Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

             Grozījumi Ceļu satiksmes likumā 

(reģ. Nr. 1356)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (29)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

 

 

 

 

Ceļu satiksmes likums 

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

 

 

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 94.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

redakcionāli precizēts

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.; 2005, 13.nr.) šādus grozījumus:

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

 

 

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) ceļa īpašnieks - valsts, pašvaldība, fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš pieder uz īpašuma tiesību pamata;

 

 

 

 

 

2) ceļa pārvaldītājs - īpašnieks vai cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš nodots pārvaldījumā (pārziņā);

 

 

 

 

 

3) ceļš - jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves), ceļu inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas un citas inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi);

 

 

 

 

 

4) ceļu drošības audits - neatkarīga un sistemātiska projektu (arī būvprojektu) un ceļu tīkla pārbaudes procedūra, kurā no satiksmes drošības viedokļa novērtē potenciālās bīstamās vietas, kur var veidoties konfliktsituācijas, kā arī esošās bīstamās vietas un posmus un par kuras rezultātiem sastāda audita atzinumu;

 

 

 

 

 

5) ceļu satiksme - attiecības, kas rodas, pārvietojoties pa ceļiem ar transportlīdzekļiem vai bez tiem;

 

 

 

 

 

6) ceļu satiksmes dalībnieks - jebkura persona, kas atrodas uz ceļa vai tieši piedalās ceļu satiksmē;

 

 

 

 

 

7) ceļu satiksmes negadījums - ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā, viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti zaudējumi fiziskās vai juridiskās personas mantai vai videi, kā arī citā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana, noticis negadījums, kurā iesaistīts transportlīdzeklis;

 

 

 

 

 

8) Ceļu satiksmes noteikumi - Ministru kabineta normatīvais akts, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību un ir saistošs visām fiziskajām un juridiskajām personām;

 

 

 

 

 

9) diennakts tumšais laiks - laiks no vakara krēslas iestāšanās līdz rīta krēslas izzušanai;

 

 

 

 

 

10) gājējs - persona, kas pārvietojas pa ceļu kājām vai invalīdu ratiņos. Šis termins neattiecas uz personām, kas veic darbus uz brauktuves, un uz satiksmes regulētājiem;

 

 

 

 

 

11) mehāniskais transportlīdzeklis — pašgājējs transportlīdzeklis, traktortehnika, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju, izņemot mopēdus un sliežu transport­līdzekļus, kā arī trolejbuss;

 

 

 

 

 

12) mopēds — divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzeklis, kura motora darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem (dzirksteļaizdedzes tipa motoriem) vai kura maksimālā jauda ir ne lielāka par 4 kW (elektromotoriem vai cita veida iekšdedzes tipa motoriem) un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā;

1. Aizstāt 1.panta 12.punktā vārdu “mazāks” ar vārdiem “ne lielāks”.

 

 

 

1. Aizstāt 1.panta 12.punktā vārdu “mazāks” ar vārdiem “ne lielāks”.

13) motocikls – divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis ar blakusvāģi vai bez tā. Šis termins attiecas arī uz sniega motocikliem;

 

 

 

 

 

14) nepietiekama redzamība – tādi laikapstākļi (migla, lietus, sniegs un tamlīdzīgi apstākļi), kuru dēļ redzamība uz ceļa ir tuvāka par 300 metriem, arī mijkrēslis;

 

 

 

 

 

15) operatīvais transportlīdzeklis — mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar iedegtu mirgojošu zilu vai zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu;

 

 

 

 

 

16) pasažieris – persona, kas atrodas transportlīdzeklī vai uz tā (izņemot transportlīdzekļa vadītāju), kā arī persona, kas iekāpj transportlīdzeklī vai uzkāpj uz tā, izkāpj no transportlīdzekļa vai nokāpj no tā;

 

 

 

 

 

17) pašmasa – atbilstoši valsts standartam nokomplektēta transportlīdzekļa masa kopā ar vadītāju, bet bez pasažieriem un kravas;

 

 

 

 

 

18) piekabe (puspiekabe) – transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli. Šis termins neattiecas uz motociklu blakusvāģiem;

 

 

 

 

 

19) pilna masa – izgatavotāja noteikta transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa kopā ar vadītāju, pasažieriem un kravu. Vilcējam ar piekabi pilna masa ir vilcēja un piekabes pilnu masu summa, bet vilcējam ar puspiekabi – vilcēja pašmasas, pasažieru masas un puspiekabes pilnas masas summa;

 

 

 

 

 

20) starptautiskie autotransporta pārvadājumi – jebkuri pārvadājumi ar autotransporta līdzekļiem, šķērsojot vismaz vienas valsts robežu;

 

 

 

 

 

21) traktortehnika – traktors, kombains vai cita speciāla pašgājēja mašīna ar iekšdedzes motoru, ja tā nav būvēta uz automobiļa bāzes;

 

 

 

 

 

22) tramvajs – transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa sliedēm savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu. Šis termins neattiecas uz elektrovilcieniem;

 

 

 

 

 

23) transportlīdzeklis – ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai bez motora;

 

 

 

 

 

231) transportlīdzekļa apkalpes loceklis — persona, kura vada transportlīdzekli vai atrodas tajā, lai veiktu pasažieru vai kravas komercpārvadājumu vai pašpārvadājumu tās fiziskās vai juridiskās personas uzdevumā, kura to nodarbina;

 

 

 

 

 

24) transportlīdzekļa īpašnieks – fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder transportlīdzeklis. Par valsts vai pašvaldības transportlīdzekļa īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma tiešā vai pastarpinātā valsts pārvaldes iestāde, uz kuras vārda transportlīdzeklis reģistrēts;

 

 

 

 

 

25) transportlīdzekļa turētājs – fiziskā vai juridiskā persona, kura uz tiesiska pamata (mantas īres, nomas, patapinājuma līgums u.c.) lieto transportlīdzekli. Par transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona, kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata;

 

 

 

 

 

26) transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati – tehnisko datu kopums, kas nepieciešams transportlīdzekļa reģistrācijai;

 

 

 

 

 

27) transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaude – veselības pārbaude, lai noteiktu medicīnisko pretindikāciju esamību, ja transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli ir vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (slimība, trauma);

 

 

 

 

 

28) transportlīdzekļa vadītājs – fiziskā persona, kas vada transportlīdzekli vai apmāca vadīt transportlīdzekli personu, kurai nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Šis jēdziens uz personu, kura ir vadījusi transportlīdzekli, attiecas līdz tam brīdim, kad šo transportlīdzekli sāk v adīt cita persona;

 

 

 

 

 

