Teksts

2005.10.27.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

 "Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"  (Reģ.nr. 1333) 2.lasījumam.

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “Grozījums” ar vārdu “Grozījumi”.

Atbalstīt

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2., 14.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2., 14.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Tikai apdrošinātājs un apdrošināšanas starpnieks savā nosaukumā var izmantot vārdu “apdrošināšana” jebkurā locījumā un vārdu savienojumā.

 

 

2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Komersantam aizliegts izmantot savā firmā vārdu "apdrošināšana" vai vārdu "apdrošinātājs" jebkurā locījumā un vārdu savienojumā tādā veidā, kas dod maldīgu priekšstatu par tā tiesībām sniegt apdrošināšanas un apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus.".

Atbalstīt

1. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Komersantam aizliegts izmantot savā firmā vārdu "apdrošināšana" vai vārdu "apdrošinātājs" jebkurā locījumā un vārdu savienojumā tādā veidā, kas dod maldīgu priekšstatu par tā tiesībām sniegt apdrošināšanas un apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus.".

11.pants. 

(31) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta trešajā daļā minēto informāciju nenosūta dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijai šādos gadījumos:

5) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētie pārkāpumi.

 

3

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 11. panta 3.1 daļas 5. punktā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā".

 

Atbalstīt

2. Izslēgt 11. panta 3.1 daļas 5. punktā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā".

11.1 pants.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizsniedz atļauju filiāles atvēršanai nedalībvalstī šādos gadījumos:

8) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētie pārkāpumi.

 

4

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 11.1 panta ceturtās daļas 8. punktā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā".

 

Atbalstīt

3. Izslēgt 11.1 panta ceturtās daļas 8.punktā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā".

20.pants. (1) Par apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāju (sabiedrības kontrolieri), galveno aktuāru, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāju, galveno aktuāru, kā arī personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, rada apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) (izslēgts ar 16.12.2004. likumu);

2) tā ir pietiekami kompetenta jomā, par kuru tā atbildīga, nodrošinot, ka apdrošināšanas sabiedrības valde tiek izveidota tā, lai apdrošināšanas sabiedrība būtu spējīga pastāvīgi, profesionāli, kvalitatīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām veikt apdrošināšanu;

3) tai ir nepieciešamā izglītība un ne mazāk kā triju gadu darba pieredze attiecīgajā jomā;

4) tai ir nevainojama reputācija;

5) tai nav atņemtas un nav bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību.

(2) Pirms šā panta pirmajā daļā minētās personas sāk pildīt savus pienākumus, apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle par to informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

(3) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākums ir pašai vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta pirmajā daļā minēto personu, ja tiek konstatēts, ka:

1) tā neatbilst amatam;

2) tās rīcība ir kaitējusi apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles finansiālajai stabilitātei vai radījusi situāciju, kas var apdraudēt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles finansiālo stabilitāti vai apdrošinājuma ņēmēju intereses;

3) tā neievēro apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles izstrādāto politiku, kārtību, procedūras, programmas un noteikumus;

4) tā neatbilst šā panta pirmajā daļā un šā likuma 21.pantā noteiktajām prasībām.

(4) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotais administratīvais akts par šā panta pirmajā daļā minēto personu atsaukšanu no amata tiek pārsūdzēts, pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

21.pants. (1) Par apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāju (sabiedrības kontrolieri), galveno aktuāru, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāju, galveno aktuāru, kā arī personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, rada apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, nevar būt persona:

1) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu;

2) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

3) pret kuru ierosinātā krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

4) kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata.

(2) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja pienākums ir pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta pirmajā daļā minētās personas, ja uz tām var attiecināt šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktu.

(3) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotais administratīvais akts par šā panta pirmajā daļā minēto personu atsaukšanu no amata tiek pārsūdzēts, pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

 

5

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 20. un 21. pantā vārdus "(sabiedrības kontrolieri)".

 

Atbalstīt

4. Izslēgt 20. un 21. pantā vārdus "(sabiedrības kontrolieri)".

22.pants. (1) Par apdrošināšanas sabiedrības padomes priekšsēdētāju un padomes locekli var būt persona, kura atbilst šā likuma 20.panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5.punktā minētajām prasībām. Par apdrošināšanas sabiedrības padomes priekšsēdētāju un padomes locekli nevar būt persona, uz kuru attiecināms šā likuma 21.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punkts.

 

 

6

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 22. panta pirmajā daļā vārdus "padomes priekšsēdētāju un".

 

Atbalstīt

5. Izslēgt 22. panta pirmajā daļā vārdus "padomes priekšsēdētāju un".

34.pants. Ja apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļu summa ir mazāka par aprēķināto maksātspējas normu, bet lielāka par garantijas fondu, apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz saskaņošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu pašu līdzekļu summas atjaunošanai līdz aprēķinātajai maksātspējas normai.

35.pants. Ja apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļu summa ir mazāka par garantijas fondu, apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz saskaņošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu pašu līdzekļu summas tūlītējai atjaunošanai līdz garantijas fonda apmēram.

 

 

 

7

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 34. un 35. pantā vārdus "finansiālā stāvokļa uzlabošanas".

 

Atbalstīt

6. Izslēgt 34. un 35. pantā vārdus "finansiālā stāvokļa uzlabošanas".

 

 


 

42.pants. 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētos aktīvus drīkst attiecināt uz tehnisko rezervju segumu tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

3) debitoru parādu samaksas termiņa kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem, un šādas prasības neizriet no prasībām pret personām, kuras saistītas ar apdrošinātāju. Minētais nosacījums attiecas uz apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem no tiešās apdrošināšanas operācijām;

 

8

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

42. panta otrajā daļā:

izslēgt 3.punktā vārdus "un šādas prasības neizriet no prasībām pret personām, kuras saistītas ar apdrošinātāju";

 

Atbalstīt

7. 42.panta otrajā daļā:

izslēgt 3.punktā vārdus "un šādas prasības neizriet no prasībām pret personām, kuras saistītas ar apdrošinātāju";

4) kredītiestāde saņēmusi licenci Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, tai ir atļauts sniegt finanšu pakalpojumus valstī, kurā izsniegta licence, un šī kredītiestāde nav persona, kas saistīta ar apdrošinātāju;

 

9

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt 4.punktā vārdus "un šī kredītiestāde nav persona, kas saistīta ar apdrošinātāju";

 

Atbalstīt

izslēgt 4.punktā vārdus "un šī kredītiestāde nav persona, kas saistīta ar apdrošinātāju";

5) parāda vērtspapīri iekļauti Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts regulētajā tirgū vai reģistrēti Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, un vismaz viena starptautiskā reitinga aģentūra ir piešķīrusi vērtējumu investīciju kategorijā. Minētos parāda vērtspapīrus nevar attiecināt uz tehnisko rezervju segumu, ja tos emitējusi persona, kas saistīta ar apdrošinātāju, kā arī ja ir konstatēts, ka kāda starptautiskā reitinga aģentūra ir piešķīrusi vērtējumu, kas zemāks par investīciju kategoriju. Šie ierobežojumi neattiecas uz Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts parāda vērtspapīriem, kurus emitējusi valsts vai pašvaldība;

 

 

10

 

 

 

 

 

11

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt 5.punktā vārdus "ja tos emitējusi persona, kas saistīta ar apdrošinātāju, kā arī";

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt 5.punktu pēc vārdiem "kāda starptautiskā reitinga aģentūra ir piešķīrusi" ar vārdu "tiem";

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izslēgt 5.punktā vārdus "ja tos emitējusi persona, kas saistīta ar apdrošinātāju, kā arī";

 

 

 

papildināt 5.punktu pēc vārdiem "kāda starptautiskā reitinga aģentūra ir piešķīrusi" ar vārdu "tiem";

6) kapitāla vērtspapīri iekļauti Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts regulētajā tirgū, un tos nav emitējusi persona, kas saistīta ar apdrošinātāju;

