Likumprojekts Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  3.panta trešajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) ienākums no pienākumu pildīšanas Latvijas Republikā reģistrētas kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības padomē vai valdē neatkarīgi no tā, vai ienākums tiek saņemts no Latvijas Republikā reģistrētas kapitālsabied­rības vai kooperatīvās sabiedrības vai no citas kapitālsabiedrības vai koopera­tīvās sabiedrības, kas nav Latvijas Republikas rezidents;";

 

aizstāt 6.punktā vārdu "uzņēmējsabiedrības" ar vārdiem "komercsabied­rības vai kooperatīvās sabiedrības".

 

2. Aizstāt 4.panta trešajā daļā vārdus "individuālā darba, uzņēmuma līguma un uzņēmējdarbības" ar vārdiem "saimnieciskās darbības".

 

3.  8.pantā:

izteikt trešās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

 

"3) ienākumi no personālsabiedrības, kā arī ienākumi no sadalītā lauk­saimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pārpalikuma un ienākumi no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvo sabiedrību sadalītās peļņas;

4) ienākumi, ko komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, organizāci­jas, biedrības un nodibinājuma dalībnieki saņem komercsabiedrības, kooperatī­vās sabiedrības, organizācijas, biedrības un nodibinājuma likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā;";

 

izteikt trešās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) no komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņē­mumiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, iestādēm, organizācijām, bied­rībām un nodibinājumiem saņemtie dāvinājumi, kā arī no fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicējas – saņemtie dāvinājumi, ko izmaksājusi fiziskā persona saimnieciskās darbības ietvaros;";

 

papildināt ceturto daļu aiz vārdiem "iekšzemes uzņēmuma" ar vārdiem "(likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē)".

 

4.  9.panta pirmajā daļā:

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) normatīvajos aktos noteiktie no budžeta izmaksājamie (paredzēti budžeta apropriācijā) pabalsti, normatīvajos aktos noteiktā atlīdzība par aiz­bildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu, izņemot pārejošas darba nespējas pabalstus un pabalstus, kuru piešķiršanas pamats ir personas darba vai dienesta attiecības ar budžeta finansētu institūciju, kā arī citi pabalsti, kas izmaksājami no Ministru kabineta noteiktajām biedrībām un nodibinājumiem;";

 

aizstāt 23.punktā vārdus "bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobe­žotu atbildību" ar vārdu "nodibinājuma".

 

5. Izslēgt 10.panta 1.2 daļā vārdus "vai saistīts uzņēmums".

 

6. Izteikt 11.panta trešās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) citu personu veikto ražošanas rakstura darbu un no citām personām saņemto pakalpojumu izmaksas, izņemot kapitālieguldījumu izmaksas;".

 

7.  17.pantā:

aizstāt desmitās daļas ievaddaļā vārdus "uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), ārvalstu uzņēmumu (nerezidentu) pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes un organizācijas" ar vārdiem "komersanti, kooperatīvās sabiedrības, nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi un fiziskās personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas";

aizstāt vienpadsmitās daļas ievaddaļā vārdus "Uzņēmumi, uzņēmējsabied­rības, iestādes, organizācijas un ārvalstu uzņēmumu (nerezidentu) pastāvīgās pārstāvniecības" ar vārdiem "Komersanti, kooperatīvās sabiedrības, nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi un fiziskās personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas";

aizstāt 11.2 daļā vārdus "uzņēmumam, uzņēmējsabiedrībai, iestādei, organizācijai vai ārvalstu uzņēmuma (nerezidenta) pastāvīgajai pārstāvniecībai" ar vārdiem "komersantam, kooperatīvajai sabiedrībai, nerezidenta pastāvīgajai pārstāvniecībai, iestādei, organizācijai, biedrībai, nodibinājumam un fiziskajai personai, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja";

aizstāt 12.1 daļā vārdus "Uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, iestāde, organi­zācija un ārvalsts uzņēmuma (nerezidenta) pastāvīgā pārstāvniecība" ar vārdiem "Komersants, kooperatīvā sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, iestāde, organizācija, biedrība un nodibinājums".

 

8.  22.pantā:

papildināt pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

 

"3.2 Valsts ieņēmumu dienesta noteiktais papildu deklarācijas iesniegša­nas termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 90 dienas no papildu deklarācijas pieprasīšanas dienas.";

 

aizstāt piektajā daļā vārdus "uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām (arī kre­dītiestādēm), kooperatīvajām sabiedrībām, ārvalstu uzņēmumu (nerezidentu) pastāvīgajām pārstāvniecībām, organizācijām, iestādēm un citām personām" ar vārdiem "komersantiem (arī kredītiestādēm), nerezidentu pastāvīgajām pārstāv­niecībām, iestādēm, organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem un citām personām".

