Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                    Likumprojekts 2. lasījumam

(steidzams)      

Aizturēto personu turēšanas kārtības likums (reģ. nr. 1364)

 

 

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

 

(14)

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

1.pants. Likuma mērķis

 

(1) Likuma mērķis ir noteikt saskaņā ar Kriminālprocesa likumu aizturēto personu (turpmāk – aizturētais) turēšanas kārtību speciāli aprīkotās policijas telpās – īslaicīgās aizturēšanas vietā.

 

(2) Ievērojot šajā likumā noteikto kārtību un citos likumos noteiktos ierobežojumus, īslaicīgās aizturēšanas vietā, ja nepieciešams, var ievietot admi­nistratīvi aizturētās un arestētās personas, kā arī procesuālo darbību veikšanai apcietinātās un notiesātās personas.

1

 

 

 

 

 

2

Saeimas Juridiskais birojs:

izteikt 1.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Likuma darbības joma”

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

aizstāt 1.panta pirmajā daļā vārdus “Likuma mērķis ir noteikt”  ar vārdiem “Likums nosaka”.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1.pants. Likuma darbības joma

(1) Likums nosaka saskaņā ar Kriminālprocesa likumu aizturēto personu (turpmāk — aizturētais) turēšanas kārtību speciāli aprīkotās policijas telpās — īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(2) Ievērojot šajā likumā noteikto kārtību un citos likumos noteiktos ierobežojumus, īslaicīgās aizturēšanas vietā, ja nepieciešams, var ievietot administratīvi aizturētās un arestētās, kā arī procesuālo darbību veikšanai apcietinātās un notiesātās personas.

2.pants. Īslaicīgās aizturēšanas vieta

 

(1) Īslaicīgās aizturēšanas vieta ir policijas iestādē izveidotas speciāli aprīkotas telpas, kurās šajā likumā noteiktajā kārtībā tiek ievietotas un turētas aizturētās personas.

 

(2) Īslaicīgās aizturēšanas vietā iekārto:

 

1) slēgtas telpas aizturēto turēšanai (turpmāk – kamera);

 

2) procesuālo darbību veikšanas telpu (telpas);

 

3) mazgāšanās telpu;

 

4) tualetes telpu;

 

5) iežogotu laukumu aizturēto pastaigām svaigā gaisā;

 

6) gultas piederumu noliktavu;

 

7) aizturēto apskates telpu;

 

8) saimniecības telpu (telpas);

 

9) telpu (telpas) personām, kuras veic īslaicīgās aizturēšanas vietas diennakts apsardzību.

3

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs D.Turlais:

izteikt likumprojekta 2. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

(1) Īslaicīgās aizturēšanas vieta ir Valsts policijā vai Drošības policijā izveidotas speciāli aprīkotas telpas, kurās šajā likumā noteiktā kārtībā tiek ievietotas un turētas aizturētās personas.

 

Atbalstīt

2.pants. Īslaicīgās aizturēšanas vieta

(1) Īslaicīgās aizturēšanas vieta ir Valsts policijā vai Drošības policijā izveidotas speciāli aprīkotas telpas, kurās šajā likumā noteiktajā kārtībā tiek ievietotas un turētas aizturētās personas.

(2) Īslaicīgās aizturēšanas vietā iekārto:

1)         slēgtas telpas aizturēto turēšanai (turpmāk — kamera);

2)         procesuālo darbību veikšanas telpu (telpas);

3)         mazgāšanās telpu;

4)         tualetes telpu;

5)         iežogotu laukumu aizturēto pastaigām svaigā gaisā;

6)         gultas piederumu noliktavu;

7)         aizturēto apskates telpu;

8)         saimniecības telpu (telpas);

9)         telpu (telpas) personām, kuras veic īslaicīgās aizturēšanas vietas diennakts apsardzību.

 

3.pants. Aizturētā ievietošana īslaicīgās aizturēšanas vietā

 

(1) Policijas amatpersona, pamatojoties uz Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā sastādītu aizturēšanas protokolu, ievieto aizturēto īslaicīgās aizturēšanas vietā.