29) transportlīdzekļa valdītājs – persona, kuras tiesiskā valdījumā ir transportlīdzeklis uz mantojuma tiesību pamata;

 

 

 

 

 

30) tricikls un kvadricikls — attiecīgi trīsriteņu vai četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 45 kilometrus stundā vai kuram ir iekšdedzes motors ar 50 kubikcentimetru vai lielāku darba tilpumu [kvadricikla pašmasa nepārsniedz 400 kilogramus (550 kilogramus, ja tas paredzēts kravu pārvadāšanai) un jauda — 15 kilovatus]. Šis termins attiecas uz četrriteņu mopēdiem ar pašmasu virs 350 kilogramiem, bet neattiecas uz motocikliem ar blakusvāģi;

 

 

 

 

 

31) trolejbuss — mehāniskais transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa ceļu savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu;

 

 

 

 

 

32) velosipēds — transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot uz tā esošā cilvēka muskuļu spēku (izņemot invalīdu ratiņus). Velosipēds var būt aprīkots ar palīgmotoru, kura jauda ir ne lielāka par 0,25 kW;

 

 

 

 

 

33) vilcējs – mehāniskais transportlīdzeklis, kas brauc savienojumā ar piekabi (puspiekabi).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.02.2001. likumu, 08.07.2003. likumu un 26.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

4.pants. Ceļu satiksmes pārvalde un šā likuma izpildes nodrošināšana

 

 

 

 

 

(1) Ceļu satiksmes vispārējo pārvaldi realizē Ministru kabinets un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei.

 

 

 

 

 

(2) Ceļu satiksmes pārvaldi atbilstoši savai kompetencei realizē Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija, Zemkopības ministrija.

 

 

 

 

 

(3) Satiksmes ministrija organizē un koordinē valsts politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī veic valsts uzraudzību pār likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmes drošības jomā. Satiksmes ministrs izdod ar ceļu satiksmes drošību saistītus aktus.

 

 

 

 

 

(4) Valsts policija saskaņā ar likumu "Par policiju" nodrošina kārtību uz ceļiem, regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, veic satiksmes uzraudzību, kontrolē ceļu stāvokli, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un transportlīdzekļu tehnisko stāvokli.

 

 

 

 

 

(5) Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē transportlīdzekļus, piešķir un anulē transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un izsniedz transportlīdzekļu vadītāju apliecības, nodrošina un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, veic transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, transportlīdzekļu vadītāju apmācības procesu, dod atļauju piedalīties ceļu satiksmē, veic ceļu drošības auditu un vispārējo pārraudzību, pamatojoties uz informāciju, ko Valsts policija sniedz Ministru kabineta noteiktajā apjomā un kārtībā, nodrošina statistiku par ceļu satiksmes negadījumiem un tās analīzi, kā arī veic citas ar ceļu satiksmes drošību saistītas darbības atbilstoši savai kompetencei. Ceļu satiksmes drošības direkcija savas kompetences ietvaros izdod ar ceļu satiksmes drošību saistītus aktus. Ceļu satiksmes drošības direkcija par sniegtajiem pakalpojumiem iekasē maksu Satiksmes ministrijas noteiktajā apmērā.

 

 

 

 

 

 

(6) Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra reģistrē traktortehniku un tās piekabes, veic traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati, ekspluatācijas drošības kontroli, piešķir un anulē traktortehnikas vadīšanas tiesības un izsniedz traktortehnikas vadītāju apliecības, kontrolē traktortehnikas vadītāju un instruktoru apmācības procesu, kā arī nodrošina un uztur traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasē maksu Zemkopības ministrijas noteiktajā apmērā.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izslēgt 4.panta sestās daļas otro teikumu.

 

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

2. 4.pantā:

izslēgt sestās daļas otro teikumu.

 

(7) Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina Ceļu satiksmes noteikumu un ceļu satiksmes drošības pamatu mācīšanu pirmsskolas un vispārējās izglītības mācību iestādēs pēc programmām, kuras saskaņotas ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

 

 

 

 

 

(8) Latvijas Valsts ceļi uzrauga ceļu būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī, veic ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektu saskaņošanu un uzrauga satiksmes organizāciju un tās tehnisko līdzekļu izvietojuma atbilstību Latvijā obligāti piemērojamo standartu un citu normatīvu prasībām.

 

2

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Aizstāt 4.panta astotajā daļā vārdus „rekonstrukciju un uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī” ar vārdiem „remontu, rekonstrukciju un uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī atbilstīgi normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā”.

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

aizstāt astotajā daļā vārdus “rekonstrukciju un uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī” ar vārdiem “remontu, rekonstrukciju un uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā”.

(9) (Izslēgta ar 08.07.2003. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.02.2001. likumu, 08.07.2003. likumu un 26.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

4.1 pants. Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecība

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļu (izņemot tramvaju, trolejbusu un velosipēdu) un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai ir nepieciešama atļauja (licence). Ar transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecību ir tiesīgs nodarboties licencēts komersants.

 

 

 

 

 

(2) Atļauju (licenci) transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku un tās piekabes) un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai izsniedz Satiksmes ministrija.

 

 

 

 

 

(3) Atļauju (licenci) traktortehnikas, tās piekabju un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai izsniedz Zemkopības ministrija.

 

 

 

 

 

(4) Par atļaujas (licences) saņemšanu transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(5) Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecības atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību un prasības transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai nosaka Ministru kabinets.

(26.05.2005. likuma redakcijā)

 

3

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 4.1panta piekto daļu aiz vārda „mazumtirdzniecībai” ar vārdiem „kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanai”.

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

3. Papildināt 4.panta piekto daļu pēc vārda “mazumtirdzniecībai” ar vārdiem “kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanai”.

II nodaļa
Satiksmes drošības pamatnoteikumi uz ceļiem

 

 

 

 

 

6.pants. Ceļa pārvaldītāja pienākumi

 

 

 

 

 

(1) Ceļa pārvaldītājam ir pienākums:

 

 

 

 

 

1) nodrošināt, lai ceļš pastāvīgi tiktu uzturēts satiksmei drošā stāvoklī;

 

4

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Aizstāt 6.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus „satiksmei drošā stāvoklī” ar vārdiem „satiksmei drošā stāvoklī atbilstīgi normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā”.

atbalstīts

4. Aizstāt 6.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “satiksmei drošā stāvoklī” ar vārdiem “satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā”.

