vadītājam ir jābūt klāt pašvaldības amatpersonas izsniegtajai izziņai, kas apliecina, ka pašvaldībai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu, un pēc pašvaldības pārstāvja vai policijas darbinieka pieprasījuma tā jāuzrāda.

(4) Kārtības uzturētājiem ir jābūt klāt pasākuma organizētāja izrakstītām apliecībām un pēc pašvaldības pārstāvja vai policijas darbinieka pieprasījuma tās jāuzrāda. Pasākuma laikā viņiem jānēsā roku apsēji vai citas labi saskatāmas pazīšanas zīmes.

 

66

 

 

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Papildināt 18.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sapulces laikā drīkst izmantot megafonu, mikrofonu un citas skaņu pastiprinošas iekārtas tikai gadījumos, ja par to panākts saskaņojums ar pašvaldības amatpersonu.”.

Atbalstīt

 

13. 18.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sapulces laikā drīkst izmantot megafonu, mikrofonu un citas skaņu pastiprinošas iekārtas tikai tādos gadījumos, kad tas saskaņots ar pašvaldības amatpersonu.”;

 

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo un ceturto daļu attiecīgi par panta trešo, ceturto un piekto daļu.

 

67

8.Saeimas deputāts R.Jurķis:

Papildināt likuma 18.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sapulces laikā drīkst izmantot megafonu, mikrofonu un citas skaņu pastiprinošas iekārtas tikai gadījumos, ja par to panākts saskaņojums ar pašvaldības amatpersonu.”.

 

Atbalstīt

 

 

68

8.Saeimas deputāts M.Pietkevičs:

Uzskatīt līdzšinējo 18.panta otro, trešo un ceturto daļu par attiecīgi trešo, ceturto un piekto daļu.

 

Atbalstīt

 

 

 

69

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumprojektu ar spēkā stāšanās nosacījumu šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.”

Atbalstīt

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.