 

(2) Aizturētā ievietošanu īslaicīgās aizturēšanas vietā reģistrē, norādot:

 

1) aizturētā vārdu (vārdus) un uzvārdu;

 

2) personas kodu vai dzimšanas gadu un datumu (ja aizturētajam nav piešķirts personas kods Latvijas Republikā);

 

3) ievietošanas datumu un laiku īslaicīgās aizturēšanas vietā.

 

(3) Aizturēto viņam saprotamā valodā (ja nepieciešams, pieaicinot tulku) pret parakstu iepazīstina ar šajā likumā paredzēto īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējo kārtību un glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstu, kā arī uzaicina nodot priekšmetus, kas nav iekļauti minētajā sarakstā. Atrodoties kamerā, aizturētajam nodrošina iespēju jebkurā laikā iepazīties ar īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējo kārtību.

 

(4) Aizturēto brīdina, ka pret viņu var pielietot speciālos līdzekļus, ja viņš nepakļaujas vai pretojas policijas amatpersonas likumīgajām prasībām, vai ir pamats uzskatīt, ka aizturētais var bēgt vai nodarīt kaitējumu citiem cilvēkiem vai sev.

 

(5) Pirms ievietošanas kamerā aizturēto pārmeklē tā paša dzimuma policijas amatpersona, pārbaudot pie aizturētā esošos priekšmetus un vizuāli apskatot aizturēto, lai:

 

1) izņemtu priekšmetus, kurus var izmantot uzbrukumam policijas amat­personām vai ar kuriem var nodarīt miesas bojājumus citiem cilvēkiem vai sev, vai arī izmantot pašnāvības izdarīšanai;

 

2) izņemtu priekšmetus, kas nav iekļauti glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstā;

 

3) konstatētu redzamus miesas bojājumus.

 

(6) Pārmeklēšanas rezultātus policijas amatpersona ieraksta pārmeklēša­nas aktā. Aizturētais paraksta minēto aktu un saņem tā kopiju. Nodotās un izņemtās mantas uzglabā īslaicīgās aizturēšanas vietā.

 

(7) Pirms ievietošanas kamerā aizturēto iztaujā par veselības stāvokli un lūdz informēt par tādu slimību esību, kuru dēļ var tikt apdraudēta paša aizturētā dzīvība vai kura var būt bīstama citām personām, vai kuras dēļ jānodrošina īpaši pasākumi aizturētajam. Aizturētā sūdzības par veselības stāvokli ieraksta atsevišķā žurnālā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts V.Agešins:

papildināt likumprojekta 3. panta septītās daļas pirmo teikumu ar jaunu palīgteikumu šādā redakcijā:

“kā arī pārbauda, vai aizturētais ir lietojis alkoholiskus dzērienus un narkotiskas vielas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

3.pants. Aizturētā ievietošana īslaicīgās aizturēšanas vietā

(1) Policijas amatpersona, pamatojoties uz Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā sastādītu aizturēšanas protokolu, ievieto aizturēto īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(2) Aizturētā ievietošanu īslaicīgās aizturēšanas vietā reģistrē, norādot:

1)         aizturētā vārdu (vārdus) un uzvārdu;

2)         aizturētā personas kodu vai dzimšanas gadu un datumu (ja aizturētajam nav piešķirts personas kods Latvijas Republikā);

3)         datumu un laiku, kad aizturētais ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(3) Aizturēto viņam saprotamā valodā (ja nepieciešams, pieaicinot tulku) pret parakstu iepazīstina ar šajā likumā paredzēto īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējo kārtību un glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstu, kā arī uzaicina nodot priekšmetus, kas nav iekļauti minētajā sarakstā. Kamerā ievietotajam aizturētajam nodrošina iespēju jebkurā laikā iepazīties ar īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējo kārtību.

(4) Aizturēto brīdina, ka pret viņu var pielietot speciālos līdzekļus, ja viņš nepakļaujas vai pretojas policijas amatpersonas likumīgajām prasībām vai ir pamats uzskatīt, ka aizturētais var bēgt vai nodarīt kaitējumu citiem cilvēkiem vai sev.

