Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Sodu reģistra likums

(reģ.nr. 1362)

 

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(9)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants

Likuma mērķis ir izveidot vienotu uzskaiti par noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus izdarījušām personām, kā arī nodrošināt iespēju valsts un pašvaldību iestādēm un citām ieinteresētām personām noteiktā kārtībā iegūt informāciju par Sodu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) iekļautajām ziņām.

 

 

 

1.pants

Likuma mērķis ir izveidot vienotu uzskaiti par noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus izdarījušām personām, kā arī nodrošināt iespēju valsts un pašvaldību iestādēm un citām ieinteresētajām personām noteiktā kārtībā iegūt informāciju par Sodu reģistrā (turpmāk — Reģistrs) iekļautajām ziņām.

2.pants

Reģistrā tiek apkopota, apstrādāta un glabāta informācija:

1) par juridiskajām personām, kurām piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis, par fiziskajām personām, kuras Latvijas Republikā ir aizturētas, tiek turētas aizdomās, apsūdzētas, notiesātas, attaisnotas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, pret kurām ir izbeigts kriminālprocess, par personām, kurām piemēroti administratīvie sodi Latvijas Republikā;

2) par Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām, Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmušajiem ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem, kuri ir izdarījuši noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus citās valstīs.

 

 

 

2.pants

Reģistrā tiek apkopota, apstrādāta un glabāta informācija:

1) par juridiskajām personām, kurām piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis, par fiziskajām personām, kuras Latvijas Republikā ir aizturētas, tiek turētas aizdomās, ir apsūdzētas, notiesātas, attaisnotas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, pret kurām ir izbeigts kriminālprocess, kā arī par personām, kurām piemēroti administratīvie sodi Latvijas Republikā;

2) par Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām, Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmušajiem ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem, kuri ir izdarījuši noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus citās valstīs.

3.pants

(1) Reģistrā iekļautās ziņas ir ierobežotas pieejamības informācija, izņemot informāciju, kas citos normatīvajos aktos uzskatīta par vispārpieejamu informāciju.

(2) Reģistrā iekļautās ziņas izpaužamas šajā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

 

 

1

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 3.panta pirmajā daļā vārdu “uzskatīta” ar vārdu “noteikta”.

 

 

Atbalstīt

3.pants

(1) Reģistrā iekļautās ziņas ir ierobežotas pieejamības informācija, izņemot informāciju, kas citos normatīvajos aktos noteikta par vispārpieejamu informāciju.

(2) Reģistrā iekļautās ziņas izpaužamas šajā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

4.pants

Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuru lietojot tiek nodrošināta kriminālprocesam un administratīvās atbildības noteikšanai nepieciešamās informācijas aprite. Reģistra pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

 

 

 

4.pants

Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuru lietojot tiek nodrošināta kriminālprocesam un administratīvās atbildības noteikšanai nepieciešamās informācijas aprite. Reģistra pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

5.pants        

Ziņas par ārvalstīs sodītajām Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām, ārvalstīs sodītajiem Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmušajiem ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem Reģistrā iekļauj saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

 

 

 

5.pants        

Ziņas par ārvalstīs sodītām Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām, ārvalstīs sodītiem Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmušajiem ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem Reģistrā iekļauj saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem.

II nodaļa. Reģistrā iekļaujamās ziņas

 

 

 

II nodaļa. Reģistrā iekļaujamās ziņas

6.pants

Par kriminālprocesā aizturēto personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (deklarētā vai (un) faktiskā);

5) krimināllietas numurs pirmstiesas kriminālprocesā;

6) datums, kad uzsākts kriminālprocess;

7) noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

8) datums, kad persona tika aizturēta, kā arī tās iestādes nosaukums, kura personu aizturējusi;

9) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

10) datums, kad aizturētā persona atbrīvota, kā arī tās iestādes nosaukums, kura personu atbrīvojusi, nepieņemot lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto;

11) Kriminālprocesa likuma pants, daļa, punkts, pēc kura kriminālprocess izbeigts, un tā izbeigšanas datums;

12) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 6., 7., 8., 9. un 11.panta 4.punktā vārdus “vai (un)” ar vārdu “un”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

6.pants

Par kriminālprocesā aizturēto personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (deklarētā un faktiskā);

5) krimināllietas numurs pirmstiesas kriminālprocesā;

6) datums, kad uzsākts kriminālprocess;

7) noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

8) datums, kad persona tika aizturēta, kā arī tās iestādes nosaukums, kura personu aizturējusi;

9) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

10) datums, kad aizturētā persona atbrīvota, kā arī tās iestādes nosaukums, kura personu atbrīvojusi, nepieņemot lēmumu par šīs personas atzīšanu par aizdomās turēto;

11) Kriminālprocesa likuma pants, daļa, punkts, pēc kura kriminālprocess izbeigts, un tā izbeigšanas datums;

12) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).

