Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Banku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā:

vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komerc­darbība" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

 

"3.pants. Latvijas Bankas galvenais mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti valstī."

 

3. Izslēgt 8.pantu.

 

4. Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Valsts nodevas apmēru par atļaujas (licences) izsniegšanu ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai komercdarbības veidā nosaka Ministru kabinets."

 

5. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Latvijas Banka tās uzdevumu veikšanai drīkst atvērt kontus Latvijas valdībai, kredītiestādēm, starptautiskajām organizācijām, Eiropas centrālo banku sistēmas dalībniekiem un citiem finanšu tirgus dalībniekiem."

 

6. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus "savi uzņēmumi un organizācijas, kas nepieciešami" ar vārdiem "komercsabiedrības un organizācijas, kas nepieciešamas".

 

7. Izteikt 36.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Lai sasniegtu tās mērķi un izpildītu uzdevumus, Latvijas Bankai ir tiesības pret adekvātu nodrošinājumu veikt kreditēšanas operācijas ar kredītiestādēm un citiem finanšu tirgus dalībniekiem."

 


8. Aizstāt 42.pantā vārdus "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)" ar vārdu "komercsabiedrību".

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 

 

Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"" anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums "Par Latvijas Banku" nosaka Latvijas Bankas mērķi, uzdevumus, statusu un darbības principus.

 

1. Atsevišķas likuma normas neatbilst Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam un Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un Eiropas Centrālās bankas (ECB) Statūtiem, uz ko norādīts ECB 2004. gada Konverģences ziņojumā.

 

2. Latvijas Banka saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 11. pantu izsniedz juridiskajām personām atļaujas (licences) ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai uzņēmējdarbības veidā. Nodevas apmērs licences saņemšanai noteikts Ministru kabineta 1999. gada 16. februāra noteikumos Nr. 48 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem". Minētie noteikumi zaudēs spēku ar  2006. gada 19. maiju, jo saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma pārejas noteikumiem tad zaudēs spēku likums, uz kura pamata bija izdoti šie noteikumi. Tāpēc, lai arī turpmāk Ministru kabinets varētu noteikt nodevas apmēru, likumā "Par Latvijas Banku" jāparedz šāds pilnvarojums Ministru kabinetam.

 

3. Likuma "Par Latvijas Banku" terminoloģija precizējama atbilstoši Komerclikumā lietotajai.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Atbilstoši ECB 2004. gada Konverģences ziņojumā norādītajam precizētas šādas likuma normas:

1) nepārprotami noteikts, ka Latvijas Bankas galvenais mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti;

2) precizēts to subjektu loks, kuriem Latvijas Banka ir tiesīga atvērt kontus;

3) paredzēts, ka Latvijas Banka drīkst veikt kreditēšanas operācijas tikai pret adekvātu nodrošinājumu.

 

2. Ministru kabinets tiek pilnvarots noteikt valsts nodevas apmēru par licences izsniegšanu ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai komercdarbības veidā.

 

3. Likumā lietotā terminoloģija precizēta atbilstoši Komerclikumā lietotajai.

 

4. Grozījumi paredz svītrot likuma 8. pantu. Pašreizējais 8. panta teksts pirmajos Latvijas neatkarības gados deva iespēju uzturēt divpusējas vienošanās par valūtas maiņas noteikumiem ar dažām bijušajām PSRS valstīm, tādējādi pieļaujot zināmus valūtas maiņas ierobežojumus. Turpmākajos gados visas šādas vienošanās tika atceltas, un tagad valūtas maiņas ierobežojumi nepastāv, tāpēc likuma 8. panta teksts neatbilst reālajai situācijai. Visa panta svītrošana neapdraud Latvijas Bankas tiesības veikt valūtas operācijas, jo šādas tiesības noteiktas likuma 35. pantā.

 

3. Cita informācija

Pārējo ECB ieteikumu iestrāde likumā tiks turpināta, tuvojoties brīdim, kad Latvija kļūs par pilntiesīgu Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalsti.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

   III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme             

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

  1

 2

 3

 4

 5

 6

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

 

 

 

 

 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ministru kabinetam līdz 2006. gada 19. maijam jāizdod noteikumi "Valsts nodevas par atļaujas (licences) ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai komercdarbības veidā izsniegšanu apmērs un maksāšanas kārtība".

 

Minētos noteikumus paredzēts izstrādāt līdz 2006. gada 1. janvārim. Šajos noteikumos tiks noteikts valsts nodevas par atļaujas (licences) ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai komercdarbības veidā izsniegšanu apmērs un maksāšanas kārtība.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un ECBS un ECB Statūti

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

25.03.1957. Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Protokols Nr. 18, ECBS un ECB Statūti, Eiropas Kopienas Oficiālais Vēstnesis C 340, 10.11.1997.

 

 2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

3. pants.

 

 

6. pants.

 

7. pants.

 

Līguma 105.1 pants

un Statūtu 2. pants

 

Statūtu 17. pants

 

Statūtu 18.1 panta otrais ievilkums

atbilst

 

 

atbilst

 

atbilst

 

 

5. Cita informācija

Pārējo ECB ieteikumu iestrāde likumā tiks turpināta, tuvojoties brīdim, kad Latvija kļūs par pilntiesīgu Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalsti.

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta) 

 Konsultācijas nav notikušas.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Par normatīvā akta projektu saņemts ECB atzinums.

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas. Normatīvā akta izpildi nodrošinās Latvijas Banka.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Pēc normatīvā akta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī likuma teksts ar visiem grozījumiem tiks ievietots Latvijas Bankas interneta lapā (www.bank.lv).

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                                                O. Spurdziņš

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V. Andrējeva

E. Strazdiņa

M. Radeiko

L. Vucēne

 

23.09.2005. 13:10

966 vārdi

L. Vucēne

709608, liga.vucene@fm.gov.lv