Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Sēklu aprites likumā ( reģ. nr 1360)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija, (dok. nr.4809)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi (0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Sēklu aprites likumā

 

 

 

Grozījumi Sēklu aprites likumā

 

Izdarīt Sēklu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2002, 11.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 13., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

NAV.

 

Izdarīt Sēklu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2002, 11.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 13., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

 

2.pants. Valsts funkciju realizēšana sēklkopībā

 

 

 

 

 

Realizējot valsts funkcijas sēklkopībā:

 

 

 

 

 

1) Ministru kabinets:

 

 

 

 

 

a) izdod sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumus katrai kultūraugu grupai,

 

 

 

 

 

b) apstiprina Latvijas augu šķirņu kataloga (turpmāk arī — katalogs) nolikumu, kurā nosaka šā kataloga apstiprināšanas kārtību un kārtību, kādā šķirni iekļauj un uztur katalogā vai svītro no tā, kā arī ar kataloga veidošanu saistītās informācijas glabāšanas un publicēšanas kārtību;

 

 

 

 

 

c) (izslēgts ar 25.04.2002. likumu);

 

 

 

 

 

d) izdod noteikumus par kārtību, kādā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar sēklu sertifikāciju, augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu, augu šķirņu iekļaušanu un uzturēšanu Latvijas augu šķirņu katalogā, laboratoriskajiem pakalpojumiem, personu reģistrāciju un dokumentu izsniegšanu;

2.  2.pantā:

svītrot 1.punkta "d" apakšpunktu;

 

 

 

 

2.  2.pantā:

izslēgt 1.punkta "d" apakšpunktu;

 

2) Zemkopības ministrija:

 

 

 

 

 

a) izstrādā valsts sēklaudzēšanas politiku atbilstoši valsts agrārajai politikai,

 

 

 

 

 

b) nodrošina lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanu, saglabāšanu, raksturošanu, izvērtēšanu un izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts institūciju un komercsabiedrību specializācijai;

 

 

 

 

 

3) zemkopības ministrs:

 

 

 

 

 

a) apstiprina cenrādi sēklu sertifikācijai, šķirņu iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā un citām ar sēklu tirdzniecību saistītām darbībām, izņemot sēklu tirdzniecības kontroli,

 

 

 

 

 

b) apstiprina kultūraugu sēklaudzēšanas lauku apskates metodiku un šķirnes sējumu reģistrācijas metodiku,

 

 

 

 

 

c) apstiprina metodiku sēklu pēcpārbaudei kontrollauciņos,

 

 

 

 

 

d) apstiprina augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas metodikas;

 

 

 

 

 

4) Valsts augu aizsardzības dienests:

 

 

 

 

 

a) sertificē sēklas,

 

 

 

 

 

b) novērtē šķirņu saimnieciskās īpašības saskaņā ar augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas attiecīgo metodiku,

 

 

 

 

 

2) Zemkopības ministrija:

 

 

 

 

 

a) izstrādā valsts sēklaudzēšanas politiku atbilstoši valsts agrārajai politikai,

 

 

 

 

 

b) nodrošina lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanu, saglabāšanu, raksturošanu, izvērtēšanu un izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts institūciju un komercsabiedrību specializācijai;

 

 

 

 

 

3) zemkopības ministrs:

 

 

 

 

 

g) sadarbojas ar citu valstu attiecīgajām sertifikācijas institūcijām,

 

 

 

 

 

h) nodrošina piedalīšanos Eiropas Savienības tiesību aktos paredzētajās salīdzinošajās pārbaudēs un attiecīgajos pētījumos,

 

 

 

 

 

i) kārto un uztur Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistru,

 

 

 

 

 

j) uzrauga un kontrolē sēklu apriti,

 

 

 

 

 

k) veic references laboratorijas funkcijas sēklu kvalitātes noteikšanā un sniedz citus laboratoriskos pakalpojumus.

