"Grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"

 

Izdarīt likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvali­fikācijas atzīšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 8.panta trešajā daļā vārdus "arhitektūras uzņēmumā" ar vārdiem "pie komersanta, kas sniedz arhitektūras pakalpojumus".

 

2. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

 

"Prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai reglamentētajās profesijās un reglamentētajās profesionālajās darbībās transporta jomā".

 

3. Izslēgt 18.panta pirmās daļas 3., 4., 5. un 6.punktu.

 

4. Papildināt 18.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Autotransporta jomā reglamentētās profesionālās darbības, kuru veik­šanai nepieciešamās minimālās prasības profesionālajām zināšanām un prasmēm profesionālās kompetences iegūšanai nosaka Ministru kabinets, ir šādas:

1) starptautisko kravu autopārvadājumu operāciju vadīšana;

2) starptautisko pasažieru autopārvadājumu operāciju vadīšana;

3) iekšzemes kravu autopārvadājumu operāciju vadīšana;

4) iekšzemes pasažieru autopārvadājumu operāciju vadīšana."

 

5. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

 

"19.pants. Prasības reglamentētajām profesijām un reglamentētajām profesionālajām darbībām autotransporta jomā

(1) Profesijai atbilstošs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts vai kompetences apliecība (sertifikāts) ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās:

1) mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs;

2) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto dokumentu iegūšanai nepieciešamajās mācību programmās nosaka tādas prasības, lai šīs programmas varētu apgūt personas, kuras ieguvušas vispārējo pamatizglītību.


(3) Profesijai atbilstošs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts vai kompetences apliecība (sertifikāts) ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt šādas profesionālās darbības:

1) vadīt starptautisko kravu autopārvadājumu operācijas;

2) vadīt starptautisko pasažieru autopārvadājumu operācijas;

3) vadīt iekšzemes kravu autopārvadājumu operācijas;

4) vadīt iekšzemes pasažieru autopārvadājumu operācijas.

(4) Šā panta trešajā daļā minēto dokumentu iegūšanai nepieciešamajās mācību programmās nosaka tādas prasības, lai šīs programmas varētu apgūt personas, kuras ieguvušas vismaz vispārējo pamatizglītību un arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību."

 

6. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Šā panta pirmajā daļā minēto profesiju specialitātēs, kurām nepieciešams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, sertifikācijas prasības un kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

7. Aizstāt 32.panta ceturtajā daļā vārdus "mērniecības uzņēmumā" ar vārdiem "pie komersanta, kas sniedz mērniecības pakalpojumus".

 

8. Papildināt VI nodaļu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

 

"32.1 pants. Prasības reglamentētajām profesijām atbilstības novērtēšanas jomā

Atbilstības novērtēšanas jomā reglamentētās profesijas, kurās prasības nosaka Ministru kabineta noteikumi, ir šādas:

1) metālmateriālu metinātājs;

2) defektoskopists (persona, kas veic metināto savienojumu nesagraujošās pārbaudes)."

 

9. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 27.punktu šādā redakcijā:

 

"27) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 1.oktobra Direktīvas 98/76/EK, ar ko groza Direktīvu 96/26/EK par atļauju kravu autopārvadātājiem un pasažieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpējo atzīšanu, lai veicinātu šo pārvadātāju tiesības veikt uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautisko autopārvadājumu nozarē."

 

 

Satiksmes ministra vietā –

bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks

 

Likumprojekta „Grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatojoties uz 2005.gada 5.aprīļa Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 9.§ doto uzdevumu, Satiksmes ministrija kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāja attiecīgos grozījumus, paredzot, ka starptautisko kravu autopārvadājumu vadītāja, starptautisko pasažieru autopārvadājumu vadītāja, iekšzemes kravu autopārvadājumu vadītāja un iekšzemes pasažieru autopārvadājumu vadītāja darbība ir reglamentēta profesionālā darbība.

2005.gada 5.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.226 „Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti” nosaka kārtību, kādā ir izsniedzami profesionālās kompetences sertifikāti, kā arī nosaka minimālās prasības autopārvadājumu vadītāja profesionālai darbībai. Minētajos noteikumos ir iekļautas normas, kas iziet no Padomes 1996.gada 29.aprīļa Direktīvas 96/26/EK par atļauju piešķiršanu kravu autopārvadātāju un pasažieru autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanai, un par diplomu, sertifikātu un citu dokumentāru kvalifikācijas pierādījumu savstarpēju atzīšanu, kas atvieglo šo pārvadātāju tiesības īstenot uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautiskos pārvadājumos.

