Grozījumi Pārtikas aprits uzraudzības likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

 

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  Izslēgt 1.panta 1., 5., 7., 10., 11., 12., 13., 16., 20. un 21.punktu.

 

2.  4.pantā:

izslēgt piekto daļu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Pārtiku, kas ražota, pārstrādāta vai apstrādāta ražotāja dzīvesvietā, var izplatīt vietējā tirgū tieši patērētājam, ievērojot higiēnas prasības pārtikas ražošanai, pārstrādei vai apstrādei.";

 

izslēgt devīto daļu.

 

3.  5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Pārtikas uzņēmumi, kuru darbība ir saistīta ar gaļas ieguvi, pārtikas apstrādi, pārstrādi, ražošanu, saldēšanu, uzglabāšanu un iepakošanu (izņemot mazumtirdzniecību un primārās ražošanas produktu tiešo piegādi galapatērētājam nelielā apjomā), var iesaistīties pārtikas apritē, ja to darbība ar katru pārtikas grupu minētajos pārtikas aprites posmos un vietās ir atzīta un tiem piešķirts atzīšanas numurs.";

 

aizstāt trešajā daļā vārdu "Uzņēmumi" ar vārdiem "Pārtikas uzņēmumi";

izslēgt sesto daļu.

 

4.  8.pantā:

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(10) Higiēnas prasības primārajai ražošanai un primārās ražošanas produktu tiešajai piegādei nelielā apjomā galapatērētājam, kā arī minētās piegādes apjomu nosaka Ministru kabinets.

(11) Tradicionālo metožu izmantošanu pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmā nosaka Ministru kabinets."

 


5.  Izslēgt 9.pantu.

 

6.  21.pantā:

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) bioloģiskajā lauksaimniecībā:

a) atzīt, uzraudzīt un kontrolēt institūcijas, kas pārbauda to personu darbību, kuras nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, un šo personu saražoto produkciju,

b) veidot un uzturēt to personu sarakstu, kuras nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību;";

 

aizstāt otrās daļas 5.punktā vārdus "eksportētājuzņēmuma (uzņēmēj­sabiedrības)" ar vārdiem "komersanta, kas eksportē pārtiku";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Prasības tādas pārtikas ievešanai no trešajām valstīm, kas nav pakļauta veterinārajai kontrolei, kā arī kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās nosaka Ministru kabinets."

 

7. Aizstāt 24.panta trešajā daļā vārdus "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)" ar vārdiem "pārtikas uzņēmumu".

 

8. Papildināt pārejas noteikumu 3.punktu ar 14. un 15.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"14) līdz 2006.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē higiēnas prasības primārajai ražošanai un primārās ražošanas produktu tiešajai piegādei nelielā apjomā galapatērētājam, kā arī minētās piegādes apjomu;

15) līdz 2007.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē tradicionālo metožu izmantošanu pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmā."

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

 

 


Likumprojekta “Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Eiropas Savienības dalībvalstīm ar 2006.gada 1.janvāri jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.852/2004 par pārtika higiēnu (turpmāk – Parlamenta un Padomes Regula Nr.852/2004), kas nosaka vispārīgas pārtikas produktu higiēnas prasības pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Latvijā prasības nekaitīgas pārtikas apritei nosaka arī Pārtikas aprites uzraudzības likums. Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā nepieciešami, lai tas nedublētu Eiropas Savienības tieši piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un terminu skaidrojumus, kas noteikts Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regulā (EK) Nr.178/2002 ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības

2. Normatīvā akta būtība

Likumprojekts paredz izslēgt no tā pārtikas uzņēmuma pienākumu nodrošināt pārtikas izsekojamību, jo to paredz Eiropas Savienības tieši piemērojamie normatīvie akti - Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula (EK) Nr.178/2002 ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, kā arī to terminu skaidrojumus, kas ir noteikti šai regulā un Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004.

3. Cita informācija

Citas informācijas nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Citas informācijas nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Cita informācija.

Citas informācijas nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

Likumprojekts atbilsts:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula (EK) Nr.178/2002 ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu;

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.852/2004 par pārtika higiēnu

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojektu ir izvērtējusi Latvijas Tirgotāju asociācija

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Tirgotāju asociācija ieteica papildināt normatīvā akta projektu un svītrot 8.panta piektās daļas otro teikumu, kas nosaka, ka pārtikas apritē nodarbinātām personām profesionālās prasības un kvalifikācijas iegūšanu reglamentē Ministru kabinets.

Latvijas Tirgotāju asociācija uzskata, ka nodrošināt cilvēku veselībai un videi nekaitīgu pārtiku ir iespējams ar pašreiz jau tiesiski noregulētajiem paškontroles pasākumiem.

Pieņemot 2005.gada 14.jūnijā Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta noteikumus "Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības", Ministru kabinets ir paudis savu viedokli.

Latvijas Tirgotāju asociācijas ierosinājums nav ņemts vērā.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem ekspertiem nav notikušas

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas papildu funkcijas valsts institūcijām neradīsies. Papildu finansējums nav nepieciešams

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs” kā arī tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

 

Zemkopības ministrs                                                              M.Roze

 

 

2005.09.02. 15:41

838

B.Vecmane

7027229, Baiba.Vecmane@zm.gov.lv

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

S.Grigaļūna

 

 

 

A.Bunte

 

 

B.Vecmane