 

 

 

 

 

 

papildināt 4.punktu ar "l", "m" un "n" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"l) organizē vai veic šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes,

 

 

 

papildināt 4.punktu ar "l", "m" un "n" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"l) organizē vai veic šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes,

 

m) sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajos gadījumos sertificē sēklas ar pazeminātu dīgtspēju,

 

 

 

 

m) sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajos gadījumos sertificē sēklas ar pazeminātu dīgtspēju,

 

 

n) uztur šķirnes sēklu standartparaugus Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautajām šķirnēm."

 

 

 

 

n) uztur šķirnes sēklu standartparaugus Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautajām šķirnēm."

 

7.pants. Sēklu sertifikācija

 

 

 

 

 

(1) Sēklu sertifikācija ir šķirņu identifikācija, audzēšanas apstākļu un sēklu kvalitāti raksturojošo īpašību pārbaude, kas ietver lauku apskati, sēklu kvalitātes novērtēšanu un pēcpārbaudi un ko apstiprina attiecīgs dokuments.

 

 

 

 

 

(2) Sēklas drīkst sertificēt, ja:

 

 

 

 

 

1) šķirne atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 

 

 

 

 

a) tā ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā,

 

 

 

 

 

b) tā ir iekļauta kādā no Eiropas Savienības kopējiem šķirņu katalogiem un saskaņā ar šā likuma 6.panta sesto daļu Valsts augu aizsardzības dienestam ir iesniegts oficiālais šķirnes apraksts,

 

 

 

 

 

c) tā ir iekļauta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sēklu shēmu (kurās piedalās Latvija) šķirņu sarakstā un šīs šķirnes sēklas paredzētas eksportam;

 

 

 

 

 

2) lauks, kurā sēklas audzē, atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

 

 

 

 

 

3) sēklu kvalitāte atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

 

 

 

 

 

4) ir nokārtoti ar sēklu sertificēšanu saistītie maksājumi.

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Sēklas, kuras sertificējusi Eiropas Savienības dalībvalsts oficiāla insti­tūcija vai sertifikācija veikta oficiālās institūcijas uzraudzībā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kvalitātes ziņā pielīdzināmas Valsts augu aizsardzības dienesta sertificētajām sēklām."

 

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

3. Papildināt 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Sēklas, kuras sertificējusi Eiropas Savienības dalībvalsts oficiāla insti­tūcija vai kuru sertifikācija veikta oficiālas institūcijas uzraudzībā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kvalitātes ziņā pielīdzināmas Valsts augu aizsardzības dienesta sertificētajām sēklām."

 

 

9.pants. Sēklu kvalitātes novērtēšana

 

 

 

 

 

(1) Pēc sēklaudzētāja pieteikuma Valsts augu aizsardzības dienests noņem sēklu paraugu, novērtē sēklu kvalitāti saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem un izsniedz sēklas sertifikātu. Ja sēklas neatbilst pieteiktās kategorijas prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests pazemina sēklu kategoriju līdz tādai kategorijai, kuras prasībām sēklas atbilst. Paraugu ņemšanu un sēklu novērtēšanu veic saskaņā ar starptautiski atzītām metodēm.

 

 

 

 

4. Izteikt 9.panta pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Paraugus ņem un sēklas novērtē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sēklu shēmām un Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas metodēm (tās elektroniski atrodamas Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā internetā)."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

 

 

 

 

4. Izteikt 9.panta pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Paraugus ņem un sēklas novērtē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sēklu shēmām un Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas metodēm (tās elektroniskā veidā atrodamas Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā internetā)."

 

 

(2) Ja sēklu kvalitāte neatbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests pieņem par to lēmumu, izsniedzot sēklaudzētājam faktiskos sēklu kvalitātes novērtēšanas rezultātus.

 

 

 

 

 

11.pants. Latvijas augu šķirņu katalogs

 

 

 

 

 

(1) Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu saraksts, kurā iekļauto šķirņu sēklas drīkst sertificēt un pārdot saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.

 

 

 

 

 

(2) Katalogā iekļauj labības, lopbarības augu, eļļas augu un šķiedraugu, biešu, kartupeļu un dārzeņu šķirnes.

