Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par policiju”

(reģ.nr. 1361)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(6)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 2., 4., 16., 22.nr.; 2003, 2., 8., 14.nr.; 2004, 13.nr.; 2005, 2., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 2., 4., 16., 22.nr.; 2003, 2., 8., 14.nr.; 2004, 13.nr.; 2005, 2., 10.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Policijas uzdevumi

Policijas uzdevumi ir:

- garantēt personu un sabiedrības drošību;

- novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;

- atklāt noziedzīgus nodarījumus, meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus;

- likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā;

- savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un kriminālsodus.

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 3.panta pirmās daļas ceturtajā punktā vārdus "personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām" ar vārdiem "iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 3.panta pirmās daļas ceturtajā punktā vārdus "personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām" ar vārdiem "iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām".

6.pants. Atklātums policijas darbībā

. . .

 

Policijai aizliegts izpaust ziņas, kuras ir valsts vai cits ar likumu īpaši aizsargāts noslēpums, kuras satur komercnoslēpumu vai patentu noslēpumu. Aizliegts izpaust pirmstiesas izmeklēšanas datus bez prokurora vai izziņas iestādes priekšnieka atļaujas, kā arī materiālus, kuri ir pretrunā ar nevainīguma prezumpciju.

 

. . .

 

Policijai ir jāatsauc ziņas, ko tā izplatījusi par personām, uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, ja tās neatbilst patiesībai. Atsaukums mēneša laikā jāizplata tādā pašā veidā, kādā tika izplatītas nepatiesās ziņas.

 

2.  6.pantā:

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "izziņas iestādes priekšnieka" ar vārdiem "izmeklētāja tiešā priekšnieka";

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "personām, uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām" ar vārdiem "iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām".

 

 

 

 

2.  6.pantā:

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "izziņas iestādes priekšnieka" ar vārdiem "izmeklētāja tiešā priekšnieka";

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "personām, uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām" ar vārdiem "iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām".

7.pants. Policijas sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām

Valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi, organizācijas un to amatpersonas sniedz palīdzību policijai tās pienākumu izpildē.

 

Policija sadarbojas ar uzņēmumiem, kuri pilda apsardzes funkcijas, ar uzņēmumu, iestāžu un organizāciju civilās drošības dienestiem (ugunsdzēsības, satiksmes drošības un citiem dienestiem), kā arī ar pašvaldību iestāžu veselības aizsardzības, sociālās patronāžas un žēlsirdības dienestiem un atbalsta tos likumpārkāpumu profilaksē.

 

3. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Policijas sadarbība 

Policija sadarbojas ar iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām."

 

 

 

 

 

3. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Policijas sadarbība 

Policija sadarbojas ar iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām."

 

10.pants. Policijas darbinieka pamatpienākumi

Saskaņā ar policijas uzdevumiem policijas darbinieka pamatpienākumi atbilstoši dienesta kompetencei ir:

1) . . .

4) saskaņā ar likuma prasībām izdarīt izziņu, nodrošināt noteiktā kārtībā kriminālistikas speciālistu piedalīšanos izmeklēšanas darbībās, veikt nepieciešamos operatīvās meklēšanas un citus likumā noteiktos pasākumus, lai atklātu, pārtrauktu un novērstu noziedzīgus nodarījumus, konstatētu un meklētu personas, kuras tos izdarījušas vai kuras slēpjas no izziņas, izmeklēšanas un tiesas, izvairās no kriminālsoda izciešanas vai ir bezvēsts prombūtnē, kā arī lai konstatētu cilvēku personību un identificētu līķus;

5) . . .

9) saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem apsargāt objektus Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; kontrolēt apsardzes funkciju izpildīšanai izveidoto uzņēmumu darbību;

10) . . .

12) kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites jomā;

13) . . .