7.pants

Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā aizdomās turēto personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (deklarētā vai (un) faktiskā);

5) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

6) krimināllietas numurs pirmstiesas kriminālprocesā;

7) datums, kad uzsākts kriminālprocess;

8) datums, kad persona atzīta par aizdomās turēto, kā arī tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto;

9) noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

10) lēmuma par personas atzīšanu par aizdomās turēto atcelšanas datums un tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu;

11) datums, kad aizdomās turētā persona atbrīvota, kā arī tās iestādes nosaukums, kura personu atbrīvojusi;

12) drošības līdzekļa veids, tā piemērošanas, grozīšanas vai atcelšanas datums un tās iestādes nosaukums, kura attiecīgo lēmumu pieņēmusi;

13) kriminālprocesa apvienošanas vai sadalīšanas datums, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa apvienošanu vai sadalīšanu, un pievienoto vai sadalīto krimināllietu numuri;

14) datums, kad uzsākta vai pabeigta personas meklēšana, tās iestādes nosaukums, kura uzsākusi vai pabeigusi personas meklēšanu, un meklēšanas lietas numurs;

15) kriminālprocesa apturēšanas vai atjaunošanas datums, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu vai atjaunošanu;

16) Kriminālprocesa likuma pants, daļa, punkts, pēc kura kriminālprocess izbeigts, un tā izbeigšanas datums;

17) ziņas par apcietinātās personas pārvietošanu ieslodzījuma vietās;

18) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati);

19) tās prokuratūras nosaukums, uz kuru krimināllieta nosūtīta kriminālvajāšanas uzsākšanai pret personu, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās iestādes nosaukums, kura krimināllietu nosūtīja prokuratūrai;

20) tās iestādes (valsts) nosaukums, uz kuru krimināllieta nosūtīta pēc piekritības, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās iestādes nosaukums, kura krimināllietu nosūtīja pēc piekritības.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt 7.panta 19.punktu pēc vārda “prokuratūras” ar vārdu “iestādes”.

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 7.panta 20.punktā un 8.panta 23.punktā vārdus “tās iestādes (valsts) nosaukums, uz kuru krimināllieta nosūtīta pēc piekritības” ar vārdiem “tās iestādes nosaukums, uz kuru krimināllieta nosūtīta pēc piekritības (arī valsts nosaukums, ja lieta nosūtīta uz ārvalsti)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

7.pants

Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā aizdomās turēto personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (deklarētā un faktiskā);

5) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

6) krimināllietas numurs pirmstiesas kriminālprocesā;

7) datums, kad uzsākts kriminālprocess;

8) datums, kad persona atzīta par aizdomās turēto, kā arī tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto;

9) noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

10) datums, kad atcelts lēmums par personas atzīšanu par aizdomās turēto, un tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par atcelšanu;

11) datums, kad aizdomās turētā persona atbrīvota, kā arī tās iestādes nosaukums, kura personu atbrīvojusi;

12) drošības līdzekļa veids, tā piemērošanas, grozīšanas vai atcelšanas datums un tās iestādes nosaukums, kura attiecīgo lēmumu pieņēmusi;

13) kriminālprocesa apvienošanas vai sadalīšanas datums, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa apvienošanu vai sadalīšanu, un pievienoto vai sadalīto krimināllietu numuri;

14) datums, kad uzsākta vai pabeigta personas meklēšana, tās iestādes nosaukums, kura uzsākusi vai pabeigusi personas meklēšanu, un meklēšanas lietas numurs;

15) kriminālprocesa apturēšanas vai atjaunošanas datums, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu vai atjaunošanu;

16) Kriminālprocesa likuma pants, daļa, punkts, pēc kura kriminālprocess izbeigts, un tā izbeigšanas datums;

17) ziņas par apcietinātās personas pārvietošanu ieslodzījuma vietās;

18) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati);

19) tās prokuratūras iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta kriminālvajāšanas uzsākšanai pret personu, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās iestādes nosaukums, kura krimināllietu nosūtīja prokuratūrai;

20) tās iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta pēc piekritības (arī valsts nosaukums, ja lieta nosūtīta uz ārvalsti), krimināllietas nosūtīšanas datums, tās iestādes nosaukums, kura krimināllietu nosūtīja pēc piekritības.

