Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi Robežsardzes likumā

(reģ.nr. 1353)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(3)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2., 14.nr.; 2004, 2., 10.nr.; 2005, 2., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2., 14.nr.; 2004, 2., 10.nr.; 2005, 2., 14.nr.) šādus grozījumus:

13.pants. Robežsardzes uzdevumi

Robežsardzes uzdevumi ir:

1) saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likumu apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves, novērst jebkuru mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu apvidū;

2) sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem novērst un atvairīt bruņotus iebrukumus Latvijas teritorijā, teritoriālajos un iekšējos ūdeņos, kā arī gaisa telpā, novērst bruņotas provokācijas uz valsts robežas, noziedzīgu apdraudējumu gadījumā sniegt palīdzību pierobežas iedzīvotājiem;

3) novērot valsts robežai piegulošās sauszemes teritorijas, ūdeņus un gaisa telpu;

4) nepieļaut, ka personas un transportlīdzekļi šķērso valsts robežu, kravas un citas mantas tiek pārvietotas pāri valsts robežai ārpus šim nolūkam noteiktajām vietām vai citā nelikumīgā veidā, atklāt un aizturēt valsts robežas pārkāpējus, kā arī atklāt pierobežas, pierobežas joslas, robežkontroles punktu un robežpārejas punktu režīma pārkāpējus;

5) organizēt robežpārejas punktu darbu un kopīgi ar muitas un Pārtikas un veterinārā dienesta iestādēm - robežkontroles punktu darbu, koordinēt robežkontroles punktos strādājošo kontroles dienestu darbību;

6) kopīgi ar muitas iestādēm noteikt robežkontroles punktos darba vietas citām institūcijām un privātpersonām, kas nodrošina robežšķērsošanas kontroli citos likumā noteiktajos jautājumos vai sniedz pakalpojumus valsts robežu šķērsojošām personām;

7) veikt robežkontroli un laist pāri valsts robežai personas, transportlīdzekļus, kravas un citas mantas, ja pareizi noformēti dokumenti, kas dod tiesības šķērsot valsts robežu, un ir pabeigtas robežsargu, muitas un citu valsts dienestu kontroles operācijas;

8) patstāvīgi vai kopīgi ar muitas iestādēm novērst ievešanai Latvijas teritorijā un tranzītam cauri Latvijas teritorijai aizliegto priekšmetu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Nepieļaut preču un citu priekšmetu pārvietošanu pāri valsts robežai, apejot muitas kontroli;

9) uzturēt valsts robežu, robežas joslu un robežpārejas punktus;

10) patstāvīgi vai kopīgi ar starptautisko jūras ostu, lidostu, jūras pasažieru un dzelzceļa staciju administrāciju, sadarbībā ar muitas iestādēm, policiju, Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībām un attiecīgajām pašvaldībām nodrošināt un kontrolēt valsts robežas, pierobežas, pierobežas joslas, robežkontroles punktu un robežpārejas punktu režīma ievērošanu;

11) sniegt speciāli pilnvarotām valsts iestādēm nepieciešamo palīdzību dabas resursu saglabāšanas un saimnieciskās darbības noteikumu ievērošanas kontrolē, vides aizsardzībā pret piesārņošanu, ugunsgrēku dzēšanā un dabas katastrofu seku likvidēšanā pierobežā;

12) nodrošināt, lai tiktu izpildītas Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos noteiktās saistības valsts robežas režīma jautājumos, savas kompetences ietvaros noregulēt ar valsts robežas režīma pārkāpšanu saistītos incidentus;

13) nodrošināt ar valsts robežas šķērsošanu saistīto likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumu profilaksi;

14) savas kompetences ietvaros izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;

15) kontrolēt, kā tiek ievēroti noteikumi par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu, uzturēšanos, izceļošanu un tranzītu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī savas kompetences ietvaros veikt Patvēruma likumā paredzētās darbības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.09.2001. likumu, 06.12.2001. likumu un 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā no 20.07.2002. /grozījums 15.punktā stājas spēkā no 01.09.2002/)

 

 

1. Papildināt 13.pantu ar 16.punktu šādā redakcijā: 

"16) Kriminālprocesa likumā noteiktās kompetences ietvaros veikt pirmstiesas izmeklēšanu."

 

 

 

 

 

1. Papildināt 13.pantu ar 16.punktu šādā redakcijā: 

"16) Kriminālprocesa likumā noteiktās kompetences ietvaros veikt pirmstiesas izmeklēšanu."

16.pants. Robežsardze kā izziņas iestāde

(1) Robežsardze ir izziņas iestāde lietās par:

1) valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu;

2) personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai;

3) personas identitātes slēpšanu, ja tā izdarīta, šķērsojot valsts robežu vai pēc tam, kad personai zudis pamats uzturēties Latvijas Republikā;

4) personas nodarbināšanu bez darba atļaujas, kuras nepieciešamību nosaka normatīvie akti;

5) personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā;

6) viltota vai nolaupīta dokumenta, zīmoga vai spiedoga izmantošanu, ja tā izdarīta, šķērsojot valsts robežu vai pēc tam, kad personai zudis pamats uzturēties Latvijas Republikā;

7) robežsarga kā valsts amatpersonas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem.

(2) Robežsardze izziņu veic saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksu.

(2001.gada 6.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.12.2003. likumu)

 

2. Izslēgt 16.pantu.

 

 

 

 

2. Izslēgt 16.pantu.

19.pants. Robežsardzes komplektēšanas pamatprincipi

(1) Dienestā Robežsardzē pieņem uz brīvprātības pamata Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, izglītību, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgi un vēlas pildīt Robežsardzei uzliktos dienesta pienākumus.

(2) . . .

 

1

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izteikt likuma 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Dienestā Robežsardzē pieņem uz brīvprātības pamata personas vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuras, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, izglītību, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgas un vēlas pildīt Robežsardzei uzliktos dienesta pienākumus.”.

Noraidīt

 

 

37.pants. Robežsargu atstādināšana no amata

(1) Robežsargus no amata var atstādināt, ja pret viņiem tiek uzsākta dienesta izmeklēšana vai ierosināta krimināllieta.

(2) . . .

 

3. Aizstāt 37.panta pirmajā daļā vārdus "ierosināta krimināllieta" ar vārdiem "uzsākts kriminālprocess".

 

 

 

 

3. Aizstāt 37.panta pirmajā daļā vārdus "ierosināta krimināllieta" ar vārdiem "uzsākts kriminālprocess".

49.pants. Aizliegumi robežsargiem

(1) Robežsargiem aizliegts apvienoties arodbiedrībās, organizēt streikus un piedalīties tajos.

(2) . . .

(4) Robežsargu ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus nosaka Korupcijas novēršanas likums.

4. Aizstāt 49.panta ceturtajā daļā vārdus "Korupcijas novēršanas likums" ar vārdiem "likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".

2

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izslēgt 49.panta pirmo daļu.

Noraidīt

4. Aizstāt 49.panta ceturtajā daļā vārdus "Korupcijas novēršanas likums" ar vārdiem "likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””.

 

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

3

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt skaitļus un vārdus “2005.gada 1.oktobrī” ar vārdiem “nākamajā dienā pēc izsludināšanas”.

Atbalstīt

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.