Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju""

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 12.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt pārejas noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

 

"17.1 Ja maksātnespējas process, kurā persona iecelta par administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, netiek pabeigts līdz 2006.gada 1.jūlijam, tiesa pēc Aģentūras pieteikuma atceļ attiecīgo administratoru."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

       Šobrīd maksātnespējas procesa administratora pienākumus uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kuros maksātnespējas process uzsākts līdz 2003.gada 1.janvārim, pilda personas, kurām nav atbilstoša administratora kvalifikācija. Likuma “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” pārejas noteikumu 17.punktā ir noteikts, ka persona, kas iecelta par administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai tās atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā. Uz šiem administratoriem neattiecas likuma normas, kas paredz valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Aģentūra) uzraudzību pār administratora darbību un pienākumu segt administrācijas izmaksas no līdzekļiem, kuri Aģentūrai piešķirti šiem mērķiem.

Aģentūras kompetencē ir veikt uzraudzību un nodrošināt maksātnespējas procesa efektīvu gaitu, neskatoties, kādā procesa stadijā un kad ir uzsākts maksātnespējas process. Uzraudzības funkcijas ietvaros Aģentūra izskata arī sūdzības par maksātnespējas procesiem, kuros darbojas personas, kas ieceltas par administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, kas ir gan juridisko personu pārstāvji, gan arī sertificēti administratori. Taču Aģentūra nav tiesīga ietekmēt maksātnespējas procesa gaitu, ja par administratoriem ieceltas juridiskas personas vai to pilnvaroti pārstāvji, jo tā nav tiesīga uzraudzīt personas, kas ieceltas par administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, kā arī tās personas, kuras ir sertificētas, bet pilda administratora pienākumus tajos maksātnespējas procesos, kas uzsākti pirms 2003.gada.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Deklarācijā par Aigara Kalvīša vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību sadaļā „Tieslietas” (14.22.) paredzēts ieviest efektīvu maksātnespējas administratoru darbības uzraudzību, tādējādi nodrošinot visu maksātnespējas procesu efektīvu norisi.

Izpildot minēto, likumprojekts izstrādāts, lai paātrinātu un padarītu efektīvāku maksātnespējas procesa norisi. Ar likumprojekta pieņemšanu tiktu nodrošināta maksātnespējas procesu administratoru darbības uzraudzība visos maksātnespējas procesos, neatkarīgi no konkrētā maksātnespējas procesa uzsākšanas termiņa.

     Lai nodrošinātu likuma normu vienveidīgu piemērošanu un efektīvāku maksātnespējas procesa gaitu, likumprojektā paredzēts – ja maksātnespējas process netiek pabeigts līdz 2006.gada 1.jūlijam, pēc Aģentūras pieteikuma tiesa atceļ administratoru, ja šī persona iecelta par administratoru maksātnespējas procesā pirms 2003.gada 1.janvāra. Šāds termiņa ierobežojums dos iespēju personām, kuras ieceltas par administratoru pirms 2003.gada pabeigt tos maksātnespējas procesus, kuros tas objektīvi ir iespējams un paātrinās attiecīgo maksātnespējas procesu norisi.

Minētais nodrošinās to, ka ar jauna Maksātnespējas likuma spēkā stāšanos (plānots 2007.gada 1.janvārī) maksātnespējas procesa administratora pienākumus pildīs tikai atbilstoši apmācītas personas – sertificēti administratori.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Paātrināsies to maksātnespējas procesu pabeigšana, kuri uzsākti pirms 2003.gada 1.janvāra. Tādējādi tiks uzlabota uzņēmējdarbības vide, jo tiks izslēgti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros ir bankrota procedūra.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkst. latu)

Rādītāji

< p class=naisf style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji 5 gadu laikā pēc kārtējā gada

2006

2007

2008

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

1 313,4

343,4

190,7

190,2

144,9

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos, t.sk.:

1 313,4

343,4

190,7

190,2

144,9

 

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Nepieciešamais finansējuma avots – saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija protokollēmuma (prot. Nr.42 22.§) “Informatīvais ziņojums par darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitītās uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apjomu 2003. un 2004.gadā un tā izlietojumu” 2.punktu atbalstītais informatīvā ziņojuma E.sadaļas 9.punktā norādītais risinājums - uzņēmējdarbības riska valsts nodeva.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

Kārtējais gads*

 

2006.g.