 

 

4.  10.pantā:

 

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā: 

"4) saskaņā ar likuma prasībām veikt izmeklēšanu, nodrošināt noteiktā kārtībā kriminālistikas speciālistu piedalīšanos izmeklēšanas darbībās, veikt nepieciešamos operatīvās meklēšanas un citus likumā noteiktos pasākumus, lai atklātu, pārtrauktu un novērstu noziedzīgus nodarījumus, konstatētu un meklētu personas, kuras tos izdarījušas vai kuras slēpjas no izmeklēšanas un tiesas, izvairās no kriminālsoda izciešanas vai ir bezvēsts prombūtnē, kā arī lai konstatētu cilvēku personību un identificētu līķus;";

 

izslēgt pirmās daļas 9.punktā vārdus "kontrolēt apsardzes funkciju izpildīšanai izveidoto uzņēmumu darbību";

 

 

izteikt pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā: 

"12) kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvdarbības jomā;".

 

 

 

 

 

4.  10.panta pirmajā daļā:

 

izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

"4) saskaņā ar likuma prasībām veikt izmeklēšanu, nodrošināt noteiktā kārtībā kriminālistikas speciālistu piedalīšanos izmeklēšanas darbībās, veikt nepieciešamos operatīvās meklēšanas un citus likumā noteiktos pasākumus, lai atklātu, pārtrauktu un novērstu noziedzīgus nodarījumus, konstatētu un meklētu personas, kuras tos izdarījušas vai kuras slēpjas no izmeklēšanas un tiesas, izvairās no kriminālsoda izciešanas vai ir bezvēsts prombūtnē, kā arī lai konstatētu cilvēku personību un identificētu līķus;";

 

izslēgt 9.punktā vārdus "kontrolēt apsardzes funkciju izpildīšanai izveidoto uzņēmumu darbību";

 

 

izteikt 12.punktu šādā redakcijā: 

"12) kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvdarbības jomā;".

11.pants. Policijas darbinieka papildpienākumi

Policijas darbiniekam savas kompetences ietvaros ir pienākums palīdzēt:

1) deputātiem, deputātu kandidātiem, kā arī valsts iestāžu amatpersonām, ja tiek traucēta to likumīgā darbība;

2) veselības aizsardzības un veterināruzraudzības iestādēm - karantīnas pasākumu veikšanā epidēmiju un epizootiju gadījumos;

3) ārstniecības iestādēm, ārstniecības personām, Sabiedrības veselības dienesta epidemiologiem un valsts sanitārajiem inspektoriem - to personu piespiedu atvešanā apsekošanai vai ārstēšanai, kuras slimo ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību vai veneriskajām slimībām, ir sociāli bīstami psihiski slimas, kā arī to personu atvešanā un apsardzē ārstniecības iestādē, par kurām ir pietiekams pamats secināt, ka tās ir inficētas ar imūndeficīta vīrusu (HIV) vai infekcijas slimībām, kuru sarakstu apstiprina Ministru kabinets, ja tās izvairās no ierašanās ārstniecības iestādē.

4) cietumu iestādēm - likumpārkāpumu novēršanā un izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā šajās iestādēs;

5) ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem - profilakses pasākumu veikšanā un ugunsgrēku dzēšanā, kā arī glābšanas darbos;

6) karaspēka daļām un iestādēm - nozaudēto un izlaupīto ieroču, munīcijas, sprāgstvielu un citu iedzīvotājiem bīstamu vielu, izstrādājumu un priekšmetu meklēšanā;

7) autotransporta un pilsētas elektrotransporta kontroles dienestiem - transporta lietošanas noteikumu pārkāpēju personības noskaidrošanā;

8) vides aizsardzības un muitas iestādēm, Valsts ieņēmumu dienestam un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei - to likumīgajā darbībā;

9) Valsts robežsardzei — ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontrolē un profilaksē.

 

1

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs:

Papildināt 11.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) personām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic jūras negadījuma izmeklēšanu kuģošanas drošības aspektā (ostas kapteinis, valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” Avārijas izmeklēšanas nodaļa) – jūras negadījumā iesaistīto personu apsekošanā, lai konstatētu, vai tās ir lietojušas alkoholu, narkotiskas vai citas apreibinošas vielas, vai to nosūtīšanā apsekošanai vai ekspertīzes izdarīšanai uz medicīnas iestādēm.”.

