Iesniedz Juridiskā komisija

Rīgā, 2005.gada 22.septembrī

Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu, Juridiskā komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījums likumā “Par tiesu varu”” un, pamatojoties uz Kārtības ruļļa 51.pantu, lūdz minēto likumprojektu iekļaut Saeimas š.g. 22.septembra sēdes darba kārtības I sadaļā “Prezidija ziņojumi”.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1.lpp. un anotācija uz 1.lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Juridiskā komisija

 

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tiesu varu""

 

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 23.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 32.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Tiesnesi veikt izmeklēšanas tiesneša pienākumus norīko rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājs uz laiku līdz trim gadiem. Izmeklēšanas tiesnesis līdztekus izmeklēšanas tiesneša pienākumu pildīšanai var skatīt civillietas. Izmeklēšanas tiesnešu darba grafiku apgabaltiesas darbības teritorijā nosaka attiecīgās apgabaltiesas priekšsēdētājs.”

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par tiesu varu”” anotācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 Ar 2005.gada 1.oktobri spēkā stājas Kriminālprocesa likuma normas. Kriminālprocesa likumā ir noteiktas amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu. Pilnvaras veikt kriminālprocesu valsts vārdā ir tikai šajā likumā noteikto iestāžu amatpersonām, kurām tās piešķirtas sakarā ar ieņemamo amatu vai iestāžu vadītāju rīkojumiem. Viena no amatpersonām, kam konkrētajā kriminālprocesā ir piešķirtas noteiktas pilnvaras, ir izmeklēšanas tiesnesis. Izmeklēšanas tiesnesis ir tiesnesis, kuram rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājs uz noteiktu laiku likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā uzdevis kontrolēt cilvēktiesību ievērošanu kriminālprocesos. Ņemot vērā to, ka uz šo brīdi izmeklēšanas tiesnešu skaits ir nepietiekošs, ir nepieciešami grozījumi likumā “Par tiesu varu”, kas paredz iespēju rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim veikt izmeklēšanas tiesneša pienākumus. Līdz ar to, lai nodrošinātu Kriminālprocesa likuma izpildi, ir nepieciešami grozījumi likumā “Par tiesu varu”.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

 Neparedzēti izdevumi valsts budžetā nav nepieciešami.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Nav nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Konsultācijas notikušas ar Tieslietu ministriju un Saeimas Juridisko biroju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros.

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                                    M.Segliņš