 

9.  26.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā skaitli "73" ar skaitli "75";

< p class=MsoBodyTextIndent3 style='text-align:justify'>aizstāt 2.punktā skaitli "27" ar skaitli "25".

 

10. Aizstāt 31.3 panta trešajā daļā vārdu "uzņēmums" ar vārdu "maksātājs".

 

11. Aizstāt 34.panta pirmajā daļā vārdus "Uzņēmējsabiedrībām, uzņēmu­miem (organizācijām, iestādēm)" ar vārdiem "Komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām, iestādēm, organizāci­jām, biedrībām, nodibinājumiem".

 

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

 

"24. Šā likuma 3.panta trešās daļas, 8., 17. un 34.panta normas, kurās ietverta atsauce uz komercsabiedrību vai kapitālsabiedrību, piemērojamas arī attiecībā uz uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību, kura nav pārreģistrējusies komercreģistrā un ir maksātnespējas procesā."

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

anotācija

 

I.                  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Ņemot vērā, ka 2005.gada 28.jūnijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi nr.481 “Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”, kas paredz, ka ar 2006.gada 1.janvāri mēneša neapliekamais minimums ir 32 lati un nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu – 22 lati, ir nepieciešams atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – likums) 26.panta ceturtajai daļai likumā iestrādāt kompensācijas mehānismu pašvaldībām, sakarā ar iespējamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma pieauguma samazinājumu.

Pašreiz likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nav pilnībā saskaņota terminoloģija ar Komerclikumā lietotiem terminiem, līdz ar to ir nepieciešams saskaņot likumā lietotos terminus ar Komerclikumā lietotajiem.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.panta trešā daļa nosaka, ka lēmums par nodokļa revīzijas (audita) rezultātiem jāpieņem 90 dienu laikā no nodokļa revīzijas (audita) uzsākšanas dienas. Ņemot vērā to, ka nodokļa maksātājam ir tiesības lūgt pagarināt papildu deklarācijas iesniegšanas termiņu līdz 90 dienām, ir izveidojusies situācija, ka Valsts ieņēmumu dienestam faktiski nav laika veikt nodokļa auditu un pieņemt lēmumu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz mainīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas proporciju ieskaitīšanai budžetā, paredzot, ka 75 procenti tiek ieskaitīti maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā un 25 procenti valsts pamatbudžetā, tādējādi kompensējot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieauguma samazinājumu pašvaldību budžetos, ar nodokli neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojumu paaugstināšanas 2006.gadā rezultātā.

Likumprojektā ir iestrādāti grozījumi, kas paredz saskaņot likumā lietotos terminus ar Komerclikumā lietotajiem terminiem attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem un tiem subjektiem, kuriem ir pienākums aprēķināt, ieturēt un samaksāt budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 Grozījumi likuma 22.pantā paredz, ka Valsts ieņēmumu dienesta noteiktais papildu deklarācijas iesniegšanas termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 90 dienas no papildu deklarācijas pieprasīšanas dienas.

 

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

  

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. 1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

      Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. 2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­-jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

2005

2006

2007

2008

2006-2010

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Sakarā ar neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojumu par apgādājamajiem apmēra palielināšanu 2006.gadā, pašvaldību budžeta ieņēmumu pieauguma samazinājuma kompensācijai iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu ieskaitīšanai pašvaldību budžetos noteikto daļu ir paredzēts palielināt no 73% uz 75%. Tā rezultātā mainīsies pašvaldību budžetos un valsts pamatbudžetā ieskaitāmais iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu ieskaitāmais apjoms.

 

Pašvaldību budžetos saņemamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izmaiņas

 (tūkst. latu)

 

Kārtē-

jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

2005

2006

2007

2008

2006.-2010.

Pašvaldību budžetos saņemamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izmaiņas

 

 

+11002.9

 

+12158.2

 

+13313.2

 

+13359.6

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Ar Latvijas Pašvaldību savienību.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis:

Lai nesamazinātu pašvaldību ieņēmumu bāzi, paaugstinot 2006.gadā neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošām personām apmēru, nepieciešamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa pašvaldību budžetos ir 76,58%.

2006.gada valsts budžeta grozījumu izstrādes laikā ir nepieciešams izskatīt iespēju palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālo sadalījumu.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Lai īstenotu paredzētos grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                  O.Spurdziņš
 

 

 

Valsts sekretāres vietniece

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

S.Zvidriņa

E. Strazdiņa

M.Radeiko

G.Podniece

 

 

28.09.2005 16:35

937

G. Podniece, 7095493

Guntra.Podniece@fm.gov.lv