Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4., 24.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2003, 2., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  1.panta otrajā daļā:

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

 

"13) saimnieciskās darbības veikšanai paredzētās uzceltās vai rekonstruētās ēkas – vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš to nodošanas ekspluatācijā. Ja saimnieciskā darbība uzsākta ēkas daļā (telpu grupā) pirms visas ēkas nodošanas ekspluatācijā, tad vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš ēkas daļas nodošanas ekspluatācijā;";

 

izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

 

"18) biedrībām un nodibinājumiem piederošas ēkas un būves saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un apstiprināto sarakstu."

 

2. Izteikt 3.panta sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Nekustamā īpašuma īpašniekam, pieprasot sava īpašuma pārvērtēšanu taksācijas perioda laikā, aktualizētā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir piemērojama nodokļa aprēķinam ar nākamo taksācijas periodu."

 

3. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

 

"4.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība

(1) Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma un šā likuma prasībām.

(2) Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālajā vērtībā neietver mežaudzes vērtību.

(3) Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība tiek fiksēta ar vienu noteiktu datumu (1.janvāri).

(4) Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstu attiecīgajai pašvaldībai par tās administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem līdz taksācijas perioda 15.janvārim iesniedz Valsts zemes dienests atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrētajiem datiem par nekustamo īpašumu uz taksācijas perioda 1.janvāri. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu aktualizācijas sarakstu Valsts zemes dienests iesniedz pašvaldībās Ministru kabineta noteiktajos termiņos.

(5) Ar nodokli apliekamas telpu grupas kadastrālo vērtību aprēķina proporcionāli attiecīgās telpu grupas platībai no ēkas kadastrālās vērtības. Ja telpu grupa nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā, kadastrālo vērtību aprēķina proporcionāli pašvaldības iesniegtajai ar nodokli apliekamajai ēkas platībai."

 

4. Aizstāt 5.panta ceturtajā daļā vārdus "Valsts atbalsta uzraudzības komisijas" ar vārdiem "Eiropas Komisijas".

 

5.  6.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz skaitļa un vārda "15.februārim" ar vārdiem un skaitli "(Rīgas pilsētas pašvaldība līdz 1.martam)";

papildināt ar 1.daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli ir administratīvais akts. Nosūtot maksāšanas paziņojumu pa pastu, to nav nepieciešams noformēt kā ierakstītu pasta sūtījumu.";

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētais daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs ir valsts vai pašvaldības institūcija vai kapitālsabiedrība, dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība vai cita komercsabiedrība, vai pilnvarota persona, ar kuru dzīvokļu īpašnieki noslēguši līgumu par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu." 

 

6.  7.pantā:

papildināt pirmo daļu un trešo daļu aiz vārdiem "īpašuma tiesību vai valdījuma" ar vārdiem "tiesību, kā arī valsts vai pašvaldību nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesību";

papildināt otro daļu aiz vārdiem "īpašuma tiesību vai valdījuma" ar vārdiem "tiesību, kā arī valsts  nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesību";

papildināt ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Ja šā likuma 1.panta otrās daļas 4., 6. un 9.punktā minēto nekustamo īpašumu vai tā daļu uzsāk izmantot saimnieciskajā darbībā, personai, kurai attiecīgais nekustamais īpašums vai tā daļa ir īpašumā, tiesiskajā valdījumā, lietošanā vai nomā, ir pienākums pieteikties pašvaldībā kā nodokļa maksātājam mēneša laikā pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas."  

 


7.  9.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ja īpašums tiek atsavināts vai dāvināts, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt tikai pēc tam, kad nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda un nokavējuma nauda, kā arī nodokļa maksājums par mēnesi, kurā tiek veikta īpašnieka maiņa. Nekustamā īpašuma nodokļa un ar to saistīto nodokļa maksājumu parādu neesamību apliecina pašvaldības izziņa, kas adresēta attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai.";

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Šā panta trešo daļu nepiemēro, ja īpašums tiek atsavināts, veicot bankrota procedūru, vai nodokļa administrācijai, veicot bezstrīda piedziņu, vēršot to uz parādnieka mantu atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām".";

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Par savlaicīgu nepieteikšanos pašvaldībā saskaņā ar šā likuma 7.panta otro daļu un 2.1 daļu no nodokļa maksātāja piedzen nekustamā īpašuma nodokļa summu, kas maksājama par periodu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās dienas, un soda naudu 30 procentu apmērā no nodokļa summas."

 

8. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

 

"12.pants. Atsevišķu likuma normu vienveidīgas piemērošanas nodrošināšana

Papildus šajā likumā Ministru kabinetam dotajam pilnvarojumam šā likuma normu vienveidīgas piemērošanas nodrošināšanai Ministru kabinets apstiprina nodokļa maksāšanas paziņojuma paraugu un nosaka ar nodokli apliekamā un neapliekamā objekta, nodokļa maksātāju noteikšanas un datu iesniegšanas Valsts zemes dienestā, kā arī nodokļa aprēķināšanas un uzskaites, nodokļa maksāšana s un atvieglojumu piemērošanas kārtību."

