Grozījumi Ciltsdarba likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Ciltsdarba likumā

 

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.; 2004, 2., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  1.pantā:

izslēgt 3.punktu;

izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

 

"11) embriju transplantēšana – embriju iegūšana, apstrāde un realizā­cija;

12) mākslīgā apsēklošana – bioprodukta iegūšana, apstrāde un realizā­cija;";

 

aizstāt 13.punktā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai sabiedriska organizācija" ar vārdiem "komersants vai biedrība";

papildināt pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14) šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecība – fiziska vai juridiska persona, kas nodarbojas ar šķirnes dzīvnieku audzēšanu un kam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir piešķirts atbilstošs statuss."

 

2. Izslēgt 4.panta pirmās daļas 3.punktu.

 

3. Aizstāt 8.panta 1.punktā vārdus "uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), sabiedriskās organizācijas un citas institūcijas" ar vārdiem "komersantus, to uzņēmumus un biedrības".

 

4.  10.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdu "komersanti";

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) izstrādā, apstiprina un īsteno ciltsdarba programmas, kas regulē attiecīgo dzīvnieku sugu un šķirņu ciltsdarbu;".

 


5. Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Vaislinieku bioproduktu un embrijus drīkst iegūt komersants, kas ir reģistrēts Ciltsdarba valsts inspekcijā. Atbilstības kritērijus komersanta uzņēmumiem, kas nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

6. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

 

"21.pants

(1) Valsts no budžeta finansē Ciltsdarba valsts inspekciju un Datu centru, dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra kārtošanu, ciltsdarba arhīva uzturēšanu, Valsts ciltsgrāmatas kārtošanu, dzīvnieku vērtēšanas sistēmas izveidi un citus ar ciltsdarbu saistītus valsts pasūtījumus.

(2) Valsts subsidē ar ciltsdarbu saistītos pasākumus saskaņā ar norma­tīvajiem aktiem par valsts atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai."

 

7. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/428/EEK par tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās;

2) Padomes 1991.gada 25.marta Direktīvas 91/174/EEK, ar ko nosaka zootehnikas un ģenealoģijas prasības tīršķirnes dzīvnieku pārdošanai un ar ko izdara grozījumus Direktīvās 77/504/EEK un 90/425/EEK;

3) Padomes 1994.gada 23.jūnija Direktīvas 94/28/EK, ar ko nosaka prin­cipus, kas attiecas uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kurus piemēro no trešajām valstīm importētajiem dzīvniekiem, to spermai, olšūnām un embrijiem, un kura groza Direktīvu 77/504/EEK par tīršķirnes vēršu ģints sugu vaislas dzīvniekiem."

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Ciltsdarba likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma pārejas noteikumu 4.punktu Ministru kabinets izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem likumos, lai saskaņotu tos ar Komerclikumu.

Ciltsdarba likumā tiek lietots termins „uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība”, kas pēc sava juridiskā satura neatbilst Komerclikumā lietotajam terminam “komersants”, kā arī likumā ir norma, kas paredz, ka Zemkopības ministrija izdod, ārējus normatīvos aktus, lai apstiprinātu ciltsdarba programmas.

2. Normatīvā akta būtība

Likumprojekts paredz saskaņot Ciltsdarba likumā lietotos terminus ar Komerclikumā lietotajiem terminiem un izslēgt normu, ka Zemkopības ministrija apstiprina ciltsdarba programmas.

3. Cita informācija

Citas informācijas nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Citas informācijas nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Cita informācija.

Citas informācijas nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta) 

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

Konsultācijas ar starptautiskajiem ekspertiem nav notikušas

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas papildu funkcijas valsts institūcijām neradīsies. Papildu finansējums nav nepieciešams.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

 

Zemkopības ministra vietā -

vides ministrs                                                                  R.Vējonis

 

 

 

 

2005.08.12. 15:41

635

B.Vecmane

7027229, Baiba.Vecmane@zm.gov.lv

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

L.Straujuma

 

&nb sp;

S.Grigaļūna

 

A.Bunte

 

B.Vecmane