8.pants

Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā apsūdzēto personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (deklarētā vai (un) faktiskā);

5) tās prokuratūras iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

6) krimināllietas numurs pirmstiesas kriminālprocesā;

7) datums, kad uzsākts kriminālprocess;

8) drošības līdzekļa veids, tā piemērošanas, grozīšanas vai atcelšanas datums un tās iestādes nosaukums, kura attiecīgo lēmumu pieņēmusi;

9) apsūdzētās personas nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

10) kriminālprocesa apturēšanas vai atjaunošanas datums un tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu vai atjaunošanu;

11) Kriminālprocesa apvienošanas vai sadalīšanas datums, tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa apvienošanu vai sadalīšanu, un pievienoto vai sadalīto krimināllietu numuri;

12) datums, kad uzsākta vai pabeigta personas meklēšana, tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura uzsākusi vai pabeigusi personas meklēšanu, un meklēšanas lietas numurs;

13) kriminālvajāšanas uzsākšanas datums un tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura uzsākusi kriminālvajāšanu;

14) tās tiesas nosaukums, uz kuru krimināllieta nosūtīta, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura nosūtījusi krimināllietu tiesai;

15) Kriminālprocesa likuma pants, daļa, punkts, pēc kura kriminālprocess izbeigts, un izbeigšanas datums;

16) ziņas par apcietinātās personas pārvietošanu ieslodzījuma vietās;

17) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati);

18) pārbaudes laiks un uzliktie pienākumi, kad izbeidz krimināllietu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;

19) datums, kad kriminālprocess izbeigts, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu, un tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura izbeidza kriminālprocesu, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu;

20) Kriminālprocesa likuma pants, daļa, punkts, pēc kura kriminālprocess izbeigts, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu;

21) piemērotais soda veids un mērs;              

22) datums, kad izpildīts priekšrakstā noteiktais sods;

23) tās iestādes (valsts) nosaukums, uz kuru krimināllieta nosūtīta pēc piekritības, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura krimināllietu nosūtīja pēc piekritības;

24) tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura krimināllietu nosūtīja papildizmeklēšanai, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās iestādes nosaukums, uz kuru krimināllieta nosūtīta papildizmeklēšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 8.panta 9.punktā vārdus “apsūdzētās personas nodarījuma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.

 

 

 

 

 

 < o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

8.pants

Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā apsūdzēto personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (deklarētā un faktiskā);

5) tās prokuratūras iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

6) krimināllietas numurs pirmstiesas kriminālprocesā;

7) datums, kad uzsākts kriminālprocess;

8) drošības līdzekļa veids, tā piemērošanas, grozīšanas vai atcelšanas datums un tās iestādes nosaukums, kura attiecīgo lēmumu pieņēmusi;

9) noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

10) kriminālprocesa apturēšanas vai atjaunošanas datums un tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu vai atjaunošanu;

11) kriminālprocesa apvienošanas vai sadalīšanas datums, tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa apvienošanu vai sadalīšanu, un pievienoto vai sadalīto krimināllietu numuri;

12) datums, kad uzsākta vai pabeigta personas meklēšana, tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura uzsākusi vai pabeigusi personas meklēšanu, un meklēšanas lietas numurs;

13) kriminālvajāšanas uzsākšanas datums un tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura uzsākusi kriminālvajāšanu;

14) tās tiesas nosaukums, uz kuru krimināllieta nosūtīta, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura nosūtījusi krimināllietu tiesai;

15) Kriminālprocesa likuma pants, daļa, punkts, pēc kura kriminālprocess izbeigts, un tā izbeigšanas datums;

16) ziņas par apcietinātās personas pārvietošanu ieslodzījuma vietās;

17) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati);

18) pārbaudes laiks un uzliktie pienākumi, kad izbeidz krimināllietu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;

19) datums, kad kriminālprocess izbeigts, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu, un tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura izbeidza kriminālprocesu, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu;

20) Kriminālprocesa likuma pants, daļa, punkts, pēc kura kriminālprocess izbeigts, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu;

21) piemērotais soda veids un mērs;               

22) datums, kad izpildīts prokurora priekšrakstā par sodu noteiktais sods;

23) tās iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta pēc piekritības (arī valsts nosaukums, ja lieta nosūtīta uz ārvalsti), krimināllietas nosūtīšanas datums, tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura krimināllietu nosūtīja pēc piekritības;

24) tās prokuratūras iestādes nosaukums, kura krimināllietu nosūtīja papildizmeklēšanai, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta papildizmeklēšanai.

