Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību"

 

Izdarīt likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.; 1999, 22.nr.; 2001, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt likuma nosaukumā un visā tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

 

2. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

 

"11.pants. Stabilizācijas projekts ietver:

1) pašvaldības domes (padomes) lēmumu par stabilizācijas projekta apstiprināšanu;

2) saskaņā ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu sagatavotu iesniegu­mu;

3) detalizētu informāciju ar ekonomisko pamatojumu par pasākumiem, kas veicami saskaņā ar stabilizācijas projektu;

4) aprēķinu par finanšu stabilizācijai nepieciešamajiem kopējiem finanšu resursiem, kā arī konkrētajam stabilizācijas pasākumam nepieciešamo finansēju­mu attiecīgajā gadā;

5) Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par stabilizācijas projekta iesnieg­šanas mēneša pirmajā datumā esošajiem pašvaldības nodokļu parādiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem;

6) pašvaldības izziņu par stabilizācijas projekta iesniegšanas mēneša pirmajā datumā esošajiem pašvaldības kreditoru un debitoru parādiem;

7) pašvaldības pārskatu par budžeta izpildi laikposmā līdz stabilizācijas projekta iesniegšanas mēneša pirmajam datumam;

8) pašvaldības budžeta plānoto grozījumu projektu, kas izstrādāts, lai veicinātu pašvaldības finanšu stabilizāciju;

9) stabilizācijas aizdevuma saņemšanas un atmaksas grafiku;

10) pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību grafiku."

 

3. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

 

"11.1 pants. Ja pašvaldība stabilizācijas projekta ietvaros plāno īstenot jaunu investīciju projektu, tad papildus šā likuma 11.pantā minētajiem dokumentiem pašvaldība iesniedz attiecīgu investīciju projektu. Investīciju projektam pievieno neatkarīga licencēta eksperta atzinumu."

 


4. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Pašvaldība katru ceturksni līdz sekojošā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam rakstveidā informē Finanšu ministriju par finanšu stabilizācijas pasākumu īstenošanas gaitu, kā arī pašvaldības finanšu situāciju. Informācijai pievieno Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par pārskata iesniegšanas mēneša pirmajā datumā esošajiem pašvaldības nodokļu parādiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem. Finanšu ministrijai ir tiesības pieprasīt jebkuru  ar finanšu stabilizāciju saistīto informāciju."

 

5. Izteikt 19.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) katru ceturksni līdz sekojošā ceturkšņa pirmā mēneša piec­padsmitajam datumam rakstveidā informēt finanšu ministru, šā likuma 8.panta otrajā daļā minēto komisiju un pašvaldības domi (padomi) par pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa gaitu un stabilizācijas projekta izpildi."

 

6.  20.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2. un 3.punktā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "kapitāl­sabiedrību";

izslēgt otro daļu.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 


 

Likumprojekta „Grozījumi likumā  “Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Likums “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību” (turpmāk- Likums) nosaka kārtību, kādā tiek veikta pašvaldību finanšu stabilizācija, lai nodrošinātu likumā noteikto pašvaldību pastāvīgo funkciju izpildi gadījumos, kad pašvaldības nonākušas ārkārtējās finansiālās grūtībās. 

Šobrīd Latvijā ir 17 pašvaldības, kurās ir uzsākts finanšu stabilizācijas process. Savukārt vēl vienai pašvaldībai ir apstiprināts stabilizācijas pieteikums.

Atbilstoši Likumā noteiktajam attiecīgās pašvaldības domei (padomei) ir jāizstrādā finanšu stabilizācijas projekts, bet šobrīd Likumā nav noteikti precīzi dokumenti, kādiem būtu jābūt iekļautiem šajā stabilizācijas projektā, kā arī daži no šobrīd Likumā iekļautajiem ir zaudējuši savu aktualitāti.

Tāpat, ja pašvaldības dome (padome) pieņem lēmumu par jaunu infrastruktūras sakārtošanas investīciju projektu realizāciju, tad tai ir jāveic grozījumi finanšu stabilizācijas projektā un tie jāiesniedz izskatīšanai Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgajai komisijai. Šobrīd Likumā nav noteikts, ka pašvaldībai ir jāiesniedz attiecīgais investīciju projekts   un eksperta atzinums par to, kas pēc būtības ir nepieciešami dokumenti.

Likumā ir noteikts, ka pašvaldība ik ceturksni rakstveidā informē Finanšu ministriju par stabilizācijas pasākumu īstenošanas gaitu, taču nav noteikts precīzs termiņš. Tāpat Finanšu ministrijai ir nepieciešama papildu informācija par pašvaldības nodokļu parādiem un sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas šobrīd Likumā nav noteikts.

 Likumā ir minētas normas (20.pants), kas ir saistītas ar pašvaldības uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, taču ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 12.pantu, pašvaldības uzņēmumu ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu līdz 2004.gada 31.oktobrim bija jāpārveido par pašvaldības kapitālsabiedrību, līdz ar to šobrīd Likumā lietotie termini ir zaudējuši spēku.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šobrīd normatīvā akta projekts paredz nelielus precizējumus Likuma normās, lai skaidrāk definētu dokumentus, kas pašvaldībām ir jāiekļauj stabilizācijas projektā. Tāpat arī  precizēti termiņi, kad pašvaldībām un stabilizācijas uzraugiem ir jāiesniedz atskaites par stabilizācijas pasākumu īstenošanas gaitu. Tāpat veikti tehniskie grozījumi Likumā, aizstājot vārdus “uzņēmumus  un uzņēmējsabiedrības” ar vārdiem “kapitālsabiedrības”, lai nebūtu pretrunas starp spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

3. Cita informācija

 

 

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

  

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

  

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

   

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

   

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cita informācija

 

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

-

 

-

-

-

 

5. Cita informācija

 

  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

  

 Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

   

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  

 Konsultācijas nav notikušas

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

 

 Tiks publicēts Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

 

  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

 

   

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Finanšu ministrs                                                                        O.Spurdziņš

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktores vietniece

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V. Andrējeva

L. Vucēne

M.Radeiko

J. Plūme

 

 

 

03.10.2005 9:10

964

J. Plūme

7095471, jolanta.plume@fm.gov.lv