Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                    Likumprojekts 2. lasījumam

(steidzams)       

 

Grozījumi Operatīvās darbības likumā (reģ. nr. 1363)

 

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

 

(4)

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Operatīvās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Minis­tru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1.nr.; 1995, 18.nr.; 1997, 15.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Operatīvās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1.nr.; 1995, 18.nr.; 1997, 15.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Latvijas Kriminālprocesa kodekss" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Kriminālprocesa likums" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Latvijas Kriminālprocesa kodekss” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Kriminālprocesa likums” (attiecīgā locījumā).

5.pants. Personas tiesību un brīvību aizsardzība

 

Ja persona uzskata, ka operatīvās darbības subjekts ar savu rīcību ir pārkāpis tās likumīgās tiesības un brīvības, šī persona ir tiesīga iesniegt sūdzību prokuroram, kas, veicis pārbaudi, sniedz atzinumu par operatīvās darbības subjekta amatpersonu rīcības atbilstību likumam, vai arī tā var griezties ar prasību tiesā.

 

 

1

Saeimas deputāts V.Buzajevs:

izteikt likuma 5. pantu šādā redakcijā:

“5. pants Personas tiesību un brīvību aizsardzība

 

1. Personai ir tiesības saņemt no prokuratūras informāciju par to vai pret viņu tiek veikta operatīvā darbība. Gadījumā, ja atbilde ir pozitīva tajā iekļaujams tās institūcijas nosaukums, kura veic operatīvo darbību un operatīvās darbības uzdevumus saskaņā ar šā likuma 2. panta pirmo daļu.

 

2. Ja persona uzskata, ka operatīvās darbības subjekts ar savu rīcību ir pārkāpis tās likumīgās tiesības un brīvības, šī persona ir tiesīga iesniegt sūdzību prokuroram, kas pēc pārbaudes veikšanas sniedz atzinumu par operatīvās darbības subjekta amatpersonu rīcības atbilstību likumam, vai arī tā var griezties ar prasību tiesā.

Neatbalstīt

 

6.pants. Operatīvās darbības saturs

 

(1) Operatīvās darbības saturs ir operatīvie pasākumi un to īstenošanas metodes. Operatīvie pasākumi ir:

 

1) operatīvā izzināšana;

 

2) operatīvā novērošana (izsekošana);

 

3) operatīvā apskate;

 

4) operatīvā paraugu iegūšana un operatīvā izpēte;

 

5) personas operatīvā aplūkošana;

 

6) operatīvā iekļūšana;

 

7) operatīvais eksperiments;

 

8) operatīvā detektīvdarbība;

 

9) operatīvā korespondences kontrole;

 

10) operatīvā informācijas iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem;

 

11) operatīvā sarunu noklausīšanās.

 

(2) Šajā pantā dots pilnīgs operatīvās darbības pasākumu uzskaitījums, un to var grozīt vai papildināt tikai ar likumu.

 

(3) Operatīvās darbības pasākumu gaitā var izdarīt ierakstus ar video un audio, kino un foto aparatūru, kā arī izmantot dažādas informācijas sistēmas, tehniskos, ķīmiskos un bioloģiskos līdzekļus. Šo līdzekļu izmantošana nedrīkst nodarīt kaitējumu iedzīvotāju veselībai un apkārtējai videi. To izmantošanas kārtību nosaka operatīvās darbības subjekts.

2. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

 

"71) kontrolētā piegāde;".

 

 

 

 

2. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

“71) kontrolētā piegāde;”.

7.pants. Operatīvās darbības pasākumu veikšanas vispārējais un sevišķais veids

 

(1) Šā likuma 6.pantā norādītos operatīvās darbības pasākumus var veikt vispārējā un sevišķajā veidā.

 

(2) Operatīvās darbības pasākumi veicami vispārējā veidā, ja to veikšanas paņēmieni, forma un apjoms būtiski neaizskar personu konstitucionālās tiesības. Šos pasākumus amatpersona uzsāk ar tās tiešā vadītāja (priekšnieka) vai viņa vietnieka akceptu.

 

(3) Operatīvās darbības pasākumi, kuru gaitā tiek būtiski aizskartas personu konstitucionālās tiesības, veicami sevišķajā veidā.

