Projekta 2

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā  (Reģ. 1385)

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma  redakcija

N.

p.k

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5.nr.; 2004, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5.nr.; 2004, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

3.pants. Valsts sociālo pabalstu veidi

(1) Regulāri izmaksājamie valsts sociālie pabalsti ir šādi:

1. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

 "9) bērna invalīda kopšanas pabalsts."

 

 

 

1. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) bērna invalīda kopšanas pabalsts.”

 

4.pants.  Personas, kurām ir tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem

.....................

 (3) Tiesības uz bērna piedzimšanas pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, atlīdzību par adopciju, ģimenes valsts pabalstu, kā arī piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu ir visām šā panta pirmajā daļā minētajām personām, ja to bērniem vai to adoptētajiem bērniem ir piešķirts personas kods.

2. Papildināt 4.panta trešo daļu aiz vārdiem "bērna kopšanas pabalstu" ar vārdiem "bērna invalīda kopšanas pabalstu".

 

 

 

 

2. Papildināt 4.panta trešo daļu pēc vārdiem “bērna kopšanas pabalstu” ar vārdiem “bērna invalīda kopšanas pabalstu”.

 

7.pants. Bērna kopšanas pabalsts

(1) Bērna kopšanas pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu:

1) līdz viena gada vecumam, ja šī persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai ir nodarbināta un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

2) no viena gada līdz divu gadu vecumam, ja šī persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai ir nodarbināta un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai strādā nepilnu darba laiku.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto pabalstu nepiešķir, ja tajā pašā laikposmā otram no bērna vecākiem ir piešķirts maternitātes pabalsts.

 

 3. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Šā panta pirmajā daļā minēto pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu otram bērna vecākam ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu."

 

 

 

 

3. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmajā daļā minēto pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu otram bērna vecākam ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.”

 

 

4. Papildināt likumu ar 7.pantu šādā redakcijā:

 "7.pants. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

(1) Bērna invalīda kopšanas pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu, kam Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem fiziskiem un funkcionāliem traucējumiem, ja minētā persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu").

 

 

 

 

4. Papildināt likumu ar 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

(1) Bērna invalīda kopšanas pabalstu piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem fiziskiem un funkcionāliem traucējumiem, ja minētā persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”).

 

(2) Bērna invalīda kopšanas pabalstu nepiešķir, ja tajā pašā laikposmā vienam bērna vecākam sakarā ar šā bērna piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts.

 

 

 

 

(2) Bērna invalīda kopšanas pabalstu nepiešķir, ja tajā pašā laikposmā vienam bērna vecākam sakarā ar šā bērna piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts.

 

(3) Tiesības saņemt bērna invalīda kopšanas pabalstu rodas no dienas, kad bērnam invalīdam izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

 

 

 

 

(3) Tiesības saņemt bērna invalīda kopšanas pabalstu rodas no dienas, kad bērnam invalīdam izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.


 

 

(4) Bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksu izbeidz, kad beidzas termiņš, uz kādu noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība, vai pēc bērna 18 gadu vecuma sasniegšanas."

 

 

 

Redak-cionāli precizēts.

(4) Bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksu izbeidz, kad beidzas termiņš, uz kuru noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība, vai kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu

16.pants. Valsts sociālo pabalstu piešķiršana

(1) Šā likuma 6., 7., 8. un 8.1 pantā noteiktos pabalstus par bērnu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piešķir vienam no bērna vecākiem.

(2) Aizbildnim šā likuma 6., 7. un 8.pantā noteiktos pabalstus piešķir, ja:

1) bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai bērna aizgādības tiesības;

2) bērna vecāki ir miruši vai atrodas bezvēsts prombūtnē;

3) bērna vecāki nav sasnieguši likumā “Par sociālo drošību” noteikto sociālās rīcībspējas vecumu.

 5. Papildināt 16.panta pirmo un otro daļu aiz skaitļa "7." ar skaitli "7.1".

 

 

 

 

 5. Papildināt 16.panta pirmo un otro daļu pēc skaitļa “7.” ar skaitli “7.1”.

 

17.pants. Valsts sociālo pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība

.........

  (3) Valsts sociālos pabalstus bez maksas pārskaita saņēmēja kontā vai izmaksā sociālo pakalpojumu sniedzēja noteiktajā izmaksas vietā, izņemot valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuru, ja saņēmējs pieprasa, var bez maksas piegādāt viņa dzīvesvietā.