 

 

 

 

 

(3) Katalogā norāda šādu informāciju:

 

 

 

 

 

1) šķirnes nosaukums;

 

 

 

 

 

2) laiks, uz kuru šķirne iekļauta katalogā;

 

 

 

 

 

3) valsts, kurā šķirne selekcionēta;

 

 

 

 

 

4) šķirnes uzturētājs, šķirnes pārstāvis un tā adrese;

5. Aizstāt 11.panta trešās daļas ceturtajā punktā vārdus "šķirnes uzturētājs" ar vārdiem "selekcionārs, šķirnes uzturētājs".

 

 

 

 

5. Aizstāt 11.panta trešās daļas 4. punktā vārdus "šķirnes uzturētājs" ar vārdiem "selekcionārs, šķirnes uzturētājs".

 

5) šķirnes aizsardzība;

 

 

 

 

 

6) šķirni raksturojošie rādītāji;

 

 

 

 

 

7) norāde, ja šķirne ir ģenētiski modificēta.

 

 

 

 

 

(4) Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu katalogā vai svītrošanu no tā, kā arī par citiem grozījumiem katalogā. Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kataloga veidošanas kārtību publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par pieņemtajiem lēmumiem.

 

 

 

 

 

11.1 pants. Augu šķirņu iekļaušana Latvijas augu šķirņu katalogā un Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos

 

 

 

 

 

(1) Šķirni iekļauj katalogā, ja:

 

 

 

 

 

1) tā atzīta par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu. Šķirne tiek atzīta par:

 

 

 

 

 

a) atšķirīgu, ja tā ar vienu būtisku pazīmi vai vairākām būtiskām pazīmēm skaidri atšķiras no jebkuras citas Eiropas Savienībā pazīstamas šķirnes. Eiropas Savienībā pazīstama šķirne ir šķirne, kas jau iekļauta kādā no Eiropas Savienības kopējiem šķirņu katalogiem vai ir iesniegts iesniegums par tās iekļaušanu šādā katalogā sertifikācijai un tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstī vai sertifikācijai citā valstī,

 

 

 

 

 

b) viendabīgu, ja tās augi, kas pavairoti, ievērojot šķirnes pavairošanas īpatnības, šķirnei raksturīgo pazīmju ziņā ir pietiekami vienveidīgi vai ģenētiski identiski,

 

 

 

 

 

c) stabilu, ja pēc vairākkārtējas tās pavairošanas vai katra pavairošanas cikla beigās (ja tiek izmantots īpašs pavairošanas cikls) šķirnei raksturīgās pazīmes būtiski nemainās;

 

 

 

 

 

2) tās nosaukums atbilst Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās savienības (UPOV) un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām;

 

 

 

 

 

3) pēc šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas tā atzīta par atbilstošu kataloga nolikumā noteiktajām prasībām. Šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas prasības neattiecas uz dārzeņu šķirnēm, zālaugu šķirnēm, kuras nav paredzētas lopbarības ražošanai, un šķirnēm, kuras tiek izmantotas tikai par hibrīdu veidošanas komponentiem.

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajām prasībām var piemērot atlaides, ja šķirne paredzēta augu ģenētisko resursu saglabāšanai.

 

 

 

 

 

(3) Citu Eiropas Savienības dalībvalstu šķirnes tiek iekļautas katalogā pēc tiem pašiem principiem, pēc kuriem iekļauj Latvijā selekcionētās šķirnes.

 

 

 

 

 

(4) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina katalogā iekļauto šķirņu pieteikšanu Eiropas Savienības kopējiem šķirņu katalogiem.

 

 

 

 

 

(5) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina oriģinālo šķirnes sēklu paraugu saņemšanu pēcpārbaudes veikšanai no atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes testa veikšanas iestādes katalogā iekļautajām šķirnēm.

6. Izteikt 11.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina katalogā iekļauto šķirņu oriģinālo šķirnes sēklu paraugu saņemšanu no šķirnes atšķirīguma, vien­dabīguma un stabilitātes pārbaudes institūcijas un uztur šķirnes sēklu standartparaugus."

 

 

 

 

 

6. Izteikt 11.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina katalogā iekļauto šķirņu oriģinālo šķirnes sēklu paraugu saņemšanu no šķirnes atšķirīguma, vien­dabīguma un stabilitātes pārbaudes institūcijas un uztur šķirnes sēklu standartparaugus."