 

(4) Operatīvā korespondences kontrole, operatīvā informācijas iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem, operatīvā nepublisku sarunu slepena noklausīšanās (arī pa tālruni, ar elektroniskajiem un cita veida sakaru līdzekļiem) un operatīvā iekļūšana veicama tikai sevišķajā veidā un ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai viņa īpaši pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša akceptu. Atļauju veikt šos operatīvās darbības pasākumus var izsniegt uz laiku līdz trim mēnešiem un pamatotas nepieciešamības gadījumā to var pagarināt, taču tikai uz to laiku, kamēr attiecībā uz personu tiek veikta operatīvā izstrāde.

 

(5) Gadījumos, kad jārīkojas nekavējoties, lai novērstu terorismu, slepkavību, bandītismu, masu nekārtības, citu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kā arī tad, kad reāli ir apdraudēta personas dzīvība, veselība vai īpašums, šā panta ceturtajā daļā minētos operatīvās darbības pasākumus var veikt bez tiesneša akcepta. Par to 24 stundu laikā jāpaziņo prokuroram un 72 stundu laikā jāsaņem tiesneša akcepts. Pretējā gadījumā operatīvās darbības pasākumu veikšana ir jāpārtrauc.

 

(6) Tiesneša akcepts nav nepieciešams operatīvās darbības pasākumu veikšanai sevišķajā veidā pret aizturētajām, aizdomās turētajām, apsūdzētajām, tiesājamām un notiesātajām personām operatīvās darbības subjektu vai penitenciāro iestāžu telpās, kā arī gadījumos, kad operatīvās darbības subjekts pēc konkrētas personas rakstveida iesnieguma noklausās šīs personas sarunas (Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 176.1 panta otrā daļa).

 

(7) Tiesneša atļauja (akcepts) vai tās atteikums noformējams rakstveidā, ievērojot šajā likumā, likumā “Par valsts noslēpumu” un citos normatīvajos aktos reglamentētos klasificētas informācijas aizsardzības noteikumus.

3. Izteikt 7.panta sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Tiesneša akcepts nav nepieciešams operatīvās darbības pasākumu veikšanai sevišķajā veidā pret aizturētajām, aizdomās turētajām, apsūdzētajām, tiesājamām un notiesātajām personām operatīvās darbības subjektu vai penitenciāro iestāžu telpās, kā arī gadījumos, kad operatīvās darbības subjekts pēc konkrētas personas rakstveida iesnieguma noklausās šīs personas sarunas."

 

 

 

3. Izteikt 7.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Tiesneša akcepts nav nepieciešams operatīvās darbības pasākumu veikšanai sevišķajā veidā pret aizturētajām, aizdomās turētajām, apsūdzētajām, tiesājamām un notiesātajām personām operatīvās darbības subjektu vai penitenciāro iestāžu telpās, kā arī gadījumos, kad operatīvās darbības subjekts pēc konkrētas personas rakstveida iesnieguma noklausās šīs personas sarunas.”

11.pants. Operatīvā apskate

 

(1) Operatīvās darbības subjektu amatpersonas ir tiesīgas, neizpaužot savu dienesta piederību un patieso iemeslu, apskatīt uzņēmumu, iestāžu un organizāciju telpas, teritoriju un citas publiski pieejamas lietas.

 

(2) Dzīvokļus, telpas, transportlīdzekļus, teritoriju un citas lietas, kuras nav publiski pieejamas, drīkst apskatīt, iekļūstot tajās vai piekļūstot tām, tikai ar attiecīgo valdītāju piekrišanu.

4. Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Operatīvās darbības subjektu amatpersonas, ievērojot šā panta otrajā daļā minēto nosacījumu, ir tiesīgas, neizpaužot savu dienesta piederību un patieso iemeslu, apskatīt telpas, teritoriju un citas publiski pieejamas lietas."

 

 

 

4. Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Operatīvās darbības subjektu amatpersonas, ievērojot šā panta otrajā daļā minēto nosacījumu, ir tiesīgas, neizpaužot savu dienesta piederību un patieso iemeslu, apskatīt telpas, teritoriju un citas publiski pieejamas lietas.”