 

 

2007.g.

 

 

2008.g.

 

 

Vidēji 5 piecu gadu laikā

 

Izdevumi

 

1 313,4

 

343,4

190,7

190,2

144,9

1. Uzturēšanas izdevumi

1 311,4

336,8

190,7

190,2

143,5

EKK 1100 Atalgojumi

 

289,6

 

76,3

 

76,3

76,3

45,8

EKK 1200 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

69,7

 

18,4

 

18,4

18,4

11,0

EKK 1300 & 1400 & 1500 Pakalpojumu apmaksa un materiāli, komandējumi

178,6

 

32,5

 

32,5

32,5

19,5

EKK 3400 Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

773,5

 

209,6

 

63,5

63,0

67,3

2. Izdevumi kapitālieguldījumiem

2,0

 

6,6

 

0

 

0

 

1,3

EKK 4100 Kustamie īpašumi

 

2,0

 

6,6

0

 

0

 

1,3

Likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanai nav paredzēti līdzekļi saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteikto. Anotācijas III. sadaļas ailē „Kārtējais gads”, salīdzināšanas nolūkos, ir uzrādīti kārtējam gadam apstiprinātie finanšu līdzekļi budžeta apakšprogrammai „Maksātnespējas administrācija”, kas tiek izlietoti valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” uzturēšanai, maksātnespējas procesa administratoru, kuri iecelti pēc 2003.gada 1.janvāra, uzraudzības nodrošināšanai un maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai.

6. Paskaidrojumi pie budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

 

Vispārējā informācija

Tabula Nr.1                                                                                                                               Ls

 

2003

2004

2005

2006

Plānotais Aģentūras ieteikto maksātnespējas procesu administratoru kandidātu skaits

1 718

1 459

1 500

(prognoze)

2 060

(prognoze)

t.sk. 560 atbilstoši likumprojekta grozījumiem

 

Maksātnespējīgo uzņēmumu skaits

Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra sniegto informāciju uz 2005.gada 29.aprīli nepabeigto maksātnespējas lietu skaits, kuras uzsāktas pirms 2003.gada 1.janvāra ir 805 lietas (uzņēmumi). Tiek prognozēts, ka no tiem, tādu uzņēmumu skaits, kuriem pēc 2006.gada 1.jūlija, atbilstoši piedāvātajiem likuma grozījumiem, būs jāatceļ administrators un tā vietā jāieceļ sertificēts administrators, sasniegs apmēram 560 uzņēmumus.

 

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

 

Lai sekmīgi izdarītu administratoru nomaiņu 560 uzņēmumos un veikt uzraudzību par šo uzņēmumu maksātnespējas procesa gaitu, Aģentūrai ir nepieciešams izveidot 11 jaunas štata vietas. Nepieciešamais papildus darbinieku skaits aprēķināts balstoties uz pašreizējo darbinieku noslogotības analīzi un esošo darbinieku skaita attiecību pret uzraugāmo maksātnespējīgo lietu skaitu. Ja 2004.gadā Aģentūra veica uzraudzību pār 1 459 maksātnespējīgajiem uzņēmumiem ar 40 darbiniekiem, tad, lai uzraudzītu 560 jaunus uzņēmumus ir nepieciešamas vēl papildus 11 štata vietas ( (40 darbinieki / 1 459 uzņēmumi) * 560 uzņēmumi = 11 darbinieki). Tāpat plānojot papildus nepieciešamo darbinieku skaitu ir jāņem vērā tas, ka lielākā daļa no šiem maksātnespējīgajiem uzņēmumiem būs tā saucamie „problēmuzņēmumi” (par to liecina fakts, ka uzņēmumu maksātnespēja vēl līdz šim brīdim nav pabeigta), kuru uzraudzībai iespējams būs nepieciešams vēl lielāks darba ieguldījums un laika patēriņš nekā nesen par maksātnespējīgiem pasludinātajos uzņēmumos.