9.pants

Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā notiesāto (attaisnoto) personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (deklarētā vai (un) faktiskā);

5) tās tiesas nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

6) krimināllietas numurs pirmstiesas kriminālprocesā;

7) kriminālprocesa iztiesāšanas apturēšanas vai atjaunošanas datums un tās tiesas nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa iztiesāšanas apturēšanu vai atjaunošanu;

8) kriminālprocesa apvienošanas vai sadalīšanas datums, tās tiesas nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa apvienošanu vai sadalīšanu, un pievienoto vai sadalīto krimināllietu numuri;

9) datums, kad uzsākta vai pabeigta personas meklēšana, tās tiesas nosaukums, kura uzsākusi vai pabeigusi personas meklēšanu, un meklēšanas lietas numurs;

10) datums, kad pasludināts spriedums vai lēmums (turpmāk – nolēmums), kas stājies likumīgā spēkā;

11) tās tiesas nosaukums, kura pasludinājusi likumīgā spēkā stājušos nolēmumu krimināllietā;

12) Krimināllikuma pants, daļa, punkts, pēc kura persona notiesāta (attaisnota);

13) Kriminālprocesa likuma pants, daļa, punkts, pēc kura kriminālprocess izbeigts, un izbeigšanas datums;

14) piespriestā soda veids un mērs;

15) kaitējuma kompensācijas apmērs;

16) datums, kad nolēmums stājies likumīgā spēkā;

17) ziņas par medicīniska vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu (piemērošanas datums, tās tiesas nosaukums, kura piemērojusi piespiedu līdzekli, un piespiedu līdzekļa veids);

18) tā tiesneša vārds, uzvārds, kas pasludinājis likumīgā spēkā stājušos nolēmumu;

19) apžēlošanas vai amnestijas piemērošana;

20) datums, kad piespriestais sods tika izciests (izpildīts);

21) ziņas par notiesātās personas pārvietošanu ieslodzījuma vietās, kā arī par tās atbrīvošanu (ieslodzījuma vietas nosaukums, atbrīvošanas pamatojums un datums);

22) tās apdzīvotās vietas nosaukums, uz kuru persona izvēlējusies doties pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas;

23) ziņas par piespriestā soda grozīšanu (tiesas nosaukums, datums un jaunais sods);

24) ziņas par personas sodāmības noņemšanu (tiesas nosaukums un datums);

25) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Tautas saskaņas partijas frakcija:

Izteikt likuma 9.panta 14.punktu šādā redakcijā:

“14) piespriestā soda veids, mērs un tiesas uzliktie pienākumi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

9.pants

Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā notiesāto (attaisnoto) personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (deklarētā un faktiskā);

5) tās tiesas nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

6) krimināllietas numurs pirmstiesas kriminālprocesā;

7) kriminālprocesa iztiesāšanas apturēšanas vai atjaunošanas datums un tās tiesas nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa iztiesāšanas apturēšanu vai atjaunošanu;

8) kriminālprocesa apvienošanas vai sadalīšanas datums, tās tiesas nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa apvienošanu vai sadalīšanu, un pievienoto vai sadalīto krimināllietu numuri;

9) datums, kad uzsākta vai pabeigta personas meklēšana, tās tiesas nosaukums, kura uzsākusi vai pabeigusi personas meklēšanu, un meklēšanas lietas numurs;

10) datums, kad pasludināts spriedums vai lēmums (turpmāk — nolēmums), kas stājies likumīgā spēkā;

11) tās tiesas nosaukums, kura pasludinājusi likumīgā spēkā stājušos nolēmumu krimināllietā;

12) Krimināllikuma pants, daļa, punkts, pēc kura persona notiesāta (attaisnota);

13) Kriminālprocesa likuma pants, daļa, punkts, pēc kura kriminālprocess izbeigts, un izbeigšanas datums;

14) piespriestā soda veids, mērs un tiesas uzliktie pienākumi;

15) kaitējuma kompensācijas apmērs;

16) datums, kad nolēmums stājies likumīgā spēkā;

17) ziņas par medicīniska vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu (piemērošanas datums, tās tiesas nosaukums, kura piemērojusi piespiedu līdzekli, un piespiedu līdzekļa veids);

18) tā tiesneša vārds un uzvārds, kurš pasludinājis likumīgā spēkā stājušos nolēmumu;

19) apžēlošanas vai amnestijas piemērošana;

20) datums, kad piespriestais sods tika izciests (izpildīts);

21) ziņas par notiesātās personas pārvietošanu ieslodzījuma vietās, kā arī par tās atbrīvošanu (ieslodzījuma vietas nosaukums, atbrīvošanas pamatojums un datums);

22) tās apdzīvotās vietas nosaukums, uz kuru persona izvēlējusies doties pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas;

23) ziņas par piespriestā soda grozīšanu (tiesas nosaukums, datums un jaunais sods);

24) ziņas par personas sodāmības noņemšanu (tiesas nosaukums un datums);

25) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).