(5) Pirms ievietošanas kamerā aizturēto pārmeklē tā paša dzimuma policijas amatpersona, pārbaudot pie aizturētā esošos priekšmetus un vizuāli apskatot aizturēto, lai:

1)         izņemtu priekšmetus, kurus var izmantot uzbrukumam policijas amatpersonām vai ar kuriem iespējams nodarīt miesas bojājumus citiem cilvēkiem vai sev, vai kurus iespējams izmantot pašnāvības izdarīšanai;

2)         izņemtu priekšmetus, kas nav iekļauti glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstā;

3)         konstatētu redzamus miesas bojājumus.

(6) Pārmeklēšanas rezultātus policijas amatpersona fiksē pārmeklēšanas aktā. Aizturētais paraksta minēto aktu un saņem tā kopiju. Nodotās un izņemtās mantas uzglabā īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(7) Pirms ievietošanas kamerā aizturēto iztaujā par veselības stāvokli un lūdz informēt par tādu slimību esamību, kuru dēļ var tikt apdraudēta paša aizturētā dzīvība vai kuras var būt bīstamas citām personām, vai kuru dēļ jānodrošina īpaši pasākumi aizturētajam. Aizturētā sūdzības par veselības stāvokli fiksē atsevišķā žurnālā.

4.pants. Aizturētā izvietošana īslaicīgās aizturēšanas vietā

 

(1) Aizturēto īslaicīgās aizturēšanas vietā ievieto kamerā.

 

(2) Aizturētos vīriešus un sievietes izvieto atsevišķi.

 

(3) Nepilngadīgos aizturētos un pilngadīgos aizturētos izvieto atsevišķi.

 

(4) Aizturētos izvieto atsevišķi no apcietinātajiem un notiesātajiem.

 

(5) Administratīvi aizturētos un arestētos izvieto atsevišķi no aizturēta­jiem, apcietinātajiem un notiesātajiem.

 

(6) Par vienu un to pašu noziedzīgu nodarījumu aizturētos un apcietinātos pēc procesa virzītāja norādījuma izvieto atsevišķi.

 

(7) Aizturētās valsts amatpersonas un tiesībaizsardzības institūciju darbiniekus izvieto atsevišķi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts V.Agešins:

izteikt likumprojekta 4. panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Aizturētos tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus izvieto atsevišķi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

4.pants. Aizturētā izvietošana īslaicīgās aizturēšanas vietā

(1) Aizturēto īslaicīgās aizturēšanas vietā ievieto kamerā.

(2) Aizturētos vīriešus un sievietes izvieto atsevišķi.

(3) Nepilngadīgos aizturētos un pilngadīgos aizturētos izvieto atsevišķi.

(4) Aizturētos izvieto atsevišķi no apcietinātajiem un notiesātajiem.

(5) Administratīvi aizturētos un arestētos izvieto atsevišķi no aizturētajiem, apcietinātajiem un notiesātajiem.

(6) Par vienu un to pašu noziedzīgu nodarījumu aizturētos un apcietinātos pēc procesa virzītāja norādījuma izvieto atsevišķi.

(7) Aizturētās valsts amatpersonas un tiesībaizsardzības institūciju darbiniekus izvieto atsevišķi.

5.pants. Īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējā kārtība

 

(1) Īslaicīgās aizturēšanas vietā tiek nodrošināta:

 

1) īslaicīgās aizturēšanas vietā esošo personu pastāvīga uzraudzība, novē­rošana un apsardzība;

 

2) īslaicīgās aizturēšanas vietu apmeklējošo personu reģistrācija un pārbaude;

 

3) aizturētajam atnesto priekšmetu pārbaude.

 

(2) Īslaicīgās aizturēšanas vietā ir aizliegts:

 

1) ienest un izmantot sakaru līdzekļus, jebkura veida audiotehniku, foto­tehniku, videotehniku un datortehniku, ieročus un citus priekšmetus, ar kuriem iespējams nodarīt miesas bojājumus (izņemot neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestu darbiniekiem profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu);

 

2) ienest un lietot zāles (izņemot medikamentus, ko noteikusi ārstniecības persona);

 

3) ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, toksiskās, narkotiskās vai psiho­tropās vielas.

