Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts

 

Grozījums Ceļu satiksmes likumā

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 94.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 25.panta pirmās daļas ievaddaļu aiz vārdiem "policijas darbinieku" ar vārdiem "Autotransporta inspekcijas amatpersonu (pasažieru un kravas autopārvadājumu kontroles laikā)".

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

 

Likumprojekta ”Grozījums Ceļu satiksmes likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

Patreiz autopārvadājumu kontroli uz ceļiem Latvijas Republikā veic Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Autotransporta direkcija” Transporta uzraudzības dienesta darbinieki sadarbībā ar Ceļu policiju. Ar 2006.gada 1.janvāri ir paredzēts uz Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Autotransporta direkcija” Transporta uzraudzības dienesta bāzes izveidot satiksmes ministra pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi „Autotransporta inspekcija”. Līdz ar to nepieciešams papildināt to amatpersonu uzskaitījumu, kuras var pieprasīt pārbaudei atsevišķus dokumentus.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz papildināt to amatpersonu uzskaitījumu Ceļu satiksmes likumā, kuras var pieprasīt autotransporta vadītājiem uzrādīt pārbaudei atsevišķus dokumentus.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts neparedz izmaiņas.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts fina nsiālā pamatojuma aprēķins

2006.gadam

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Sagatavoti šādi normatīvo aktu projekti - Grozījums Autopārvadājumu likumā, Grozījums Valsts civildienesta likumā, Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumos Nr.79 ”Ierēdnim izvirzāmās obligātās prasības - augstākā izglītība - piemērošanas kārtība un termiņš”, Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 ”Ceļu satiksmes noteikumi”, Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā”, Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 ”Satiksmes ministrijas nolikums”, Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.546 “ Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā”, Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.63 ”Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”, Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumos Nr.48 ”Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem” un ″Autotransporta inspekcijas nolikums″.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav saistību.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav saistību.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav saistību.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Šādas konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Šādi pasākumi netika veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Šādas konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu izpildi nodrošinās Satiksmes ministrijas pārraudzībā izveidotā tiešās pārvaldes iestāde ”Autotransporta inspekcija”.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā pēc to pieņemšanas Ministru kabinetā tiks publicēti laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”.

Papildus tiks informēti plašsaziņas līdzekļi, izplatot preses relīzes, kā arī informācija tiks izvietota ar autopārvadājumu nozari saistītās interneta mājas lapās.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas likumīgās intereses un tiesības administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                           A.Šlesers

 

02.06.2005 08:30;

920

R.Derrings

7686477, renars@atd.lv

 

vīzas:

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

J.Vaitužs