2) organizēt satiksmi un nodrošināt ceļa, tā mākslīgo būvju un inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā;

 

 

 

 

 

3) nodrošināt, lai nekavējoties tiktu novērsti šķēršļi, kas traucē satiksmi un apdraud tās drošību, bet, ja tas nav iespējams, nodrošināt bīstamo vietu aprīkošanu ar atbilstošiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem līdz šo šķēršļu likvidēšanai;

 

 

 

 

 

4) nodrošināt, lai tiktu izanalizēti ceļu satiksmes negadījumi, tādējādi pastāvīgi pilnveidojot satiksmes organizāciju;

 

 

 

 

 5) kontrolēt ceļa darbu veikšanas kārtību;

 

 

 

 

 

6) nodrošināt ceļu drošības audita veikšanu;

 

 

 

 

 

7) norādītajos termiņos un kārtībā izpildīt Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas amatpersonu priekšrakstus, kas izdoti to kompetences ietvaros;

 

 

 

 

 

8) atlīdzināt personām zaudējumus, kuri tām radušies šo pienākumu neizpildes gadījumā.

 

 

 

 

 

(2) Ministru kabinets nosaka ceļu drošības auditēšanas un ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtību.

 

 

 

 

 

(3) Valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2001.gada 15.februāra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2003. likumu un 26.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

III nodaļa
Transportlīdzekļi un to reģistrācija

 

 

 

 

 

12.pants. Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti

 

 

 

 

 

(1) Lai reģistrētu transportlīdzekli, tā īpašniekam jāiesniedz pietiekami dokumentāri pierādījumi par transportlīdzekļa iegūšanu legālā ceļā.

 

 

 

 

 

(2) Dokumenti, ar kuriem pierādāmas īpašuma tiesības, ir:

 

 

 

 

 

1)  izraksts no notariālo aktu grāmatas vai noteiktā kārtībā apliecināts līgums (Civillikuma 1474.pants) par transportlīdzekļa atsavinājumu (dāvinājums, pirkums, maiņa u.tml.), kopmantas dalīšanas līgums vai līgums par kopīpašuma izbeigšanu;

 

 

 

 

 

2) mantojuma apliecība, tiesas spriedums par mantošanu, mantojuma, laulāto kopmantas vai kopīpašuma sadali, īpašuma tiesību atzīšanu, iegūšanu ar ieilgumu vai uz citiem Civillikumā paredzētiem īpašuma tiesību iegūšanas pamatiem;

 

 

 

 

 

3) rēķins — uzziņa, kuru izsniedzis transportlīdzekļu mazumtirdzniecībai licencēts komersants;

 

 

 

 

 

4) dokuments par transportlīdzekļa iegādi ārvalstīs;

 

 

 

 

 

5) akts par juridiskajai personai piederoša transportlīdzekļa nodošanu īpašumā citai personai. Ja transportlīdzeklis nav iepriekš reģistrēts uz šīs juridiskās personas vārda, papildus jāiesniedz dokuments par tā likumīgu iegādi;

 

5

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 12.panta otrās daļas 5.punktu aiz vārda „piederoša” ar vārdiem „Latvijā reģistrēta”.

atbalstīts

5. Papildināt 12.panta otrās daļas 5.punktu pēc vārda “piederoša” ar vārdiem “Latvijā reģistrēta”.

6) akts par apdrošinājuma ņēmējam — juridiskajai vai fiziskajai personai—piederoša transportlīdzekļa nodošanu īpašumā Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajam apdrošinātājam sakarā ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos;

 

 

 

 

 

7) dokuments par loterijā vai citā ceļā legāli laimētu transportlīdzekli;

 

 

 

 

 

8) dokuments par Latvijā izgatavota vai pārbūvēta transportlīdzekļa leģitimāciju;

 

 

 

 

 

9) arhīva izziņa un citi īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti.

 

 

 

 

 

(3) Visos šajos dokumentos jābūt norādītam: īpašnieka vārdam un uzvārdam (juridiskās personas nosaukumam), adresei un transportlīdzekļa tehniskajiem uzskaites datiem (reģistrācijas numurs, marka, modelis, agregātu numuri, reģistrācijas apliecības numurs) apjomā, kas dod iespēju identificēt konkrēto transportlīdzekli.

 

 

 

 

 

(4) Ja transportlīdzeklis ievests Latvijā no ārvalstīm, papildus īpašuma tiesības apliecinošam dokumentam attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā jāiesniedz dokuments par to, ka transportlīdzekļa ievešana ir noformēta muitas noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2003. likumu un 26.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1 pants. Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošās informācijas pieejamība

 

 

 

 

 

(1) Informācija par fiziskajai personai piederošu transportlīdzekli, identificējot personas datus, ir ierobežotas pieejamības informācija, un to var iegūt tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī Ministru kabineta noteiktas personas, kurām informācija nepieciešama darba vai dienesta funkciju veikšanai.

 

 

 

 

 

(2) Informācija par juridiskajai personai piederošu transportlīdzekli, par personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus, par likumā noteiktajā termiņā personas neapmaksātajiem sodiem, kas piemēroti par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kā arī pārējā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošā informācija ir vispārpieejama informācija.

 

 

 

 

 

(3) Transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs, turētājs) par savu transportlīdzekli ir tiesīgs saņemt visu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošo informāciju, tai skaitā informāciju par personām, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus ar attiecīgo transportlīdzekli, par šīm personām uzliktajiem sodiem un to apmēru, par aizliegumiem, kas piemēroti transportlīdzeklim, u.tml.

 

 

 

 

 

(4) Transportlīdzekļa īpašniekam, kā arī transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības iegūt ziņas par personām, kuras noteiktā laika periodā no Ceļu satiksmes drošības direkcijas saņēmušas ziņas par viņu, izņemot ziņas par valsts institūcijām, kas ir kriminālprocesa virzītājas, operatīvās darbības subjekti, vai citām institūcijām, par kurām šādas ziņas izpaust aizliedz likums.

 

6

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 14.1panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

„(4) Transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam, valdītājam) ir tiesības iegūt ziņas par personām, kuras no Ceļu satiksmes drošības direkcijas ir saņēmušas šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju par viņu, izņemot ziņas par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citām institūcijām, par kurām šādas ziņas izpaust likums aizliedz.

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšl.

nr. 7

6. 14.pantā:

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam, valdītājam) ir tiesības iegūt ziņas par personām, kuras no Ceļu satiksmes drošības direkcijas saņēmušas šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju par viņu, izņemot ziņas par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citām institūcijām, par kurām šādas ziņas izpaust likums aizliedz.

(5) Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē tās personas, kuras ieguvušas informāciju par transportlīdzekļa piederību, par personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus, par administratīvos pārkāpumus izdarījušajām personām, kā arī tās personas, kuras ieguvušas informāciju par personām piemērotajiem sodiem un to apmēru.

