Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

 

Izdarīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Jūras vides pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts vides dienests" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izteikt 6.panta pirmās daļas 22.punktu šādā redakcijā:

 

"22) sertificē atzītās aizsardzības organizācijas, kā arī uzrauga atzīto aizsardzības organizāciju un klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) darbību;".

 

3. Papildināt 18.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertifikācijas un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

 


 

 

Likumprojekta "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā" anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

2005.gada 15.februāra Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.9 17.§ ir noteikts uzdevums Satiksmes ministrijai sagatavot likumprojektu par grozījumiem Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6.panta pirmās daļas 22.punktā un 18.panta trešajā daļā.

Šie grozījumi nepieciešami tādēļ, ka Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma B sadaļā, kas nosaka dažādu institūciju kompetenci jūrlietās, nav ietverta funkcija veikt aizsardzības organizāciju atzīšanu un sertifikāciju. Likumā attiecīgi nav noteikta arī aizsardzības organizāciju atzīšanas un sertificēšanas kārtība (nav paredzēts arī deleģējums šo kārtību noteikt Ministru kabinetam). Nepieciešamību veikt aizsardzības organizāciju atzīšanu un sertificēšanu nosaka Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa (ISPS kodekss) B daļas 4.5.punkts, kas uzliek dalībvalstīm pienākumu izvērtēt aizsardzības organizāciju kompetenci pirms to atzīšanas. Šādu pašu pienākumu nosaka arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.725/2004 par kuģu un ostas iekārtu aizsardzības stiprināšanu, kura sevī ietver augstāk minēto ISPS kodeksu.

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6.panta pirmās daļas 22.punkts nosaka, ka Latvijas Jūras administrācijas kompetencē ir atzīto aizsardzības organizāciju uzraudzība, bet likums nenosaka šīs uzraudzības kārtību, kā arī neparedz iespēju šo kārtību noteikt Ministru kabinetam.

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā tiek lietots termins “Jūras vides pārvalde”, lai gan saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.septembra rīkojumu Nr.714 Jūras vides pārvaldes funkcijas ir nodotas Valsts vides dienestam.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts paredz noteikt Latvijas Jūras administrācijai funkciju veikt aizsardzības organizāciju atzīšanu un sertificēšanu, lai tiktu  nodrošināta Latvijas Republikai saistošo ISPS kodeksa un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.725/2004 par kuģu un ostas iekārtu aizsardzības stiprināšanu izpilde.

Normatīvā akta projekts paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt aizsardzības organizāciju atzīšanas un sertificēšanas kārtību, atzīto aizsardzības organizāciju uzraudzības kārtību.

Normatīvā akta projekts paredz Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumu precizēt saistībā ar to, ka Jūras vides pārvaldes funkcijas ir nodotas Valsts vides dienestam.

3. Cita informācija  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu   

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

3. Sociālo seku izvērtējums  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

2005.gada 15.februārī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.128 “Kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības noteikumi”, kas regulē aizsardzības organizāciju atzīšanu, sertificēšanu un uzraudzību. Šie noteikumi būs jāizdod no jauna, jo, pieņemot likumu “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā”, tiks noteikts papildus deleģējums 18.panta trešajā daļā, kas būs par pamatu aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertificēšanas un uzraudzības tiesiskajam regulējuma.

 

2. Cita informācija 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

  

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

 Likumprojekts nodrošina iespēju  pilnvērtīgi realizēt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.725/2004 par kuģu un ostas iekārtu aizsardzības stiprināšanu prasības.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem  

  Likumprojekts nodrošina iespēju pilnvērtīgi realizēt ISPS kodeksa prasības, kas Latvijai ir saistošas sakarā ar atsauci uz šo kodeksu 1974.gada Starptautiskajā konvencijā par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

   Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 

5. Cita informācija  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas  

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)  

 Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

 Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas  

 Jaunas valsts institūcijas netiks radītas.

 Latvijas Jūras administrācijai būs noteikta jauna funkcija – aizsardzības organizāciju atzīšana un sertificēšana.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Cita informācija  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 

Satiksmes ministrs    A. Šlesers

 

 

Valsts

sekretārs

Juridiskā

departamenta

direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Jūrniecības departamenta direktora vietnieks

 

 

 

 

 

V. Legzdiņš

A. Ļubļina

I. Strautmane

J.Auziņš

 

25.07.2005 14:00

1149

A.Logina

7062156, anete@lja.bkc.lv