Iesniedz Korupcijas, kontrabandas

Iesniedz Korupcijas, kontrabandas

un organizētās noziedzības novēršanas

un apkarošanas uzraudzības komisija

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

 

Izdarīt likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.; 2003, 6., 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1.      23.pantā:

 

izslēgt otrajā daļā vārdus “un ceturtajā”;

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Valsts drošības iestādēs, Informācijas analīzes dienestā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā strādājošās valsts amatpersonas, izņemot Satversmes aizsardzības biroja direktoru un Informācijas analīzes dienesta vadītāju, deklarācijas iesniedz Satversmes aizsardzības biroja direktoram.”;

 

izslēgt ceturto daļu;

     

      papildināt pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

„ (5) Satversmes aizsardzības birojs savas kompetences ietvaros, ievērojot normatīvo aktu prasības attiecībā uz valsts noslēpuma aizsardzību, informē Valsts ieņēmumu dienestu par valsts amatpersonām, kurām saskaņā ar pārcelšanu amatā vai darba tiesisku attiecību izbeigšanos, mainās deklarāciju iesniegšanas vieta”.

 

2. Izslēgt 27.panta trešajā daļā vārdus “Ministru prezidents vai viņa pilnvarota persona”.

 

3. Izslēgt 28.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “un Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai”.

 

3. Izslēgt 27.panta trešajā daļā un 28.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “un ceturtajā”.

 

4. Izslēgt 28.panta ceturtajā un piektajā daļā vārdus “vai Ministru prezidentam”.

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Grozījumi likumā

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

 

ANOTĀCIJA 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Patreiz saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 23.panta trešo daļu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas valsts amatpersonu deklarācijas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā. Šā gada 17.martā Saeimā tika pieņemti grozījumi likumā „Par valsts noslēpumu”, kura 10.panta trešā daļa nosaka, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja personu un telpu atbilstību drošības prasībām pārbauda Satversmes aizsardzības birojs. Līdz ar to, piemērojot valsts pārvaldes principu, kad nepieciešams izvērtēt amatpersonu rīcības tiesiskumu, būtu nepieciešams noteikt, ka arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudi veiktu Satversmes aizsardzības birojs, tādējādi nodrošinot informācijas plūsmu vienā iestādē.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojektam nav būtiska ietekme uz valsts budžetu, līdz ar to normatīvā akta īstenošanu var nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Likumprojekta izstrādes laikā notikušas konsultācijas un uzklausīti Tieslietu ministrjas, Finanšu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Valsts kancelejas, Satversmes aizsardzības biroja un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja viedokļi.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros.

 

 

 

Iesniedz Korupcijas, kontrabandas

un organizētās noziedzības novēršanas

un apkarošanas uzraudzības komisijas

priekšsēdētāja                                                                                         L.Mūrniece