Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Grozījumi Autopārvadājumu likumā 

(reģ. Nr. 1357)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (11)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Autopārvadājumu likums 

Grozījums Autopārvadājumu likumā 

 

 

redakcionāli precizēts

Grozījumi Autopārvadājumu likumā 

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

redakcionāli precizēts

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

5.1 pants. Autotransporta direkcija

 

 

 

 

 

(1) Autotransporta direkcija, ieviešot pasažieru un kravu autopārvadājumu normatīvo aktu prasības, atbilstoši savai kompetencei un saskaņā ar starptautiskajām un Eiropas Savienības prasībām nodrošina:

 

 

 

 

 

1) ar autopārvadājumiem saistīto darbību kvalitāti un attīstību;

 

 

 

 

 

2) autotransporta nozares informatīvās datu bāzes veidošanu un administrēšanu;

 

 

 

 

 

3) valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju autotransporta nozarē;

 

 

 

 

 

4) starptautiskajos starpvaldību un starpministriju līgumos paredzētās darbības;

 

 

 

 

 

5) Latvijas dalību starptautisko autopārvadājumu nolīgumu darbības ietvaros izveidoto kopējo komisiju, Eiropas transporta ministru konferences (ETMK) Autotransporta grupas un citu ar autotransporta nozari saistītu starptautisku organizāciju sanāksmēs;

 

 

 

 

 

6) transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

1

Likumprojekts reģ. nr. 1395

Papildināt 5.1 panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā: 

"7) atļauju izsniegšanu starptautiskajiem pasažieru un kravas pārvadāju­miem ar autotransportu."

atbalstīts

1. Papildināt 5.1 panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā: 

"7) atļauju izsniegšanu starptautiskajiem pasažieru un kravas pārvadāju­miem ar autotransportu."

(2) Autotransporta direkcija par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasē maksu satiksmes ministra noteiktajā apmērā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināti publisko maksas pakalpojumu izcenojumi.

(02.12.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Papildināt likumu ar 5.2 pantu šādā redakcijā:

"5.2 pants. Autotransporta inspekcija

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 5.2 pantu šādā redakcijā:

"5.2 pants. Autotransporta inspekcija

 

(1) Autotransporta inspekcija ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir, veicot autopārvadājumu uzraudzību un kontroli, nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus autopārvadājumus.

 

 

 

redakcionāli precizēts

(1) Autotransporta inspekcija ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir, veicot autopārvadājumu uzraudzību un kontroli, nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus autopārvadājumus.

 

(2) Autotransporta inspekcijas amatpersonai, pildot dienesta pienākumus, atbilstoši kompetencei ir tiesības apturēt autotransporta līdzekli, lai pārbaudītu normatīvo aktu ievērošanu autopārvadājumu jomā.

2

 

 

 

 

 

Deputāts A.Tolmačovs

Izslēgt likumprojektā piedāvātā 5.2 panta otro daļu.

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

(3) Autotransporta inspekcijas inspektoru formas tērpa un dienesta apliecības paraugus apstiprina Ministru kabinets."

3

Deputāts M. Lasmanis

Papildināt likumu ar 5.2 pantu šādā redakcijā:

"5.2 pants. Autotransporta inspekcija

(1) Autotransporta inspekcija ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir, veicot autopārvadājumu uzraudzību un kontroli, nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus autopārvadājumus.

(2) Autotransporta inspekcijas inspektoru formas tērpa un dienesta apliecības paraugus apstiprina Ministru kabinets.”

nav atbalstīts

 

 

redakcionāli precizēta 5.2 panta trešā daļa

(2) Autotransporta inspekcijas inspektoru formas tērpa un dienesta apliecības paraugu apstiprina Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

 

III nodaļa
Pasažieru un bagāžas pārvadāšana

 

 

 

 

 

31.pants. Pasažieru regulāro pārvadājumu maršrutu klasifikācija

 

 

 

 

 

(1) Pasažieru regulāro pārvadājumu maršruti (turpmāk - maršruti) tiek iedalīti šādi:

 

 

 

 

 

1) pilsētas maršruti;

 

 

 

 

 

2) rajona maršruti;

 

 

 

 

 

3) tālsatiksmes maršruti;

 

 

 

 

 

4) starptautiskie maršruti.

 

 

 

 

 

(2) Pilsētas maršruti ir tie maršruti, kas atrodas pilsētas teritorijā.

 

 

 

 

 

(3) Rajona maršruti ir tie maršruti, kas atrodas viena rajona administratīvās teritorijas robežās vai republikas pilsētas un to aptverošā rajona administratīvās teritorijas robežās.

 

 

 

 

 

(4) Tālsatiksmes maršruti ir tie maršruti, kas atrodas divu vai vairāku rajonu administratīvo teritoriju robežās.

 

 

 

 

 

(5) Starptautiskie maršruti ir tie maršruti, kuru veikšanai nepieciešams šķērsot Latvijas valsts robežu.

 

 

 

 

 

(6) Ja maršruts pēc savas nozīmes neatbilst kategorijai saskaņā ar minētās klasifikācijas kritērijiem, Satiksmes ministrija pēc pārvadātāju priekšlikuma nosaka maršruta piederību pie klasifikācijā noteiktās kategorijas un piešķir attiecīgo kodu (numuru).

