Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

(reģ. Nr. 1328)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

(10)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija otrajam lasījumam

Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

 

 

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

 

Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

2.pants.  (1) Likums nosaka iestāžu valdījumā vai turējumā esošās valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī valsts vai pašvaldību manta, kas nodota valsts vai pašvaldību aģentūru un kapitālsabiedrību valdījumā vai turējumā.

 

 

 

 

 

(2) Likums neattiecas uz:

1) valstij vai pašvaldībai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;

2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un zemes reformas likumiem.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Likumprojekts ar reģ. nr. 642

Papildināt 2.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) valsts un pašvaldību zemes maiņu, ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tā tiek izmantota kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās."

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 2.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) valsts vai pašvaldību zemesgabalu maiņu, ja likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās  darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” noteiktajos gadījumos valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek izmantots kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos."

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts 2. priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

1. Papildināt 2.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) valsts vai pašvaldību zemesgabalu maiņu, ja likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” noteiktajos gadījumos valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek izmantots kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.”

 (3) Šā likuma noteikumi nav piemērojami valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju apsaimniekotajos valsts mežos iegūtās produkcijas atsavināšanai. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacija un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas ar lietotāja tiesībām (Civillikuma 1195.–1200.pants) iegūst un par iespējami augstāko cenu atsavina valsts mežu produkciju. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” no valsts mežu produkcijas atsavināšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem ieskaita valsts ieņēmumos gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto summu. Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas un Vides ministrijas īpaši aizsargājamo teritoriju administrāciju valsts mežu produkcijas atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti šo valsts budžeta iestāžu pašu ieņēmumos.

(4) Kuģu atsavināšanai piemērojami šā likuma nosacījumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2003. likumu)

 

 

 

 

 

IV nodaļa. Valsts un pašvaldību mantas nodošana bez atlīdzības

 

 

 

 

 

42.pants.  (1) Valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības pašvaldību īpašumā.

 

 

 

 

 

(2) Pašvaldības nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas pašvaldības vai valsts īpašumā.

 

 

 

 

 

(3) Valsts un pašvaldību kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, pašvaldību, kā arī citu publisko tiesību subjektu īpašumā, bet ar Valsts kontroles piekrišanu — arī sabiedrisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu īpašumā.

 

 

 

 

 

 

 

3

Deputāts P.Simsons

Mainīt 42.panta daļu numerāciju un jaunu 4.daļu izteikt šādā redakcijā:

(4) Valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu  vai kustamo mantu var dāvināt fiziskām personām par īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā, tās neatkarības aizstāvēšanā un atjaunošanā, vai kā kompensāciju par okupācijas varu nodarītajiem zaudējumiem Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Nav atbalstīts

 

(4) Valsts un pašvaldību kustamo mantu var dāvināt un ziedot citos likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā un gadījumos.

 

 

 

 

 


 

 

1. Papildināt 42.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Lēmumu par valsts vai pašvaldības mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas (amatpersonas)."

4

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

“1. Aizstāt likuma 43. pantā vārdu “Lēmumu” ar vārdiem “Šā likuma 42. pantā minētajos gadījumos lēmumu”.”

 

Atbalstīts

 

2. Aizstāt 43.pantā vārdu “Lēmumu” ar vārdiem “Šā likuma 42.pantā minētajos gadījumos lēmumu”.

 

43.pants.  Lēmumu par valsts vai pašvaldības mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas (amatpersonas).

 

2. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts kustamo mantu var nodot bez atlīdzības ārvalstu valdību un starptautisko organizāciju īpašumā, ja lēmumu par to katrā konkrētā gadījumā ir  pieņēmis Ministru kabinets.

 

(2) Kārtību, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starptautisko organizāciju īpašumā, nosaka Ministru kabinets."

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Juridiskais birojs

Likumprojektā 2. pantā piedāvāto likuma 43. pantu, izteikt kā likuma 43.1 pantu.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 43.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts kustamo mantu var nodot bez atlīdzības ārvalstu valdību un starptautisko organizāciju īpašumā. Šādā gadījumā lēmumu par kustamās mantas nodošanu katrā konkrētā gadījumā pieņem Ministru kabinets.”

 

Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Mūrniece

Likumprojekta piedāvātajā 43.panta redakcijā vārdus “starptautisko organizāciju” aizstāt ar vārdiem  “starpvalstu organizāciju”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts 8.priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Iekļauts 8.priekšlikumā

 

 

 

 

 

8

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar 43.1 pantu šādā redakcijā:

“(1) Valsts kustamo mantu var nodot bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā. Šādā gadījumā lēmumu par kustamās mantas nodošanu katrā konkrētā gadījumā pieņem Ministru kabinets.

(2) Kārtību, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā, nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīts

3. Papildināt likumu ar 43.1 pantu šādā redakcijā:

“43.1 pants. (1) Valsts kustamo mantu var nodot bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā. Šādā gadījumā lēmumu par kustamās mantas nodošanu katrā konkrētā gadījumā pieņem Ministru kabinets.

(2) Kārtību, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā, nosaka Ministru kabinets.”