 

(3) Aizturētajam ir aizliegts:

 

1) sazināties ar citās kamerās ievietotajām personām;

 

2) trokšņot, izvairīties no policijas amatpersonu likumīgo prasību izpildes vai atteikties izpildīt tās;

 

3) veikt darbības, kas apgrūtina kamerās turēto personu novērošanu;

 

4) bojāt īslaicīgās aizturēšanas vietas telpas un aprīkojumu;

 

5) glabāt priekšmetus, kas nav iekļauti glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstā;

 

6) lietot alkoholiskos dzērienus, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vielas vai citas apreibinošas vielas;

 

7) bez īslaicīgās aizturēšanas vietas darbinieka atļaujas mainīt guļamvietu;

 

8) smēķēt neatļautās vietās.

 

(4) Īslaicīgās aizturēšanas vietu var apmeklēt:

 

1) Kriminālprocesa likumā paredzētās personas procesuālo darbību veikšanai;

 

2) valsts un starptautisko cilvēktiesību aizsardzības institūciju pārstāvji;

 

3) neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestu darbinieki.

 

(5) Personām, kuras īslaicīgās aizturēšanas vietā nonāk saskarsmē ar aiztu­rētajiem, ir pienākums nodot glabāšanā šā panta otrajā daļā minētos priekšmetus (izņemot priekšmetus, kas nepieciešami profesionālo pienākumu veikšanai).

 

(6) Ministru kabinets nosaka īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējo kārtību un glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstu.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

izteikt likumprojekta 5. pantu šādā redakcijā:

5.pants. Īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējā kārtība

(1) Īslaicīgās aizturēšanas vietā tiek nodrošināta:

1)         īslaicīgās aizturēšanas vietā esošo personu pastāvīga uzraudzība, novērošana un apsardzība;

2)         īslaicīgās aizturēšanas vietu apmeklējošo personu reģistrācija un pārbaude;

3)         aizturētajam atnesto priekšmetu pārbaude.

(2) Īslaicīgās aizturēšanas vietā ir aizliegts:

1)         ienest un izmantot sakaru līdzekļus, jebkura veida audiotehniku, fototehniku, videotehniku un datortehniku, ieročus un citus priekšmetus, ar kuriem iespējams nodarīt miesas bojājumus. Izņēmums ir neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestu darbiniekiem profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamais aprīkojums,

2)         ienest un lietot zāles (izņemot medikamentus, ko noteikusi ārstniecības persona);

3)         ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, toksiskās, narkotiskās vai psihotropās vielas.

(3) Aizturētajam ir aizliegts:

1)         sazināties ar citās kamerās ievietotajām personām;

2)         trokšņot, izvairīties no policijas amatpersonu likumīgo prasību izpildes vai atteikties tās izpildīt;

3)         veikt darbības, kas apgrūtina kamerās turēto personu novērošanu;

4)         bojāt īslaicīgās aizturēšanas vietas telpas un aprīkojumu;

5)         glabāt priekšmetus, kas nav iekļauti glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstā;

6)         lietot alkoholiskos dzērienus, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vielas vai citas apreibinošas vielas;

7)         bez īslaicīgās aizturēšanas vietas darbinieka atļaujas mainīt guļamvietu;

8)         smēķēt neatļautās vietās.

(4) Īslaicīgās aizturēšanas vietu drīkst apmeklēt:

1)         Kriminālprocesa likumā paredzētās personas procesuālo darbību veikšanai;

2)         valsts un starptautisko cilvēktiesību aizsardzības institūciju pārstāvji;

3)         neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestu darbinieki.

(5) Neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestu darbinieki īslaicīgās aizturēšanas vietu apmeklē policijas amatpersonu pavadībā.

(6) Valsts un starptautisko cilvēktiesību aizsardzības institūciju pārstāvji par īslaicīgās aizturēšanas vietas apmeklējumu iepriekš informē attiecīgās policijas struktūrvienības vadību.

(7) Personām, kuras īslaicīgās aizturēšanas vietā nonāk saskarsmē ar aizturētajiem, ir pienākums nodot glabāšanā šā panta otrajā daļā minētos priekšmetus (izņemot profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamos priekšmetus).