(6) Kādā no Eiropas Savienības kopējiem šķirņu katalogiem un Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautās šķirnes netiek pakļautas citiem tirdzniecības ierobežojumiem.

 

 

 

 

 

(7) Ģenētiski modificētās šķirnes katalogā iekļauj saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām un Latvijas normatīvajos aktos noteikto kārtību par ģenētiski modificēto organismu izmantošanu un izplatīšanu.

 

 

 

 

 

(8) Katalogā neiekļauj šķirnes, kas paredzētas tikai izvešanai.

 

 

 

 

 

(9) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina to, lai katras katalogā iekļautās šķirnes un tādas šķirnes, attiecībā uz kuru iesniegts iesniegums par tās iekļaušanu katalogā, apraksts un pamatojums tās iekļaušanai katalogā ir pieejams Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstīm. Informācija, kas saistīta ar minētās dokumentācijas apriti, ir ierobežotas pieejamības informācija.

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt likumu ar 11.2  pantu šādā redakcijā:

 

 

 

7. Papildināt likumu ar 11.2  pantu šādā redakcijā:

 

"11.pants. Šķirnes uzturētājs

 

 

 

"11.pants. Šķirnes uzturētājs

 

(1) Šķirnes uzturētājs ir persona, kas saskaņā ar vispārpieņemto šķirnes uzturēšanas praksi pēc šķirnes atzīšanas iegūst šķirnes izlases sēklas. Šķirnes uzturētājs aizsargātai šķirnei var būt selekcionārs vai cita persona, kuru selekcionārs ir pilnvarojis uzturēt šķirni saskaņā ar šķirnes uzturēšanas shēmu. Šķirnei, kurai beidzies aizsardzības periods, par šķirnes uzturētāju var būt jebkura persona, kura minēta katalogā kā šķirņu uzturētājs.

 

 

Redakcionāli

precizēts

(1) Šķirnes uzturētājs ir persona, kura saskaņā ar vispārpieņemto šķirnes uzturēšanas praksi pēc tam, kad šķirne atzīta, iegūst šķirnes izlases sēklas. Šķirnes uzturētājs aizsargātai šķirnei var būt selekcionārs vai cita persona, kuru selekcionārs ir pilnvarojis uzturēt šķirni saskaņā ar šķirnes uzturēšanas shēmu. Šķirnei, kurai beidzies aizsardzības periods, par šķirnes uzturētāju var būt jebkura persona, kas minēta katalogā kā šķirņu uzturētājs.

 

(2) Šķirnes uzturētājam ir šādi pienākumi:

 

 

 

(2) Šķirnes uzturētājam ir šādi pienākumi:

 

1) nodrošināt šķirnes atbilstību šķirnes aprakstam, kuru izstrādā insti­tūcija, kas pārbauda šķirnes atšķirīgumu, viendabīgumu un stabilitāti;

 

 

Redakcionāli

precizēts

1) nodrošināt šķirnes atbilstību šķirnes aprakstam, ko izstrādā insti­tūcija, kura pārbauda šķirnes atšķirīgumu, viendabīgumu un stabilitāti;

 

2) pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma piegādāt šķirnes sēklu paraugus;

 

 

 

2) pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma piegādāt šķirnes sēklu paraugus;

 

3) uzraudzīt šķirnes sēklas pavairošanu līdz sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos minētajām sēklu kategorijām, ievērojot šķirnes pa­vairošanas shēmu;

 

 

 

3) uzraudzīt šķirnes sēklas pavairošanu līdz sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos minētajām sēklu kategorijām, ievērojot šķirnes pa­vairošanas shēmu;

 

4) kārtot pierakstus par šķirnes uzturēšanu;

 

 

 

4) kārtot pierakstus par šķirnes uzturēšanu;

 

5) sešus gadus glabāt visu ar šķirnes uzturēšanu saistīto dokumentāciju un pierakstus;

 

 

 

5) sešus gadus glabāt visu ar šķirnes uzturēšanu saistīto dokumentāciju un pierakstus;

 

6) nodrošināt Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram pieeju ražošanas telpām, noliktavām, zemes platībām un šķirņu uzturēšanas do­kumentiem, kā arī sniegt pieprasīto papildu informāciju par šķirnes uzturēšanu."