Noraidīt

 

12.pants. Policijas darbinieka vispārējās tiesības

Policijas darbiniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības:

1) . . .

16) jebkurā diennakts laikā iekļūt dzīvoklī bez tajā dzīvojošo atļaujas (ja nepieciešams, lietojot fizisku spēku) gadījumos, kad persona aizturama nozieguma vietā vai apdraudēta citu personu dzīvība;

jebkurā diennakts laikā iekļūt iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām un personām piederošās nedzīvojamās telpās un zemes gabalu teritorijā (ja nepieciešams, lietojot fizisku spēku), izņemot tās nedzīvojamās telpas un zemes gabalu teritoriju, kam ir eksteritoriāls vai speciālā režīma statuss, gadījumos, kad persona aizturama nozieguma vietā, apdraudēta citu personu dzīvība, kā arī stihisko nelaimju un citu ārkārtēju notikumu gadījumos, kad apdraudēta personu un sabiedrības drošība.

Ikreiz, kad policijas darbinieki šajā pantā paredzētajos gadījumos ir iekļuvuši personu dzīvoklī pret iemītnieku gribu vai lietojot fizisku spēku, par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā rakstveidā jāziņo prokuroram.

Jebkurā citā gadījumā iekļūšana dzīvojamās un citās personām, iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un organizācijām piederošās telpās ir pieļaujama tikai likumā noteiktajos gadījumos uz tiesneša lēmuma pamata vai neatliekamos gadījumos ar prokurora piekrišanu kratīšanas izdarīšanai;

17) . . .

23) noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā novēršanai un atklāšanai, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka tiek gatavoti vai izdarīti šādi noziedzīgi nodarījumi:

pārbaudīt uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, iestāžu un organizāciju mantas iegādes likumību un tās uzglabāšanas drošumu ražošanas, transportēšanas un realizācijas vietās, šajā nolūkā apmeklēt uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības, iestādes un organizācijas un kopā ar īpašnieku, viņa pārstāvjiem vai pilnvarotām personām, bet, ja tās izvairās - kopā ar pašvaldību pārstāvjiem apsekot ražošanas telpas, noliktavas, tirdzniecības un citas dienesta telpas un teritorijas, kā arī transportlīdzekļus; pārbaudīt pie amatpersonām, materiāli atbildīgajām personām un kravu pārvadātājiem dokumentus par materiālajām un citām vērtībām, ja nepieciešams, šo personu klātbūtnē salīdzināt noliktavas, ražošanas un citas telpas, transportlīdzekļos esošo preču, izejvielu, pusfabrikātu un gatavās produkcijas atbilstību dokumentiem, kā arī pieprasīt no šīm personām paskaidrojumus gadījumos, ja ir pārkāpts likums; pieprasīt nepieciešamos dokumentus, izdarīt kontrolpirkumus, ņemt izejvielu, pusfabrikātu un produkcijas paraugus; līdz inventarizācijas uzsākšanai, dokumentu izņemšanai vai apskates izdarīšanai aizzīmogot kases telpas, kā arī dokumentu, naudas, preču un materiālo vērtību glabāšanas vietas, veikt citus pasākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu;

veikt pārbaudes, lai noskaidrotu, kā tiek ievērotas normas un noteikumi patērētāju interešu aizsardzībai, ražojot, uzglabājot, transportējot vai realizējot plaša patēriņa preces, kā arī sniedzot sadzīves pakalpojumus;

pieprasīt no attiecīgajām amatpersonām iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju ražošanas, finansiālās un saimnieciskās darbības inventarizāciju, revīziju vai pārbaudi un tautsaimniecības speciālistu piedalīšanos šajos pasākumos;

24) . . .