 

 

(5) Ceļu satiksmes drošības direkcija nereģistrē tās personas, kuras ieguvušas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošo vispārpieejamo informāciju.”

 

 

(5) Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē tikai tās personas, kuras ieguvušas šā panta pirmajā daļā minēto ierobežotas pieejamības informāciju.”;

 

 

7

Atbildīgā komisija

Izteikt 14.1panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

„(4) Transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam, valdītājam) ir tiesības iegūt ziņas par personām, kuras no Ceļu satiksmes drošības direkcijas ir saņēmušas šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju par viņu, izņemot ziņas par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citām institūcijām, par kurām šādas ziņas izpaust likums aizliedz.

(5) Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē tikai tās personas, kuras ieguvušas šā panta pirmajā daļā minēto ierobežotas pieejamības informāciju.”

atbalstīts

 

(6) Šā panta pirmajā daļā minētais informācijas saņēmējs ir atbildīgs par to, ka attiecīgā informācija tiek izmantota tikai viņa darba vai dienesta funkciju veikšanai, un nav tiesīgs to nodot trešajām personām.

 

 

 

 

 

(7) Sniedzot statistiskās ziņas vai citas vispārīga rakstura ziņas, Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina to, ka konkrēto transportlīdzekļa īpašnieku nav iespējams identificēt.

 

 

 

 

 

(8) Kārtību, kādā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošā informācija pieprasāma un nododama atklātībai, kā arī pieejamās informācijas apjomu nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(9) Ceļu satiksmes drošības direkcija, pamatojoties uz Valsts policijas sniegto informāciju transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram, paziņo transportlīdzekļa īpašniekam, ka attiecīgā transportlīdzekļa lietotājam ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

(2005.gada 26.maija likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Aizstāt 14.1panta devītajā daļā vārdus „ir atņemtas” ar vārdu „nav”.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 14.1panta devītajā daļā vārdus „ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības” ar vārdiem „nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību”.

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšl.

nr. 9

 

 

 

atbalstīts

aizstāt devītajā daļā vārdus “ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības” ar vārdiem “nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību”.

IV nodaļa
Ceļu satiksmes dalībnieku pienākumi un tiesības

 

 

 

 

 

22.pants. Transportlīdzekļu vadītāji

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un transportlīdzekļa vadītāja apliecību var iegūt likumā noteikto vecumu sasniegusi persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendārajā gadā un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad šo tiesību iegūšana noteiktā laika periodā ir liegta. Informāciju par medicīnisko pretindikāciju esamību vai neesamību Ceļu satiksmes drošības direkcijai un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai sniedz ārstniecības personas.

 

 

 

 

 

(2) Transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniedz uz noteiktu termiņu. Transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtību un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Aizstāt 22.panta otrajā daļā vārdus „kvalifikācijas iegūšanas kārtību un” ar vārdiem „kvalifikācijas un vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību, kā arī”.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 22.panta otrajā daļā vārdus „kvalifikācijas iegūšanas kārtību” ar vārdiem „kvalifikācijas iegūšanas, kā arī transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību”.

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšl.

 nr. 11

 

 

 

 

atbalstīts

7. 22.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “kvalifikācijas iegūšanas kārtību” ar vārdiem “kvalifikācijas iegūšanas, kā arī transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību”;

 

(3) Kārtību, kādā tiek veiktas veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, kā arī transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaudes un tiek atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības personām, kurām ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(31) Ar transportlīdzekļu vadītāju teorētisko apmācību ir tiesības nodarboties licencētam komersantam un izglītības iestādei, kuras darbību reglamentējošajā dokumentā ir paredzēta attiecīga apmācības programma.

 

12

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 22.panta 3.1daļu šādā redakcijā:

“(31) Ar transportlīdzekļu vadītāju teorētisko apmācību vai traktortehnikas vadītāju apmācību ir tiesības nodarboties licencētam komersantam un izglītības iestādei, kuras darbību reglamentējošajā dokumentā ir paredzēta attiecīga apmācības programma.”

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

izteikt 3.daļu šādā redakcijā:

“(31) Ar transportlīdzekļu vadītāju teorētisko apmācību vai traktortehnikas vadītāju apmācību ir tiesības nodarboties licencētam komersantam un izglītības iestādei, kuras darbību reglamentējošajā dokumentā ir paredzēta attiecīga apmācības programma.”;

 

2. Papildināt 22.pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

“(32) Licenci transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai (izņemot licenci traktortehnikas vadītāju apmācībai) izsniedz Satiksmes ministrija. Licenci traktortehnikas vadītāju apmācībai izsniedz Zemkopības ministrija.”

13

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 22.pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

“(32) Licenci transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai izsniedz Satiksmes ministrija. Licenci traktortehnikas vadītāju apmācībai izsniedz Zemkopības ministrija.”

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

papildināt pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

“(32) Licenci transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai izsniedz Satiksmes ministrija. Licenci traktortehnikas vadītāju apmācībai izsniedz Zemkopības ministrija.”;

(4) Kvalifikācijas prasības speciālistiem un prasības mācību iestādēm, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, kā arī transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmas nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(5) Par licences saņemšanu transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.02.2001. likumu, 08.07.2003. likumu un 26.05.2005. likumu)

 

14

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 22.panta 5.daļu šādā redakcijā:

(5) Par licences saņemšanu transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.Valsts nodeva par traktortehnikas vadītāju apmācības licenci nav jāmaksā

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par licences saņemšanu transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Valsts nodeva par traktortehnikas vadītāju apmācības licenci nav jāmaksā.”

23.pants. Transportlīdzekļu vadītāja apliecību kategorijas, kuras dod tiesības vadīt attiecīgus transportlīdzekļus

 

 

 

 

 

(1) (Izslēgta ar 08.07.2003. likumu).

 

 

 

 

 

(2) Vadītāja apliecību kategorijām atbilstošie transportlīdzekļi:

 

 

 

 

 

1) A1 - motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus un jauda nepārsniedz 11 kilovatus (15 zirgspēkus);

 

 

 

 

 

2) (izslēgts ar 08.07.2003. likumu);

 

 

 

 

 

3) A - motocikli;

 

 

 

 

 

4) B1 - tricikli un kvadricikli;

 

 

 

 

 

5) B - mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus, B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 23.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

„5) B - mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz 8 vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg;

 - iepriekšminētā B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kg un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;”.