(8) Lai nodrošinātu šajā likumā paredzēto prasību izpildi, policijas darbiniekam īslaicīgās aizturēšanas vietā ir tiesības jebkurā laikā veikt kameru, aizturētā un viņa personīgo mantu pārmeklēšanu.

(9) Glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstu nosaka Ministru kabinets.

Atbalstīt

5.pants. Īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējā kārtība

(1) Īslaicīgās aizturēšanas vietā tiek nodrošināta:

1)         īslaicīgās aizturēšanas vietā esošo personu pastāvīga uzraudzība, novērošana un apsardzība;

2)         īslaicīgās aizturēšanas vietu apmeklējošo personu reģistrācija un pārbaude;

3)         aizturētajam atnesto priekšmetu pārbaude.

(2) Īslaicīgās aizturēšanas vietā ir aizliegts:

1)         ienest un izmantot sakaru līdzekļus, jebkura veida audiotehniku, fototehniku, videotehniku un datortehniku, ieročus un citus priekšmetus, ar kuriem iespējams nodarīt miesas bojājumus. Izņēmums ir neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestu darbiniekiem profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamais aprīkojums,

2)         ienest un lietot zāles (izņemot medikamentus, ko noteikusi ārstniecības persona);

3)         ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, toksiskās, narkotiskās vai psihotropās vielas.

(3) Aizturētajam ir aizliegts:

1)         sazināties ar citās kamerās ievietotajām personām;

2)         trokšņot, izvairīties no policijas amatpersonu likumīgo prasību izpildes vai atteikties tās izpildīt;

3)         veikt darbības, kas apgrūtina kamerās turēto personu novērošanu;

4)         bojāt īslaicīgās aizturēšanas vietas telpas un aprīkojumu;

5)         glabāt priekšmetus, kas nav iekļauti glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstā;

6)         lietot alkoholiskos dzērienus, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vielas vai citas apreibinošas vielas;

7)         bez īslaicīgās aizturēšanas vietas darbinieka atļaujas mainīt guļamvietu;

8)         smēķēt neatļautās vietās.

(4) Īslaicīgās aizturēšanas vietu drīkst apmeklēt:

1)         Kriminālprocesa likumā paredzētās personas procesuālo darbību veikšanai;

2)         valsts un starptautisko cilvēktiesību aizsardzības institūciju pārstāvji;

3)         neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestu darbinieki.

(5) Neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestu darbinieki īslaicīgās aizturēšanas vietu apmeklē policijas amatpersonu pavadībā.

(6) Valsts un starptautisko cilvēktiesību aizsardzības institūciju pārstāvji par īslaicīgās aizturēšanas vietas apmeklējumu iepriekš informē attiecīgās policijas struktūrvienības vadību.

(7) Personām, kuras īslaicīgās aizturēšanas vietā nonāk saskarsmē ar aizturētajiem, ir pienākums nodot glabāšanā šā panta otrajā daļā minētos priekšmetus (izņemot profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamos priekšmetus).

(8) Lai nodrošinātu šajā likumā paredzēto prasību izpildi, policijas darbiniekam īslaicīgās aizturēšanas vietā ir tiesības jebkurā laikā veikt kameru, aizturētā un viņa personīgo mantu pārmeklēšanu.

(9) Glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu sarakstu nosaka Ministru kabinets.

 

7

Saeimas deputāts V.Agešins:

papildināt likumprojektu ar jaunu 6. pantu šādā redakcijā, attiecīgi mainot sekojošo pantu numerāciju:

“6. pants. Aizturētā tiesības.

Aizturētajam ir tiesības:

1)         zināt, par ko viņš ir aizturēts un tiek turētas aizdomās;

2)         tikties vienatnē ar aizstāvi bez tikšanos skaita un ilguma ierobežojuma;

3)         vērsties valsts, pašvaldību un starptautiskajās institūcijās ar iesniegumiem un sūdzībām;

4)         valkāt personīgo veļu, apģērbu un apavus;

5)         glabāt priekšmetus un pārtikas produktus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam sortimentam”.

Neatbalstīt

 

6.pants. Aizturētā izvešana no īslaicīgās aizturēšanas vietas

 

(1) Aizturēto apsardzes pavadībā var izvest no īslaicīgās aizturēšanas vietas, lai:

 

1) saskaņā ar procesa virzītāja pieprasījumu veiktu procesuālās darbības;

 

2) sniegtu medicīnisko palīdzību.