 6. Izteikt 17.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Valsts sociālos pabalstus bez maksas pārskaita saņēmēja kontā, izņemot valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. To pēc pabalsta saņēmēja pieprasījuma piegādā viņa dzīvesvietā."

 

 

 

 

6. Izteikt 17.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts sociālos pabalstus bez maksas pārskaita saņēmēja kontā, izņemot valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. To pēc pabalsta saņēmēja pieprasījuma piegādā viņa dzīvesvietā.”

 

20.pants. Regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšana

(1) Regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksu pārtrauc:

1) uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs vai bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, atrodas pilnā valsts apgādībā;

2) ja pabalsta saņēmējs vai bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.

 

 7.  20.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

 "3) ja pabalsta saņēmējs vai bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, ir miris;

4) ja pabalsta saņēmējs labprātīgi atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas.";

 papildināt otro daļu aiz skaitļa "7." ar skaitli "7.1";

 

 

 

 

7.  20.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) ja pabalsta saņēmējs vai bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, ir miris;

4) ja pabalsta saņēmējs labprātīgi atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas.”;

papildināt otro daļu pēc skaitļa “7.” ar skaitli “7.1”;

(3) Šā likuma 6. un 7.pantā minēto pabalstu izmaksu pārtrauc arī gadījumos, kad izbeigta vai pārtraukta vecāku vara, bet šā likuma 9. un 10.pantā minēto pabalstu izmaksu — arī gadījumos, kad atcelta aizbildnība.

aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus "6. un 7.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "6., 7. un 7.pantā".

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus “6. un 7.pantā” ar skaitļiem un vārdiem “6., 7. un 7.pantā”.

 


 

21.pants. Ieturējumi no valsts sociālajiem pabalstiem

 

..........................

 

1.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretārā D.Lūka

Papildināt likumprojektu ar  pantu  šādā redakcijā:

”21.pantā:

Izteikt virsrakstu šādā redakcijā:

“Ieturējumi no valsts sociālajiem pabalstiem un tiesības norakstīt izveidojušās parādu summas”;

Daļēji atbalstīts,

iekļauts

komisijas priekšlikumā nr.2

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: “(3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra noraksta un izslēdz no bilances tās uzskaitē esošo parādu summas, kas valsts sociālo pabalstu saņēmēju vainas dēļ veidojušās kā pārmaksas, kuru piedziņa nav iespējama, jo parādnieks ir miris vai parāda piedziņai iestājies noilgums, kā arī, ja parāda summa nepārsniedz 35 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un ar piedziņu saistītie izdevumi ir nesamērīgi salīdzinājumā ar piedzenamo summu.””

 

 

 

 

2.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 8.pantu (uzskatīt līdzšinējo 8.pantu par 9.pantu) šādā redakcijā:

“21.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Ieturējumi no valsts sociālajiem pabalstiem un tiesības norakstīt izveidojušās parādu summas”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra noraksta un izslēdz no bilances tās uzskaitē esošo parādu summas, kas valsts sociālo pabalstu saņēmēju vainas dēļ veidojušās kā pārmaksas, kuru piedziņa nav iespējama, jo parādnieks ir miris vai parāda piedziņai iestājies noilgums, vai kas nepārsniedz 35 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta.

Atbalstīts.

8. 21.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Ieturējumi no valsts sociālajiem pabalstiem un tiesības norakstīt izveidojušās parādu summas”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra noraksta un izslēdz no bilances tās uzskaitē esošo parādu summas, kas valsts sociālo pabalstu saņēmēju vainas dēļ veidojušās kā pārmaksas, kuru piedziņa nav iespējama, jo parādnieks ir miris vai parāda piedziņai iestājies noilgums, vai kas nepārsniedz 35 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta.

 

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

 "9. Šā likuma 3.panta pirmās daļas 9.punkts, grozījumi 4.panta trešajā daļā attiecībā uz bērna invalīda kopšanas pabalstu, 7.1 pants un grozījumi 16.panta pirmajā un otrajā daļā, kā arī 20.panta otrajā un trešajā daļā, kuri attiecas uz 7.1 pantu, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī."

 

 

 

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Šā likuma 3.panta pirmās daļas 9.punkts, grozījumi 4.panta trešajā daļā attiecībā uz bērna invalīda kopšanas pabalstu, 7.1 pants un grozījumi 16.panta pirmajā un otrajā daļā, kā arī 20.panta otrajā un trešajā daļā, kuri attiecas uz 7.1 pantu, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.”