26) steidzamos gadījumos ar transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu izmantot uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām vai personām piederošos transportlīdzekļus (izņemot ārvalstu diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību un starptautisko organizāciju transportlīdzekļus, kā arī speciālos tarnsportlīdzekļus) braukšanai uz notikuma vietu vai personu nogādāšanai ārstniecības iestādēs, ja tām steidzami nepieciešama medicīniskā palīdzība, kā arī tādu personu vajāšanai, kuras izdarījušas noziegumus, un aizturēto neatliekamai nogādāšanai policijas iestādē;

27) dienesta vajadzībām bez atlīdzības izmantot iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām piederošos vietējo sakaru līdzekļus;

28) . . .

Kārtību, kādā policijas darbinieki izmanto šajā pantā noteiktās tiesības, nosaka iekšlietu ministrs, ja ar likumu vai valdības lēmumu nav noteikts citādi.

Kārtību, kādā transportlīdzekli nogādā policijas iestādē pārbaudei, glabā un atdod īpašniekam, kā arī transportlīdzekļa pārbaudes veikšanas termiņus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.12.96. likumu, 20.03.97. likumu, 15.06.2000. likumu, 04.10.2001. likumu, 06.12.2001. likumu, 27.05.2004. likumu un 14.04.2005. likumu)

5.  12.pantā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 16.punkta otrajā rindkopā vārdus "iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām un personām piederošās";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 16.punkta ceturtajā rindkopā vārdus "personām, iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un organizācijām piederošās";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 23.punkta pirmo apakšpunktu šādā redakcijā: 

"pārbaudīt iestāžu, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību  mantas iegādes likumību un tās uzglabāšanas drošumu ražošanas, transportēšanas un realizācijas vietās, šajā nolūkā apmeklēt iestādes, privāto tiesību juridiskās personas un personu apvienības un kopā ar īpašnieku, viņa pārstāvjiem vai pilnvarotām personām, bet, ja tās izvairās – kopā ar pašvaldību pārstāvjiem apsekot ražošanas telpas, noliktavas, tirdzniecības un citas dienesta telpas un teritorijas, kā arī transportlīdzekļus; pārbaudīt pie amatpersonām, materiāli atbildīgajām personām un kravu pārvadātājiem dokumentus par materiālajām un citām vērtībām, ja nepieciešams, šo personu klātbūtnē salīdzināt noliktavas, ražošanas un citas telpas, transportlīdzekļos esošo preču, izejvielu, pusfabrikātu un gatavās produkcijas atbilstību dokumentiem, kā arī pieprasīt no šīm personām paskaidrojumus gadījumos, ja ir pārkāpts likums; pieprasīt nepieciešamos dokumentus, izdarīt kontrolpirkumus, ņemt izejvielu, pusfabrikātu un produkcijas paraugus; līdz inventarizācijas uzsākšanai, dokumentu izņemšanai vai apskates izdarīšanai aizzīmogot kases telpas, kā arī dokumentu, naudas, preču un materiālo vērtību glabāšanas vietas, veikt citus pasākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu;";

 

 

 

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 23.punkta trešajā apakšpunktā vārdus "iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju" ar vārdiem "iestāžu, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību";

 

 

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 26.punktā vārdus "uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām vai personām" ar vārdiem "iestādēm, privātpersonām vai personu apvienībām";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 27.punktu šādā redakcijā:

 "27) dienesta vajadzībām bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību iestādēm piederošos elektroniskos sakaru līdzekļus;";

 

 

izslēgt otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt likumprojekta 5.panta trešajā daļā vārdus “salīdzināt noliktavas, ražošanas un citas telpas” ar vārdiem “salīdzināt noliktavās, ražošanas un citās telpās”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5.  12.pantā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 16.punkta otrajā rindkopā vārdus "iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām un personām piederošās";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 16.punkta ceturtajā rindkopā vārdus "personām, iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un organizācijām piederošās";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 23.punkta pirmo apakšpunktu šādā redakcijā: 

