Likumprojekts

Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

 

2005.gada 15.septembrī             Nr.

                                                            Rīgā

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu "Grozījums Saeimas kārtības rullī”.

 

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija (uz 3 lp.).

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


Likumprojekts

 

Grozījums Saeimas kārtības rullī

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 17.pantu ar 4.1 daļa šādā redakcijā:

“(41) Pēc Saeimas locekļa rakstveida iesnieguma Mandātu un iesniegumu komisija ir tiesīga viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas Saeimas vārdā pieņemt lēmumu par piekrišanu šā Saeimas locekļa saukšanai pie administratīvās atbildības. Šādu lēmumu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ja Mandātu un iesniegumu komisija nepiekrīt Saeimas locekļa saukšanai pie administratīvās atbildības, jautājumu izlemj Saeima šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.”

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums Saeimas kārtības rullī”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republikas Satversmes 30.pants nosaka, ka pret Saeimas locekli nevar uzsākt kriminālvajāšanu vai uzlikt viņam administratīvu sodu bez Saeimas piekrišanas. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 17.panta ceturto daļu, lēmumu par piekrišanu Saeimas locekļa saukšanai pie administratīvās atbildības Saeima pieņem plenārsēdē pēc Mandātu un iesniegumu komisijas ziņojuma. Līdz ar to Saeima apspriež jautājumu plenārsēdē pat tad, kad Saeimas loceklis piekrīt viņa saukšanai pie administratīvās atbildības un vēlas izmantot Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā paredzētās tiesības uz taisnīgu tiesu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz deleģēt Mandātu un iesniegumu komisijai tiesības Saeimas vārdā pieņemt lēmumu par piekrišanu Saeimas locekļa saukšanai pie administratīvās atbildības, ievērojot šādus nosacījumus:

- Saeimas loceklis piekrīt viņa saukšanai pie administratīvās atbildības un apliecina to ar rakstveida iesniegumu;

- Mandātu un iesniegumu komisija piekrīt Saeimas locekļa saukšanai pie administratīvās atbildības.

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav ietekmes

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Nav ietekmes

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Normatīvie akti nav jāizdod

 

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

-

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

5. Cita informācija

-

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

 

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tiek paplašinātas Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijas funkcijas

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

 

4. Cita informācija

-