10.pants

Par juridiskajai personai piemēroto piespiedu ietekmēšanas līdzekli Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) juridiskās personas nosaukums;

2) juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3) juridiskā adrese;

4) krimināllietas numurs pirmstiesas kriminālprocesā;

5) datums, kad uzsākts kriminālprocess;

6) datums, kad uzsākts process piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemēro­šanai juridiskajai personai;

7) tās tiesas nosaukums, kura pasludinājusi likumīgā spēkā stājušos nolēmumu krimināllietā;

8) Krimināllikuma pants, daļa, punkts, pēc kura fiziskā persona par juridiskās personas interesēs izdarītu noziedzīgu nodarījumu notiesāta un juridiskajai personai piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;

9) piemērotā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa veids un mērs;

10) datums, kad nolēmums stājies likumīgā spēkā;

11) tā tiesneša vārds, uzvārds, kas pasludinājis likumīgā spēkā stājušos nolēmumu;

12) datums, kad tiesa kriminālprocesu izbeigusi daļā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu;

13) datums, kad piemērotais piespiedu ietekmēšanas līdzeklis izpildīts;

14) ziņas par juridiskās personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).

 

 

 

10.pants

Par juridiskajai personai piemēroto piespiedu ietekmēšanas līdzekli Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) juridiskās personas nosaukums;

2) juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3) juridiskā adrese;

4) krimināllietas numurs pirmstiesas kriminālprocesā;

5) datums, kad uzsākts kriminālprocess;

6) datums, kad uzsākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai;

7) tās tiesas nosaukums, kura pasludinājusi likumīgā spēkā stājušos nolēmumu krimināllietā;

8) Krimināllikuma pants, daļa, punkts, pēc kura fiziskā persona par juridiskās personas interesēs izdarītu noziedzīgu nodarījumu notiesāta un juridiskajai personai piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;

9) piemērotā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa veids un mērs;

10) datums, kad nolēmums stājies likumīgā spēkā;

11) tā tiesneša vārds un uzvārds, kurš pasludinājis likumīgā spēkā stājušos nolēmumu;

12) datums, kad tiesa kriminālprocesu izbeigusi daļā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu;

13) datums, kad piemērotais piespiedu ietekmēšanas līdzeklis izpildīts;

14) ziņas par juridiskās personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).

11.pants

Par administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārzemniekiem,  bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (deklarētā vai (un) faktiskā);

5) juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;

6) Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vai cita normatīvā akta pants, daļa, punkts, kurā ir noteikts pārkāpums, par kura izdarīšanu persona saukta pie administratīvās atbildības;

7) administratīvā pārkāpuma izdarīšanas datums, vieta, laiks un administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas datums;

8) iestāde (amatpersona) vai deleģēto pārvaldes uzdevumu veicoša privātpersona, kura sastādījusi administratīvā pārkāpuma protokolu, un protokola numurs;

9) administratīvā pārkāpuma lietas numurs;

10) ziņas par administratīvā soda piemērošanu (iestāde (amatpersona) vai deleģēto pārvaldes uzdevumu veicoša privātpersona, kura piemērojusi sodu, lēmuma numurs, soda piemērošanas datums, soda veids un mērs);

11) atlīdzināmā mantiskā zaudējuma apmērs;

12) datums, kad sods tika izciests (izpildīts);

13) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).

 

 

 

11.pants

Par administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas vārds (vārdi), uzvārds;

2) personas kods (ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem papildus norāda dzimšanas datumu);

3) valstiskā piederība un veids;

4) dzīvesvieta (deklarētā un faktiskā);

5) juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;

6) Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vai cita normatīvā akta pants, daļa, punkts, kurā ir noteikts pārkāpums, par kura izdarīšanu persona saukta pie administratīvās atbildības;

7) administratīvā pārkāpuma izdarīšanas datums, vieta, laiks un administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas datums;

8) iestāde (amatpersona) vai deleģēto pārvaldes uzdevumu veicoša privātpersona, kura sastādījusi administratīvā pārkāpuma protokolu, un protokola numurs;

9) administratīvā pārkāpuma lietas numurs;

10) ziņas par administratīvā soda piemērošanu [iestāde (amatpersona) vai deleģēto pārvaldes uzdevumu veicoša privātpersona, kura piemērojusi sodu, lēmuma numurs, soda piemērošanas datums, soda veids un mērs];

11) atlīdzināmā mantiskā zaudējuma apmērs;

12) datums, kad sods tika izciests (izpildīts);

13) ziņas par personas datu maiņu (datums, vecie un jaunie dati).