 

(2) Kamēr aizturētais atrodas ārpus īslaicīgās aizturēšanas vietas, viņam piemēro šā likuma 5.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētās īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējās kārtības prasības.

 

 

 

6.pants. Aizturētā izvešana no īslaicīgās aizturēšanas vietas

(1) Aizturēto apsardzes pavadībā var izvest no īslaicīgās aizturēšanas vietas, lai:

1)         saskaņā ar procesa virzītāja pieprasījumu veiktu procesuālās darbības;

2)         sniegtu medicīnisko palīdzību.

(2) Kamēr aizturētais atrodas ārpus īslaicīgās aizturēšanas vietas, viņam piemēro šā likuma 5.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētās īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējās kārtības prasības.

7.pants. Aizturētā sadzīves apstākļi

 

(1) Aizturētā uztura, mazgāšanās un personīgās higiēnas līdzekļu nodroši­nājuma normas nosaka Ministru kabinets.

 

(2) Aizturētais trīs reizes dienā saņem ēdienu (no tām vienu reizi – siltu), kā arī jebkurā laikā – dzeramo ūdeni.

 

(3) Kameras platība nedrīkst būt mazāka:

 

1) par 4 kvadrātmetriem – vienvietīgā kamerā;

 

2) par 7 kvadrātmetriem – divvietīgā kamerā;

 

3) par 10 kvadrātmetriem – trīsvietīgā kamerā;

 

4) par 12 kvadrātmetriem – četrvietīgā kamerā;

 

5) par 15 kvadrātmetriem – piecvietīgā kamerā.

 

(4) Katram aizturētajam nodrošina:

 

1) atsevišķu guļamvietu;

 

2) gultas piederumus (matraci un segu).

 

(5) Kamerā ierīko:

 

1) sanitāro mezglu ar ūdensvadu, kas no pārējās telpas ir norobežots ar sienu, kuras augstums nepārsniedz 1,2 metrus;

 

2) pie grīdas piestiprinātu solu;

 

3) pie sienas piestiprinātu plauktiņu;

 

4) ja kamera atrodas ārpus policijas amatpersonas redzesloka, tai jābūt aprīkotai ar signālpogu policijas amatpersonas izsaukšanai.

 

(6) Kamerā nodrošina dabisko apgaismojumu, bet tumšajā diennakts laikā – mākslīgo apgaismojumu, gaisa temperatūru, kas nav zemāka par 18 °C, un ventilāciju.

 

(7) Ja aizturētais īslaicīgās aizturēšanas vietā atrodas ilgāk par 24 stundām, viņam ir tiesības uz vismaz 30 minūšu ilgu pastaigu svaigā gaisā.

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts V.Agešins:

papildināt likumprojekta 7. panta otro daļu aiz vārda “ēdienu” ar jaunu palīgteikumu šādā redakcijā:

“kas nodrošina organisma dzīvības funkciju normālu norisi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts V.Agešins:

izteikt likumprojekta 7. panta ceturtās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) gultas piederumus (matraci, segu, gultas veļu, kuru maina reizi nedēļā), kā arī dvieli”.

 

Saeimas deputāts V.Agešins:

izteikt likumprojekta 7. panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja aizturētais īslaicīgās aizturēšanas vietā atrodas ilgāk par 24 stundām, viņam ir tiesības uz vismaz vienu stundu ilgu pastaigu svaigā gaisā, kā arī ne retāk kā reizi septiņās dienās uz mazgāšanos pirtī vai dušā”.

 

Saeimas deputāts V.Agešins:

papildināt likumprojekta 7. pantu ar jaunu astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Grūtniecēm un slimniekiem pēc ārsta norādījuma šā panta septītajā daļā norādītais pastaigas ilgums ir ne mazāks par pusotru stundu dienā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

7.pants. Aizturētā sadzīves apstākļi

(1) Aizturētā uztura, mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normas nosaka Ministru kabinets.

(2) Aizturētais trīs reizes dienā saņem ēdienu (no tām vienu reizi — siltu), kā arī jebkurā laikā — dzeramo ūdeni.

