Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2., 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12., 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

 

"12) Padomes 1984.gada 10.decembra direktīvas 84/641/EEK, ar ko groza, jo īpaši attiecībā uz palīdzību tūristiem, Padomes 1973.gada 24.jūlija Pirmo direktīvu 73/239/EEK par administratīvo un normatīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas jomā, izņemot dzīvības apdrošināšanu;

13) Padomes 1990.gada 8.novembra direktīvas 90/618/EEK, ar ko groza, jo īpaši attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atbildības apdrošināšanu, direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 88/357/EEK par administratīvo un normatīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana;

14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 7.novembra direktīvas 2000/64/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 85/611/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK un 93/22/EEK par informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm;

15) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.marta direktīvas 2002/13/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 73/239/EEK par nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem noteikto maksātspējas rezerves prasību."

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 


Likumprojekta

"Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

  

2005.gada 14.jūlijā Latvijas Republikas pārstāvniecība Eiropas Savienībā no Eiropas Komisijas saņēma brīdinājuma vēstuli par pārkāpumu Nr.2005/0162, kurā Eiropas Komisija norāda uz to, ka nav paziņots pilnībā par veiktajiem pasākumiem, lai Latvijas Republikas tiesību aktos pārņemtu Padomes 1990.gada 8.novembra  Direktīvu 90/618/EEK, ar ko groza, jo īpaši attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, Direktīvu 73/239/EEK un Direktīvu 88/357/EEK par administratīvo un normatīvo aktu koordināciju attiecībā uz tiešu apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana.

 

Lai pilnībā ieviestu direktīvu prasības, tika veikti grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Likuma projekta Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām tika norādīta Direktīvas 90/618/EEK, ar kuru groza Direktīvu 73/239/EEK un Direktīvu 88/357/EEK, Direktīvas 84/641/EEK, kas groza Direktīvu 73/239/EEK, Direktīvas 2000/64/EK, kas groza Direktīvas 85/611/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK un 93/22/EEK un Direktīvas 2002/13/EK, kas groza Direktīvu 73/239/EEK. Saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2005.gada 24.maija atzinumu no informatīvās atsauces tika izņemtas visas augstāk minētās direktīvas. Līdz ar to 2004.gada 6.oktobrī likumprojekta grozījumi tika iesniegti Saeimā uz izskatīšanu bez augstāk minētām informatīvām atsaucēm uz direktīvām.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts ir izstrādāts, lai papildinātu informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām sekojošā redakcijā:

“12) Padomes 1984.gada 10.decembra Direktīvas 84/641/EEK, ar ko groza, jo īpaši attiecībā uz palīdzību tūristiem, Padomes 1973.gada 24.jūlija Pirmo Direktīvu 73/239/EEK par administratīvo un normatīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas jomā, izņemot dzīvības apdrošināšanu;

13) Padomes 1990.gada 8.novembra Direktīvas 90/618/EEK, ar ko groza, jo īpaši attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atbildības apdrošināšanu, Direktīvu 73/239/EEK un Direktīvu 88/357/EEK par administratīvo un normatīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana;

14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 7.novembra Direktīvas 2000/64/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK un 93/22/EEK par informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm;

15) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.marta Direktīvas 2002/13/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 73/239/EEK par nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem noteikto maksātspējas rezerves prasību.”

3. Cita informācija

 Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija  

Nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt  

Papildu normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija 

 Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojektu papildinot ar informatīvo atsauci, tiek pārņemtas šādu Eiropas Savienību direktīvu prasības:

- Padomes 1984.gada 10.decembra Direktīvas 84/641/EEK, ar ko groza, jo īpaši attiecībā uz palīdzību tūristiem, Padomes 1973.gada 24.jūlija Pirmo Direktīvu 73/239/EEK par administratīvo un normatīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas jomā, izņemot dzīvības apdrošināšanu;

- Padomes 1990.gada 8.novembra Direktīvas 90/618/EEK, ar ko groza, jo īpaši attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atbildības apdrošināšanu, Direktīvu 73/239/EEK un Direktīvu 88/357/EEK par administratīvo un normatīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana;

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 7.novembra Direktīvas 2000/64/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK un 93/22/EEK par informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm;

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.marta Direktīvas 2002/13/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 73/239/EEK par nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem noteikto maksātspējas rezerves prasību.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Likumprojekts šo jomu neskar. 

 

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                                 1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

Likumprojekts šo jomu neskar.

           2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Nav

Nav

Nav

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)   

Nav.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Nav.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem  

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija  

Nav.  

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas, kā arī nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju funkcijas. Likuma izpildi nodrošinās valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Likums tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Pēc likuma pieņemšanas Saeimā un tā izsludināšanas tas tiks ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapā www.fktk.lv, kur ar likumu varēs iepazīties visas ieinteresētās personas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Likums neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Nav

 

 

Finanšu ministrs                                                                                                          O. Spurdziņš

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Andrējeva

E. Strazdiņa

D.Upīte

L.Amatniece

 

 

24.08.2005.

967

L.Amatniece

7095620, laima.amatniece@fm.gov.lv