Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

 

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

 

"60. Privātpersonu parakstiem uz iesniedzamiem nostiprinājuma lūgu­miem jābūt notāra vai bāriņtiesas (pagasttiesas) apliecinātiem. Apliecinot parakstu, pārbauda šo personu rīcībspēju un pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu.

Privātpersonu parakstiem nav nepieciešams notāra vai bāriņtiesas (pagast­tiesas) apliecinājums, ja nekustamā īpašuma īpašnieki un personas, kuru labā vai pret kurām taisāms nostiprinājums, nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļā iesniedz personīgi un lūgums pamatots ar vienu no šādiem dokumentiem:

1) tiesas nolēmums;

2) notariālā akta kārtībā slēgts darījums;

3) administratīvais akts par īpašuma tiesību atjaunošanu;

4) līgums par īpašuma tiesību iegūšanu uz nekustamu īpašumu, privati­zējot valsts vai pašvaldības īpašumu.

Šā panta otrās daļas noteikumi nav piemērojami, ja nostiprinājuma lūdzējs ir pilnvarota persona."

 

2. Papildināt likumu ar 61.1 pantu šādā redakcijā: 

 

"61.1 Ja ķīlas tiesības nostiprinājumu lūdz nekustamā īpašuma īpašnieks, tad nostiprinājuma lūgumam nav jāpievieno apliecinājums par kreditora piekrišanu."

 

3. Izteikt 70.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) nostiprinājuma lūgumā ir noteiktā kārtībā apliecināts nostiprinājuma lūdzēja paraksts. Ja privātpersonas paraksts uz nostiprinājuma lūguma nav apliecināts 60.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, zemesgrāmatu nodaļas darbinieks pārbauda nostiprinājuma lūguma atbilstību 60.panta otrās un trešās daļas nosacījumiem, kā arī pārbauda nostiprinājuma lūdzēja identitāti un izdara atbilstošu apliecinājumu uz nostiprinājuma lūguma;"

 


4. Papildināt 107.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

 

"10) par nostiprinājuma lūguma apliecināšanu – 5 latus."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

Tieslietu ministra vietā –

aizsardzības ministrs

E.Repše

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

     Šobrīd saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 60.pantu privātpersonu parakstiem uz iesniedzamiem nostiprinājumu lūgumiem jābūt notāra vai pagasttiesas apliecinātiem. Apliecinot parakstu, pārbauda šo personu identitāti, rīcībspēju, pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu, izņemot tos gadījumus, kad lūgums pamatots uz tādu tiesas spriedumu vai lēmumu, kas taisīts lūdzēja lietā, vai uz tādu notāra vai pagasttiesas taisītu vai apliecinātu aktu, kurā lūdzējs piedalījies kā līdzēja puse.

    Pašreiz, saskaņā ar 23.01.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr.28 “Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 1.11.punktu valsts nodeva par paraksta īstuma apliecināšanu uz dokumenta ir noteikta Ls 0,20 un saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu 10. punktu, to iekasē notāri, izpildot notariālas darbības.

    Saskaņā ar Valdības deklarāciju, viens no Valdības uzdevumiem ir paaugstināt zemesgrāmatu nodaļu apmeklētāju apkalpošanas kvalitāti un vienkāršot zemesgrāmatu nodaļās iesniedzamo dokumentāciju un procedūras. Lai to realizētu, Tieslietu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”, paredzot par pietiekamu parakstīšanos iestādes pilnvarota pārstāvja klātbūtnē, ja dokumenti tiek iesniegti valsts iestādē personīgi (pielīdzināts zvērināta notāra apliecinājumam).

  

2. Normatīvā akta projekta būtība

   Likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” samazinās notariāli apliecināmo nostiprinājuma lūgumu skaitu, jo atsevišķos gadījumos nostiprinājuma lūdzēja paraksta apliecināšanu veiks zemesgrāmatu nodaļu darbinieki.

  Likumprojekts nosaka, ka privātpersonu parakstiem notāra vai pagasttiesas apliecinājums nav nepieciešams gadījumos, ja lūgums pamatots uz vienu no šādiem lūdzēja lietā taisītiem vai izdotiem dokumentiem:

     1) tiesas nolēmumu; 

     2) notariālā akta kārtībā slēgtu darījumu;

     3) administratīvo aktu par īpašuma tiesību  atjaunošanu;

     4) līgumu par īpašuma tiesību iegūšanu uz nekustamu īpašumu     valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas rezultātā.