 

12

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt 6.punktā vārdus "un tos nav emitējusi persona, kas saistīta ar apdrošinātāju";

Atbalstīt

izslēgt 6.punktā vārdus "un tos nav emitējusi persona, kas saistīta ar apdrošinātāju";

7) ar hipotēku nodrošināti aizdevumi, kas izsniegti pret Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētu nekustamā īpašuma ķīlu, un šādi aizdevumi nav izsniegti personām, kuras saistītas ar apdrošinātāju;

 

13

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt 7.punktā vārdus "un šādi aizdevumi nav izsniegti personām, kuras saistītas ar apdrošinātāju";

 

Atbalstīt

izslēgt 7.punktā vārdus "un šādi aizdevumi nav izsniegti personām, kuras saistītas ar apdrošinātāju";

8) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus nav emitējusi persona, kas saistīta ar apdrošinātāju. Slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības iekļautas Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts regulētajā tirgū;

 

14

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt 8.punktā pirmo teikumu.

Atbalstīt

izslēgt 8.punktā pirmo teikumu.

42.1 pants. (1) Uz tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervju segumu attiecina tikai atvērto ieguldījumu fondu (tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu) ieguldījumu apliecības (daļas) vai apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles speciāli šim mērķim izveidotu nodalītu aktīvu kopumu, kas parasti sadalīti nosacītās daļās.

(2) Ja tirgum piesaistītie dzīvības apdrošināšanas līgumi piesaistīti akciju indeksam vai citam šā panta pirmajā daļā neparedzētam aprēķina lielumam, uz šādu līgumu tehnisko rezervju segumu attiecina aktīvus, kuru vērtības izmaiņas ir cieši piesaistītas akciju indeksa vai cita aprēķina lieluma vērtības izmaiņām.

(3) Uz tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervju segumu neattiecas šā likuma 43.panta noteikumi.

 

 

15

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 42.1 panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tirgum piesaistītajos dzīvības apdrošināšanas līgumos atklāj informāciju, kura nepieciešama, lai apdrošinājuma ņēmējs izprastu šāda pakalpojuma būtību un apzinātos ar to saistītos riskus, un uz tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervju segumu neattiecas:

1) šā likuma 42. panta otrās daļas 4. punktā noteiktais aizliegums attiecināt uz tehnisko rezervju segumu aktīvus, kuri noguldīti kredītiestādē, kura nav saņēmusi licenci Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī;

2) šā likuma 42. panta otrās daļas 5. punktā noteiktais aizliegums attiecināt uz tehnisko rezervju segumu aktīvus, kuri nav reģistrēti Latvijas Republikā, citas dalībvalstī vai OECD dalībvalstī;

3) šā likuma 42. panta otrās daļas 5., 6. un 8. punktā noteiktais aizliegums attiecināt uz tehnisko rezervju segumu aktīvus, kuri nav iekļauti Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts regulētajā tirgū;

4) šā likuma 42. panta otrās daļas 7. punktā noteiktais aizliegums attiecināt uz tehnisko rezervju segumu ar hipotēku nodrošinātus aizdevumus, kas nav izsniegti pret Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētu nekustamā īpašuma ķīlu;

5) šā likuma 43. panta noteikumi.".

Atbalstīt

8. Izteikt 42.1 panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tirgum piesaistītajos dzīvības apdrošināšanas līgumos atklāj informāciju, kura nepieciešama, lai apdrošinājuma ņēmējs izprastu šāda pakalpojuma būtību un apzinātos ar to saistītos riskus, un uz tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervju segumu neattiecas:

1) šā likuma 42.panta otrās daļas 4.punktā noteiktais aizliegums attiecināt uz tehnisko rezervju segumu aktīvus, kuri noguldīti kredītiestādē, kura nav saņēmusi licenci Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī;

