Juridiskā komisija

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                     Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

(reģ. nr. 1384)

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

 

Otrā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

 

Priekšlikumi

 

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Saeimas kārtības ruļļa 95.panta kārtībā nav iesniegti priekšlikumi

 

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.) šādus grozījumus:

13. Nodalījuma sākumā aiz zemesgrāmatas numura atzīmē nekustama īpašuma nosaukumu un atrašanās vietu.

Nodalījuma sākumā norāda arī īpašuma apzīmējumu kadastrā, ko attiecīgajam nekustamajam īpašumam piešķīris Valsts zemes dienests.

1. Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Nodalījumā norāda arī nekustamā īpašuma kadastra numuru un nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu, kuru piešķīris Valsts zemes dienests.”

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Nodalījumā norāda arī nekustamā īpašuma kadastra numuru un nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu, kuru piešķīris Valsts zemes dienests.”

41. Ja vienam un tam pašam nekustamam īpašumam zemesgrāmatā kļūdaini atklāti vairāki nodalījumi, tad zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis arī bez ieinteresēto personu lūguma ar sevišķu lēmumu slēdz liekos nodalījumus. Pirms lēmuma nekustama īpašuma īpašnieks un personas, kuru labā nodalījumā ierakstītas kādas tiesības, jāuzaicina sniegt atsauksmes, noliekot viņām divu nedēļu termiņu. Ja šo personu dzīves vietas nav zināmas, tad uzaicinājums jāiespiež oficiālā laikrakstā un jāizkar nodaļas telpās. Atsauksmes neiesniegšana nav šķērslis nodalījuma slēgšanai. Sludinājuma izdevumus sedz no valsts līdzekļiem.

2. Papildināt 41.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis uz Valsts zemes dienesta papīra vai elektroniskas formas paziņojuma pamata pieņem lēmumu par kadastra numura ierakstīšanu vai maiņu zemesgrāmatu nodalījumā, un zemesgrāmatu nodaļa uz īpašnieka iesnieguma pamata izsniedz zemesgrāmatu apliecību bez maksas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 41.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis uz Valsts zemes dienesta papīra vai elektroniskas formas paziņojuma pamata pieņem lēmumu par kadastra numura ierakstīšanu vai maiņu zemesgrāmatu nodalījumā, un zemesgrāmatu nodaļa uz īpašnieka iesnieguma pamata izsniedz zemesgrāmatu apliecību bez maksas.”;

 

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

56. Nostiprinājuma lūgumiem jābūt rakstveidā.

Laulāto mantisko attiecību reģistra paziņojumus par nekustamo mantu attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai var nosūtīt elektroniskā formā. Paziņojuma parakstīšanas, iesniegšanas un saņemšanas kārtību nosaka tieslietu ministrs.

3. Papildināt 56.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Nostiprinājuma lūgumu par hipotēkas un ar to saistīto tiesību aprobežojumu dzēšanu var nosūtīt elektroniskā formā, ja starp valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāju un personu, kurai par labu nostiprināta ķīlas tiesība zemesgrāmatā, ir noslēgta vienošanās par lūguma autorizāciju, iesniegšanas un saņemšanas procedūru.”

 

 

 

 

3. Papildināt 56.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Nostiprinājuma lūgumu par hipotēkas un ar to saistīto tiesību aprobežojumu dzēšanu var nosūtīt elektroniskā formā, ja starp valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāju un personu, kurai par labu nostiprināta ķīlas tiesība zemesgrāmatā, ir noslēgta vienošanās par lūguma autorizāciju, iesniegšanas un saņemšanas procedūru.”

60. Privātpersonu parakstiem uz iesniedzamiem nostiprinājumu lūgumiem jābūt notāra vai pagasttiesas apliecinātiem. Apliecinot parakstu, pārbauda šo personu rīcībspēju, pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu, izņemot tos gadījumus, kad lūgums pamatots uz tādu tiesas spriedumu vai lēmumu, kas taisīts lūdzēja lietā, vai uz tādu notāra vai pagasttiesas taisītu vai apliecinātu aktu, kurā lūdzējs piedalījies kā līdzēja puse.

4. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

 "60. Privātpersonu parakstiem uz iesniedzamiem nostiprinājuma lūgumiem jābūt notāra vai bāriņtiesas (pagasttiesas) apliecinātiem. Apliecinot parakstu, pārbauda šo personu rīcībspēju un pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu.

Privātpersonu parakstiem nav nepieciešams notāra vai bāriņtiesas (pagasttiesas) apliecinājums, ja nekustamā īpašuma īpašnieki un personas, kuru labā vai pret kurām taisāms nostiprinājums, nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai iesniedz personiski un lūgums pamatots:

1) uz tiesas nolēmumu;

2) uz notariālā akta kārtībā slēgtu darījumu;

3) uz administratīvo aktu par īpašuma tiesību atjaunošanu;

4) uz līgumu par īpašuma tiesību iegūšanu uz nekustamu īpašumu, privatizējot valsts vai pašvaldības īpašumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

 "60. Privātpersonu parakstiem uz iesniedzamiem nostiprinājuma lūgumiem jābūt notāra vai bāriņtiesas (pagasttiesas) apliecinātiem. Apliecinot parakstu, pārbauda šo personu rīcībspēju un pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu.