   Prognozējams, ka gada laikā notariālā forma nebūs nepieciešama 112000 nostiprinājuma lūgumiem. Turklāt likumprojektā paredzēts, ka turpmāk hipotēkas nostiprināšanai nevajadzēs kreditora piekrišanu, tā kopumā samazinot aizņēmējam kredīta noformēšanai paredzētos maksājumus. Gadā ir vairāk kā 60000 šādu gadījumu.

3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1.Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

  Likumprojekts paredz iespējas parakstus apliecināt tajā zemesgrāmatu nodaļā, kura veic īpašuma tiesību un ar tām saistīto tiesību nodrošinājumu un aprobežojumu nostiprināšanu zemesgrāmatā, neapmeklējot zvērinātu notāru vai pagasttiesu.

  Tādējādi tiek samazināts apmeklējamo iestāžu skaits un  nepieciešamais laika patēriņš.

  Vienlaikus, atslogojot notārus, tiek veicināta to pieejamība klientiem citu notariālu darbību veikšanai.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un

pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

2005.g.

Nākamie trīs gadi

 

 

  2006.g.              2007.g.          2008.g.

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

36,2

268,8

618,2

 

711,0

 

 

604,0

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

36,2

378,6

 

404,0

 

404,0

400,7

3. Finansiālā ietekme

0

-109,8

+214,2

+307

+203,3

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Izdevumi 109,8 tūkstoši Ls apmērā tiks segti no papildus ieņēmumiem 2006.gadā sakarā ar prognozējamo ieņēmumu palielināšanos no valsts nodevām 455000 Ls apmērā. 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Prognozējam, ka atbilstoši statistikas datiem Zemesgrāmatu nodaļās būtu jāsagatavo un jāapliecina aptuveni 112000 nostiprinājuma lūgumu gadā. Uz katru lūgumu darbinieks papildus patērēs 30 minūtes. Zemesgrāmatu darbinieka pienākums būs :

-         iepazīties ar nostiprinājuma lūguma saturu;

-         izvērtēt tā atbilstību Zemesgrāmatu likuma 60.panta otrajai un trešajai daļai;

-         ieskatīties zemesgrāmatu datu bāzē un izvērtēt īpašuma tiesisko statusu un atbilstību lūgtajam;

-         ieskatīties Iedzīvotāju reģistrā;

-         pārbaudīt pēc dokumentiem personas identitāti un veikt atbilstošu apliecinājuma uzrakstu uz lūguma.

 

1)      Nepieciešamais darba stundu skaits gadā :   

 

Vidējais apliecināmo nostiprinājuma lūgumu skaits gadā (112000)

 

Vidējais laika patēriņš nostiprinājuma lūguma sagatavošanai (0,5h)

 

 

Nepieciešamais darba stundu skaits gadā :

 

 112000 x 0,5= 56 000 (h)

 

 

2)      Nepieciešamais darbinieku skaits :  

                                  

Nepieciešamais darba stundu skaits  (56 000 h)

 

Viena darbinieka darba stundu skaits gadā  (252 x 8 = 2016 h)

 

Nepieciešamais darbinieku skaits

 

(56 000 / (252 x 8) = 28 štata vietas 

                                    

 

 

Finanšu aprēķins 2006.gadam

                 Rādītājs                                                    Summa Ls

 

1.Atalgojums 28 tiesnešu palīgiem

(7 mēneši)                                                           28 x 250 x 7 = 49000,-

 

2. Piemaksas, pabalsti ( 15 % apmērā)                     49000 x 15% = 7350,-

 

3. Darba devēja obligātās valsts sociālās

apdrošināšanas iemaksas                            56350,- x 24,09% =  13575,-

 

4. Darba vietas iekārtošana un uzturēšana

▪ telpu noma (6 mēneši)

(ierēķināta lietderīgā platība)                    15mx 28 x 6,- x 6 = 15120,-    

 

5. Kancelejas un

saimniecības preces (6 mēneši)                             28 x 13,- x 6 = 2184,-

 

6.Telefona izmantošanas, elektroenerģijas izmaksas u.c.

administratīvās izmaksas (6 mēneši)                     28 x 25,- x 6 = 4200,-

             

Rīgas pilsētas un rajona nodaļu

apvienošanai nepieciešamā platība (m2)                                3000 m2

 