2) šā likuma 42.panta otrās daļas 5.punktā noteiktais aizliegums attiecināt uz tehnisko rezervju segumu aktīvus, kuri nav reģistrēti Latvijas Republikā, citas dalībvalstī vai OECD dalībvalstī;

3) šā likuma 42.panta otrās daļas 5., 6. un 8.punktā noteiktais aizliegums attiecināt uz tehnisko rezervju segumu aktīvus, kuri nav iekļauti Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts regulētajā tirgū;

4) šā likuma 42.panta otrās daļas 7.punktā noteiktais aizliegums attiecināt uz tehnisko rezervju segumu ar hipotēku nodrošinātus aizdevumus, kas nav izsniegti pret Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētu nekustamā īpašuma ķīlu;

5) šā likuma 43.panta noteikumi.".

43.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, veidojot aktīvu struktūru tehnisko rezervju segumam, ievēro šādus noteikumus:

1)  ne vairāk kā 10 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz vienu nekustamo īpašumu - zemesgabalu un ēkām vai zemesgabaliem un ēkām, kurus to atrašanās dēļ var uzskatīt par vienu ieguldījumu, un ne vairāk kā 25 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz ēkām un zemesgabaliem kopā;

2)  ne vairāk kā piecus procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz kapitāla vērtspapīriem un parāda vērtspapīriem (izņemot hipotekārās ķīlu zīmes), ko emitējis viens emitents. Šis ierobežojums neattiecas uz Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts parāda vērtspapīriem, kurus emitējusi valsts vai pašvaldība;

3)  ne vairāk kā 10 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz hipotekārajām ķīlu zīmēm, kas emitētas atbilstoši Hipotekāro ķīlu zīmju likumam vai dalībvalsts normatīvajiem aktiem un ko emitējis viens emitents, un ne vairāk kā 25 procentus no tehniskajām rezervēm hipotekārajās ķīlu zīmēs kopā;

4) ne vairāk kā piecus procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz viena Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrēta ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībām;

5)  ne vairāk kā 25 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz noguldījumiem vienā kredītiestādē;

6)  ne vairāk kā 10 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz vienu ar hipotēku nodrošinātu aizdevumu un ne vairāk kā 25 procentus uz aizdevumiem kopumā, kas nodrošināti ar hipotēku;

7)  ne vairāk kā 20 procentus no nenopelnīto prēmiju tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem no tiešās apdrošināšanas operācijām.

 

 

16

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 43.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) ne vairāk kā 15 procentu kopā no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz aktīviem personās, kas saistītas ar apdrošinātāju.".

 

Atbalstīt

9. Papildināt 43.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) ne vairāk kā 15 procentu kopā no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz aktīviem personās, kas saistītas ar apdrošinātāju.".

 

60.pants.

(4) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir tiesīga nodot riskus pārapdrošināšanā tikai:

1) apdrošinātājam, kuram ir spēkā esošas licences apdrošināšanas operāciju veikšanai;

2) dalībvalsts apdrošinātājam, kuram ir spēkā esošas licences apdrošināšanas operāciju veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī;

3) pārapdrošinātājam vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kura starptautisko reitingu aģentūru vērtējums ir investīciju kategorijā;

4) dalībvalsts pārapdrošinātājam, kuram ir spēkā esoša licence pārapdrošināšanas operāciju veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī.

 

17

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 60.panta ceturtās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pārapdrošinātājam vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kura starptautisko reitinga aģentūru vērtējums ir investīciju kategorijā un neviena starptautiskā reitinga aģentūra nav apšaubījusi pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja spējas pildīt tā saistības;".

 

Atbalstīt

10. Izteikt 60.panta ceturtās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pārapdrošinātājam vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kura starptautisko reitinga aģentūru vērtējums ir investīciju kategorijā un neviena starptautiskā reitinga aģentūra nav apšaubījusi pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja spējas pildīt tā saistības;".

109.pants. (1) Ja netiek pildītas šā likuma 6.1, 7.panta, 18.panta otrās un trešās daļas, 24., 35.1, 41., 42., 42.1, 43., 46., 47., 49., 50., 56., 57., 60., 60.1, 63., 77., 80., 104.panta, likuma “Par apdrošināšanas līgumu” 6.panta otrās daļas, 24.1, 55.panta un likuma “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam soda naudu līdz 10 000 latu.

(2) Par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem iekasētās soda naudas Finanšu un kapitāla tirgus komisija ieskaita valsts budžetā.

(3) Labprātīgi neizpildīta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma (administratīvā akta) piespiedu izpildi veic tiesu izpildītājs Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

18

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 109.panta pirmajā daļā skaitļus "77., 80.,".

Atbalstīt

11. Izslēgt 109.panta pirmajā daļā skaitļus "77., 80.,".

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1973.gada 24.jūlija Pirmās direktīvas 73/239/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav dzīvības apdrošināšana;

2) Padomes 1973.gada 24.jūlija direktīvas 73/240/EEK, ar ko atceļ ierobežojumus attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību tiešās apdrošināšanas jomā, izņemot dzīvības apdrošināšanu;

3) Padomes 1988.gada 22.jūnija Otrās direktīvas 88/357/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, par noteikumiem pakalpojumu sniegšanas brīvības efektīvākai izmantošanai un par grozījumiem direktīvā 73/239/EEK;

4) Padomes 1992.gada 18.jūnija direktīvas 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, ar ko groza direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 88/357/EEK (Trešā nedzīvības apdrošināšanas direktīva);

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 27.oktobra direktīvas 98/78/EK par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 16.maija direktīvas 2000/26/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz transportlīdzekļu lietošanas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ar kuru tiek grozītas Padomes direktīvas 73/239/EEK un 88/357/EEK (Ceturtā direktīva par mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanu);

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.novembra direktīvas 2002/83/EK par dzīvības apdrošināšanu;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra direktīvas 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta direktīvas 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu;

10) Padomes 1991.gada 20.jūnija direktīvas 91/371/EEK par nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju attiecībā uz tādas tiešās apdrošināšanas īstenošanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, īstenošanu;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 9.marta direktīvas 2005/1/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru.

Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12., 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"12) Padomes 1984.gada 10.decembra direktīvas 84/641/EEK, ar ko groza, jo īpaši attiecībā uz palīdzību tūristiem, Padomes 1973.gada 24.jūlija Pirmo direktīvu 73/239/EEK par administratīvo un normatīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas jomā, izņemot dzīvības apdrošināšanu;

13) Padomes 1990.gada 8.novembra direktīvas 90/618/EEK, ar ko groza, jo īpaši attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atbildības apdrošināšanu, direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 88/357/EEK par administratīvo un normatīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana;

14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 7.novembra direktīvas 2000/64/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 85/611/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK un 93/22/EEK par informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm;

15) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.marta direktīvas 2002/13/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 73/239/EEK par nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem noteikto maksātspējas rezerves prasību."

19

 

 

 

 

 

 

 

20

Juridiskais birojs

aizstāt  informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:

12. un  13.punktā vārdus “administratīvo un normatīvo aktu” ar vārdiem “normatīvo un administratīvo aktu”;

 

Juridiskais birojs

aizstāt  15.punktā vārdus “nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem noteikto maksātspējas rezerves prasību” ar vārdiem “nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumu obligāto maksātspējas normu”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

12. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12., 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"12) Padomes 1984.gada 10.decembra direktīvas 84/641/EEK, ar ko groza, jo īpaši attiecībā uz palīdzību tūristiem, Padomes 1973.gada 24.jūlija Pirmo direktīvu 73/239/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas jomā, izņemot dzīvības apdrošināšanu;

13) Padomes 1990.gada 8.novembra direktīvas 90/618/EEK, ar ko groza, jo īpaši attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atbildības apdrošināšanu, direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 88/357/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana;

14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 7.novembra direktīvas 2000/64/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 85/611/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK un 93/22/EEK par informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm;

15) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.marta direktīvas 2002/13/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 73/239/EEK par nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumu obligāto maksātspējas normu."