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšl. nr.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 23.pantā:

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

 

“5) B — mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus, kā arī B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;”;

 

 

16

Atbildīgā komisija

Izteikt 23.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) B — mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus, kā arī B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;”;

atbalstīts

 

6) C1 - mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus, bet nepārsniedz 7500 kilogramus un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

7) C - mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

8) D1 - mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, bet nepārsniedz 16 vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

9) D - mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

10) BE - B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā;

 

 

 

 

 

11) C1E - C1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12 000 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

 

 

 

 

 

12) CE - C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

13) D1E - D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12 000 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

 

 

 

 

 

14) DE - D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

15) TRAM - tramvaji;

 

 

 

 

 

16) TROL - trolejbusi;

 

 

 

 

 

17) M - mopēdi.

 

 

 

 

 

(3) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt vismaz vienas kategorijas mehānisko transportlīdzekli vai tramvaju, atļauts vadīt arī M kategorijas transportlīdzekļus.

 

 

 

 

 

(4) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt B, C1, D1, C vai D kategorijas transportlīdzekļus, atļauts vadīt arī A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus.

3. 23.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “tiesības vadīt” ar vārdiem “tiesības vadīt A,”;

 

 

redakcionāli precizēts

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “tiesības vadīt B, C1, D1, C” ar vārdiem “tiesības vadīt A, B, C1, D1, C”;

 

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Transportlīdzekļu vadītājam, kuram ir tiesības vadīt trolejbusus un vadītāja apliecībā izdarīta attiecīga atzīme, apdzīvotās vietās atļauts vadīt arī D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli.”

 

 

 

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Transportlīdzekļu vadītājam, kuram ir tiesības vadīt trolejbusu un vadītāja apliecībā izdarīta attiecīga atzīme, apdzīvotās vietās atļauts vadīt arī D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli.”

(5) Traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijām atbilstoša traktortehnika:

 

 

 

 

 

1) A - riteņtraktori ar motora jaudu līdz 150 zirgspēkiem;

 

 

 

 

 

2) B - visi riteņtraktori;

 

 

 

 

 

3) C - visi kāpurķēžu traktori;

 

 

 

 

 

4) D - graudaugu, tehnisko kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnas;

 

 

 

 

 

5) E - autogreideri.

 

 

 

 

 

(6) Speciālās traktortehnikas vadītāja apliecībās ieraksta tās traktortehnikas (meliorācijas, meža izstrādes un kopšanas mašīnas, ekskavatori, buldozeri, cauruļu licējmašīnas u.c.) nosaukumu, kuras vadīšanā reflektants nolicis eksāmenu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2003. likumu un 26.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.pants. Transportlīdzekļu vadītāja pienākumi

 

 

 

 

 

(1) Mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt turpmāk minētajiem dokumentiem, kas jāiedod pārbaudei pēc policijas darbinieku, robežsargu (uz valsts robežas vai pierobežā) vai muitas darbinieku (muitas zonā) pieprasījuma:

4. Izteikt 25.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt turpmāk minētajiem dokumentiem, kas jāiedod pārbaudei pēc pilnvarotu policijas darbinieku, Autotransporta inspekcijas amatpersonu (pasažieru un kravas autopārvadājumu kontroles laikā), robežsargu (uz valsts robežas vai pierobežā) vai muitas darbinieku (muitas zonā) pieprasījuma:”.

17

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izslēgt likumprojekta 25.panta ievaddaļā vārdu „pilnvarotu”.

 

atbalstīts

9. 25.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt turpmāk minētajiem dokumentiem, kas jāiedod pārbaudei pēc policijas darbinieku, Autotransporta inspekcijas amatpersonu (pasažieru un kravas autopārvadājumu kontroles laikā), robežsargu (uz valsts robežas vai pierobežā) vai muitas darbinieku (muitas zonā) pieprasījuma:”;

1) vadītāja apliecība;

 

 

 

 

 

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

 

 

 

 

 

3) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālas informācijas (uzlīme) par izdarīto apdrošināšanu;

 

 

 

 

 

4) dokumenti, kuri saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem vadītājam nepieciešami, lai vadītu attiecīgu transportlīdzekli (operatīvo transportlīdzekli vai tamlīdzīgu transportlīdzekli) vai pārvadātu attiecīgu kravu (bīstamu, lielgabarīta, smagsvara un tamlīdzīgu kravu);

 

 

 

 

 

5) pilnvara transportlīdzekļa lietošanai, izbraucot no Latvijas, ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka valdītāja vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja. Pilnvarai ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums; ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiskā persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs);

 

18

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izslēgt 25.panta pirmās daļas 5.punktu.

 

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

izslēgt pirmās daļas 5.punktu.

6) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgās vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati.

 

 

 

 

 

(11) Mopēda vadītājam jābūt klāt šā panta pirmās daļas 1., 2. un 5.punktā minētajiem dokumentiem.

 

 

 

 

 

(2) Vadītājam pirms izbraukšanas jāpārbauda, vai transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un nokomplektēts, kā arī jāseko transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim ceļā.

 

 

 

 

 

(3) Transportlīdzekļa vadītājam jāievēro šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu ceļu satiksmi reglamentējošu normatīvo aktu prasības, pārvietojoties pa ceļiem, kā arī pa citām vietām, kurās iespējama transporta kustība.

 

 

 

 

 

(4) Ja transportlīdzekļa vadītājam transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas uz noteiktu laiku vai uz nenoteiktu laiku, vadītāja apliecība uzskatāma par nederīgu no dienas, kad viņam paziņots attiecīgais lēmums. Transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums 10 dienu laikā nodot nederīgo transportlīdzekļa vadītāja apliecību lēmumā norādītajai institūcijai. Ja persona vadītāja apliecību nav nodevusi un tiek konstatēta tās izmantošana, vadītāja apliecība tiek aizturēta. Vadītāja apliecību aiztur un iznīcina Valsts policijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras amatpersonas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.99. likumu, 17.07.2000. likumu, 08.07.2003. likumu un 26.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nodaļa
Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laiks

(Nodaļa 2005 gada 26.maija likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

31.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīču uzstādīšana

 

 

 

 

 

(1) Iekšzemes pārvadājumos papildus Padomes 1985.gada 20.decembra regulas (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, 3.panta 1.punktā minētajiem izņēmumiem ar kontrolierīci var neaprīkot transportlīdzekļus, kuri minēti regulas (EEK) Nr.3820/85:

 

 

 

 

 

1) 13.panta 1.punkta “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” un “j” apakšpunktā;

 

 

 

 

 

2) 13.panta 1.punkta “a” apakšpunktā, ja šos transportlīdzekļus izmanto tikai nekomerciālu pasažieru autopārvadājumu veikšanai.