"pārbaudīt iestāžu, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību  mantas iegādes likumību un tās uzglabāšanas drošumu ražošanas, transportēšanas un realizācijas vietās, šajā nolūkā apmeklēt iestādes, privāto tiesību juridiskās personas un personu apvienības un kopā ar īpašnieku, viņa pārstāvjiem vai pilnvarotām personām, bet, ja tās izvairās – kopā ar pašvaldību pārstāvjiem apsekot ražošanas telpas, noliktavas, tirdzniecības un citas dienesta telpas un teritorijas, kā arī transportlīdzekļus; pārbaudīt pie amatpersonām, materiāli atbildīgajām personām un kravu pārvadātājiem dokumentus par materiālajām un citām vērtībām, ja nepieciešams, šo personu klātbūtnē salīdzināt noliktavās, ražošanas un citās telpās, transportlīdzekļos esošo preču, izejvielu, pusfabrikātu un gatavās produkcijas atbilstību dokumentiem, kā arī pieprasīt no šīm personām paskaidrojumus gadījumos, kad ir pārkāpts likums; pieprasīt nepieciešamos dokumentus, izdarīt kontrolpirkumus, ņemt izejvielu, pusfabrikātu un produkcijas paraugus; līdz inventarizācijas uzsākšanai, dokumentu izņemšanai vai apskates izdarīšanai aizzīmogot kases telpas, kā arī dokumentu, naudas, preču un materiālo vērtību glabāšanas vietas, veikt citus pasākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu;";

 

 

 

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 23.punkta trešajā apakšpunktā vārdus "iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju" ar vārdiem "iestāžu, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību";

 

 

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 26.punktā vārdus "uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām vai personām" ar vārdiem "iestādēm, privātpersonām vai personu apvienībām";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 27.punktu šādā redakcijā:

 "27) dienesta vajadzībām bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību iestādēm piederošos elektroniskos sakaru līdzekļus;";

 

 

izslēgt otro daļu.

 

13.pants. Policijas darbinieka tiesības lietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus

. . .

   Policijai šajā  likumā atļautos speciālo līdzekļu veidus, to glabāšanas, nēsāšanas  un  lietošanas  kārtību  nosaka  Latvijas  Republikas  iekšlietu ministrs pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Veselības ministriju.

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 13.panta ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 13.panta ceturto daļu.

14.pants. Policijas darbinieka tiesības pielietot šaujamieroci

. . .

Policijas darbinieks ir tiesīgs pielietot šaujamieroci galējas nepieciešamības situācijā, lai:

1) . . .

4) atvairītu grupveida vai bruņotu uzbrukumu apsargājamiem objektiem, telpām, celtnēm, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām;

5) . . .

 

 

 

 

 

 

 

7. Aizstāt 14.panta trešās daļas 4.punktā vārdus "iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām" ar vārdiem "iestādēm, privāto tiesību juridiskām personām un personu apvienībām".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aizstāt 14.panta trešās daļas 4.punktā vārdus "iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām" ar vārdiem "iestādēm, privāto tiesību juridiskajām personām un personu apvienībām".

18.pants. Kriminālpolicija

. . .

Kriminālpolicijas funkcijās ietilpst noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana, to personu meklēšana, kuras slēpjas no izziņas, izmeklēšanas un tiesas, izvairās no soda izciešanas vai pazudušas bez vēsts, kā arī kriminālistikas speciālistu piedalīšanās nodrošināšana izmeklēšanas darbībās.

. . .

 

 

8. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"Kriminālpolicijas funkcijās ietilpst noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana, to personu meklēšana, kuras slēpjas no izmeklēšanas un tiesas, izvairās no soda izciešanas vai pazudušas bez vēsts, kā arī speciālistu piedalīšanās nodrošināšana izmeklēšanas darbībās."

 

 

 

 

8. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"Kriminālpolicijas funkcijās ietilpst noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana, to personu meklēšana, kuras slēpjas no izmeklēšanas un tiesas, izvairās no soda izciešanas vai pazudušas bez vēsts, kā arī speciālistu piedalīšanās nodrošināšana izmeklēšanas darbībās."