 

5. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Kontrolētā piegāde

 

(1) Kontrolētā piegāde ir preču vai citu vērtību (to skaitā vielu, maksāšanas līdzekļu vai citu finanšu instrumentu) pārvietošanas pa Latvijas Republikas teritoriju vai pār valstu robežām un ar to saistīto personu kontrole, kuras mērķis ir novērst vai atklāt noziedzīgos nodarījumus un noskaidrot tos izdarījušās personas, ja saņemtas ziņas vai ir pamatotas aizdomas par pārvietojamo preču saistību ar noziedzīgu nodarījumu.

 

(2) Veicot tādu preču un vielu kontrolēto piegādi, kuru brīva pārdošana un iegāde ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem vai minētajām darbībām  nepieciešama speciāla atļauja, preces vai vielas var tikt pilnīgi vai daļēji izņemtas vai samainītas.

 

(3) Kontrolētā piegāde nav pieļaujama, ja nav iespējams pilnīgi novērst:

 

1) cilvēku dzīvības un veselības apdraudējumu;

 

2) cilvēku dzīvībai bīstamu vielu izplatīšanos;

 

3) noziedznieku bēgšanu;

 

4) ekoloģisku katastrofu vai neatgriezenisku mantisku zaudējumu.

 

(4) Kontrolētā piegāde veicama, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta amatpersonas lēmumu, ar prokurora akceptu.

 

(5) Ja kontrolētās piegādes laikā īstenojami arī citi sevišķā veidā veicamie  operatīvās darbības pasākumi, atļauja to īstenošanai jāsaņem šajā likumā noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 15.1 panta pirmajā daļā vārdus “pārvietojamo preču”  ar vārdiem “pārvietojamo preču vai citu vērtību”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

“15.1 pants. Kontrolētā piegāde

(1) Kontrolētā piegāde ir preču vai citu vērtību (to skaitā vielu, maksāšanas līdzekļu vai citu finanšu instrumentu) pārvietošana pa Latvijas Republikas teritoriju vai pāri valstu robežām un ar šo pārvietošanu saistīto personu kontrole, kuras mērķis ir novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus un noskaidrot tos izdarījušās personas, ja saņemtas ziņas vai ir pamatotas aizdomas par pārvietojamo preču vai citu vērtību saistību ar noziedzīgu nodarījumu.

(2) Veicot tādu preču un vielu kontrolēto piegādi, kuru brīva pārdošana un iegāde ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem vai minētajām darbībām nepieciešama speciāla atļauja, preces vai vielas var pilnīgi vai daļēji izņemt vai samainīt.

(3) Kontrolētā piegāde nav pieļaujama, ja nav iespējams pilnīgi novērst:

1)         apdraudējumu cilvēku dzīvībai vai veselībai;

2)         cilvēku dzīvībai bīstamu vielu izplatīšanos;

3)         noziedznieku bēgšanu;

4)         ekoloģisku katastrofu vai neatgriezenisku mantisku zaudējumu.

(4) Kontrolētā piegāde veicama, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta amatpersonas lēmumu, ko akceptējis prokurors.

(5) Ja kontrolētās piegādes laikā īstenojami arī citi sevišķā veidā veicamie operatīvās darbības pasākumi, atļauja to īstenošanai jāsaņem šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

18.pants. Operatīvās darbības process

 

(1) Operatīvās darbības process ir visi operatīvie pasākumi, ko noteiktā kārtībā veic operatīvās darbības subjektu amatpersonas. Šādas darbības un to rezultāti fiksējami dienesta dokumentos, uz kuriem attiecas stingrās uzskaites režīms.

 

(2) Operatīvās darbības process var sākties pirms krimināllietas ierosināšanas, tas var norisēt krimināllietas izmeklēšanas laikā un turpināties pēc tās pabeigšanas.

 

(3) Operatīvās darbības procesam ir šādas stadijas:

 

1) operatīvā izziņa;

 

2) operatīvā pārbaude;

 

3) operatīvā izstrāde.

6. Aizstāt 18.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "uz kuriem attiecas stingrās uzskaites režīms" ar vārdiem "kas noformējami atbilstoši šā likuma, likuma "Par valsts noslēpumu", Informācijas atklātības likuma un citu tādu normatīvo aktu prasībām, kuri regulē informācijas aizsardzību".

 

 

 

6. Aizstāt 18.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “uz kuriem attiecas stingrās uzskaites režīms” ar vārdiem “kas noformējami atbilstoši šā likuma, likuma “Par valsts noslēpumu”, Informācijas atklātības likuma un citu informācijas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām”.