12.pants

Reģistrā iekļaujamas ziņas par dokumentu (dokumenta nosaukums, datums, numurs), uz kura pamata veikta ziņu iekļaušana un esošo ziņu papildināšana vai korekcija.

 

 

 

12.pants

Reģistrā iekļaujamas ziņas par dokumentu (dokumenta nosaukums, datums, numurs), uz kura pamata veikta ziņu iekļaušana un esošo ziņu papildināšana vai korekcija.

13.pants

(1) Ziņas Iekšlietu ministrijas Informācijas centram iekļaušanai Reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā sniedz šādas iestādes:

1) izmeklēšanas iestādes;

2) prokuratūras iestādes;

3) tiesas;

4) Ieslodzījuma vietu pārvalde;

5) Valsts prezidenta Kancelejas Apžēlošanas dienests;

6) iestādes (amatpersonas) vai deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas privātpersonas, kuras sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu;

7) iestādes vai deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas privātpersonas, kuras ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas;

8) citas valsts un pašvaldību iestādes, kuru rīcībā ir Reģistra veidošanai nepieciešamā informācija.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās iestādes ir atbildīgas par ziņu savlaicīgu sniegšanu Reģistram un šo ziņu atbilstību tās apliecinošiem dokumentiem.

 

 

 

13.pants

(1) Ziņas Iekšlietu ministrijas Informācijas centram iekļaušanai Reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā sniedz šādas iestādes:

1) izmeklēšanas iestādes;

2) prokuratūras iestādes;

3) tiesas;

4) Ieslodzījuma vietu pārvalde;

5) Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienests;

6) iestādes (amatpersonas) vai deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas privātpersonas, kuras sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu;

7) iestādes vai deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas privātpersonas, kuras ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas;

8) citas valsts un pašvaldību iestādes, kuru rīcībā ir Reģistra veidošanai nepieciešamā informācija.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās iestādes ir atbildīgas par ziņu savlaicīgu sniegšanu Reģistram un šo ziņu atbilstību tās apliecinošiem dokumentiem.

14.pants

Lai nodrošinātu patiesas un aktuālas šā likuma 6., 7., 8., 9., 10. un 11.pantā minētās informācijas uzkrāšanu un ziņu pilnīgumu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām, kuras veic deleģētos pārvaldes uzdevumus.

 

 

 

14.pants

Lai nodrošinātu patiesas un aktuālas šā likuma 6., 7., 8., 9., 10. un 11.pantā minētās informācijas uzkrāšanu un ziņu pilnīgumu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām, kuras veic deleģētos pārvaldes uzdevumus.

III nodaļa. Reģistrā iekļauto ziņu sniegšana

 

 

 

III nodaļa. Reģistrā iekļauto ziņu sniegšana

15.pants

(1) Tiesības saņemt ziņas no Reģistra ir:

1) privātpersonām – par sevi, kā arī normatīvajos aktos konkrēti norādītos gadījumos un apjomā – citu Reģistra rīcībā esošu informāciju;

2) operatīvās darbības subjektiem, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūras iestādēm un tiesām – attiecīgo iestāžu darbību regulējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai;

3) iestādēm, kuras ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, – to lietvedībā esošo administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai;

4) citām valsts un pašvaldību iestādēm – normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un paredzētajiem mērķiem;

5) darba devējiem – lai pārbaudītu fiziskās personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem, pieņemot to darbā vai dienestā (norādot normatīvo aktu, kas paredz attiecīgus ierobežojumus);

6) zvērinātiem advokātiem – par aizstāvamo personu kriminālprocesā vai administratīvo pārkāpumu lietā.

(2) Reģistrā iekļautās ziņas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto personu pieprasītās ziņas sniedz ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Ja pieprasītās ziņas nav iespējams sniegt noteiktajā termiņā, ziņu pieprasītāju informē par pieprasījuma izpildes aizkavēšanās iemeslu

 

 

 

15.pants

(1) Tiesības saņemt ziņas no Reģistra ir:

1) privātpersonām — par sevi, kā arī normatīvajos aktos konkrēti norādītos gadījumos un apjomā — citu Reģistra rīcībā esošu informāciju;

2) operatīvās darbības subjektiem, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūras iestādēm un tiesām — attiecīgo iestāžu darbību regulējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai;

3) iestādēm, kuras ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, — to lietvedībā esošo administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai;

4) citām valsts un pašvaldību iestādēm — normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un paredzētajiem mērķiem;

5) darba devējiem — lai pārbaudītu fiziskās personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem, pieņemot to darbā vai dienestā (norādot normatīvo aktu, kas paredz attiecīgus ierobežojumus);

6) zvērinātiem advokātiem — par aizstāvamo personu kriminālprocesā vai administratīvo pārkāpumu lietā.

