Likumprojekts Grozījumi Tūrisma likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Tūrisma likumā

 

Izdarīt Tūrisma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 1999, 22.nr.; 2002, 4.nr.; 2003, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izteikt 1.panta 15.punktu šādā redakcijā:

 

"15) tūrisma informācijas centrs – valsts vai pašvaldības izveidota institūcija, kapitālsabiedrība vai privāta komercsabiedrība, kas sniedz informāciju par tūrisma pakalpojumiem un palīdzību to izmantošanā;".

 

3. Izslēgt 1.panta 17.punktu.

 

4. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Tūrisma politikas veidošanai un īstenošanai tiek izstrādāti tūrisma attīstības politikas plānošanas dokumenti."

 

5.  6.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) izstrādāt tūrisma attīstības valsts politiku, organizēt un koordinēt tās īstenošanu;";

 

izslēgt otrās daļas 4.punktu;

izslēgt otrās daļas 6.punktu;

izteikt otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) sagatavot un īstenot starptautiskos nolīgumus par sadarbību tūrisma jomā, kā arī koordinēt starptautisku projektu izstrādāšanu."

 

6. Aizstāt 9.panta pirmajā un trešajā daļā vārdus "sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "biedrību un nodibinājumu".

 

7. Aizstāt III nodaļas nosaukumā vārdu "Uzņēmējdarbība" ar vārdu "Komercdarbība".


8. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "Uzņēmumu reģistrā" ar vārdu "Komercreģistrā".

 

9. Izteikt 11.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) tūristu izmitināšanas un apkalpošanas komersants;".

 

 

 

Ekonomikas ministrs

A.K.Kariņš

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Grozījumi Tūrisma likumā

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Tūrisma likumā tiek lietota terminoloģija atbilstoši likumam „Par uzņēmējdarbību” – „uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” un „uzņēmējdarbība”. Ar 2005.gada 1.septembri zaudēs spēku likums „Par uzņēmējdarbību”, līdz ar ko Tūrisma likumā lietotā terminoloģija būs neatbilstoša.

Tūrisma likumā tiek lietota terminoloģija atbilstoši likumam „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” – „sabiedriskā organizācija”. Šobrīd saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumu termini „biedrība” un „nodibinājums” atbilst jēdzienam „sabiedriskā organizācija”.

Tūrisma likums (4.panta otrā daļa un 6.panta otrās daļas 1.punkts) nosaka tūrisma attīstības nacionālās programmas izstrādi un tās realizācijas pārraudzību, kas neatbilst patreiz spēkā esošajiem tūrisma attīstības valsts politikas dokumentiem, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa sēdes protokollēmumu (protokols Nr.21, 19§) „Latvijas Tūrisma attīstības nacionālā programma 2001.-2010.” ir zaudējusi spēku. 

Tūrisma likumā termina „tūrisma informācijas centrs” (1.panta 15.punkts) skaidrojums nosaka, ka tūrisma informācijas centrs ir uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas informē par tūrisma pakalpojumiem un sniedz palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā. Saskaņojot likumā lietoto terminoloģiju ar Komerclikumu, tūrisma informācijas centriem nevar automātiski piemērot terminu „komersants”, jo tie pēc darbības formas ir gan komercsabiedrības, gan valsts un pašvaldības izveidotas institūcijas.

Tūrisma likuma 11.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka tūristu mītne ir viens no komercdarbības veidiem, kas ir pretrunā ar komercdarbību Komerclikuma izpratnē.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz saskaņot Tūrisma likumā lietoto terminoloģiju ar Komerclikumā un Biedrību un nodibinājumu likumā lietoto terminoloģiju, kā arī precizēt likumā politikas dokumentu terminoloģiju saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr. 111 „Ministru kabineta kārtības rullis” un Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa sēdes protokollēmumu (protokols Nr.21 §18) „Rīkojuma projekts „Grozījumi Latvijas Tūrisma attīstības politikas pamatnostādnēs”. Likumā tiks precizēti arī termini „tūrisma informācijas centrs” un „tūristu mītne” Komerclikuma izpratnē.

3. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

 

2005.

2006.

2007.

2008.

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nav nepieciešams.

6. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 
IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Jāveic grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumos Nr.385 „Kārtība, kādā izveidojama tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) datu bāze” un Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr. 163 „Noteikumi par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem”.

2. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Tūrisma nozares ekspertu padomi un reģionālajām tūrisma asociācijām. Likumprojekts ir izskatīts Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes sēdē 2005.gada 7.jūlijā.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Speciāli pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi nodrošinās esošās institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publikācija izdevumos "Latvijas Vēstnesis" un "Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs".

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likums neparedz indivīda tiesību ierobežojumus.

4. Cita informācija

Citas informācijas nav.

Ekonomikas ministra vietā -

iekšlietu ministrs                                                                              Ē.Jēkabsons

Ekonomikas ministra vietā - iekšlietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktores vietniece

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

Ē.Jēkabsons

K. Gerhards

J.Rimjāne

J.Eglītis

S.Rancāne

 

 

 

 

 

 

 

29.07.2005 10:50

814

S.Rancāne

7013026, .Sanita.Rancane@em.gov.lv