 

9. Pārejas noteikumos:

papildināt 3.punktu ar vārdiem "kā arī personas, kurām zemes reformas gaitā zeme nodota (piešķirta) īpašumā par samaksu vai atjaunotas īpašuma tiesības uz to, bet vēl nav notikusi ierādīšana (iemērīšana) dabā atbilstoši likumam "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos".";


izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8. Šā likuma 3.panta pirmajā daļā noteiktā likme ēkām un būvēm līdz 2006.gada 31.decembrim tiek piemērota attiecībā uz to gada vidējo bilances vērtību. Ja nodokļa maksātājs bilanci nesastāda, likmi piemēro Valsts zemes dienesta noteiktajai inventarizācijas vērtībai, kas aktualizēta ne agrāk kā uz 2000.gada 1.janvāri.";

 

9.punktā:

izteikt 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"1) ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ēkas un būves, izņemot šā likuma 1.panta otrajā daļā un šā punkta 2.apakšpunktā minētās. Ja ar nodokli ir apliekama ēkas vai būves daļa, ar nodokli apliekamajā vērtībā ieskaita ēkas vai būves vērtību proporcionāli ar nodokli apliekamajai daļai;";

 

izteikt 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"3) saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu paraugu un aizpildīšanas kārtību nodokļa maksātājs katru gadu līdz 1.februārim iesniedz pašvaldībai pēc ēku un būvju vai to daļu atrašanās vietas un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā viņš ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs, deklarāciju  par paredzamo ar nodokli apliekamo ēku un būvju vērtību un par attiecīgajā gadā maksājamo nodokli. Ja deklarācija iesniegta, bet taksācijas perioda laikā iegādātas jaunas ēkas vai būves vai atsavinātas esošās, mēneša laikā no īpašuma, valdījuma, lietošanas vai nomas tiesību rašanās vai izbeigšanās nodokļa maksātājs iesniedz precizētu deklarāciju;";

 

izteikt 6.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"6) gadam beidzoties, līdz nākamā gada 1.februārim saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu paraugu un aizpildīšanas kārtību nodokļa maksātājs iesniedz attiecīgajai pašvaldībai un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pārskatu par faktisko ar nodokli apliekamo ēku un būvju vērtību, kas aprēķināta šā likuma pārejas noteikumu 9.punkta 4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, un nodokļa aprēķinu rezumējošā kārtībā;";

 

papildināt ar 12.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"12) nodokļa maksātājam, kurš mēneša laikā no īpašuma tiesību, valdījuma tiesību vai valsts nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesību uz ēkām vai būvēm rašanās dienas nav pieteicies pašvaldībā saskaņā ar šā likuma 7.panta otro daļu, piemēro likuma "Par nodokļiem un nodevām" 32.pantā noteikto atbildību.";


 

aizstāt 11.punktā vārdu "Nodokļu" ar vārdu "Nodokļa";

papildināt ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

 

"11.1 Ja nodokļa maksātājs par ēkām līdz 2007.gada 15.februārim (Rīgas pilsētā – līdz 1.martam) nav saņēmis nodokļa maksāšanas paziņojumu par 2007.gadā maksājamo nodokli un mēneša laikā nav par to rakstveidā informējis pašvaldību pēc ēku atrašanās vietas, viņam aprēķina un par labu budžetam piedzen par 2007.gadu maksājamo nekustamā īpašuma nodokļa summu un soda naudu 30 procentu apmērā no minētās nodokļa summas.";

 

izslēgt 14.punktu;

papildināt ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

 

"18. Līdz šā likuma 1.panta otrās daļas 18.punktā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2003.gada 2.decembra noteikumi Nr.677 "Noteikumi par sabiedriskajām organizācijām, kas atbrīvotas no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem piederošajām ēkām un būvēm", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

19. Līdz šā likuma 12.pantā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.131 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

20. Grozījumi likuma 4.pantā stājas spēkā vienlaikus ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001.gada 20.decembrī Saeima ir pieņēmusi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu saskaņā ar kura pārejas noteikumu 4.punktu Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

2004.gada 22.janvārī Saeima ir pieņēmusi Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumu saskaņā ar kura pārejas noteikumu 1.punktu Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.oktobrim iesniedz Saeimai likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

2004.gada 17.jūnijā Saeima ir pieņēmusi likumu “Sabiedriskā labuma organizāciju likums”, kura 4.panta pirmā daļa nosaka, ka sabiedriskā labuma organizācijām ir tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus.

Saistībā ar iepriekš minēto likumu pieņemšanu ir nepieciešams precizēt atsevišķas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normas.    