 

 

 

6) nodrošināt Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram pieeju ražošanas telpām, noliktavām, zemes platībām un šķirņu uzturēšanas do­kumentiem, kā arī sniegt pieprasīto papildu informāciju par šķirnes uzturēšanu."

Pārejas noteikumi

 

8. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

 

8. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

 

1. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam:

"1. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.janvārim izdara nepieciešamos gro­zījumus attiecīgos sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos.";

 

 

 

 

"1. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.janvārim izdara nepieciešamos gro­zījumus attiecīgajos sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos.";

 

1) izdara nepieciešamos grozījumus Latvijas augu šķirņu kataloga nolikumā;

 

 

 

 

 

2) izdod šā likuma 2.panta 1.punkta “d” apakšpunktā paredzētos noteikumus;

 

 

 

 

 

3) izdod šā likuma 2.panta 2.punkta “b” apakšpunktā paredzētos noteikumus.

 

 

 

 

 

2. Saskaņā ar Pievienošanās līgumu Eiropas Savienībai to šķirņu sēklu sertifikāciju, kuras neatbilst Eiropas Savienības direktīvās noteiktajām prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests veic līdz 2009.gada 30.aprīlim un šo sēklu tirdzniecība ir atļauta tikai Latvijas teritorijā.

 

 

 

 

 

3. Šā likuma 6.panta sestajā daļā minētā oficiālā šķirnes apraksta iesniegšanas termiņš 2004.gadā ir 1.jūnijs.

 

 

 

 

 

4. Sēklas, kuras ievestas līdz 2004.gada 30.aprīlim un kuras neatbilst šā likuma 13.1 panta pirmajā daļā minētajām prasībām, var tirgot tikai Latvijas teritorijā līdz krājumu beigām, veicot atkārtotu dīgtspējas pārbaudi, vai līdz sēklu kvalitāti apliecinošajā dokumentā norādītā derīguma termiņa beigām.

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5. Šā likuma 2.panta 4.punkta "n" apakšpunkts stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5. Šā likuma 2.panta 4.punkta "n" apakšpunkts stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

 

 

1) Padomes 1966.gada 14.jūnija direktīvas 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību;

 

 

 

 

 

2) Padomes 1966.gada 14.jūnija direktīvas 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību;

 

 

 

 

 

3) Padomes 2002.gada 13.jūnija direktīvas 2002/53/EEK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu;

 

 

 

 

 

4) Padomes 2002.gada 13.jūnija direktīvas 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību;

 

 

 

 

 

5) Padomes 2002.gada 13.jūnija direktīvas 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību;

 

 

 

 

 

6) Padomes 2002.gada 13.jūnija direktīvas 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību;

 

 

 

 

 

7) Padomes 2002.gada 13.jūnija direktīvas 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību;

 

 

 

 

 

8) Padomes 2003.gada 18.jūnija direktīvas 2003/61/EK, ar ko groza direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību, direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību, direktīvu 68/193/EEK par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību, direktīvu 92/33/EEK par tāda dārzeņu pavairojamā un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas, direktīvu 92/34/EEK par augļaugu pavairojamā un stādāmā materiāla tirdzniecību, direktīvu 98/56/EK par dekoratīvo augu pavairojamā materiāla tirdzniecību, direktīvu 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību, direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību, direktīvu 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību un direktīvu 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību attiecībā uz Kopienas salīdzinošajām pārbaudēm un pētījumiem.

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

 

9. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.punktu šādā redakcijā:

 

 

"9) Padomes 2004.gada 22.decembra direktīvas 2004/117/EK, ar ko groza direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz oficiālā uzraudzībā veiktajām pārbaudēm un trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtību."

 

 

 

 

 

"9) Padomes 2004.gada 22.decembra direktīvas 2004/117/EK, ar ko groza direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz oficiālā uzraudzībā veiktajām pārbaudēm un trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtību."