Rīgā

 

Rīgā

 

2005.gada 6.oktobrī, Nr.9/9-4.2-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Sociālo un darba lietu komisija nodod izskatīšanai komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”. Komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Sociālo un darba lietu komisijai.

 

Pielikumā:

1) likumprojekts uz 1 lapas;

2) likumprojekta anotācija uz 2 lapām.

 

 

 

 

 

  Priekšsēdētāja                                                                         J.Stalidzāne

 

 

 

 

 


Likumprojekts

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

 

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 2. nr.; 2004, 5. nr.; 2004, 24. nr.) šādus grozījumus:

 

          Izteikt 4. panta piektās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) apgādnieka zaudējuma gadījumā — visām šā panta pirmajā daļā minētajām personām, kuras zaudējušas apgādnieku”.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 


Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

ANOTĀCIJA

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta piektās daļas 2. punktā noteikti ierobežojumi, kad persona, kas zaudējusi apgādnieku, ir tiesīga saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. No minētās normas izriet: lai persona, kas palikusi bez apgādnieka, saņemtu pabalstu, zudušajam apgādniekam ir jānodzīvo Latvijas Republikā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti.

Administratīvā rajona tiesa, izskatot konkrētu lietu, ir vērsusies Satversmes tiesā un tādēļ 2005. gada 11. augustā Satversmes tiesā ir ierosināta lieta Nr. 2005-19-01 “Par Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta piektās daļas 2. punkta vārdu “un Latvijas Republika nodzīvojis kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam”.

Šajā lietā tiek apšaubīta Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta piektās daļas 2. punktā noteikto ierobežojumu atbilstība Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam, kas paredz: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības”.

Šis likumprojekts nepieciešams, lai tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem varētu īstenot atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 91., 109. un 110. pantam, kā arī ANO 1989. gada 20. novembra Konvencijas par bērna tiesībām 2., 26. un 27. pantam. Proti, šo mērķi var sasniegt, paredzot, ka tiesības uz valsts sociālo pabalstu tiek noteiktas pēc cita principa – vērtējot nevis zudušā apgādnieka, bet gan apgādājamā vajadzības un atbilstību likumā noteiktajām prasībām.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Pozitīvi ietekmēs sociālo mazaizsargāto personu – bērnu, kas palikuši bez apgādnieka – tiesības un likumiskās intereses.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžeta un pašvaldību budžetiem?

          Pēc Labklājības ministrijas aprēķiniem, atbalstot minētos grozījumus, no valsts pamatbudžeta līdzekļiem papildus būs nepieciešami 2700 lati gadā.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

          Likumprojekts novērš iespējamu pretrunu ar Latvijas Republikas Satversmes un starptautisko tiesību normām.

 5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

          Likumprojekts saskaņo Valsts sociālo pabalstu likuma prasības ar ANO 1989. gada 20. novembra Konvencijā par bērna tiesībām noteikto.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu?

          Likumprojekts izstrādāts konsultējoties ar Labklājības ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

          Likuma izpilde tiks nodrošināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jau izveidoto institūciju ietvaros.