 

 

 

 

 

(2) Kontrolierīci transportlīdzeklī uzstāda, pārbauda un plombē inspicēšanas institūcija, kuras kompetenci atbilstoši standartam LVS EN 45004 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs un par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un kura ir iesniegusi Satiksmes ministrijai Padomes 1985.gada 20.decembra regulas (EEK) Nr.3821/85 12.panta 2.punktā minētās plombas un 4.punktā minētās pārbaudes plāksnītes paraugus.

 

19

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 31.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Kontrolierīci transportlīdzeklī uzstāda, pārbauda un plombē inspicēšanas institūcija, kura akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2005 standartā "Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu" noteiktajām prasībām un par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un kura ir iesniegusi Satiksmes ministrijai Padomes 1998.gada 24.septembra regulas (EK) Nr.2135/98, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un Direktīvu 88/599/EEK attiecībā uz Regulas (EEK) Nr.3820/85 un Regulas (EEK) Nr.3821/85 piemērošanu 1. panta 5. b) apakšpunktā minētās plombas un Padomes 1985.gada 20.decembra regulas (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, 12.panta 4.punktā minētās uzstādīšanas plāksnītes paraugus.”

 

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

10. Izteikt 31.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kontrolierīci transportlīdzeklī uzstāda, pārbauda un plombē inspicēšanas institūcija, kura akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2005 standartā “Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu” noteiktajām prasībām un par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un kura ir iesniegusi Satiksmes ministrijai Padomes 1998.gada 24.septembra regulas (EK) Nr.2135/98, ar kuru groza regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un direktīvu 88/599/EEK attiecībā uz regulas (EEK) Nr.3820/85 un regulas (EEK) Nr.3821/85 piemērošanu 1.panta 5. “b” apakšpunktā minētās plombas, un Padomes 1985.gada 20.decembra regulas (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, 12.panta 4.punktā minētās uzstādīšanas plāksnītes paraugus.”

 

5. Papildināt likumu ar 31.2 pantu šādā redakcijā:

"31.2 pants. Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika ilgums

 

 

 

11. Papildināt likumu ar 31.2 pantu šādā redakcijā:

“31.2 pants. Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika ilgums

 

(1) Transportlīdzekļu apkalpes locekļu vidējais nedēļas darba laiks nedrīkst pārsniegt 48 stundas, ievērojot to, ka nedēļa ir laikposms starp pulksten 00.00 pirmdienā un pulksten 24.00 svētdienā.

20

Juridiskais birojs

 

31.2 pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu “vidējais”;

 

atbalstīts

(1) Transportlīdzekļu apkalpes locekļu nedēļas darba laiks nedrīkst pārsniegt 48 stundas, ievērojot to, ka nedēļa ir laikposms starp pulksten 00.00 pirmdienā un pulksten 24.00 svētdienā.

 

(2) Transportlīdzekļa apkalpes locekli drīkst nodarbināt virs noteiktā vidējā nedēļas darba laika, pagarinot maksimālo nedēļas darba laiku līdz 60 stundām, ievērojot to, ka četru mēnešu periodā vidējais nedēļas darba laiks nedrīkst pārsniegt 48 stundas.

21

Juridiskais birojs

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“( 2) Transportlīdzekļa apkalpes locekli var nodarbināt virs šā panta pirmajā daļā noteiktā darba laika, bet ne vairāk par 60 stundām nedēļā. Šajā gadījumā vidējais nedēļas darba laiks četru mēnešu periodā nedrīkst pārsniegt 48 stundas.”

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

(2) Transportlīdzekļa apkalpes locekli drīkst nodarbināt virs šā panta pirmajā daļā noteiktā darba laika, bet ne vairāk par 60 stundām nedēļā. Tādā gadījumā vidējais nedēļas darba laiks četru mēnešu periodā nedrīkst pārsniegt 48 stundas.

 

(3) Darba devējs, vienojoties ar darbinieku pārstāvjiem, var mainīt vidējo nedēļas darba laiku un maksimālo nedēļas darba laiku, ievērojot to, ka vidējā nedēļas 48 stundu darba laika aprēķināšanas periods nedrīkst pārsniegt sešus secīgus mēnešus.

22

Juridiskais birojs

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Darba devējs, vienojoties ar darbinieku pārstāvjiem, var mainīt šā panta otrajā daļā noteikto nedēļas darba laiku, ja vidējais nedēļas darba laiks sešu mēnešu periodā nepārsniedz 48 stundas.”;

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

(3) Darba devējs, vienojoties ar darbinieku pārstāvjiem, drīkst mainīt šā panta otrajā daļā noteikto nedēļas darba laiku, ja vidējais nedēļas darba laiks sešu mēnešu periodā nepārsniedz 48 stundas.

 

(4) Ja transportlīdzekļa apkalpes loceklis veic darbu no pulksten 01.00 līdz pulksten 05.00, kopējais darba laiks diennaktī nedrīkst pārsniegt 10 stundas. Darba devējs, vienojoties ar darbinieku pārstāvjiem, var mainīt minēto nakts darba laiku, nosakot, ka tas ir vismaz četru stundu ilgs laikposms periodā no pulksten 00.00 līdz pulksten 07.00."

23

Juridiskais birojs

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja transportlīdzekļa apkalpes loceklis veic  darbu naktī no pulksten 01.00  līdz 05.00, tad kopējais darba laiks diennaktī nedrīkst pārsniegt 10 stundas. Darba devējs, vienojoties ar darbinieku pārstāvjiem, var mainīt minēto darba laiku naktī, nosakot, ka tas ir vismaz četru stundu ilgs laikposms periodā no 00.00 līdz 07.00.”;

 

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

(4) Ja transportlīdzekļa apkalpes loceklis veic darbu naktī no pulksten 01.00 līdz 05.00, tad kopējais darba laiks diennaktī nedrīkst pārsniegt 10 stundas. Darba devējs, vienojoties ar darbinieku pārstāvjiem, drīkst mainīt minēto darba laiku naktī, nosakot, ka tas ir vismaz četras stundas ilgs laikposms periodā no pulksten 00.00 līdz 07.00.”

VII nodaļa
Administratīvās atbildības īpatnības ceļu satiksmes drošību reglamentējošo
normatīvo aktu pārkāpšanas gadījumos
(Nodaļas nosaukums 08.07.2003. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

43.pants. Administratīvais ceļu satiksmes pārkāpums

Lai garantētu ceļu satiksmes drošību un aizsargātu cilvēku dzīvību, veselību un mantu, par ceļu satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu personas saucamas pie administratīvās atbildības.