Pašlaik likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu autopārvadājumu vadītājs ir iekļauts reglamentēto profesiju transporta jomā uzskaitījumā, toties, lai saskaņotu likuma normas ar direktīvas prasībām, nepieciešams likuma pantu papildināt ar daļu, kas nosaka reglamentētās profesionālās darbības autotransporta jomā.

Metālmateriālu metinātāju un personu, kas veic metināto savienojumu nesagraujošās pārbaudes (defektorokpistu) darbību reglamentē Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumi Nr. 143 “Noteikumi par metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju reglamentētajā sfērā”.

Ņemot vērā, ka minētās profesijas ir reglamentētās profesijas un cieši saistītas ar sabiedrības drošības un veselības aizsardzību, nepieciešams likumu papildināt ar jaunu pantu, kas noteiktu reglamentētās profesijas atbilstības novērtēšanas jomā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījumu projekts paredz likuma papildināšanu ar reglamentētām profesionālām darbībām autotransporta jomā, kurās nepieciešamo profesionālo minimumu profesionālās kompetences iegūšanai nosaka Ministru kabinets.

Likumprojektā tiek ieviestas normas, kas iziet no Padomes 1996.gada 29.aprīļa Direktīvas 96/26/EK par atļauju piešķiršanu kravu autopārvadātāju un pasažieru autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanai, un par diplomu, sertifikātu un citu dokumentāru kvalifikācijas pierādījumu savstarpēju atzīšanu, kas atvieglo šo pārvadātāju tiesības īstenot uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautiskos pārvadājumos un no tās grozošās Padomes 1998.gada 1.oktobra Direktīvas 98/76/EK, kas nosaka, ka kravu autopārvadātāja profesionālā darbība" ir jebkāda darbība, ko veic uzņēmums, kas nodarbojas ar preču komercpārvadājumiem vai nu ar atsevišķu mehānisko transportlīdzekli, vai sakabinātu transportlīdzekļu apvienojumu.

Likumprojekts arī paredz papildināt likumu ar reglamentētajām profesijām atbilstības novērtēšanas jomā, kuru prasības noteiktu Ministru kabinets.

3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvais akts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar

5. Cita informācija

--------

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Prognozējams, ka budžeta ieņēmumi no naudas sodiem varētu palielināties

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

----------

----------

----------

----------

----------

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ir jāizdod no jauna Ministru kabineta noteikumus „Kārtībā, kādā izsniedzami pasažieru un kravu autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti”.

Jāizdod grozījumi 2002.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.541. „Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstniekiem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” un 2002.gada 6.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.337. „Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām”

2. Cita informācija

--------------------------

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 1996.gada 29.aprīļa Direktīva 96/26/EK par atļauju piešķiršanu kravu autopārvadātāju un pasažieru autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanai, un par diplomu, sertifikātu un citu dokumentāru kvalifikācijas pierādījumu savstarpēju atzīšanu, kas atvieglo šo pārvadātāju tiesības īstenot uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautiskos pārvadājumos;

Padomes 1998.gada 1.oktobra Direktīva 98/76/EK, ar kuru izdarīti grozījumi Direktīvā 96/26/EK par atļaušanu kravu autopārvadātājiem un pasažieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu savstarpējo atzīšanu, lai veicinātu šo pārvadātāju tiesības veikt uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautisko autopārvadājumu nozarē.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

18.pants

19.pants

96/26/EK ar 98/76/EK grozījumiem 1.pants 2.punkts

Atbilst

Atbilst

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Latvijas pasažieru autopārvadātāju asociācija;

Latvijas starptautiskā autopārvadātāju asociācija „Latvijas auto”

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Publikācija „Mans īpašums”, Nr.6, 2005, lpp.36.-37.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas starptautisko autopārvadātāju asociācijas „Latvijas auto” ģenerālsekretāru V.Trēziņu par asociācijas redzējumu par citu valsts pieredzi direktīvas normu ieviešanā.

5. Cita informācija

----------------------

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta prasību izpildīšanai netiks radītas jaunas valsts institūcijas un netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Papildus publikācijām oficiālajos izdevumos, noteikumu redakcija pēc pieņemšanas tiks ievietota tīklā „Internet”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

---------------------

Satiksmes ministrs                                                           A.Šlesers

Vīzas:

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktores vietā – direktores vietniece

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktors, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Legzdiņš

 

L.Priedīte - Kancēviča

I.Strautmane

M.Pēkalis

22.07.2005. 15.00; 1174

M.Mišina, 7028331,

marija.misina@sam.gov.lv