Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt kodeksu ar 155.14 pantu šādā redakcijā:

 

"155.14 pants. Gaisa transporta pasažieru tiesību neievērošana

Par Eiropas Kopienas normatīvajos aktos, Latvijas Republikā spēkā esošajos starptautiskajos līgumos un nacionālajos normatīvajos aktos noteikto gaisa transporta pasažieru tiesību neievērošanu – informācijas nesniegšanu  pasažieriem par viņu tiesībām sakarā ar iekāpšanas gaisa kuģī atteikšanu vai lidojuma atcelšanu, vai lidojuma ilgu kavēšanos –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz simt latiem.

Par citu Eiropas Kopienas normatīvajos aktos, Latvijas Republikā spēkā esošajos starptautiskajos līgumos un nacionālajos normatīvajos aktos noteikto gaisa transporta pasažieru tiesību neievērošanu sakarā ar iekāpšanas gaisa kuģī atteikšanu vai lidojuma atcelšanu, vai lidojuma ilgu kavēšanos –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz septiņsimt latiem."

 

2. Papildināt 215.4 panta pirmo daļu aiz skaitļiem "155.12 " ar skaitļiem  "155.14 ".

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers

 

 

 

 

 


 

Likumprojekta

„Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašlaik, lai novērstu civilās aviācijas darbību regulējošo normatīvo aktu (tajā skaitā regulas (EK) Nr.261/2004) pārkāpumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 113.pants paredz naudas sodu no 50 līdz 250 LVL, ko ir tiesīgs uzlikt Satiksmes Ministrijas Aviācijas departaments. No 2005.gada 17.februāra ir spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos. Saskaņā ar šīs regulas 16.panta 1.punktu dalībvalstis izraugās par tās piemērošanu atbildīgās iestādes, kas vajadzības gadījumā veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka pasažieru tiesības tiek ievērotas. Lai vienkāršotu naudas sodu uzlikšanas procedūru, ir lietderīgi, ka institūcijai, kas aizstāv patērētāju tiesības ir arī jādeleģē tiesības uzlikt naudas sodu par gaisa transporta pasažieru neinformēšanu par viņu tiesībām un viņu tiesību neievērošanu sakarā ar iekāpšanas gaisa kuģī atteikšanu un lidojuma atcelšanu vai lidojuma ilgu kavēšanos.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz noteikt, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kura funkcijās ietilpst patērētāju tiesību aizsardzība tirdzniecības un pakalpojumu jomā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām (faktiskajam pārvadātājam, līgumiskajam pārvadātājam vai kompleksā pakalpojuma organizatoram) par normatīvajos aktos noteikto gaisa transporta pasažieru neinformēšanu par viņu tiesībām un viņu tiesību neievērošanu sakarā ar iekāpšanas gaisa kuģī atteikšanu un lidojuma atcelšanu vai lidojuma ilgu kavēšanos.

3. Cita informācija

Nav papildu informācijas.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiek noteikta konkrēta iestāde, kurā pasažieri var griezties ar sūdzībām par viņu tiesību pārkāpumiem sakarā ar iekāpšanas gaisa kuģī atteikšanu un lidojuma atcelšanu vai lidojuma ilgu kavēšanos.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4.Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Nav papildu informācijas.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

tūkst.

2006

2007

2008

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Iepriekšējos gados Satiksmes ministrijā pēc konsultācijām par kompensācijas kārtību atteiktas iekāpšanas gaisa kuģī gadījumos griezās aptuveni 3-4 cilvēki gadā. Sakarā ar to, ka jaunā Regula (EK) Nr.261/2004 paredz ne tikai kompensāciju atteiktas iekāpšanas gaisa kuģī gadījumos, bet arī lidojuma atcelšanas vai lidojuma ilgas kavēšanās gadījumos, paredzams, ka nākošajos gados šajā jautājumā Patērētāju tiesību aizsardzības centrā varētu griezties apmēram 8 cilvēki gadā. Iekasēto naudas sodu, kas tiks ieskaitīti valsts pamatbudžeta ieņēmumos, aptuvenā kopsumma gada laikā varētu veidot aptuveni 2000 latu.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nepieciešamais papildu finansējums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, 16.panta 1.punktā noteikto prasību izpildei tiks pieprasīts saskaņā ar 2004.gada 19.oktobra Ministru kabineta instrukciju Nr.7 „Instrukcija par vienotas informācijas sagatavošanu par prognozējamām finanšu saistībām Eiropas Savienības tiesību aktu ieviešanai”.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nav.

6. Cita informācija

Šajā likumprojektā risināmais jautājums tika izskatīts arī 2005.gada 9.maija Vecāko amatpersonu sanāksmē (pr ot. Nr.18. 1.punkts) kontekstā ar Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas nostājas projektu attiecībā uz Eiropas Kopienu komisijas ierosināto pārkāpuma procedūru par Regulas (EK) Nr.261/2004 16.panta 1.punkta prasību neizpildi. Ekonomikas ministrijai, kuras pārraudzībā atrodas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, tika uzdots sagatavot tam nepieciešamā papildu finansējuma aprēķinus Regulas (EK) Nr.261/2004 16.panta 1.punktā noteikto funkciju veikšanai. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas iesniegtajiem aprēķiniem Patērētāju tiesību aizsardzības centram ir nepieciešami – 2005.gadā: 29 130 Ls, 2006.gadā: 47 130 Ls un turpmākajos gados katru gadu: 37 610 Ls. Tā kā saskaņā ar Finanšu ministrijas iebildumu, šis likumprojekts nerisina jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu, tad Ekonomikas ministrija Patērētāju tiesību aizsardzības centram nepieciešamo papildu finansējumu Regulas (EK) Nr.261/2004 16.panta 1.punktā noteikto prasību izpildei var pieprasīt saskaņā ar 2004.gada 19.oktobra Ministru kabineta instrukciju Nr.7 „Instrukcija par vienotas informācijas sagatavošanu par prognozējamām finanšu saistībām Eiropas Savienības tiesību aktu ieviešanai”.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav.

 

2. Cita informācija

Nav papildu informācijas.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojektu nepieciešams pieņemt, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, 16.panta 1.punktā noteikto prasību izpildi.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav.

 


3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Nav.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cita informācija

Nav papildu informācijas

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

 

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

 

5. Cita informācija

Nav papildu informācijas.

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Papildu institūciju izveide nav nepieciešama. Visas saistības tiks veiktas esošo institūciju kompetences ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav papildu informācijas.

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                     A. Šlesers

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

A.Muižnieks

 

 

30.06.2005  15:58

975

I.Boļšija

7028256, Ilze.Bolsija@sam.gov.lv