(2003.gada 8.jūlija likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.1 pants. Pārkāpumu uzskaites punktu sistēma

 

 

 

 

 

(1) Lai ietekmētu transportlīdzekļu vadītāju uzvedību, veicinot transportlīdzekļu drošu vadīšanu un normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmē, kā arī tāpēc, lai pēc iespējas mazāk būtu apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība un manta, transportlīdzekļu vadītāju izdarītie administratīvie pārkāpumi tiek reģistrēti Sodu reģistrā, bet pārkāpumu uzskaites punkti — transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā.

6. Izslēgt 43.1panta pirmajā daļā vārdus “kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā”.

24

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt 2.lasījumā pieņemto likumprojekta 6.pantu.

nav atbalstīts

12. Izslēgt 43.panta pirmajā daļā vārdus “kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā”.

(2) Maksimālais reģistrējamo punktu skaits ir 10 punkti transportlīdzekļu vadītājiem, kuru transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir mazāks par diviem gadiem, un 16 punkti — pārējiem transportlīdzekļu vadītājiem.

 

 

 

 

 

(3) Maksimālais par vienu pārkāpumu reģistrējamais punktu skaits ir astoņi punkti.

 

 

 

 

 

(4) Atbilstoši izdarītajam pārkāpumam reģistrētie punkti ir spēkā divus līdz piecus gadus atkarībā no pārkāpuma smaguma.

 

 

 

 

 

(5) Atbilstoši pārkāpumu uzskaites punktu sistēmai transportlīdzekļu vadītājiem piemēro šādus ietekmēšanas līdzekļus:

 

 

 

 

 

1) brīdinājums, nosūtot pa pastu transportlīdzekļa vadītājam informāciju par viņam reģistrēto punktu skaitu;

 

 

 

 

 

2) apmācības kursi (semināri) ceļu satiksmes drošības jautājumos;

 

 

 

 

 

3) apmācības kursi (semināri) drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos;

 

 

 

 

 

4) eksāmens ceļu satiksmes drošības jautājumos;

 

 

 

 

 

5) transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaude;

 

 

 

 

 

6) transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu, ja sasniegts maksimālais uzskaites punktu skaits, vai līdz brīdim, kamēr saglabājas maksimālais uzskaites punktu skaits.

 

 

 

 

 

(6) Transportlīdzekļa vadītājs zaudē transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un atkal var tās iegūt ne agrāk kā pēc pieciem gadiem, ja viņam 10 gadu laikā atkārtoti piemērota tiesību atņemšana uz 12 vai vairāk mēnešiem vai transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums par maksimālā uzskaites punktu skaita sasniegšanu.

 

 

 

 

 

(7) Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumus, reglamentējot reģistrējamos pārkāpumus, pārkāpumiem atbilstošos uzskaites punktus, to noilgumu, pārkāpumu uzskaites punktu reģistrēšanas un dzēšanas kārtību, informācijas apmaiņas kārtību un kārtību, kādā reģistrā esošā informācija paziņojama transportlīdzekļa vadītājam, kā arī transportlīdzekļu vadītāju uzvedības ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2003.gada 8.jūlija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

43.3 pants. Transportlīdzekļa piespiedu pārvietošana

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekli var pārvietot piespiedu kārtā, novietojot to speciālā stāvvietā, ja:

 

 

 

 

 

1) tā vadītājs atrodas alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā vai viņam nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, izņemot gadījumu, kad transportlīdzekļa vadītājs pilnvaro pasažieri vai citu klātesošo personu, kurai ir attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, vadīt šo transportlīdzekli tālāk;

7. Izslēgt 43.3 panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “izņemot gadījumu, kad transportlīdzekļa vadītājs pilnvaro pasažieri vai citu klātesošo personu, kurai ir attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, vadīt šo transportlīdzekli tālāk”.

25

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izslēgt 43.3 panta pirmās daļas 1.punktu.

 

atbalstīts

 

 

13. Izslēgt 43.3 panta pirmās daļas 1.punktu.

2) nav iespējams noskaidrot transportlīdzekļa piederību;

 

 

 

 

 

3) transportlīdzeklim ir normatīvajos aktos noteiktie bojājumi, kuru dēļ tas nedrīkst braukt, izņemot gadījumu, kad bojājumus novērš transportlīdzekļa atrašanās vietā vai transportlīdzekli noteiktajā kārtībā pārvieto uz stāvvietu vai trūkumu novēršanas vietu;

 

 

 

 

 

4) pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet vadītāja nav klāt un transportlīdzeklis novietots stāvēšanai:

 

 

 

 

 

a) vietā, kur uzstādīta papildzīme “Strādā autoevakuators”,

 

 

 

 

 

b) uz tramvaja sliežu klātnes vai tās tiešā tuvumā un neļauj braukt tramvajam,

 

 

 

 

 

c) pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietā vai stāvvietā vai tās tiešā tuvumā un neļauj iebraukt vai izbraukt pasažieru sabiedriskajam transportlīdzeklim,

 

 

 

 

 

d) tā, ka tas neļauj braukt citiem transportlīdzekļiem vai to braukšanai tiek radīti būtiski traucējumi (citu transportlīdzekļu vadītāji ir spiesti nobraukt no brauktuves vai iebraukt tajā ceļa pusē, kas paredzēta braukšanai pretējā virzienā),

 

 

 

 

 

e) uz gājēju pārejas,

 

 

 

 

 

f) pilnīgi vai daļēji uz ietves un gājēji tā dēļ ir spiesti iziet uz brauktuves,

 

 

 

 

 

g) uz dzelzceļa pārbrauktuves;

 

 

 

 

 

5) transportlīdzeklis novietots stāvēšanai apdzīvotās vietās pilnīgi vai daļēji uz brauktuves diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos neapgaismotā ceļa posmā, kur apstāties aizliegts, tam nav iedegtas noteiktās ārējās apgaismes ierīces un tas citiem vadītājiem nav saredzams pietiekamā attālumā;

 

 

 

 

 

6) transportlīdzeklis novietots stāvēšanai pilnīgi vai daļēji uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos un tam nav iedegtas noteiktās ārējās apgaismes ierīces;

 

 

 

 

 

7) transportlīdzeklis Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzīstams par ilgstoši atstātu uz ceļa.

 

 

 

 

 

(2) Transportlīdzekli no vietas, kur tas novietots stāvēšanai, uz citu —stāvēšanai atļautu vietu var pārvietot piespiedu kārtā saskaņā ar pašvaldības pilnvarotas amatpersonas lēmumu vai Valsts policijas priekšnieka rīkojumu no ielām:

 

 

 

 

 

1) kuras nepieciešams atbrīvot oficiālo valsts vizīšu vai citu pasākumu nodrošināšanai;

 

 

 

 

 

2) kurās paredzēts veikt ceļu būvniecības vai remonta darbus.