7. Telpu noma (8 mēneši)                                3000 x 6,- x 8 = 144000,-

 

8. Telpu uzturēšana (8 mēneši)                         3000 x 1.3 x 8 = 31200,-

                         

9. Valsts nozīmes datu pārraides

 tīkla abonēšana (8 mēneši)                                         250,- x 8 = 2000,-

 

10. Signalizācijas uzturēšana (8 mēneši)                     200,-  x 8 =1600,-

 

Vienreizēji izdevumi:

 

11. Darba vietas iekārtošana

(galds, krēsli, telefons un tml.)                                28 x 500,- = 14000,-

 

12. Datortehnika, licences, programmatūra             28 x 800,- = 22400,-

 

13. Printeri                                                                 6 x 1000,- = 6000,-

 

14. Informācijas sistēmu pilnveidošana

      (lokālā tīkla ierīkošana, sistēmu pielāgošana,

       Interneta pieslēguma izveidošana)                                         6 000,-

 

15. Valsts nozīmes datu pārraides tīkla ierīkošana (VITA)        10 000,-

 

16. Inventāra un arhīvu transportēšana                                          8100,-

 

17. Rindu sistēmas uzstādīšana                                                     9000,-

 

18. Tālruņu centrāles uzstādīšana                                                10000,-

 

19. Signalizācijas uzstādīšana                                                        4500,-

 

20. Darba vietu iekārtošana (tīkla izveide)                 117 x 40 = 4680,-

 

21. Mēbeļu iegāde, uzstādīšana klientu apkalpošanas

zāles iekārtošanai (galdi, krēsli (tai skaitā krēsli

apmeklētājiem), plaukti, dokumentu skapji,

informācijas stendi, informācijas galdi ) –

aprēķins 30 klientu apkalpošanas vietām                                     20000,-

      

22. Mobilā arhīva iegāde, uzstādīšana                                         11000,-

 

23. Pirmreizēja kancelejas preču iegāde                          28 x 30 = 840,-

 

Izdevumi 2006.gadā Ls 396749,-

 

Rīgas pilsētas un Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļu telpu esošās nomas un uzturēšanas izmaksas 2005.gadā Ls 36184,-  (6 mēnešos Ls 18092,-)

 

Izdevumi kopā Ls 378657,-

 

Par lūguma apliecināšanu plānots noteikt kancelejas nodevu 5 latu apmērā, kas 2006.gada 6 mēnešos dotu ieņēmumus  112000 x 5,-/2 = 280 000 Ls.

 

Katrā nākamajā gadā nostiprinājuma lūgumu skaits palielinās par 15%.

 

2006.gadā par notariāli apstiprinātiem apliecinājumiem neieņemtu 11,2 tūkst.latu

Ieņēmumi kopā 2006.gadā Ls 268 800,-

 

Papildus nepieciešamais finansējums 2006.gadā 109 857,- Ls

 

Finanšu aprēķins 2007.gadam

                 Rādītājs                                                    Summa Ls

 

1. Atalgojums 28 tiesnešu palīgiem               28 x 250 x 12 = 84000,-

 

2. Piemaksas, pabalsti ( 15 % apmērā)                 84000 x 15% = 12600,-

 

3.  Darba devēja obligātās valsts sociālās

apdrošināšanas iemaksas                             96600,- x 24,09% = 23271,-

  

4. Kancelejas un

saimniecības preces                                            28 x 13,- x 12 = 4368,-

 

5. Telefona izmantošanas, elektroenerģijas izmaksas u.c.

administratīvās izmaksas                                    28 x 25,- x 12 = 8400,-

 

6. Rīgas pilsētas un

 rajona telpu noma                                        3000 x 6,-  x 12 = 216000,-

 

7. Rīgas pilsētas un rajona telpu uzturēšana   3000 x 1,3 x 12 = 46800,-

 

8. Telpu noma un uzturēšana

 (28 darbiniekiem)                      15m2 x 28 x 6,- x  1,3 x 12 =  39312,-

                            

9. Valsts nozīmes datu pārraides

 tīkla abonēšana                                                          250 x 12 = 3000,-

 

10. Signalizācijas uzturēšana                                       200 x 12 = 2400,-  

 

Izdevumi 2007.gadā Ls 440151,-

Izdevumi kopā 2007.gadā Ls 403967,-

 

2007.gadā nostiprinājuma lūgumu skaits 128800.