21.pants. Operatīvā pārbaude

 

(1) Operatīvās darbības subjekts atbilstoši saviem uzdevumiem un savai kompetencei, veicot šā likuma 6.pantā minētos pasākumus, var izdarīt attiecīgo faktu operatīvo pārbaudi.

 

(2) Operatīvo pārbaudi uzsāk ar operatīvās darbības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka akceptētu lēmumu un īsteno viņa kontrolē.

 

(3) Par katru operatīvo pārbaudi jāierosina operatīvās pārbaudes lieta. Lietvedības termiņš šajās lietās ir divi mēneši. To var pagarināt ar operatīvās darbības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka akceptu.

 

(4) Operatīvās pārbaudes kārtību nosaka operatīvās darbības iestādes vadītājs vai viņa vietnieks.

 

(5) Pamats operatīvās pārbaudes uzsākšanai var būt arī kompetentas amatpersonas lēmums par izziņas uzsākšanu Latvijas Kriminālprocesa kodeksā noteiktajā kārtībā.

7. Aizstāt 21.panta piektajā daļā vārdu "izziņas" ar vārdu "kriminālprocesa".

 

 

 

7. Aizstāt 21.panta piektajā daļā vārdu “izziņas” ar vārdu “kriminālprocesa”.

24.pants. Iegūtās informācijas tiesiskā nozīme un izmantošana

 

(1) Operatīvās darbības pasākumu gaitā iegūtā informācija ir valsts noslēpums, un tā ir izmantojama tikai likumā noteiktajā kārtībā. Šādu informāciju kā pierādījumu kriminālprocesā drīkst izmantot tādā veidā un apjomā, lai nodrošinātu šajā likumā noteikto operatīvās darbības slepenību un garantētu operatīvās darbības pasākumos iesaistīto personu konfidencialitāti un drošību, un kārtībā, kāda noteikta Latvijas Kriminālprocesa kodeksā.

 

(2) Iegūtos materiālus un ziņas var izmantot arī, sagatavojot un veicot likumā paredzētās izmeklēšanas darbības krimināllietās, plānojot un veicot operatīvās darbības pasākumus, analizējot kriminogēno situāciju un izstrādājot pasākumus tās uzlabošanai, atklājot reālo un potenciālo draudu faktorus un to avotus, veicot pasākumus, lai prognozētu, novērstu vai neitralizētu krīzes situāciju valstī un tās sekas, izstrādājot valsts drošības un aizsardzības stratēģiju un sagatavojot un īstenojot tās komplekso programmu.

 

(3) Ar operatīvās darbības pasākumu rezultātā iegūto informāciju jāiepazīstina valsts varas un pārvaldes institūciju vadītāji, viņu vai ar likumu pilnvarotās amatpersonas, kā arī likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā tās operatīvās darbības subjektu amatpersonas, kurām šī informācija nepieciešama dienesta uzdevumu veikšanai, ja tās saturs ir saistīts ar šīm amatpersonām uzticēto pienākumu izpildi.

 

(4) Veicot operatīvo darbību krimināllietā, ar visu operatīvās darbības procesā iegūto informāciju šajā lietā jāiepazīstina kriminālprocesa virzītājs.

 

(5) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem mērķtiecīgi iegūt informāciju zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru, ārstu, pedagogu, psihologu un garīdznieku profesionālās palīdzības sniegšanas laikā, izņemot gadījumus, kad minētās personas pašas ir operatīvās izstrādes objekti.

8. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Operatīvās darbības pasākumu gaitā iegūtā informācija ir klasificējama kā ierobežotas pieejamības informācija vai valsts noslēpuma objekts. Šādu informāciju kā pierādījumu kriminālprocesā drīkst izmantot tikai Kri­minālprocesa likumā noteiktajā kārtībā, nodrošinot operatīvās darbības pasākumu īstenošanas un tajos iesaistīto personu konfidencialitāti un drošību."

 

 

 

8. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Operatīvās darbības pasākumu gaitā iegūtā informācija ir klasificējama kā ierobežotas pieejamības informācija vai valsts noslēpuma objekts. Šādu informāciju kā pierādījumu kriminālprocesā drīkst izmantot tikai Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā, nodrošinot operatīvās darbības pasākumu īstenošanas un tajos iesaistīto personu konfidencialitāti un drošību.”