 

4

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Aizstāt 31.panta sestajā daļā vārdus “Satiksmes ministrija” ar vārdiem “Autotransporta direkcija”.

atbalstīts

3. Aizstāt 31.panta sestajā daļā vārdus “Satiksmes ministrija” ar vārdiem “Autotransporta direkcija”.

32.pants. Regulāro maršrutu atklāšana, grozīšana un slēgšana

 

 

 

 

 

(1) Regulāros maršrutus (reisus) atklāj vai groza, izsniedzot attiecīgas atļaujas:

 

 

 

 

 

1) pilsētas un rajona maršrutiem, - attiecīgi pilsētas dome vai rajona padome;

 

 

 

 

 

2) tālsatiksmes un starptautiskajiem maršrutiem, - Satiksmes ministrija.

 

 

5

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

32.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) starptautiskajiem maršrutiem – Satiksmes ministrija.”

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

4. 32.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) starptautiskajiem maršrutiem – Satiksmes ministrija.”;

 

 

6

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tālsatiksmes maršrutiem – Autotransporta direkcija.”

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

papildināt ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tālsatiksmes maršrutiem – Autotransporta direkcija.”

(2) Par grozījumiem pilsētas maršrutos pārvadātājs paziņo publiski ne vēlāk kā septiņas dienas pirms maršruta grozīšanas.

 

 

 

 

 

(3) Par grozījumiem rajona, tālsatiksmes un starptautiskajos maršrutos pārvadātājs paziņo publiski ne vēlāk kā desmit dienas pirms maršruta grozīšanas, bet ne vēlāk kā trīs dienas pirms tam, kad tiek uzsākta biļešu pārdošana.

 

 

 

 

 

(4) Rajonu un republikas pilsētu administratīvajās teritorijās var atklāt skolēnu, studentu un citus speciālos autobusu maršrutus. Speciālajos maršrutos pārvadājumiem ir jāatbilst pasažieru regulāro pārvadājumu prasībām, pieļaujot šādus izņēmumus:

 

 

 

 

 

1) tajos var noteikt īpašu braukšanas maksas iekasēšanas un bagāžas pārvadāšanas kārtību;

 

 

 

 

 

2) autotransporta līdzekļa apstāšanās maršrutā pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai notiek pēc pasažieru pieprasījuma.

 

 

 

 

 

(5) Iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas, kā arī atļauju izsniegšanas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.10.98. likumu, 30.09.99. likumu un 09.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.)

 

 

 

 

 

34.pants. To autotransporta līdzekļu kustības saraksti, kuri veic pasažieru regulāros pārvadājumus

 

 

 

 

 

(1) Pasažieru regulāros pārvadājumus var veikt tikai saskaņā ar apstiprinātu kustības sarakstu. To autotransporta līdzekļu kustības saraksti, kuri veic pasažieru regulāros pārvadājumus, saskaņojami ar citu transporta veidu kustības sarakstiem.

 

 

 

 

 

(2) Kustības sarakstus apstiprina:

 

 

 

 

 

1) pilsētu maršrutos - attiecīgā pilsētas dome, rajona padome;

 

 

 

 

 

2) rajonu maršrutos - attiecīgā rajona padome, saskaņojot ar Satiksmes ministriju;

 

 

7

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

34.pantā:

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus “Satiksmes ministrija” ar vārdiem “Autotransporta direkcija”;

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

5. 34.panta otrajā daļā:

aizstāt 2.punktā vārdus “Satiksmes ministriju” ar vārdiem “Autotransporta direkciju”;

3) tālsatiksmes un starptautiskajos maršrutos - Satiksmes ministrija.

 

 

8

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) starptautiskajos maršrutos – Satiksmes ministrija;”;

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) starptautiskajos maršrutos – Satiksmes ministrija;”;

 

 

9

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“3) tālsatiksmes maršrutos – Autotransporta direkcija.”

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

papildināt ar 4.punktu šādā redakcijā:

“3) tālsatiksmes maršrutos – Autotransporta direk cija.”

(3) Pieturvietās informāciju par autobusu kustību nodrošina:

 

 

 

 

 

1) pilsētu maršrutos - attiecīgā pašvaldība pēc pārvadātāja samaksāta pasūtījuma;

 

 

 

 

 

2) rajonu, tālsatiksmes un starptautiskajos maršrutos — pārvadātājs pēc saskaņošanas ar ceļa īpašnieku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.03.97. likumu un 09.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.)

 

 

 

 

 

38.pants. Biļešu un citu braukšanas dokumentu paraugi un obligātie rekvizīti

 

 

 

 

 

(1) Biļešu un citu braukšanas dokumentu paraugus katram pārvadātājam apstiprina:

 

 

 

 

 

1) pilsētas un rajona maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem - attiecīgā pašvaldības institūcija;

 

 

 

 

 

2) tālsatiksmes un starptautiskajos maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem - Satiksmes ministrija.

 

10

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

38.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) starptautiskajos maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem – Satiksmes ministrija;”;

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

6. 38.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) starptautiskajos maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem – Satiksmes ministrija;”;

 

 

11

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tālsatiksmes maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem – Autotransporta direkcija.”

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

papildināt ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tālsatiksmes maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem – Autotransporta direkcija.”

(2) Biļešu un citu braukšanas dokumentu obligātos rekvizītus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

 Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.