2007.gadā ieņēmumi Ls 644 000,-

2007.gadā par notariāli apstiprinātiem apliecinājumiem neieņemtu 25760 Ls.

Ieņēmumi kopā 2007.gadā Ls 618240,-

 

 

Finanšu aprēķins 2008.gadam

                 Rādītājs                                                    Summa Ls

 

1. Atalgojums 28 tiesnešu palīgiem               28 x 250 x 12 = 84000,-

 

2. Piemaksas, pabalsti ( 15 % apmērā)                 84000 x 15% = 12600,-

 

3.  Darba devēja obligātās valsts sociālās

apdrošināšanas iemaksas                             96600,- x 24,09% = 23271,-

  

4. Kancelejas un

saimniecības preces                                            28 x 13,- x 12 = 4368,-

 

5. Telefona izmantošanas, elektroenerģijas izmaksas u.c.

administratīvās izmaksas                                    28 x 25,- x 12 = 8400,-

 

6. Rīgas pilsētas un

 rajona telpu noma                                        3000 x 6,-  x 12 = 216000,-

 

7. Rīgas pilsētas un rajona telpu uzturēšana   3000 x 1,3 x 12 = 46800,-

 

8. Telpu noma un uzturēšana

 (28 darbiniekiem)                      15m2 x 28 x 6,- x  1,3 x 12 =  39312,-

                            

9. Valsts nozīmes datu pārraides

 tīkla abonēšana                                                          250 x 12 = 3000,-

 

10. Signalizācijas uzturēšana                                       200 x 12 = 2400,-  

 

Izdevumi 2008.gadā Ls 440151,-

Izdevumi kopā 2008.gadā Ls 403967,-

 

2008.gadā nostiprinājuma lūgumu skaits 148120.

2008.gadā ieņēmumi Ls 740 600,-

2008.gadā par notariāli apstiprinātiem apliecinājumiem neieņemtu 29624 Ls.

Ieņēmumi kopā 2008.gadā Ls 710 976,-

 

6. Cita         informācija

Lai nodrošinātu grozījumos paredzētās funkcijas, ir nepieciešami papildus darbinieki. Tā kā esošā Rīgas pilsētas un Rīgas rajona nodaļu telpu platība ir nepietiekama, ir nepieciešamas lielākas telpas.

 

Rīgas pilsētas un Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļu telpu nomas un uzturēšanas izmaksas gadā Ls 36184,-  (6 mēnešos Ls 18092,-).

 

Par lūguma apliecināšanu plānots noteikt kancelejas nodevu 5 latu apmērā, kas 2006.gada 6 mēnešos dotu ieņēmumus  112000/2 x 5,- = 280000 Ls.

 

Plānotais nostiprinājumu lūgumu skaits, kuri pamatojas uz likumprojekta 1. pantā minētajiem gadījumiem un pēc pašreiz spēkā esošās kārtības tiktu apliecināti pagasttiesās, ir apjomā ziņā salīdzinoši neliels, līdz ar ko likumprojekta ietekme uz pašvaldību budžetiem būs nenozīmīga.

 

 

Katrā nākamajā gadā nostiprinājuma lūgumu skaits palielinās par 15%.

2007.gadā nostiprinājuma lūgumu skaits 128800, 2008.gadā – 148120.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Citi normatīvie akti saistībā ar likumprojektu nav jāizdod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 < /p>

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Saistošu dokumentu nav

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Saistošu dokumentu nav

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Saistošu dokumentu nav

4. Atbilstības novērtējums                                                                                         1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu un publikāciju

 

 

Nav

                                    2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

-

 

-

-

-

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas par šo likumprojekta redakciju ir notikušas ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija

negatīva

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

Likumprojekts pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē būs pieejams Ministru Kabineta mājas lapā

www.mk.gov.lv

4. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

 

 

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Esošo institūciju – apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu funkcijas tiek paplašinātas ar personas identitātes apliecināšanu

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likuma tekstu publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts nesatur indivīda tiesības ierobežojošas normas

 

 

4. Cita informācija

-

 

 

          Tieslietu ministre                                                                              S. Āboltiņa

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

I.Kalniņa

 

29.09.2005.,  13:05

1805

I.Kalniņa

7224847, inese.kalnina@zemgram.lv