(3) Kameras platība nedrīkst būt mazāka par:

1)         4 kvadrātmetriem — vienvietīgā kamerā;

2)         7 kvadrātmetriem — divvietīgā kamerā;

3)         10 kvadrātmetriem — trīsvietīgā kamerā;

4)         12 kvadrātmetriem — četrvietīgā kamerā;

5)         15 kvadrātmetriem — piecvietīgā kamerā.

(4) Katram aizturētajam nodrošina:

1)         atsevišķu guļamvietu;

2)         gultas piederumus (matraci un segu).

(5) Kamerā ierīko:

1)         ūdensvadam pieslēgtu sanitāro mezglu, kas no pārējās telpas ir norobežots ar sienu, kuras augstums nepārsniedz 1,2 metrus;

2)         pie grīdas piestiprinātu solu;

3)         pie sienas piestiprinātu plauktiņu;

4)         ja tā atrodas ārpus policijas amatpersonas redzesloka, signālpogu policijas amatpersonas izsaukšanai.

(6) Kamerā nodrošina dabisko apgaismojumu, bet tumšajā diennakts laikā — mākslīgo apgaismojumu, gaisa temperatūru, kas nav zemāka par 18°C, un ventilāciju.

(7) Ja aizturētais īslaicīgās aizturēšanas vietā atrodas ilgāk par 24 stundām, viņam ir tiesības uz vismaz 30 minūtes ilgu pastaigu svaigā gaisā.

8.pants. Sadzīves apstākļi nepilngadīgajiem

 

(1) Nepilngadīgajiem aizturētajiem ir visas šajā likumā un citos normatī­vajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi.

 

(2) Nepilngadīgajiem aizturētajiem, kuri īslaicīgās aizturēšanas vietā atrodas ilgāk par 24 stundām, pastaigas ilgums ir vismaz viena stunda.

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Saeimas deputāts V.Agešins:

aizstāt likumprojekta 8. panta otrajā daļā vārdus “viena stunda” ar vārdiem “pusotra stunda”.

 

 

 

 

Neatbalstīt

8.pants. Sadzīves apstākļi nepilngadīgajiem

(1) Nepilngadīgajiem aizturētajiem ir visas šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi.

(2) Nepilngadīgajiem aizturētajiem, kuri īslaicīgās aizturēšanas vietā atrodas ilgāk par 24 stundām, pastaigas ilgums ir vismaz viena stunda.

9.pants. Aizturētā veselības aprūpe

 

(1) Aizturētajam ir garantēta šāda veselības aprūpe par valsts budžeta līdzekļiem:

 

1) neatliekamā medicīniskā palīdzība, kā arī palīdzība traumu, akūtu saslimšanu vai hronisku slimību saasinājumu gadījumos, un to ārstēšanai nepieciešamie līdzekļi;

 

2) pretepidēmijas pasākumi, lai nepieļautu infekciju izplatību īslaicīgās aizturēšanas vietā.

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto veselības aprūpi aizturētais saņem tajā laikā un vietā, kur tā ir nepieciešama un kur to ir iespējams sniegt:

 

1) īslaicīgās aizturēšanas vietā;

 

2) ārstniecības iestādē, uz kuru aizturēto nogādā policijas amatpersonas vai transportē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde policijas amatper­sonu pavadībā (ja attiecīgo veselības aprūpi nav iespējams sniegt īslaicīgās aizturēšanas vietā).

 

(3) Policijas amatpersonas nodrošina aizturētā apsardzību un ārstniecības personu drošību.

 

(4) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem veselības aprūpes pakalpo­jumiem aizturētajam ar procesa virzītāja atļauju ir tiesības pieaicināt sertificētu ārstu speciālistu konsultācijas sniegšanai. Izdevumus par minētā speciālista konsultāciju īslaicīgās aizturēšanas vietā sedz aizturētais vai viņa tuvinieki.

