Grozījumi Dzelzceļa likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Dzelzceļa likumā

 

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5., 23.nr.; 2001, 1.nr.; 2003, 6., 10., 23.nr.; 2004, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 25.pantu šādā redakcijā:

 

"25.pants. Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgums ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam

 

(1) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumus ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam uz dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma pamata izpilda pārvadātājs, kurš saņēmis industriālās drošības sertifikātu, ko izsniedz Satversmes aizsardzības birojs.

(2) Dzelzceļa pārvadājumu ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam pasūtītājs valsts vārdā ir Aizsardzības ministrija. Kārtību, kādā organizējami un koordinējami valsts dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumi ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam, nosaka Ministru kabinets.

(3) Dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma projektu ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam sagatavo pasūtītājs. Līguma projektu pasūtītājs saskaņo ar pārvadātāju.

(4) Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt par pienākumu pārvadātājam, kurš saņēmis  industriālās drošības sertifikātu un kuram ir nepieciešamais ritošais sastāvs, tehniskie līdzekļi un aprīkojums valsts dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma izpildei, noslēgt ar pasūtītāju attiecīgu līgumu ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam. Pasūtītājs nodrošina, lai šādā līgumā ietvertie nosacījumi segtu faktiskos dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma izpildes izdevumus.

(5) Slēdzot dzelzceļa pārvadājumu valsts pasūtījuma līgumu ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam, uz tā saturu attiecina šā likuma 25.panta noteikumus."

 

2. Izteikt 27.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Satiksmes ministrs valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruk­tūras jaudas sadalīšanā ir tiesīgs noteikt prioritāti tiem dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti uz dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma pamata, un pakalpojumiem, kas pilnīgi vai daļēji tiek sniegti, izmantojot īpašiem nolūkiem (ātrgaitas, kravas un tamlīdzīgiem pārvadājumiem) paredzētu vai būvētu valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru. Pēc aizsardzības ministra priekšlikuma satiksmes ministrs publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadalīšanā nosaka prioritāti dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti, pamatojoties uz valsts dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs var prasīt to zaudējumu atlīdzību, kuri tam rodas, ievērojot noteiktās pārvadājumu prioritātes."

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 25.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus."

 

 

 

 

 

Satiksmes ministra vietā –

bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekta

“Grozījumi Dzelzceļa likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzelzceļa likums paredz valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma slēgšanu. Pašreizējais tiesiskais regulējums neietver īpašas normas attiecībā uz valsts dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma slēgšanu ārvalstu vai nacionālo bruņoto spēku atbalsta vajadzībām un šādu pārvadājumu prioritāti valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadalīšanā. Tādējādi valsts pasūtījuma līguma slēgšana par militāra rakstura kravu piegādēm pa dzelzceļu pakļauta noteikumiem, kas reglamentē valsts pasūtījuma līguma noslēgšanu par civila rakstura kravu piegādēm pa dzelzceļu. Bruņojuma, munīcijas un speciālo līdzekļu transportēšana atzīta par valsts noslēpuma objektu. Slēdzot valsts dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu ārvalstu bruņoto spēku atbalsta vajadzībām, ir nepieciešams izpildīt arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas NATO prasības, tajā skaitā par pārvadātāja piemērotību. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.399 „Par normatīvo aktu analīzi, lai noteiktu kārtību, kādā Latvija pieprasa ārvalstu bruņoto spēku atbalstu un pieņem, izsludina un īsteno savus lēmumus” Satiksmes ministrijai uzdots sagatavot normatīvo aktu projektus, kuros paredzēta kārtība, kādā veicami dzelzceļa pārvadājumi ārvalstu bruņoto spēku atbalsta vajadzībām. Rīkojuma projektu tā akceptēšanai Ministru kabinetā iesniedza Aizsardzības ministrija.

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

Ar likumprojektu paredzēts papildināt Dzelzceļa likumu ar jaunu 25.1 pantu par valsts dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu ārvalstu vai nacionālo bruņoto spēku atbalsta vajadzībām un deleģēt Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā organizējami un koordinējami šādi valsts pasūtījumi. Attiecīgos noteikumus Ministru kabinets izdod sešu mēnešu laikā pēc likuma stāšanās spēkā. Likumprojektā arī iestrādāta norma par satiksmes ministra pienākumu pēc aizsardzības ministra priekšlikuma noteikt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadalīšanā prioritāti dzelzceļa pārvadājumiem  ārvalstu vai nacionālo bruņoto spēku atbalsta vajadzībām.   

 

 

3. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 

 

Normatīvā akta īstenošana paredzēta Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktā finansējuma ietvaros.

 

 

 

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija

 

Dzelzceļa pārvadājumus ārvalstu vai nacionālo bruņoto spēku atbalsta vajadzībām apmaksās Aizsardzības ministrija, kā pārvadājumu pasūtītājs, atbilstoši valsts dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumā norādītajai maksāšanas kārtībai. Uz valsts dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma pamata minētajām vajadzībām sniegtie pakalpojumi neatstās finansiālas sekas uz valsts budžetu.

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Papildus jāizdod Ministru kabineta noteikumi. Izstrādātajā normatīvā akta projektā paredzēts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā organizējami un koordinējami valsts dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumi ārvalstu vai nacionālo bruņoto spēku atbalsta vajadzībām. Noteikumus Ministru kabinets izdod sešu mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā. Noteikumi attiecas uz valsts aizsardzības politikas jomu. Noteikumu projekta sagatavošanu nodrošina Aizsardzības ministrija, pieaicinot tā sagatavošanā dzelzceļa transporta nozares ekspertus.      

 

2. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

1. 1995.gada 19.jūnijā Briselē parakstītais Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", līgums par to bruņoto spēku statusu un šā līguma protokols.

 

2. 1997.gada 19.decembrī Briselē parakstītais Papildu protokols Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā "Partnerattiecības - mieram", līgumam par to bruņoto spēku statusu.

 

3. 1949.gada 4.aprīļa Ziemeļatlantijas līgums.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas un esošo institūciju funkcijas netiek paplašinātas. Normatīvā akta izpildes nodrošināšanai ir nepieciešams papildu laiks Ministru kabineta noteikumu izdošanai.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

                Satiksmes ministrs                                                                     A.Šlesers

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona, Dzelzceļa departamenta Ekonomisko un vispārējo jautājumu nodaļas vadītāja

 

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

V.Kursiete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005.08.08. 11:34

947

Ģirts Bramans

Girts.Bramans@sam.gov.lv, 7028371