Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

 

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,  09.06.2005, nr. 11.) šādus grozījumus:

1. 277.pantā:

 papildināt panta trešo daļu aiz vārda „kancelejā” ar vārdiem „bet iztiesāšanas laikā apcietinājuma termiņš skaitāms līdz lietas izskatīšanas pabeigšanai pirmās instances tiesā”;

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

„(9) Apcietinātā persona nekavējoties jāatbrīvo, ja apcietinājuma termiņš pārsniedz Krimināllikumā noteikto maksimālo brīvības atņemšanas soda termiņu, ko tiesa var piespriest par noziedzīgu nodarījumu, kura izdarīšanā šī persona apsūdzēta.”

2. Izslēgt 367.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus „kā arī dienas nauda”.

3. Izteikt 373.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu šā likuma 369.panta otrās daļas 1., 2. un 4.punktā minētās personas 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas var pārsūdzēt prokuroram, ja lēmumu pieņēmis izmeklētājs, vai amatā augstākam prokuroram, ja lēmumu pieņēmis prokurors, bet privātās apsūdzības lietās – augstāka līmeņa tiesai.”

4. Papildināt 378.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja aizdomās turētais vai apsūdzētais slēpjas un nav zināma viņa atrašanās vieta, procesa virzītājs izsludina minētās personas meklēšanu.”

5. 389.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus „tiesību ierobežojumi” ar vārdiem „visi procesuālie piespiedu līdzekļi un tiesību ierobežojumi uz īpašumu:”;

papildināt ar  trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Šā panta pirmajā daļā minētie pirmstiesas kriminālprocesa termiņi tiek apturēti, ja tiek apturēts kriminālprocess” .

6. Izteikt 390. panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Lēmumu par kriminālprocesa apvienošanu vienā lietvedībā pēc procesa virzītāja ierosinājuma savas kompetences ietvaros pieņem rajona (pilsētas), tiesas apgabala virsprokurors vai Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors, vai ģenerālprokurors, to ierakstot apvienojamos kriminālprocesu reģistros. Lēmums nav pārsūdzams.”

7. 391.pantā:

 aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu “apsūdzēto” ar vārdiem “aizdomās turēto vai apsūdzēto” un vārdu “apsūdzētā” – ar vārdiem “aizdomās turētā vai apsūdzētā”;

 papildināt  ceturto daļu ar  teikumu šādā redakcijā:

 “Lēmums nav pārsūdzams.”

8. Izslēgt 423.panta pirmās daļas pirmo teikumu.

9. Izteikt 535.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 “(3) Ja spriedums taisīts valodā, kuru apsūdzētais nesaprot, tiesa nodrošina sprieduma rakstveida tulkojumu viņam saprotamā valodā.”

10. Izteikt 561.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Lietu apelācijas instances tiesā izskata triju tiesnešu sastāvā, no kuriem viens ir sēdes priekšsēdētājs. Lieta izskatāma kārtībā, kāda noteikta krimināllietu izskatīšanai pirmās instances tiesā, izņemot šajā nodaļā noteikto.”

11. Pārejas noteikumos:

   papildināt 13.punkta 1.apakšpunktu ar vārdiem “elektroniskajā informācijas  sistēmā  esošo datu kontrolei, pārraidīto datu satura kontrolei”;

   papildināt ar 14., 15., 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

„14. Procesa virzītājam, izņēmuma kārtā, ja nav iespējas uzaicināt aizstāvi, kurš ir noslēdzis līgumu ar Juridiskās palīdzības administrāciju, ir tiesības līdz 2006.gada 1.jūnijam aizstāvības nodrošināšanai uzaicināt aizstāvi, kuram šāda līguma nav. Šajā gadījumā aizstāvis viena mēneša laikā no juridiskās palīdzības sniegšanas brīža iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā paziņojumu par juridiskās palīdzības sniegšanu, ko apstiprinājis procesa virzītājs.

15. Prokuratūras un izmeklēšanas iestādes viena mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās izlemj jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt kriminālprocesu saistībā ar saņemtajiem pieteikumiem par gatavotiem vai izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem bija uzsākta pārbaude Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 109.panta noteiktajā kārtībā.

16. Sūdzības, kuru izskatīšana uzsākta saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa 220.-222.pantu, izlemjamas minētajā kodeksā noteiktajā kārtībā.

17. Līdz likuma, kas nosaka apcietinājumā turēšanas kārtību, spēkā stāšanās brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.aprīlim  tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā šim likumam ir spēkā Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi nr.211 “Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumi”.

18. Ar šā likuma spēkā stāšanos zaudē spēku Latvijas Kriminālprocesa kodekss.”

 

        Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

 

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 

Grozījumi likumā nepieciešami, lai novērstu likumā pastāvošās neprecizitātes, kuras būtiski varētu traucēt sekmīgu krimināllietu izmeklēšanu un iztiesāšanu, kā arī lai novērstu tiesību normu kolīzijas.

 

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

Neparedzēti izdevumi no valsts budžeta nav nepieciešami.

 

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

Grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

 

Sagatavotais likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Sagatavojot likumprojektu konsultācijas notikušas ar Tieslietu ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts policiju.

 

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

 

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas, jo likuma izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros. Likumprojekts indivīda tiesības neierobežo.

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                            M.Segliņš