(2) Reģistrā iekļautās ziņas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto personu pieprasītās ziņas sniedz ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja pieprasītās ziņas nav iespējams sniegt noteiktajā termiņā, ziņu pieprasītāju informē par pieprasījuma izpildes aizkavēšanās iemeslu.

16.pants

Privātpersonas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā var saņemt izziņas no:

1) Reģistra aktuālās datu bāzes – par sodāmību, kas nav dzēsta (noņemta), ziņas par fiziskajai vai juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads, kā arī par juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem;

2) Reģistra arhīva datu bāzes – par dzēstu (noņemtu) sodāmību, krimināl­procesiem, kurās persona tika attaisnota, ziņas par fiziskajai vai juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis vairāk nekā gads, izpildītiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas izbeigšanu, izpildītiem, juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem.

 

7

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt 16.pantā vārdus “un apjomā”.

 

Atbalstīt

16.pants

Privātpersonas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt izziņas no:

1) Reģistra aktuālās datubāzes — par sodāmību, kas nav dzēsta (noņemta), ziņas par fiziskajai vai juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads, kā arī par juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem;

2) Reģistra arhīva datubāzes — par dzēstu (noņemtu) sodāmību, par kriminālprocesiem, kuros persona tika attaisnota, ziņas par fiziskajai vai juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis vairāk nekā gads, izpildītiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas izbeigšanu, izpildītiem juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem.

17.pants

(1) Zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem ziņas no Reģistra izsniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā.

(2) Ziņas, kuras izsniedz zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem, nedrīkst saturēt personu identificējošus datus.

 

 

 

17.pants

(1) Zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem ziņas no Reģistra izsniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā.

(2) Ziņas, kuras izsniedz zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem, nedrīkst saturēt personu identificējošus datus.

18.pants

(1) Par izziņu saņemšanu no Reģistra iekasē valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

(2) Valsts un pašvaldību iestādes ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas par izziņu saņemšanu no Reģistra.

 

 

 

18.pants

(1) Par izziņu saņemšanu no Reģistra maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

(2) Valsts un pašvaldību iestādes ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas par izziņu saņemšanu no Reģistra.

19.pants

(1) Ziņu sniegšana no Reģistra ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm pieļaujama gadījumos un kārtībā, ko paredz Latvijas Republikai saistošās starptautiskās konvencijas un līgumi.

(2) Ziņu apmaiņa ar ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm notiek starptautiskajā līgumā noteiktajā valodā un kārtībā.

(3) No ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm saņemtajām ziņām nodrošina tulkojumu valsts valodā.

 

 

 

8

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 19.panta pirmajā daļā vārdus “saistošās starptautiskās konvencijas un līgumi” ar vārdiem “saistošie starptautiskie līgumi”.

 

 

 

Atbalstīt

19.pants

(1) Ziņu sniegšana no Reģistra ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm pieļaujama gadījumos un kārtībā, ko paredz Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi.

(2) Ziņu apmaiņa ar ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm notiek starptautiskajā līgumā noteiktajā valodā un kārtībā.

(3) No ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm saņemtajām ziņām nodrošina tulkojumu valsts valodā.

IV nodaļa. Reģistrā iekļauto ziņu glabāšanas termiņi

 

 

 

IV nodaļa. Reģistrā iekļauto ziņu glabāšanas termiņi

20.pants

(1) Reģistrā iekļautās ziņas iedala aktuālajā datu bāzē un arhīva datu bāzē.

(2) Aktuālajā datu bāzē glabā ziņas par tiesā neizskatītiem kriminālprocesiem, piemērotiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem, juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, fiziskās personas sodāmību, kas nav dzēsta (noņemta), kā arī ziņas par fiziskajām vai juridiskajām personām administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads.

(3) Arhīva datu bāzē glabā ziņas par izbeigtiem kriminālprocesiem, izpildītiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas izbeigšanu, izpildītiem, juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, dzēstu (noņemtu) sodāmību, krimināllietām, kurās fiziskā persona ir atbrīvota no kriminālatbildības, attaisnota, kā arī ziņas par fiziskajām vai juridiskajām personām administratīvā pārkāpuma lietās piemēroto sodu, ja no tā izciešanas ir pagājis vairāk nekā gads.

