Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem””

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas fondiem"

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1999, 5., 24.nr.; 2003, 23.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) atlīdzības izmaksai par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis

 

 

 

 

 

Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem”” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likums paredz valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondu izveidošanas un to līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.  Privatizācijas fondi tiek veidoti no naudas līdzekļiem, kas iegūti valsts un pašvaldības objektu privatizācijas rezultātā. 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz izmantot valsts objektu privatizācijas rezultātā iegūtos līdzekļus    finansējuma avotu atlīdzības izmaksai par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, ja tiesības uz atlīdzību saskaņā ar likumu „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumos”  piešķir valsts. Nododot privatizācijai valsts īpašuma objektus, valsts rada iespējas privātajiem uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstībai. Privatizācijas rezultātā gūtie līdzekļi tiek izmantoti valsts atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbībai, privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības izveidei, kā arī kompensāciju izmaksai naudā par zemes īpašuma kompensācijas sertifikātiem, kas piešķirti par bijušajiem zemes īpašumiem lauku apvidū. Tādējādi privatizācijas rezultātā gūtie līdzekļi būtu izmantojami zemes īpašnieku saimnieciskās darbības ierobežojumu kompensācijai, ja saimnieciskās darbības ierobežojumi nepieciešami valsts uzņemto saistību izpildīšanai citās, tai skaitā, dabas aizsardzības,  jomās.II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

2005

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta īstenošana tiks nodrošināta valsts budžeta esošo līdzekļu ietvaros

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

nav

nav

nav

nav

nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Saistībā ar citām šajā likumprojektā ietvertajām normām jāveic grozījumi likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumos”  nosakot, ka atlīdzība par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos tiek izmaksāta no Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem, ja tiesības uz atlīdzību saskaņā ar likumu „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumos” piešķir valsts. Attiecīgais likumprojekts ir sagatavots.

2. Cita informācija

Likumprojekts skatāms vienlaicīgi ar likumprojektu „Par valsts budžetu 2006. gadam”.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radīta s jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu institūciju veidošana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, kā arī Vides ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts nemaina indivīda jau pašreiz reglamentētās tiesības, indivīds var apstrīdēt institūciju rīcību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

nav

 

Vides ministrs                                                                 R. Vējonis

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G. Puķītis

A. Stašāne

V. Puriņš

D. Vilkaste

 

2005.09.15. 13:00

872

I.Mendziņa

7026432, ilona.mendzina@vidm.gov.lv