Aģentūrai nav iespējams aprēķināt laika patēriņu viena maksātnespējīgā uzņēmuma uzraudzībai, jo katrā maksātnespējas procesā ir iesaistīti dažādi Aģentūras darbinieki un maksātnespējas procesu sarežģītības pakāpe ievērojami atšķiras.

Plānots, ka 11 papildus darbinieku darba pienākumos ietilps šādi galvenie uzdevumi: dokumentu sagatavošana, kas saistīta ar administratoru nomaiņu iepriekš minētajos procesos, administratoru darbības uzraudzība, pārskatu pieņemšana un analīze, pārbaužu veikšana un sūdzību izskatīšana, kreditoru sapulču, tiesas sēžu un izsoļu apmeklēšana, pieprasījumu par maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanu izskatīšana un naudas līdzekļu pārskaitījumu veikšana, atskaišu sagatavošana Valsts ieņēmumu dienestam par administratoriem veiktajām izmaksām, administratoru iesniegto ar maksātnespējas procesu saistīto dokumentu reģistrēšana, arhivēšana un uzraudzības datu bāzes papildināšana u.c. Plānots izveidot četras štata vietas vecākā juriskonsulta amata, divas – juriskonsulta amatam, divas – jurista palīga amatam, vienu- finansista amatam, vienu – finansista (grāmatveža) amatam un vienu – lietveža- uzskaitveža amatam.

Kopumā, darba samaksas fondam ir nepieciešami papildus finanšu līdzekļi Ls 76 300 apmērā un ar to saistītajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām (24,09%) – Ls 18 381. Darba algas fonds ietver darbinieka 12 mēnešu darba algu, piemaksu un pabalstu vienas darba algas apmērā.

 

Pakalpojumu apmaksa un materiāli (t.sk. komandējumi)

 

Aģentūras administratīvo funkciju nodrošināšanai papildus ir nepieciešami Ls 32 513. Tās ir izmaksas, kas saistītas ar darba vietas izveidošanu un darba līdzekļu nodrošināšanu (telpu īre, sakaru izdevumi, kancelejas preces, iekārtas un inventārs, tehniskās aparatūras uzturēšana, komandējuma izdevumi u.tml.).

 

Kods

Budžeta izdevumu ekonomiskās
 klasifikācijas koda nosaukums

2006.gadā kopā, Ls

2006.gadā uz 1 darbinieku, Ls

1300

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

          485

                         4

1400

Pakalpojumu apmaksa

    27 060

                     205

1413

Pārējo sakaru pakalpojumu apmaksa

    5 748

44

1420

Darba devēja apmaksātie veselības pasākumi

1 980

15

1440

Ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu apmaksa

    528

4

1452

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

720

5

1453

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

1 848

14

1454

Ēku un telpu uzturēšana

1 584

12

1455

Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmiju maksājumi

528< o:p>

4

1471

Telpu īre un noma

11 880

90

1479

Pārējā īre un noma

2 244

17

1500

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz Ls 50 par 1 vienību iegāde

    4 968

38

1511

Kancelejas preces un materiāli

3 696

28

1512

Inventārs

528

4

1528

Maksa par degvielu

480

4

1550

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

264

2

 

Kopā:

32 513

247

Kapitālieguldījumi (pamatlīdzekļi)

 

11 darbinieku darba vietu iekārtošanai ir nepieciešami vienreizēji papildus finanšu līdzekļi pamatlīdzekļu iegādei – Ls 6 600 (11 darbinieki x Ls 600).

 

Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem (maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas)

 

Atbilstoši likumam „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” viena no funkcijām ir segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas no šim mērķim paredzētajiem finansu līdzekļiem.

Likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 108. panta trešajā daļā noteikts „ja no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, kreditoru sapulce var lemt par maksātnespējas procesa finansēšanu no kreditoru līdzekļiem”, savukārt šī panta sestā daļa nosaka, ka „par atlīdzības izmaksāšanu administratoram Aģentūra lemj Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apmērā to līdzekļu ietvaros, kuri Aģentūrai kārtējam gadam piešķirti šiem mērķiem.”

Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumos Nr. 77 „Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un administrācijas izmaksu segšanas kārtība un apmērs” noteikta:

      administratora atlīdzība ne vairāk kā 400 lati;

      administrācijas izmaksas ne vairāk kā 150 lati;

      kopā ne vairāk kā Ls 550 vienam maksātnespējīgajam uzņēmumam.