28.pants. Operatīvās darbības subjektu un to amatpersonu tiesības

 

(1) Operatīvās darbības subjektiem un to amatpersonām, pildot savus dienesta pienākumus, ir tiesības:

 

1) veikt atklātus un slepenus šā likuma 6.pantā paredzētos operatīvās darbības pasākumus;

 

2) radīt un izmantot informācijas sistēmas un tehniskos līdzekļus šo pasākumu veikšanai un informācijas fiksēšanai;

 

3) iesaistīt operatīvās darbības pasākumu veikšanā gan atklāti, gan konfidenciāli atsevišķas amatpersonas, lietpratējus (speciālistus, ekspertus) zinātnes, tehnikas un citās jomās, kā arī atsevišķas personas ar to piekrišanu;

 

4) pēc savstarpējas vienošanās izmantot operatīvās darbības pasākumu veikšanai citu organizāciju un uzņēmumu telpas, mantu, lietas, kā arī personu dzīvojamās un citas telpas, transportlīdzekļus un citu īpašumu;

 

5) izgatavot un izmantot dokumentus un citus maskēšanās līdzekļus, lai slēptu atsevišķu operatīvās darbības subjektu struktūrvienību, to dienesta telpu un transportlīdzekļu patieso piederību un darbinieku identitāti;

 

6) dibināt seguzņēmumus, organizācijas un iestādes, izmantot uzņēmumu, organizāciju un iestāžu reģistrācijas dokumentus un citus dokumentus, kā arī atšķirības (pazīšanas) zīmes nolūkā nodrošināt operatīvo darbību un radīt tai labvēlīgus apstākļus.

 

(2) Operatīvās darbības subjektu amatpersonas ir valsts aizsardzībā, un tām ir ar likumu noteiktās tiesiskās un sociālās garantijas. Zaudējumi, kas nodarīti operatīvās darbības subjekta amatpersonas vai tuvu tās radinieku mantai sakarā ar šīs amatpersonas dienesta darbību, atlīdzināmi pilnā apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.

 

(3) Operatīvās darbības pasākumu gaitā operatīvās darbības subjektu amatpersonas ir pakļautas tikai likumam un savam tiešajam priekšniekam. Ja uzdevums vai rīkojums ir pretrunā ar likumu, amatpersonai ir jāvadās pēc likuma prasībām. Ja uzdevuma vai rīkojuma izpildes rezultātā var tikt izdarīts noziedzīgs nodarījums, amatpersonai par to nekavējoties jāziņo augstākam priekšniekam un prokuroram.

 

(4) Nevienam nav tiesību iejaukties operatīvās darbības subjektu un to amatpersonu operatīvajā darbībā. Izņēmums ir ar likumu īpaši pilnvarotas personas, kas to veic likumā noteiktajā kārtībā.

9. 28.pantā:

 

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) pēc savstarpējas vienošanās izmantot operatīvās darbības pasākumu veikšanai īpašnieku vai valdītāju īpašumā vai valdījumā esošās telpas, mantu, lietas, kā arī transportlīdzekļus un citu īpašumu;";

 

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) izveidot segorganizācijas un komersantus, izmantot organizāciju un komersantu reģistrācijas dokumentus un citus dokumentus, kā arī atšķirības (pazīšanas) zīmes, lai nodrošinātu operatīvo darbību un radītu tai labvēlīgus apstākļus."

3

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt 28.panta pirmās daļas 6.punktā vārdus “un komersantus”.

Atbalstīt

9. 28.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pēc savstarpējas vienošanās izmantot operatīvās darbības pasākumu veikšanai īpašnieku īpašumā vai valdītāju valdījumā esošās telpas, mantu, lietas, kā arī transportlīdzekļus un citu īpašumu;”;

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) izveidot segorganizācijas, izmantot organizāciju un komersantu reģistrācijas dokumentus un citus dokumentus, kā arī atšķirības (pazīšanas) zīmes, lai nodrošinātu operatīvo darbību un radītu tai labvēlīgus apstākļus.”

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

4

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt spēkā stāšanās noteikumā skaitļus un vārdus “2005.gada 1.oktobrī”  ar vārdiem “nākamajā dienā pēc izsludināšanas”.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.