Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Reģ

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"" (Reģ.nr.1358) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Banku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Banku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā:

vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komerc­darbība" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā:

vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komerc­darbība" (attiecīgā locījumā).

3.pants. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir, īstenojot naudas politiku, regulēt naudas daudzumu apgrozībā, lai saglabātu cenu stabilitāti valstī.

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

 "3.pants. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti valstī."

 

 

 

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

 "3.pants. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti valstī."

8.pants. Latvijas Banka veic ārvalstu valūtas maiņas operācijas pēc saviem ieskatiem, bet, ja noslēgtas vienošanās ar ārvalstīm par valūtas maiņas kvotām un nosacījumiem, tā var reglamentēt norēķinus ar saviem ārvalstu korespondentiem.

3. Izslēgt 8.pantu.

 

 

 

3. Izslēgt 8.pantu.

11.pants. (1) Latvijas Banka izsniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām, izņemot kredītiestādes, atļaujas (licences) ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai uzņēmējdarbības veidā.

(2) Latvijas Banka ir tiesīga anulēt izsniegtās atļaujas (licences), ja tiek pārkāpta tās noteiktā ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas kārtība.

4. Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Valsts nodevas apmēru par atļaujas (licences) izsniegšanu ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai komercdarbības veidā nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

4. Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Valsts nodevas apmēru par atļaujas (licences) izsniegšanu ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai komercdarbības veidā nosaka Ministru kabinets."

12.pants. (1) Saskaņā ar uzdevumiem, kas ietverti šā likuma 3. - 11. pantā, Latvijas Banka drīkst atvērt kontus vienīgi Latvijas valdībai, ārvalstu bankām, starptautiskajām valūtas, finansu un kredīta organizācijām, Latvijas bankām un citām kredītiestādēm.

(2) Valdībai atvērtajos kontos Latvijas Banka uzglabā valsts budžeta un speciālo fondu līdzekļus un veic budžeta līdzekļu pārskaitījumus bez maksas.

(3) Latvijas Republikas Finansu ministrija ir tiesīga jebkurā laikā saņemt ziņas par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī pārbaudīt to izlietojumu.

5. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Latvijas Banka tās uzdevumu veikšanai drīkst atvērt kontus Latvijas valdībai, kredītiestādēm, starptautiskajām organizācijām, Eiropas centrālo banku sistēmas dalībniekiem un citiem finanšu tirgus dalībniekiem."

 

 

 

5. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Latvijas Banka tās uzdevumu veikšanai drīkst atvērt kontus Latvijas valdībai, kredītiestādēm, starptautiskajām organizācijām, Eiropas centrālo banku sistēmas dalībniekiem un citiem finanšu tirgus dalībniekiem."

14.pants. (1) Latvijas Bankai var būt savi uzņēmumi un organizācijas, kas nepieciešami bankas uzdevumu veikšanai, darbinieku kvalifikācijas celšanai un darbības nodrošināšanai.

(2) Latvijas Banka nevar piedalīties uzņēmējdarbībā.

6. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus "savi uzņēmumi un organizācijas, kas nepieciešami" ar vārdiem "komercsabiedrības un organizācijas, kas nepieciešamas".

1

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

 “6. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus “savi uzņēmumi un organizācijas, kas nepieciešami” ar vārdiem “komercsabiedrības, kas nepieciešamas”.”

Atbalstīt

6. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus “savi uzņēmumi un organizācijas, kas nepieciešami” ar vārdiem “komercsabiedrības, kas nepieciešamas”.

36.pants. Latvijas Bankai ir tiesības piešķirt īstermiņa aizdevumus pret ķīlu tikai tām Latvijas bankām un citām kredītiestādēm, ārvalstu bankām, starptautiskajām valūtas, finansu un kredīta organizācijām, kurām ir atvērts konts Latvijas Bankā. Latvijas Bankai nav tiesību piešķirt aizdevumus valdībai un pirkt valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīrus sākotnējā tirgū.

7. Izteikt 36.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 "Lai sasniegtu tās mērķi un izpildītu uzdevumus, Latvijas Bankai ir tiesības pret adekvātu nodrošinājumu veikt kreditēšanas operācijas ar kredītiestādēm un citiem finanšu tirgus dalībniekiem."

 

 

 

7. Izteikt 36.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 "Lai sasniegtu tās mērķi un izpildītu uzdevumus, Latvijas Bankai ir tiesības pret adekvātu nodrošinājumu veikt kreditēšanas operācijas ar kredītiestādēm un citiem finanšu tirgus dalībniekiem."

42.pants. Latvijas Bankas apstiprinātie noteikumi un normatīvie norādījumi par kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām, kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. 

8. Aizstāt 42.pantā vārdus "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)" ar vārdu "komercsabiedrību".

 

 

 

8. Aizstāt 42.pantā vārdus "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)" ar vārdu "komercsabiedrību".