 

 

 

9.pants. Aizturētā veselības aprūpe

(1) Aizturētajam ir garantēta šāda veselības aprūpe par valsts budžeta līdzekļiem:

1)         neatliekamā medicīniskā palīdzība, kā arī palīdzība traumu, akūtu saslimšanu vai hronisku slimību saasinājuma gadījumos un to ārstēšanai nepieciešamie līdzekļi;

2)         pretepidēmijas pasākumi, lai nepieļautu infekciju izplatību īslaicīgās aizturēšanas vietā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto veselības aprūpi aizturētais saņem tajā laikā un vietā, kad un kur tā ir nepieciešama un kad un kur to ir iespējams sniegt:

1)         īslaicīgās aizturēšanas vietā;

2)         ārstniecības iestādē, uz kuru aizturēto nogādā policijas amatpersonas vai transportē neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde policijas amatpersonu pavadībā (ja attiecīgo veselības aprūpi nav iespējams sniegt īslaicīgās aizturēšanas vietā).

(3) Policijas amatpersonas nodrošina aizturētā apsardzību un ārstniecības personu drošību.

(4) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem aizturētajam ar procesa virzītāja atļauju ir tiesības pieaicināt sertificētu ārstu speciālistu konsultācijas sniegšanai. Izdevumus par minētā speciālista konsultāciju īslaicīgās aizturēšanas vietā sedz aizturētais vai viņa tuvinieki.

10.pants. Aizturētā atbrīvošana no īslaicīgās aizturēšanas vietas

 

(1) Aizturēto nekavējoties atbrīvo, ja:

 

1) saņemts procesa virzītāja lēmums par aizturētā atbrīvošanu no īslaicīgās aizturēšanas vietas;

 

2) beidzies Kriminālprocesa likumā noteiktais aizturēšanas termiņš un aizturētajam nav piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

 

(2) Atbrīvojamo personu pārmeklē, pret parakstu izsniedz mantas, kas personai tika izņemtas, to ievietojot īslaicīgās aizturēšanas vietā, kā arī aizturēšanas protokola kopiju, kurā amatpersona norāda atbrīvošanas pamatu, datumu un laiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.pants. Aizturētā atbrīvošana no īslaicīgās aizturēšanas vietas

(1) Aizturēto nekavējoties atbrīvo, ja:

1)         saņemts procesa virzītāja lēmums par aizturētā atbrīvošanu no īslaicīgās aizturēšanas vietas;

2)         beidzies Kriminālprocesa likumā noteiktais aizturēšanas termiņš un aizturētajam nav piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.

(2) Atbrīvojamo personu pārmeklē, pret parakstu izsniedz mantas, kas personai tika izņemtas, to ievietojot īslaicīgās aizturēšanas vietā, kā arī aizturēšanas protokola kopiju, kurā amatpersona norāda atbrīvošanas pamatu, datumu un laiku.

Pārejas noteikumi

 

1. Šā likuma 2.panta otrajā daļā un 7.pantā noteiktās prasības izpildāmas līdz 2008.gada 31.decembrim.

 

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 31.decembrim izdod šā likuma 5.panta sestajā daļā un 7.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

 

3. Līdz šā likuma 7.panta pirmajā daļā minēto Ministru kabineta notei­kumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim attiecībā uz aizturētajiem piemēro Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumus Nr.339 "Noteikumi par apcietināto, administratīvi arestēto un administratīvi aizturēto personu uztura, mazgāšanas līdzekļu un personīgās higiēnas līdzekļu normām".

13

Saeimas Juridiskais birojs:

aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdu “pantā”  ar vārdiem “panta trešajā un piektajā daļā.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

 

1. Šā likuma 2.panta otrajā daļā un 7.panta trešajā un piektajā daļā noteiktās prasības izpildāmas līdz 2008.gada 31.decembrim.

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 31.decembrim izdod šā likuma 5.panta devītajā daļā un 7.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

3. Līdz šā likuma 7.panta pirmajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim attiecībā uz aizturētajiem piemēro Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumus Nr.339 “Noteikumi par apcietināto, administratīvi arestēto un administratīvi aizturēto personu uztura, mazgāšanas līdzekļu un personīgās higiēnas līdzekļu normām”.

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

14

Saeimas Juridiskais birojs:

aizstāt spēkā stāšanās noteikumā skaitļus un vārdus “2005.gada 1.oktobrī”  ar vārdiem “nākamajā dienā pēc izsludināšanas”.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.