20.pants. Valsts policijas centrālā aparāta un tam pakļauto apakšvienību kompetence

. . .

Kārtības policijas un kriminālpolicijas pārvaldes un nodaļas:

1) . . .

3) savas darbības zonā koordinē kārtības policijas, kriminālpolicijas un pašvaldības policijas darbu, kā arī policijas sadarbību ar pašvaldībām, uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem;

4) izraugās kandidātus mācībām Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas mācību iestādēs.

. . .

Instrukcijas par policijas pilnvaru nošķiršanu Valsts policijas ietvaros izdod Valsts policijas priekšnieks.

. . .

 

 

 

9.  20.pantā:

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem" ar vārdiem "iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām";

 

 

 

izslēgt ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

9.  20.pantā:

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem" ar vārdiem "iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām";

 

 

 

izslēgt ceturto daļu.

23.pants. Policijas darbinieka darbības garantijas

Policijas darbinieks, pildot viņam uzliktos pienākumus, ir pakļauts savam tiešajam priekšniekam un augstākam priekšniekam. Ja policijas darbinieks ir saņēmis priekšnieka pavēli, rīkojumu vai norādījumu, kas ir pretrunā ar likumu, viņš ievēro likuma prasības.

Policijas darbiniekam nav saistoši partiju un citu sabiedriski politisko organizāciju un kustību vai to pārstāvju rīkojumi un lēmumi.

Partiju un citu sabiedriski politisko organizāciju un kustību vai to pārstāvju iejaukšanās policijas darbībā ir aizliegta.

Par likumpārkāpumu netiek atzīta policijas darbinieka rīcība attaisnota profesionāla riska situācijā, kaut arī šajā rīcībā būtu nodarījuma pazīmes, par kuru noteikta disciplinārā, administratīvā, materiālā vai kriminālā atbildība. Profesionāls risks atzīstams par attaisnotu, ja policijas darbinieks rīkojies atbilstoši viņa rīcībā esošajai informācijai par faktiem un apstākļiem, bet likumīgais mērķis nav bijis sasniedzams bez riska darbībām un ja viņš, pieļaudams risku, darījis visu iespējamo kaitējuma novēršanai.

Policijas darbiniekiem kā militarizētas un bruņotas valsts tiesībaizsardzības iestādes pārstāvjiem apvienošanās arodbiedrībās ir aizliegta. Policijas darbiniekam ir tiesības pārsūdzēt tiesā par viņu pieņemtos policijas un Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonu lēmumus, ja viņš uzskata, ka šie lēmumi nepamatoti ierobežo viņa tiesības vai pilnvaras vai aizskar viņa cieņu. Savu kultūras un sporta vajadzību apmierināšanai policijas darbinieki var izveidot biedrības un klubus, kuru darbību reglamentē likumā noteiktajā kārtībā pieņemti un reģistrēti statūti.

(Sestā daļa izslēgta ar 19.12.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.).

Zaudējumi, kas nodarīti policijas darbinieka vai tuva viņa radinieku mantai sakarā ar policijas darbinieka dienesta darbību, atlīdzināmi pilnā apmērā no budžeta līdzekļiem.

Ja Valsts policijas vai Drošības policijas darbinieks, pildot dienesta pienākumus, ir guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai saistībā ar dienesta pienākumu veikšanu viņa veselībai ir nodarīts citāds kaitējums, viņam papildus likumā noteiktajām kompensācijām un pabalstiem izmaksā vienreizēju kompensāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

Ja policijas darbinieks, pildot dienesta pienākumus, ir gājis bojā, viņa neatraidāmajiem mantiniekiem izmaksā vienreizēju pabalstu 50 000 latu apmērā.

Policijas darbinieks, kurš ir specializētā valsts civildienesta ierēdnis, bērna piedzimšanas gadījumā saņem vienreizēju pabalstu sešu amatalgu apmērā. Ja abi bērna vecāki ir ierēdņi, tiesības uz pabalstu ir vienam no viņiem.