 

 

 

 

 

(3) Transportlīdzekli no vietas, kur tas novietots stāvēšanai, uz citu —stāvēšanai atļautu vietu saskaņā ar ceļa pārvaldītāja vai attiecīga avārijas vai glābšanas dienesta amatpersonas lēmumu var pārvietot piespiedu kārtā īslaicīgu ceļu uzturēšanas (piemēram, sniega novākšanas), remonta vai avārijas seku likvidēšanas darbu vai glābšanas darbu veikšanas gadījumā.

 

 

 

 

 

(31) Izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu un glabāšanu speciālajā stāvvietā, sedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais turētājs vai, ja turētājs nav norādīts, — transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) vai viņa pilnvarota persona. Izdevumus sedz pirms transportlīdzekļa izņemšanas no speciālās stāvvietas.

 

 

 

 

 

(4) Transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2003.gada 8.jūlija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

43.6 pants. Pārkāpumu fiksēšana ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli

 

 

 

 

 

(1) Pārkāpumus var fiksēt ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli. Kārtību, kādā izmanto tehniskos līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas), nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(2) Administratīvo sodu par pārkāpumu, kas fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli, piemēro transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam turētājam vai, ja turētājs nav norādīts, — transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam), izņemot gadījumu, kad pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka (valdītāja, turētāja) valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ.

 

 

 

 

 

(3) Par pārkāpumu, kas fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli, transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) piemēro tikai naudas sodu.

 

 

 

 

 

(4) Ja transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs, turētājs) apstrīd vai pārsūdz pieņemto lēmumu un, izskatot iesniegumu vai sūdzību, ir noskaidrots transportlīdzekļa vadītājs, sodu par izdarīto pārkāpumu piemēro transportlīdzekļa vadītājam.

(2005.gada 26.maija likuma redakcijā)

 

26

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 43.6 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ja pārkāpums tiek fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli, par to tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols - lēmums, kurā norādāma šāda informācija:

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

14. 43.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja pārkāpums fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli, par to tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols — lēmums, kurā norādāma šāda informācija:

 

 

 

1) protokola - lēmuma sastādīšanas datums;

 

1) protokola — lēmuma sastādīšanas datums;

 

 

 

2) institūcija, kuras amatpersona uzlikusi sodu, un protokola - lēmuma sastādītāja amats, vārds un uzvārds;

 

2) institūcija, kuras amatpersona uzlikusi sodu, un protokola — lēmuma sastādītāja amats, vārds un uzvārds;

 

 

 

3) pārkāpuma konstatēšanas datums un laiks;

 

3) pārkāpuma konstatēšanas datums un laiks;

 

 

 

4) pārkāpuma izdarīšanas vieta (pilsētas vai citas apdzīvotas vietas nosaukums, adrese);

 

4) pārkāpuma izdarīšanas vieta (pilsētas vai citas apdzīvotas vietas nosaukums, adrese);

 

 

 

5) transportlīdzekļa marka un valsts reģistrācijas numurs;

 

5) transportlīdzekļa marka un valsts reģistrācijas numurs;

 

 

 

6) pārkāptais Ceļu satiksmes noteikumu punkts;

 

6) pārkāptais Ceļu satiksmes noteikumu punkts;

 

 

 

7) lēmums par naudas soda uzlikšanu un naudas soda apmērs;

 

7) lēmums par naudas soda uzlikšanu un naudas soda apmērs;

 

 

 

8) naudas soda samaksas termiņš;

 

8) naudas soda samaksas termiņš;

 

 

 

9) pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) kārtība;

 

9) pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) kārtība;

 

 

 

10) informācija par sekām, kādas iestājas, ja naudas sods netiek samaksāts.”.

 

10) informācija par sekām, kādas iestājas, ja naudas sods netiek samaksāts.”.

 

 

27

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 43.6pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

„(5) Ja pārkāpums ir fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli, administratīvo lietu izskata  un protokolu – lēmumu sastāda bez personas klātbūtnes, kas tiek saukta pie administratīvās atbildības un tās paraksts uz protokola – lēmuma nav nepieciešams.

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja pārkāpums fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli, administratīvo lietu izskata un protokolu — lēmumu sastāda bez tās personas klātbūtnes, kura tiek saukta pie administratīvās atbildības, un tās paraksts uz protokola — lēmuma nav nepieciešams.

 

 

 

(6) Protokolu - lēmumu ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam turētājam vai, ja turētājs nav norādīts, — transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam).

 

(6) Protokolu — lēmumu ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam turētājam vai, ja turētājs nav norādīts, — transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam).”

VIII nodaļa
Papildu noteikumi

 

 

 

 

 

45.pants. Izņēmuma gadījumi

 

 

 

 

 

(1) Aizliegts izsniegt speciālas atļaujas, kas dod tiesības atkāpties no šā likuma un Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

 

 

 

 

 

(2) Atsevišķos gadījumos ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegtām caurlaidēm pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, kā arī transportlīdzekļiem, ar kuriem veic inkasāciju, un Valsts kancelejas transportlīdzekļiem, ar kuriem nodrošina valdības pasta sūtījumu nogādāšanu, pildot attiecīgo uzdevumu, ir tiesības neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī ceļa zīmju “Braukt aizliegts”, “Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts” un “Kravas automobiļiem braukt aizliegts” prasības.

 

 

 

 

 

 

 

28

Atbildīgā komisija

Papildināt 45.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Lai nodrošinātu Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību domju (padomju) vēlēšanu, kā arī tautas nobalsošanas norisi, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuru vadītāji pilda vēlēšanu komisiju rīkojumus, uz vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dienu izsniegt caurlaides ar tiesībām neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī ceļa zīmju “Braukt aizliegts”, “Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts” un “Kravas automobiļiem braukt aizliegts” prasības.”

atbalstīts

 

 

15. Papildināt 45.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Lai nodrošinātu Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību domju (padomju) vēlēšanu, kā arī tautas nobalsošanas norisi, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuru vadītāji pilda vēlēšanu komisiju rīkojumus, uz vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dienu izsniegt caurlaides ar tiesībām neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī ceļa zīmju “Braukt aizliegts”, “Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts” un “Kravas automobiļiem braukt aizliegts” prasības.”

(3) Šajā likumā noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no Ceļu satiksmes noteikumiem tiktāl, ciktāl to nosaka sporta pasākumus reglamentējošie akti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2003. likumu un 26.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

29

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar  informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 11.marta direktīvas 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi.”.

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

16. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 11.marta direktīvas 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi.”

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.