Pārejas noteikumi

1. Atzīt par spēku zaudējušu likumu “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995., 11.nr.; 1996., 23.nr.; 2001., 1.nr.).

 

 

 

 

 

2. Līdz brīdim, kad saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu kā maksāšanas līdzekli par valstij vai pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu var izmantot īpašuma kompensācijas sertifikātus:

1) valsts nodevu par īpašuma t iesību nostiprināšanu uz nekustamo īpašumu neiekasē, ja darījumā, uz kura pamata iegūts nekustamais īpašums, kā maksāšanas līdzeklis pilnībā vai daļēji izmantoti privatizācijas sertifikāti;

2) atsavinot zemi kopā ar ēkām (būvēm), zemes cenu nosaka atsevišķi.

(22.06.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

2.1 Šā likuma 45. un 46.pants tiek piemērots, sākot ar 2006.gada 1.janvāri, izņemot gadījumus, kas minēti likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 83.pantā.

(22.06.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

3. Ja Ministru kabinets nav izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu konkrētās pašvaldības teritorijā, valstij piekrītošās ēkas (būves) var nodot īpašumā bez atlīdzības pašvaldībai un pašvaldībām piekrītošās ēkas (būves) var nodot īpašumā bez atlīdzības valstij vai citai pašvaldībai, iepriekš tās neierakstot zemesgrāmatā, kā arī nodot šīs ēkas (būves) bez attiecīgo zemesgabalu nodošanas.

 

 

 

 

 

4. Līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās ir spēkā Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumi nr.325 “Likuma “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību” piemērošanas noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

5. Šā likuma III nodaļa regulē arī valsts un pašvaldību mantas ieguldīšanu valsts un pašvaldību statūtsabiedrībās un privātajās statūtsabiedrībās ar valsts un pašvaldību kapitāla daļu.

 

 

 

 

 

6. (Izslēgts ar 22.06.2005. likumu).

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

Likumprojekts ar reģ.nr. 642

Pārejas noteikums

Likums stājas spēkā ar īpašu likumu.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punkts, kas noteic, ka likums neattiecas uz valsts vai pašvaldību zemesgabalu maiņu, ja valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek izmantots kā kompensācija, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts 10. priekšlikumā

 

 

Atbalstīts

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punkts, kas noteic, ka likums neattiecas uz valsts vai pašvaldību zemesgabalu maiņu, ja valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek izmantots kā kompensācija, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.”

 

5.pants. (1) Atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet pašvaldību nekustamo īpašumu - attiecīgā dome (padome). Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav valsts vai pašvaldības iestādes pakļautībā vai pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Attiecīgi Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) lēmumu atļaut atsavināšanas ierosinājumā minētās valsts vai pašvaldības mantas atsavināšanu vai motivētu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu pieņem sešu mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas.

(3) Ministru kabineta atļauja nav nepieciešama tādu valsts īpašumā esošu apbūvētu zemesgabalu atsavināšanai, par kuriem šā likuma 4.panta ceturtās daļas 3. un 4.punktā minētās personas noteiktā kārtībā ir iesniegušas atsavināšanas ierosinājumu. Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" divu mēnešu laikā pēc tam, kad iesniegts atsavināšanas ierosinājums, ja tam pievienoti visi dokumenti, kas apliecina personas pirmpirkuma tiesības, pieņem lēmumu par attiecīgā zemesgabala pārdošanu. Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" nedrīkst nodot atsavināšanai apbūvētu zemesgabalu, par kuru Ministru kabinets ir lēmis, ka tas nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

(4) Pašvaldības dome (padome) divu mēnešu laikā pēc tam, kad šā likuma 4.panta ceturtās daļas 3. un 4.punktā minētās personas noteiktā kārtībā ir iesniegušas atsavināšanas ierosinājumu par pašvaldības īpašumā esošiem apbūvētiem zemesgabaliem, pievienojot visus dokumentus, kas apliecina personas pirmpirkuma tiesības, pieņem lēmumu par attiecīgā zemesgabala pārdošanu.

(5) Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un samaksas kārtība.

(6) Mantas atsavināšanu, pārdodot to izsolē ar pretendentu atlasi, var noteikt tikai tad, ja ir paredzēti mantas turpmākās izmantošanas nosacījumi. (22.06.2005. likuma redakcijā)

 6.pants. (1) Atļauju atsavināt valsts kustamo mantu, kas atrodas ministrijas, tās pakļautībā, pārraudzībā vai pārziņā esošas iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā, dod attiecīgais ministrs. Atļauju atsavināt valsts kustamo mantu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un gadījumos, ņemot vērā mantas veidu un vērtību, dod attiecīgā ministrija. Ja valsts iestāde neatrodas ministrijas pakļautībā, pārraudzībā vai pārziņā, atļauju kustamās mantas atsavināšanai dod iestādes vadītājs. Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto kustamo mantu projekta gala saņēmējam, kas nav valsts vai pašvaldības iestādes pakļautībā vai pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Atļauju atsavināt pašvaldības kustamo mantu dod attiecīgā dome (padome) vai tās noteikta institūcija.

(3) Lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.