Policijas darbinieks, kurš ir specializētā valsts civildienesta ierēdnis, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, saņem atvaļinājuma pabalstu amatalgas apmērā.

10.  23.pantā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt astotajā daļā vārdus "Valsts policijas vai Drošības policijas darbinieks" ar vārdiem "policijas darbinieks";

 

 

 

 

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Šā panta astotajā, devītajā, desmitajā un vienpadsmitajā daļā paredzētās garantijas neattiecas uz Drošības policijas darbiniekiem, kuru garantijas nosaka Valsts drošības iestāžu likums."

 

 

 

 

10.  23.pantā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt astotajā daļā vārdus "Valsts policijas vai Drošības policijas darbinieks" ar vārdiem "policijas darbinieks";

 

 

 

 

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Šā panta astotajā, devītajā, desmitajā un vienpadsmitajā daļā paredzētās garantijas neattiecas uz Drošības policijas darbiniekiem, kuru garantijas nosaka Valsts drošības iestāžu likums."

 

28.pants. Policijas personālsastāvs

Policijas dienestā pieņem Latvijas Republikas pilsoņus, ne jaunākus par 18 gadiem un ne vecākus par 35 gadiem, kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, izglītību, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgi un brīvprātīgi vēlas pildīt policijai uzliktos pienākumus. Policijas dienestā nevar pieņemt personas, kuras agrāk sodītas par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem. Policijas darbiniekam jāprot valsts valoda un, pildot dienesta pienākumus, jāspēj sazināties ar personām tajā valodā, ko pārsvarā lieto attiecīgajā reģionā vai darba iecirknī.

Policijas dienestā nedrīkst pieņemt personu, kas ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa (segorganizācijas jebkurā tās formā) turētājs. Izņēmuma gadījumos šādas personas var pieņemt policijas dienestā uz darba līguma pamata un uz noteiktu laiku, ja to prasa nepieciešamība veikt konkrētus uzdevumus, izmantojot šo personu profesionālās zināšanas.

. . .

Policijas darbiniekam ir aizliegts organizēt streikus un piedalīties tajos.

. . .

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izteikt likuma 28.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Policijas dienestā pieņem Latvijas Republikas pilsoņus un nepilsoņus, ne jaunākus par 18 gadiem un ne vecākus par 35 gadiem, kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, izglītību, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgi un brīvprātīgi vēlas pildīt policijai uzliktos pienākumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izslēgt 28.panta otrajā daļā vārdkopu “PSRS, Latvijas PSR vai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izslēgt 28.panta piekto daļu.

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

36.pants. Valsts policijas nodrošināšana ar dienesta telpām

Dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta valsts iestādēs un uzņēmumos izvietotās Valsts policijas iestādes un apakšvienības ar telpām nodrošina attiecīgā valsts iestāde vai uzņēmums. Šajā gadījumā policijas dienesta ēku ekspluatācijas izdevumus sedz attiecīgā valsts iestāde vai uzņēmums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.06.94. likumu un 20.03.97. likumu, kas stājas spēkā no 10.04.97.)

 

11.  Izteikt 36.pantu šādā redakcijā: 

"36.pants. Valsts policijas nodrošināšana ar dienesta telpām 

Dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta valsts kapitālsabiedrībās izvietotās Valsts policijas struktūrvienības ar telpām nodrošina attiecīgā valsts kapitālsabiedrība, kura sedz telpu ekspluatācijas izdevumus."

 

 

 

 

11.  Izteikt 36.pantu šādā redakcijā: 

"36.pants. Valsts policijas nodrošināšana ar dienesta telpām 

Dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta valsts kapitālsabiedrībās izvietotās Valsts policijas struktūrvienības ar telpām nodrošina attiecīgā valsts kapitālsabiedrība, kura sedz telpu ekspluatācijas izdevumus."

 

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

 

6

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt spēkā stāšanās noteikumā vārdus “2005.gada 1.oktobrī” ar vārdiem “nākamajā dienā pēc izsludināšanas”.

Atbalstīt

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.