Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija                                                                                  

        Projekta otrajam lasījumam (steidzams)

Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"   (Reģ. 1389)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

N

 

Priekšlikumi

 (2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

   Izdarīt likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvali­fikācijas atzīšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

   Izdarīt likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvali­fikācijas atzīšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Vispārīgās prasības arhitekta izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai

.......................

(3) Arhitekta izglītību var iegūt arī kvalifikācijas pakāpeniskas paaugstināšanas ceļā vai apgūstot ar pārtraukumiem šā panta pirmajā daļā minēto studiju programmu, kas noslēdzas ar pārbaudījumu sekmīgu nokārtošanu, ja persona vismaz septiņus gadus strādājusi sertificēta arhitekta uzraudzībā vai arhitektūras uzņēmumā. Pārbaudījumi atbilst šā panta otrās daļas 2.punktā minētajām prasībām, kuras tiek piemērotas pilna laika studiju izglītībai.

1. Aizstāt 8.panta trešajā daļā vārdus "arhitektūras uzņēmumā" ar vārdiem "pie komersanta, kas sniedz arhitektūras pakalpojumus".

 

 

 

1. Aizstāt 8.panta trešajā daļā vārdus "arhitektūras uzņēmumā" ar vārdiem "pie komersanta, kas sniedz arhitektūras pakalpojumus".

IV nodaļa

Prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai reglamentētajās profesijās transporta jomā

 

2. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

 "Prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai reglamentētajās profesijās un reglamentētajās profesionālajās darbībās transporta jomā".

 

 

 

2. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai reglamentētajās profesijās un reglamentētajās profesionālajās darbībās transporta jomā”.

18.pants. Reglamentētās profesijas transporta jomā 

(1) Autotransporta jomā reglamentētās profesijas, kurās minimālās prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nosaka Ministru kabinets, ir šādas:

1) mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs;

2) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs;

3) starptautisko kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

4) starptautisko pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators);

5) iekšzemes kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

6) iekšzemes pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators).

             3. Izslēgt 18.panta pirmās daļas 3., 4., 5. un 6.punktu.

 

1

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 3. un 4.pantu kā 3.pantu (mainīt pantu numerāciju) šādā redakcijā:

3. 18.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3., 4., 5. un 6.punktu;

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Autotransporta jomā reglamentētās profesionālās darbības, kuru veikšanai un profesionālās kompetences iegūšanai nepieciešamās minimālās prasības profesionālajām zināšanām un prasmēm nosaka Ministru kabinets, ir šādas:

1) starptautisko kravu autopārvadājumu operāciju vadīšana;

2) starptautisko pasažieru autopārvadājumu operāciju vadīšana;

3) iekšzemes kravu autopārvadājumu operāciju vadīšana;

          4) iekšzemes pasažieru autopārvadājumu operāciju vadīšana.”

Atbalstīts.

3. 18.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3., 4., 5. un 6.punktu;

 

4. Papildināt 18.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

 "(8) Autotransporta jomā reglamentētās profesionālās darbības, kuru veik­šanai nepieciešamās minimālās prasības profesionālajām zināšanām un prasmēm profesionālās kompetences iegūšanai nosaka Ministru kabinets, ir šādas:

1) starptautisko kravu autopārvadājumu operāciju vadīšana;

2) starptautisko pasažieru autopārvadājumu operāciju vadīšana;

3) iekšzemes kravu autopārvadājumu operāciju vadīšana;

4) iekšzemes pasažieru autopārvadājumu operāciju vadīšana.”

 

 

 

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Autotransporta jomā reglamentētās profesionālās darbības, kuru veikšanai un profesionālās kompetences iegūšanai nepieciešamās minimālās prasības profesionālajām zināšanām un prasmēm nosaka Ministru kabinets, ir šādas:

1) starptautisko kravu autopārvadājumu operāciju vadīšana;

2) starptautisko pasažieru autopārvadājumu operāciju vadīšana;

3) iekšzemes kravu autopārvadājumu operāciju vadīšana;

4) iekšzemes pasažieru autopārvadājumu operāciju vadīšana.”

19.pants. Prasības reglamentētajām profesijām autotransporta jomā

(1) Profesijai atbilstošas kompetences apliecība vai profesionālās kvalifikācijas sertifikāts ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās autotransporta jomā:

1) mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs;

2) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs;

3) starptautisko kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

4) starptautisko pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators);

5) iekšzemes kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

6) iekšzemes pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators).

(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto profesiju iegūšanai nepieciešamajās mācību programmās nosaka tādas prasības, lai šīs programmas varētu apgūt personas, kuras ieguvušas vispārējo pamatizglītību.

(3) Šā panta pirmās daļas 3., 4., 5. un 6.punktā minēto profesiju iegūšanai nepieciešamajās mācību programmās nosaka tādas prasības, lai šīs programmas varētu apgūt personas, kuras ieguvušas vismaz vispārējo pamatizglītību un arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību.

 

5. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

 "19.pants. Prasības reglamentētajām profesijām un reglamentētajām profesionālajām darbībām autotransporta jomā

(1) Profesijai atbilstošs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts vai kompetences apliecība (sertifikāts) ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās:

1) mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs;

2) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto dokumentu iegūšanai nepieciešamajās mācību programmās nosaka tādas prasības, lai šīs programmas varētu apgūt personas, kuras ieguvušas vispārējo pamatizglītību.