2006.gadā ir plānots palielināt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu limitu no Ls 550 līdz Ls 600 vienam maksātnespējīgam uzņēmumam. Pieaugums saistīts ar prognozēto minimālās algas pieaugumu par Ls 10. Tātad, 2006.gadā plānotā:

      administratora atlīdzība ne vairāk kā 450 lati;

      administrācijas izmaksas ne vairāk kā 150 lati;

      kopā ne vairāk kā Ls 600 vienam maksātnespējīgajam uzņēmumam.

Ja atbilstoši piedāvātajiem likuma grozījumiem tiek nomainīti administratori 560 uzņēmumos, tad tiem ir tiesības pretendēt arī uz maksātnespējas procesa izmaksu segšanu. Tiek plānots, ka maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai ir nepieciešami papildus finanšu līdzekļi Ls 336 000 apmērā (560 uzņēmumi x Ls 600 = Ls 336 000). Tā kā Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 „Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un administrācijas izmaksu segšanas kārtība un apmērs” ir noteikts, ka maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas uzņēmums var saņemt tūlīt pēc maksātnespējas pasludināšanas, bet administratora atlīdzību tikai pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas, tad summa Ls 336 000 ir sadalīta pa gadiem (skat. tabulu zemāk).

 

Tabula Nr.2                                                                                                                         Ls

 

2006*

2007

2008

Kopā

Administratora atlīdzība

125 550

63 450

63 000

252 000

Pārējās maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

84 000

-

-

84 000

Kopā:

209 550

63 450

63 000

336 000

* sākot no 2006.gada 1.jūlija;

 

Tabula Nr.3                                                                                                                                

 

2006

2007

2008

Kopā

Pabeidzamo maksātnespējas procesu skaits

279

141

140

560

 

Veicot aprēķinu tika pieņemts, ka visi tie maksātnespējas procesi, kuros tiks nomainīti administratori, tiks pabeigti līdz 2008.gada 31.decembrim. Tomēr šī prognoze un sadalījums pa gadiem ir aptuvens, jo Aģentūra tiešā veidā nevar ietekmēt konkrēta maksātnespējīgā uzņēmuma maksātnespējas procesa pabeigšanas laiku. Iepriekš minētā iemesla dēļ, nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem būtu jāprecizē katru gadu no jauna.

 

Piezīme:

Neskatoties uz to, ka nesertificētu administratoru nomaiņa ar sertificētiem administratoriem ir vienreizējs pasākums, izveidoto štatu vietu skaitu būtu nepieciešams saglabāt:

1)       lai nodrošinātu visu Komercreģistrā nepārreģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) likvidāciju un tās gaitā – šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespēju, ja tie atbildīs maksātnespējas pazīmēm, kas sāksies pēc 2004.gada 31.decembra. Šim mērķim nepieciešamais finansējums pašreiz nav zināms, jo Tieslietu ministrijas izveidotā darba grupa ar mērķi apzināt problēmas, kas saistītas ar maksātnespējas lietu skaita palielināšanos tiesā pēc Komerclikuma reformas pabeigšanas, vēl turpina savu darbu.

2)       lai pastiprinātu un uzlabotu administratoru darbības uzraudzību kārtējos maksātnespējas procesos, tādējādi pilnīgāk veicot maksātnespējas procesā iesaistīto pušu interešu aizsardzību un nodrošinot maksātnespējas procesu likumīgu un efektīvu gaitu.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts nav pretrunā Padomes 2000.gada 29.maija Regulai (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

 

-

-

-

-

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav noskaidrota

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi tiek veikti sniedzot informāciju plašsaziņas līdzekļos.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu izpildi nodrošinās valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”. Informācija tiks ievietota Aģentūras mājas lapā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvajos aktos paredzētajā vispārējā kārtībā

 

 

Tieslietu ministre                                                                             S.Āboltiņa

 

 

Tieslietu ministre

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

  

 

  

  

S.Āboltiņa

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

A.Kveska

 

 

 

 

 

16.09.2005 

2200

7210038, linda.sniega@mna.gov.lv