likumprojekts „Grozījumi likumā “Par pašvaldību budžetiem””

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"

 

Izdarīt likumā "Par pašvaldību budžetiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 2000, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

 

2. Aizstāt 6.panta otrajā teikumā vārdu un skaitļus "17. un 34." ar vārdu un skaitli "un 17.".

 

3. Aizstāt 11.panta otrajā teikumā vārdus "finansu ministrs" ar vārdiem "Ministru kabinets".

 

4. Aizstāt 12.pantā vārdus "likumā "Par budžetu un finansu vadību"" ar vārdiem "Likumā par budžetu un finanšu vadību".

 

5. Aizstāt 16.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā vārdus "finansu ministra" ar vārdiem "Ministru kabineta".

 

6. Aizstāt 20.pantā vārdus "pašvaldību uzņēmumu" ar vārdu "kapitālsabiedrību".

 

7. Aizstāt 25.panta trešajā daļā vārdus "tādiem pašvaldību uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām" ar vārdiem "tādām kapitālsabiedrībām".

 

8. Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Galvojumus pašvaldības var sniegt tikai tām kapitālsabiedrībām, kurās attiecīgās pašvaldības kapitāla daļa pārsniedz 50 procentus, vai arī vairāku pašvaldību veidotai kapitālsabiedrībai, kurā pašvaldību kapitāla daļu summa pārsniedz 65 procentus."

 

9. Izteikt 26.panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) vairāku pašvaldību veidotai kapitālsabiedrībai sniegtā galvojuma apmērs procentuāli atbilst pašvaldības kapitāla daļu skaitam attiecīgajā pamatkapitālā."

 


10. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

 

"28.pants. Pašvaldības dome (padome) organizē pašvaldības budžeta izpildi, nodrošina nodokļu iekasēšanu un līdzekļu racionālu izlietošanu, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem."

 

11. Izslēgt VIII nodaļu.

 

12. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

 

"39.pants. Ja saimnieciskā gada laikā pašvaldības apvienojas, jaun­izveidotajai pašvaldībai līdzekļi no valsts budžeta (dotācijas un mērķdotācijas atbilstoši kārtējā gada valsts budžeta likumam), dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitījumi un citi maksājumi, kurus veic Valsts kase, tiek pārskaitīti kā apvienotajām pašvaldībām apstiprināto līdzekļu summa."

 

13. Izslēgt pārejas noteikumu 2.punktu.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

 


 

Likumprojekta „Grozījumi likumā  “Par pašvaldību budžetiem””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums  “Par pašvaldību budžetiem” (turpmāk – Likums) nosaka pašvaldību budžetu sastādīšanas un izpildes kārtību Latvijas Republikā. Tas paredz pagastu, novadu, pilsētu un rajonu pašvaldību patstāvīgo budžetu veidošanas nosacījumus.

1) Atbilstoši Likumam pašvaldības savus budžetus izstrādā atbilstoši budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai, kuru nosaka finanšu ministrs, kā arī gadskārtējais pašvaldības budžets ietver skaitlisku informāciju atbilstoši šīm klasifikācijām.  Taču saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 11.pantu, Ministru kabinets ir apstiprinājis budžetu ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijas, kas ir vienotas valstij un pašvaldībām, līdz ar to šobrīd Likumā lietotie termini ir zaudējuši spēku.

2) Likumā ir minētas vairākas normas (20., 25., 26.pants), kas ir saistītas ar pašvaldības uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, taču saistībā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 12.pantu, pašvaldības uzņēmumu ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu līdz 2004.gada 31.oktobrim bija jāpārveido par pašvaldības kapitālsabiedrību, līdz ar to šobrīd Likumā lietotie termini ir zaudējuši spēku.

3) Šobrīd Likuma VIII nodaļa nosaka grāmatvedības uzskaites un saimnieciskā gada pārskata par pašvaldības budžeta izpildes noteikumus. Taču kārtību un apjomu, kādā valsts budžeta iestādes un pašvaldības sagatavo gada pārskatus nosaka Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.466 “Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība”, kas izdoti saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību 30.panta  pirmo un otro daļu un 43.panta pirmo daļu, kā arī šobrīd izstrādāts  Ministru kabineta noteikumu projekts, kas nosaka kārtību kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti, kurš izdots pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 29.panta  otro daļu. Līdz ar to nav nepieciešams Likumā noteikt normas, kas ir atrunātas citos normatīvajos aktos.

4) Likuma Pārejas noteikumu 2.punktā ir noteikts, ka šā likuma X nodaļa “Pašvaldību budžeti, pašvaldībām apvienojoties administratīvi teritoriālās reformas ietvaros” ir spēkā vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas laikā līdz 2004.gada 30.novembrim. Taču tā kā administratīvi teritoriālās reformas darbības termiņš ir noteikts Administratīvi teritoriālās reformas likumā, kura grozījumi ir iesniegti Saeimā izskatīšanai, nav nepieciešams šo terminu noteikt arī Likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts paredz  tehniskus grozījumus, lai nebūtu pretrunas starp spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un nedublētos likumā noteiktās normas ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Cita informācija 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

 

 

­Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar -

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

­Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

­Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

 

­Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

 Nepieciešams sagatavot attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2002.gada 17.decembra noteikumos Nr.543 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kuri izdoti pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu un Likuma 26.panta pirmo daļu

2. Cita informācija

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 Konsultācijas nav notikušas

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

 Tiks publicēts Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

   

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Finanšu ministrs                                                                        O.Spurdziņš

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktores vietniece

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Andrējeva

L.Vucēne

M.Radeiko

B.Tisenkopfa

 

 

03.10.2005 10:12

1048

B.Tisenkopfa

7095467, baiba.tisenkopfa@fm.gov.lv