Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2005. gada 28. septembrī

Nr. 9/1- 572

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

 

1)Likumprojekts „ Par Nolīgumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm par militārā un civilā personāla statusu, kas norīkots darbam Eiropas Savienības iestādēs, štāba un spēku statusu, kuri ir pieejami Eiropas Savienībai saistībā ar tādu uzdevumu sagatavošanu un izpildi, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 17. panta otrajā daļā, tostarp mācībām, un par dalībvalstu militārā un civilā personāla statusu, kas, lai darbotos šajā jomā, ir nodots Eiropas Savienības rīcībā”

/ reģ.nr. 1319; dok.nr. 4521 /;

 

 

2) Likumprojekts „ Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai  Romā 1980. gada 19.jūnijā, un Pirmajam un Otrajam protokolam par tās interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa”

/ reģ.nr. 1330; dok.nr. 4536/;

 

 

3) Likumprojekts „Grozījums Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā”

/reģ.nr. 1223; dok.nr. 4227 /.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz    lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedrs

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                         Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā 1980.gada 19.jūnijā, un Pirmajam un Otrajam protokolam par tās interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa

 

 

 

1.pants. Konvencija par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā 1980.gada 19.jūnijā, un Pirmajam un Otrajam protokolam par tās interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa (turpmāk — Pievienošanās konvencija), ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā 1980.gada 19.jūnijā (turpmāk — Konvencija), 22.pantu Latvijas Republika patur tiesības nepiemērot Konvencijas 7.panta 1.punkta noteikumus.

 

3.pants. Pievienošanās konvencija stājas spēkā tās 5.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Pievienošanās konvencija un tās 1.pantā minētie tiesību akti latviešu valodā.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada ___________________.