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pašreizējā redakcija nosaka, ka līdz 2006.gada 31.decembrim ar nodokli apliek saimnieciskajā darbībā izmantojamas ēkas un būves pēc to gada vidējās bilances vērtības vai inventarizācijas vērtības, ja nodokļa maksātājs bilanci nesastāda. Šī likuma norma bieži tiek atšķirīgi tulkota no nodokļa maksātāju un nodokļa administrācijas viedokļa, tādēļ nepieciešams to precizēt, lai izslēgtu dažādas tās interpretācijas iespējas.

   

2. Likumprojekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts izstrādāts, lai atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam precizētu likuma 1.panta otrās daļas 18.punkta redakciju, kura noteica, ka no nodokļa maksas ir atbrīvotas sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem piederošas ēkas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu sarakstu.

Lai saskaņotu terminoloģiju ar pašlaik Saeimā izskatāmo likumprojektu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, likuma 4.pants ir izteikts jaunā redakcijā, ar nosacījumu, ka jaunā redakcija stājas spēkā vienlaicīgi ar minēto likumu.

Ņemot vērā konstatētās problēmas atsevišķu likuma normu piemērošanā, ir precizēta likuma  9.panta, kā arī pārejas noteikumu 3., 8. un 9.punkta redakcija.

Ņemot vērā to, ka līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā Valsts atbalsta komisija vairs nepastāv un tās funkcijas pilda Eiropas Komisija, ir precizēts likuma 5.pants attiecībā uz nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību nodokļa maksātājiem, kuri veic saimniecisko darbību.

Saskaņā ar Komerclikumā lietoto terminoloģiju ir precizēta likuma 6.panta ceturtā daļa.

Atbilstoši ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidotās darba grupas “Par tiesību aktu, kuri regulē nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu dzīvojamo ēku telpu grupām (arī dzīvokļa īpašumam) informatīvajā ziņojumā, kurš š.g. 20.septembrī akceptēts Ministru kabinetā, paredzētajam uzdevumam, likuma 7.pants papildināts ar jaunu daļu.

Ar 2007.gadu nodokļa aprēķinu arī par ēkām, tāpat kā līdz šim par zemi, veiks pašvaldība. Lai nodrošinātu pilnīgu nodokļa maksātāju par ēkām apzināšanu, likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar jaunu punktu, kurš nosaka nodokļa maksātājiem par ēkām pienākumu mēneša laikā rakstveidā informēt pašvaldību, ja līdz 2007.gada 1.februārim nav saņemts nodokļa maksāšanas paziņojums, kā arī attiecīgas soda sankcijas šī pienākuma neizpildes gadījumā. 

    

3. Cita informācija

 

 

Nav.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

Likumprojektam nav būtiska ietekme uz makroekonomisko vidi.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojektam nav būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Nav.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

1.      Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

-

-

-

-

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

-

-

-

-

-

6. Cita informācija

Nav.

Nav.

Nav.

Nav.

Nav.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

 

 

 

 

Atbilstoši  likumprojekta 1. un 8.pantā paredzētajam deleģējumam jāizstrādā Ministru kabineta noteikumu projekts, ar kuru tiks apstiprināti kritēriji un to biedrību un nodibinājumu saraksts, kurām pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par tām piederošajām ēkām un būvēm un Ministru kabineta noteikumu projekts, lai nodrošinātu vienveidīgu likuma normu piemērošanu.

Noteikumu projektus paredzēts izstrādāt līdz 2006.gada 1.aprīlim.

Saskaņā ar likumprojekta 9.pantā paredzēto deleģējumu jāizstrādā deklarācijas un pārskata veidlapas paraugs un aizpildīšanas kārtība.

Noteikumu projektu paredzēts izstrādāt paralēli likumprojekta izskatīšanai Saeimā un pieņemt Ministru kabinetā līdz 2006.gada 1.janvārim.  

 

2. Cita informācija

 

 

Nav.

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

 

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Nav.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Latvijas Pašvaldību savienība ir sniegusi atzinumu par likumprojektu.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

Lielākā daļa no Latvijas Pašvaldību savienības iesniegtajiem priekšlikumiem ir iestrādāti likumprojektā.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrība ir informēta ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 

 

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem ir notikušas 2004.gada OECD rīkotā semināra par nekustamā īpašuma nodokļa reformu ietvaros.

5. Cita informācija

 

Nav.

 

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

  1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

Likumprojekta izpildi nodrošinās pašvaldības, Valsts zemes dienests un Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

noteiktajai kompetencei. 

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

Finanšu ministra vietā

ekonomikas ministrs                                                  A.K.Kariņš

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāres vietā valsts sekretāres vietniece

 

Juridiskā departamenta direktore

 

Par kontroli atbildīgā

amatpersona

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

S.Zvidriņa

E.Strazdiņa

M.Radeiko

G.Šarfa

 

 

 

 

22.09.2005 10:52

1072

G.Šarfa

7095496, Gunta.Sarfa@fm.gov.lv