 

 

 

20.pants

(1) Reģistrā iekļautās ziņas iedala aktuālajā datubāzē un arhīva datubāzē.

(2) Aktuālajā datubāzē glabā ziņas par tiesā neizskatītiem kriminālprocesiem, piemērotiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem, juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, fiziskās personas sodāmību, kas nav dzēsta (noņemta), kā arī ziņas par fiziskajām vai juridiskajām personām administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads.

(3) Arhīva datubāzē glabā ziņas par izbeigtiem kriminālprocesiem, izpildītiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas izbeigšanu, izpildītiem juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, dzēstu (noņemtu) sodāmību, krimināllietām, kurās fiziskā persona ir atbrīvota no kriminālatbildības vai attaisnota, kā arī ziņas par fiziskajām vai juridiskajām personām administratīvā pārkāpuma lietās piemērotajiem sodiem, ja no soda izciešanas ir pagājis vairāk nekā gads.

21.pants

(1) Informāciju no Reģistra aktuālās datu bāzes pārvieto uz Reģistra arhīva datu bāzi, ja persona ar tiesas spriedumu attaisnota, atbrīvota no kriminālatbildības vai soda, ja tai izbeigta medicīniska vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana, ja juridiskai personai izbeigta piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošana, pēc sodāmības dzēšanas (noņemšanas), ja krimināllietu izbeidz, ja pēc administratīvā soda izciešanas ir pagājis gads, kā arī sakarā ar fiziskās personas nāvi un juridiskās personas likvidāciju.

(2) Reģistra arhīva datu bāzē ziņas par noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus izdarījušām personām tiek glabātas 10 gadus pēc šo personu nāves.

(3) Reģistra arhīva datu bāzē ziņas par juridisko personu administra­tīvajiem pārkāpumiem un juridiskai personai piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem tiek glabātas 10 gadus pēc juridiskās personas darbības izbeigšanas.

(4) Pēc glabāšanas termiņa beigām Reģistra arhīva datu bāzē esošās ziņas tiek iznīcinātas, un par to tiek sastādīts akts.

 

 

 

21.pants

(1) Informāciju no Reģistra aktuālās datubāzes pārvieto uz Reģistra arhīva datubāzi, ja persona ar tiesas spriedumu attaisnota, atbrīvota no kriminālatbildības vai soda, ja tai izbeigta medicīniska vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana, ja juridiskajai personai izbeigta piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošana, pēc sodāmības dzēšanas (noņemšanas), ja krimināllietu izbeidz, ja pēc administratīvā soda izciešanas ir pagājis gads, kā arī sakarā ar fiziskās personas nāvi un juridiskās personas likvidāciju.

(2) Reģistra arhīva datubāzē ziņas par noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus izdarījušām personām tiek glabātas 10 gadus pēc šo personu nāves.

(3) Reģistra arhīva datubāzē ziņas par juridisko personu administratīvajiem pārkāpumiem un juridiskajai personai piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem tiek glabātas 10 gadus pēc juridiskās personas darbības izbeigšanas.

(4) Pēc glabāšanas termiņa beigām Reģistra arhīva datubāzē esošās ziņas tiek iznīcinātas, un par to tiek sastādīts akts.

Pārejas noteikumi

 1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Sodu reģistra likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 22.nr.; 2003, 14.nr.; 2005, 12.nr.).

2. Līdz attiecīgo normatīvo aktu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.martam ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumi Nr.191 "Noteikumi par valsts nodevu par ziņu izsniegšanu no Sodu reģistra";

2) Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.281 "Kārtība, kādā iesniedzamas ziņas iekļaušanai Sodu reģistrā un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas".

3. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.martam izdod likuma 13.panta pirmajā daļā, 15.panta otrajā daļā, 16.pantā, 17.panta pirmajā daļā un 18.panta pirmajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus.

 

 

 

Pārejas noteikumi

 1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Sodu reģistra likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 22.nr.; 2003, 14.nr.; 2005, 12.nr.).

2. Līdz attiecīgo normatīvo aktu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.martam ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumi Nr.191 “Noteikumi par valsts nodevu par ziņu izsniegšanu no Sodu reģistra”;

2) Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.281 “Kārtība, kādā iesniedzamas ziņas iekļaušanai Sodu reģistrā un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas”.

3. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.martam izdod šā likuma 13.panta pirmajā daļā, 15.panta otrajā daļā, 16.pantā, 17.panta pirmajā daļā un 18.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

9

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt spēkā stāšanās noteikumā skaitļus un vārdus “2005.gada 1.oktobrī” ar vārdiem “nākamajā dienā pēc izsludināšanas”.

Atbalstīt

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.