Privātpersonu parakstiem nav nepieciešams notāra vai bāriņtiesas (pagasttiesas) apliecinājums, ja nekustamā īpašuma īpašnieki un personas, kuru labā vai pret kurām taisāms nostiprinājums, nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai iesniedz personiski un lūgums pamatots:

1) uz tiesas nolēmumu;

2) uz notariālā akta kārtībā slēgtu darījumu;

3) uz administratīvo aktu par īpašuma tiesību atjaunošanu;

4) uz līgumu par īpašuma tiesību iegūšanu uz nekustamu īpašumu, privatizējot valsts vai pašvaldības īpašumu.”

 

5. Papildināt likumu ar 61.1 pantu šādā redakcijā: 

 "61.1 Ja ķīlas tiesības nostiprinājumu lūdz nekustamā īpašuma īpašnieks, tad nostiprinājuma lūgumam nepievieno apliecinājumu par kreditora piekrišanu."

 

 

 

 

5. Papildināt likumu ar 61.1 pantu šādā redakcijā:

 "61.1 Ja ķīlas tiesības nostiprinājumu lūdz nekustamā īpašuma īpašnieks, tad nostiprinājuma lūgumam nepievieno apliecinājumu par kreditora piekrišanu."

70. Zemesgrāmatu nodaļas darbinieks pārliecinās, vai:

1) nostiprinājuma lūgumā ir noteiktā kārtībā apliecināts nostiprinājuma lūdzēja paraksts;

2) nostiprinājuma lūgumā ir norādīti visi lūgumam pievienotie dokumenti.

Par nostiprinājuma lūguma saņemšanu zemesgrāmatu nodaļas darbinieks pēc pieprasījuma uz nostiprinājuma lūguma noraksta norāda tā saņemšanas laiku (69.p.).

6. Izteikt 70.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 "1) nostiprinājuma lūgumā ir noteiktā kārtībā apliecināts nostiprinājuma lūdzēja paraksts. Ja privātpersonas paraksts uz nostiprinājuma lūguma nav apliecināts 60.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, zemesgrāmatu nodaļas darbinieks pārbauda nostiprinājuma lūguma atbilstību 60. panta otrās daļas noteikumiem, kā arī nostiprinājuma lūdzēja identitāti un izdara atbilstošu apliecinājumu uz nostiprinājuma lūguma;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 70.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 "1) nostiprinājuma lūgumā ir noteiktā kārtībā apliecināts nostiprinājuma lūdzēja paraksts. Ja privātpersonas paraksts uz nostiprinājuma lūguma nav apliecināts 60.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, zemesgrāmatu nodaļas darbinieks pārbauda nostiprinājuma lūguma atbilstību 60. panta otrās daļas noteikumiem, kā arī nostiprinājuma lūdzēja identitāti un izdara atbilstošu apliecinājumu uz nostiprinājuma lūguma;".

107. Kancelejas nodevu iekasē šādos apmēros:

1) par jauna nodalījuma atklāšanu — 15 latus;

2) par dzīvokļa īpašuma nodalījuma atklāšanu — 6 latus;

3) par jaunas tiesības nostiprinājumu — 6 latus;

4) par nostiprinājuma pārgrozījumu un dzēsumu, kā arī par atzīmes ierakstīšanu un dzēšanu — 2 latus;

5) par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu — 3 latus;

6) par tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas izsniegšanu — 2 latus;

7) par rakstveida uzziņām, apliecinātiem izrakstiem, norakstiem un datorizdrukām no zemesgrāmatas nodalījuma — par katru lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu lapu, 0,40 latus, bet ne mazāk kā 1 latu un ne vairāk kā 5 latus par dokumentu;

8) par zemesgrāmatas nodalījuma, nostiprinājuma žurnāla un nekustamā īpašuma lietas lasīšanu no katras hipotekārās vienības — 1 latu 20 santīmus;

9) par neapliecinātas datorizdrukas izsniegšanu vai nosūtīšanu elektroniskā veidā — 1 latu.

Ja pēc viena dokumenta izdarāmi vairāki nostiprinājumi, no kuriem daži pēc sava rakstura būtu apmaksājami saskaņā ar šā panta 3.punktu, bet citi — saskaņā ar 4.punktu, tad par visiem pēc šāda dokumenta izdarāmajiem nostiprinājumiem kopā iekasē 6 latus.

Kancelejas nodeva ieskaitāma valsts pamatbudžetā.

No kancelejas nodevas samaksas atbrīvojamas valsts drošības iestādes, Valsts kontrole, prokuratūra, Valsts ieņēmumu dienests, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Valsts policija par šā likuma 45.pantā minēto atzīmju nostiprināšanu, pārgrozīšanu vai dzēšanu, kā arī par informācijas saņemšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

7. 107.panta pirmajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) par nostiprinājuma pārgrozīšanu vai dzēšanu, izņemot hipotēkas dzēšanu, kā arī par atzīmes ierakstīšanu un dzēšanu – 2 latus;”;

 

papildināt daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) par nostiprinājuma lūguma apliecināšanu – 5 latus;

11) par hipotēkas nostiprināšanu – 8 latus."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 107.panta pirmajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) par nostiprinājuma pārgrozīšanu vai dzēšanu, izņemot hipotēkas dzēšanu, kā arī par atzīmes ierakstīšanu un dzēšanu – 2 latus;”;

 

papildināt daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) par nostiprinājuma lūguma apliecināšanu – 5 latus;

11) par hipotēkas nostiprināšanu – 8 latus."

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.