(3) Profesijai atbilstošs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts vai kompetences apliecība (sertifikāts) ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt šādas profesionālās darbības:

1) vadīt starptautisko kravu autopārvadājumu operācijas;

2) vadīt starptautisko pasažieru autopārvadājumu operācijas;

3) vadīt iekšzemes kravu autopārvadājumu operācijas;

4) vadīt iekšzemes pasažieru autopārvadājumu operācijas.

   (4) Šā panta trešajā daļā minēto dokumentu iegūšanai nepieciešamajās mācību programmās nosaka tādas prasības, lai šīs programmas varētu apgūt personas, kuras ieguvušas vismaz vispārējo pamatizglītību un arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību."

 

 

Redakcionāli precizēts.

4. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Prasības reglamentētajām profesijām un reglamentētajām profesionālajām darbībām autotransporta jomā

(1) Profesijai atbilstošs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts vai kompetences apliecība (sertifikāts) ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās:

1) mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs;

2) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto dokumentu iegūšanai paredzētajās mācību programmās izvirzāmas tādas prasības, lai šīs programmas varētu apgūt personas, kurām ir vispārējā pamatizglītība.

(3) Profesijai atbilstošs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts vai kompetences apliecība (sertifikāts) ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt šādas profesionālās darbības:

1) vadīt starptautisko kravu autopārvadājumu operācijas;

2) vadīt starptautisko pasažieru autopārvadājumu operācijas;

3) vadīt iekšzemes kravu autopārvadājumu operācijas;

4) vadīt iekšzemes pasažieru autopārvadājumu operācijas.

(4) Šā panta trešajā daļā minēto dokumentu iegūšanai paredzētajās mācību programmās izvirzāmas tādas prasības, lai šīs programmas varētu apgūt personas, kurām ir vismaz vispārējā pamatizglītība un arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība

20.pants. Prasības reglamentētajām profesijām dzelzceļa transporta jomā

(1) Profesionālās izglītības atestāts ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās dzelzceļa transporta darbinieku profesijās:

1) vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) instruktors;

2)vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists);

3) vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs.

 

2

Satiksmes ministrijas

parlamentārais sekretārs                                                              K.Peters

 

Izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

„6. 20.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus „Profesionālās izglītības atestāts” ar vārdiem „Profesionālo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments”;

Atbalstīts.

5. 20.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Profesionālās izglītības atestāts” ar vārdiem “Profesionālo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments”;

 

 (2) Šā panta pirmajā daļā minēto profesiju specialitātes, kurām nepieciešams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, sertifikācijas prasības un kārtību nosaka satiksmes ministrs.

 

6. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Šā panta pirmajā daļā minēto profesiju specialitātēs, kurām nepieciešams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, sertifikācijas prasības un kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

  „(2) Šā panta pirmajā daļā minēto profesiju specialitātēs, kurām nepieciešams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, sertifikācijas prasības un kārtību nosaka Ministru kabinets.””

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

   “(2) Šā panta pirmajā daļā minēto profesiju specialitātes, kurām nepieciešams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, sertifikācijas prasības un kārtību nosaka Ministru kabinets.”

32.pants. Prasības reglamentētajām profesijām zemes mērniecības un nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā

........................

(4) Mērnieka profesionālo kvalifikāciju var iegūt arī, pakāpeniski paaugstinot kvalifikāciju vai apgūstot ar pārtraukumiem izglītības programmas, kas noslēdzas ar pārbaudījumu sekmīgu nokārtošanu, ja persona vismaz trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā ir strādājusi zvērināta mērnieka vadībā vai mērniecības uzņēmumā.

7. Aizstāt 32.panta ceturtajā daļā vārdus "mērniecības uzņēmumā" ar vārdiem "pie komersanta, kas sniedz mērniecības pakalpojumus".

 

 

 

 

6. Aizstāt 32.panta ceturtajā daļā vārdus “mērniecības uzņēmumā” ar vārdiem “pie komersanta, kas sniedz mērniecības pakalpojumus”.

 

 

8. Papildināt VI nodaļu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

 "32.1 pants. Prasības reglamentētajām profesijām atbilstības novērtēšanas jomā

    Atbilstības novērtēšanas jomā reglamentētās profesijas, kurās prasības nosaka Ministru kabineta noteikumi, ir šādas:

1) metālmateriālu metinātājs;

2) defektoskopists (persona, kas veic metināto savienojumu nesagraujošās pārbaudes)."

 

 

 

7. Papildināt VI nodaļu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

“32.1 pants. Prasības reglamentētajām profesijām atbilstības novērtēšanas jomā

Atbilstības novērtēšanas jomā reglamentētās profesijas, kurās prasības nosaka Ministru kabinets, ir šādas:

1) metālmateriālu metinātājs;

2) defektoskopists (persona, kas veic metināto savienojumu nesagraujošās pārbaudes).”

 

9. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 27.punktu šādā redakcijā:

 "27) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 1.oktobra Direktīvas 98/76/EK, ar ko groza Direktīvu 96/26/EK par atļauju kravu autopārvadātājiem un pasažieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpējo atzīšanu, lai veicinātu šo pārvadātāju tiesības veikt uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautisko autopārvadājumu nozarē."

 

 

 

8. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 27.punktu šādā redakcijā:

“27) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 1.oktobra direktīvas 98/76/EK, ar ko groza direktīvu 96/26/EK par atļauju kravu autopārvadātājiem un pasažieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpējo atzīšanu, lai veicinātu šo pārvadātāju tiesības veikt uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautisko autopārvadājumu nozarē.”